Деловодна информация
00085Военномедицинска академия
И - 3878 04/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
04/05/2017 (дд/мм/гггг)
00085-2017-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Военномедицинска академия 129000273
бул. Г.Софийски №3
София BG411 1606 България
Елисавета Михайлова +359 29225214
elisaveta@vma.bg +359 29526536

Интернет адрес/и

www.vma.bg

ftp://213.240.235.124/Prigotvyane%20i%20dostavka%20na%20gotova%20hrana%20za%20nuzhdite%20na%20VMA%20i%20strukturite%20v%20stranata%20po%20obosobeni%20pozicii/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
ftp://213.240.235.124/Prigotvyane%20i%20dostavka%20na%20gotova%20hrana%20za%20nuzhdite%20na%20VMA%20i%20strukturite%20v%20stranata%20po%20obosobeni%20pozicii/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Военномедицинска академия 129000273
бул. Г.Софийски №3
София BG411 1606 България
Входящо деловодство +359 29225527
elisaveta@vma.bg +359 29526536

Интернет адрес/и

www.vma.bg

ftp://213.240.235.124/Prigotvyane%20i%20dostavka%20na%20gotova%20hrana%20za%20nuzhdite%20na%20VMA%20i%20strukturite%20v%20stranata%20po%20obosobeni%20pozicii/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната по обособени позиции”
55523000      
Услуги

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна - болни по диети и персонал на ВМА - дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация - Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията, за нуждите на ВМА и обектите й в страната, както следва: МБАЛ София, МБАЛ Варна, МБАЛ Пловдив, МБАЛ Плевен, МБАЛ Сливен и БПЛР Банкя. Поръчката е разделена на 6 обособени позиции според обектите на ВМА в градовете. Организиране на храненето в болничните заведения и болниците за продължително лечение и рехабилитация на ВМА се извършва чрез кетеринг - услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия в МБАЛ София 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, пк 1606, бул.Г.Софийски №3

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна - болни по диети и персонал на ВМА - дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация - Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията. Организиране на храненето в болничното заведение се извършва чрез кетеринг - услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната. Посочените количества в Техническото задание са ориентировъчни и не задължават Възложителя да ги изпълни в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти и брой персонал, отговарящ на условията на Наредбите и нормативните разпоредби на МО, МЗ, МС, КТ, заповедите на Началника на ВМА, както и финансовия ресурс за изпълнение на поръчката. Ориентировъчни количества хранения дневно- за болни и пациенти 538 бр, и за правоимащи 518 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2870000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия- МБАЛ Варна 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна 9010, бул. „Хр.Смирненски” № 3

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна - болни по диети и персонал на ВМА - дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация - Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията. Организиране на храненето в болничното заведение се извършва чрез кетеринг - услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната. Посочените количества в Техническото задание са ориентировъчни и не задължават Възложителя да ги изпълни в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти и брой персонал, отговарящ на условията на Наредбите и нормативните разпоредби на МО, МЗ, МС, КТ, заповедите на Началника на ВМА, както и финансовия ресурс за изпълнение на поръчката. Ориентировъчни количества хранения дневно- за болни 110 бр., за правоимащи 99 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
525000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия- МБАЛ Пловдив 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив 4000, ул. „Хр.Ботев” № 81

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна - болни по диети и персонал на ВМА - дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация - Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията. Организиране на храненето в болничното заведение се извършва чрез кетеринг - услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната.Посочените количества в Техническото задание са ориентировъчни и не задължават Възложителя да ги изпълни в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти и брой персонал, отговарящ на условията на Наредбите и нормативните разпоредби на МО, МЗ, МС, КТ, заповедите на Началника на ВМА, както и финансовия ресурс за изпълнение на поръчката. Ориентировъчни количества дневни хранения - за болни 54 бр, за правоимащи - 50 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
280000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия- МБАЛ Плевен 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна - болни по диети и персонал на ВМА - дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация - Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията. Организиране на храненето в болничното заведение се извършва чрез кетеринг - услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната.Посочените количества в Техническото задание са ориентировъчни и не задължават Възложителя да ги изпълни в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти и брой персонал, отговарящ на условията на Наредбите и нормативните разпоредби на МО, МЗ, МС, КТ, заповедите на Началника на ВМА, както и финансовия ресурс за изпълнение на поръчката. Ориентировъчни хранения на ден- за болни 80 бр., за правоимащи- 37 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
285000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия- МБАЛ Сливен 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG342

гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин” №2

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна - болни по диети и персонал на ВМА - дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация - Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията. Организиране на храненето в болничното заведение се извършва чрез кетеринг - услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната.Посочените количества в Техническото задание са ориентировъчни и не задължават Възложителя да ги изпълни в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти и брой персонал, отговарящ на условията на Наредбите и нормативните разпоредби на МО, МЗ, МС, КТ, заповедите на Началника на ВМА, както и финансовия ресурс за изпълнение на поръчката. Ориентировъчни количества дневни хранения- за болни 76 бр, за правоимащи- 35 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
260000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия- БПЛР Банкя 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Банкя 1320, ул. „Иван Вазов” № 5

Предметът на поръчката включва организиране на ежедневно хранене на категории хранещи се, имащи право на безплатна храна - болни по диети и персонал на ВМА - дежурни и оперативни екипи и работещите при определени условия на труд, кръводарители, военноинвалиди и военнопострадалите, ветерани, при мисии и учения, на служебни кучета и експериментални животни, описани подробно по вид, количество и стойност за храноден, съгласно Техническа спецификация - Приложения № 1 и 2, неразделна част от документацията. Организиране на храненето в болничните заведения и болницата за продължително лечение и рехабилитация се извършва чрез кетеринг - услуга и ежедневна доставка на готова пакетирана топла храна при спазване на всички нормативни разпоредби в страната. Посочените количества в Техническото задание са ориентировъчни и не задължават Възложителя да ги изпълни в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти и брой персонал, отговарящ на условията на Наредбите и нормативните разпоредби на МО, МЗ, МС, КТ, заповедите на Началника на ВМА, както и финансовия ресурс за изпълнение на поръчката. Ориентировъчни количества дневни хранения- за пациенти 35 бр., за правоимащ персонал и останалите категории- 45 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
280000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните, от което да е видно, че има право да търгува с хранителните продукти по обособената позиция, за която участва, а за чуждестранни лица – аналогичен документ съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Участникът следва да предостави горната информация в Част IV, Раздел А, т. 2) от ЕЕДОП, като посочи номер, дата на издаване и срок на валидност. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят по всяко време на провеждане на процедурата може да изиска представяне на копие на удостоверението.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за доказване на икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят няма минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.През последните 3 години, от датата на подаване на офертата, изпълнени услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета, на основание чл.63, ал.1, т.1, буква „б” ЗОП:„предмет, идентичен с предмета на поръчката“ -приготвяне и доставка на готова храна за болнични заведения; „предмет, сходен с предмета“- приготвяне и доставка на готова храна за заведения за обществено хранене. Декларира се в ЕЕДОП, посочва стойностите, датите и получателите. Доказателство се представя при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП - списък на изпълнените услуги с прил. удостоверение/ референция или др.документ. 2. Съгл. чл.63, ал.1, т.5 ЗОП, да има на разположение минимум сл. служители: За всички об. позиции:- специалист – диетолог; - инженер - технолог по храните;- калкулант;- готвач. Декларира информацията в ЕЕДОП, с посочване на проф.компетентност на лицата. Доказателството представя при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП като списък на лицата, с посочване на проф.компет. и данни за документ, доказващ проф.компетентност. 3. Съгл. чл.60, ал.2 ЗОП, обектът, в който се приготвя храната, да е регистриран като обект тип кухня- майка за приготвяне на готова храна за кетеринг, на територията на областта /региона/ за съответната об. позиция, рег. за производство в списъка за групите храни и ястия, категоризирани съгл. § 1, т. 12, буква „ф“ от Закона за храните. Декларира в ЕЕДОП. Доказва чрез информация за материалната база, на разположение на участника /посочва точното й местонахождение/ и данни за удостов. за регистрация на помещението, кухня- майка, издадено от ОДБХ на името на участника, посочва номер, дата на издаване и срок на валидност. Доказателството за наличие на кухня- майка представя при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП като заверени копия на документите /удостоверение на регистрацията, нот. акт за собственост, договор за наем или др./. При наета база, публична собственост, доказва, че може да произвежда и доставя храна за трети лица. 4. На основание чл.63, ал.1, т.8 ЗОП, да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на услугата: -Минимум 2 (два) броя транспортни средства за всяка об. позиция, рег. по реда на Закона за храните, впис. в рег. на обектите с общ. предназначение по чл.36, ал.3 от Закона за здравето. Декларира се в ЕЕДОП, посочва вид, марка и рег. номер. Доказва при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП с представяне на заверени копия на удостов. за вписване от ОДБХ за транспортните средства, които ще се използват. 5.Да има внедрени системи за управление на качеството със срок на валидност, който обхваща предмета на поръчката: 5.1. по стандарт ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалент, с обхват, съответен на предмета на поръчката. Декларира се в ЕЕДОП, първо поле /вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват/. Доказва се при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП с представяне на заверено копие на сертификат. 5.2. по стандарт ISO 22000/ НАССР или еквивалент, с обхват, съответен на предмета на поръчката. Посочва се в ЕЕДОП, първо поле /вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват/. Доказва при условията на чл.67, ал.5 и 6 ЗОП със заверено копие на сертификат. 5.3. по стандарт ЕN ISO 14001:2004 или по-нов или еквивалент за внедрена система за опазване на околната среда на името на участника, с обхват еднакъв или сходен с предмета; декларира се в ЕЕДОП, второ поле /вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват. Доказва при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 ЗОП със заверено копие на сертификат. 6.Да разполага с технически средства, които отговарят на изискванията за съответствие на посудата за еднократно ползване по Регламенти (ЕО) 1935/2004 и (ЕС) 10/2011, в съотв.с чл.25 от Наредба 2 на МЗ и МОСВ/ 23.01.2008 за материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Декларира се в ЕЕДОП. Доказва се при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП с представяне на декларация за съответствие с цитираната Наредба.

1.През последните 3 години, от датата на подаване на офертата, изпълнени услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета, на основание чл.63, ал.1, т.1, буква „б” ЗОП:„предмет, идентичен с предмета на поръчката“ -приготвяне и доставка на готова храна за болнични заведения; „предмет, сходен с предмета“- приготвяне и доставка на готова храна за заведения за обществено хранене. 2. Съгл. чл.63, ал.1, т.5 ЗОП, да има на разположение минимум сл. служители: За всички об. позиции:- специалист – диетолог; - инженер - технолог по храните;- калкулант;- готвач. 3. Съгл. чл.60, ал.2 ЗОП, обектът, в който се приготвя храната, да е регистриран като обект тип кухня- майка за приготвяне на готова храна за кетеринг, на територията на областта /региона/ за съответната об. позиция, рег. за производство в списъка за групите храни и ястия, категоризирани съгл. § 1, т. 12, буква „ф“ от Закона за храните. 4. На основание чл.63, ал.1, т.8 ЗОП, да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на услугата: -Минимум 2 (два) броя транспортни средства за всяка об. позиция, рег. по реда на Закона за храните, впис. в рег. на обектите с общ. предназначение по чл.36, ал.3 от Закона за здравето. 5.Да има внедрени системи за управление на качеството със срок на валидност, който обхваща предмета на поръчката: 5.1. по стандарт ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалент, с обхват, съответен на предмета на поръчката. 5.2. по стандарт ISO 22000/ НАССР или еквивалент, с обхват, съответен на предмета на поръчката. 5.3. по стандарт ЕN ISO 14001:2004 или по-нов или еквивалент за внедрена система за опазване на околната среда на името на участника, с обхват еднакъв или сходен с предмета. 6.Да разполага с технически средства, които отговарят на изискванията за съответствие на посудата за еднократно ползване по Регламенти (ЕО) 1935/2004 и (ЕС) 10/2011, в съотв.с чл.25 от Наредба 2 на МЗ и МОСВ/ 23.01.2008 за материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, минималните изисквания трябва да са изпълнени от един или повече от участниците в обединението. Участник, който не отговаря на което и да е било от посочените по-горе минимални изисквания, се отстранява от участие в процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, вкл. техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и обявените от Възложителя изисквания в това обявление и в документацията за възлагане на обществената поръчка. 2.Участник, за когото са налице някое от основанията на чл.54, ал.1 и чл.107 от ЗОП, както и обстоят-та по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, се отстранява от процедурата. 3. Всеки участник може да представи само една оферта на български език. Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език. 4. Участникът може да представи оферта за една, повече или всички обособени позиции. Не се допуска представянето на варианти. При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. 5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
13.09.2017 15:16 ч. :  06/09/2017 служебно вписване
затвори
 История 19/09/2017 (дд/мм/гггг)   
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
13.09.2017 15:16 ч. :  16:00 служебно вписване
затвори
 История 16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
13.09.2017 15:16 ч. :  10/30/2017 служебно вписване
затвори
 История 18/03/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
13.09.2017 15:16 ч. :  06/12/2017 служебно вписване
затвори
 История 20/09/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ВМА- София- гр.София 1606, бул. „Г.Софийски” № 3, административна сграда, ет.1, зала №10

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Желаещите да присъстват лица удостоверяват пред комисията своята самоличност.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Настоящата процедура се реализира със средства от бюджета на Възложителя и получени от НЗОК. Изпълнителят фактурира доставената храна веднъж месечно: до 5-то число на месеца, следващ отчетния; Фактурата се придружава от обобщено сведение – отчет- равносметка за доставената храна през месеца по видовете диети за болните и по категории хранещи се за правоимащите. Възложителят дължи заплащане на действително доставената готова храна, като броят на порциите следва да съответства на заявените в Требвателен лист/ Лист със сведение/ Заявка, допълнен и коригиран при необходимост, по реда, определен в Техническата спецификация. Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на Изпълнителя в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след, датата на получаване на фактурата, подписан Констативен протокол, обобщен и изготвен от Възложителя въз основа на следните документи:- отчет- равносметка за предоставена храна по оклади /стойност за отчетния месец; - справка за хранодните по дни и оклади по диети за болните / сведение за месеца за броя хранещи се/;- отчетен протокол двустранно подписан за извършената услуга за месеца от съответната структура на ВМА. Цените на менютата за един храноден /съответно: закуска, обяд и вечеря/ не се променят, освен в случаите, посочени в договора за изпълнение и/или при промяна на нормативната уредба. 2. При изпълнение на поръчката участниците могат да ползват подизпълнители или ресурсите на трети лица. 3. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. Относно критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в ЕЕДОП. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи /ЕЕДОП при участие в процедурата и съответните документи при сключване на договор/ за поетите от третите лица задължения. 3. Всеки участник представя посочените в раздел IV от документацията документи за участие. Забележка: Когато един участник участва за повече от една позиция, с оглед на това, че документите към техническото предложение, посочени в по подточки а), в), г) на т. 2.5. от същия раздел се отнасят за всички обособени позиции, съответния документ се представя само в един екземпляр, приложен към техническото предложение по обособената позиция с най-малък номер и се посочват позициите, за които се отнася. 4. Финансовият ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката представлява прогнозната стойност на същата. Участниците следва да оферират единични цени по-ниски или равни на финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката. Финансовият ресурс е посочен в образеца на ценово предложение. Дори само една оферирана единична цена от номенклатурните единици в обособената позиция да надвишава финансовия ресурс на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от процедурата. 5. При подписване на договор изпълнителят представя гаранция, която да обезпечи изпълнението на поръчката. Гаранцията е в размер на 2 на сто от прогнозната стойност на договора и се представя в една от трите форми, предвидени в ЗОП, по избор на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва