Деловодна информация
2953
 
не
2953-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Сухопътни войски - военно формирование 22450 129010171
район Красно село, бул. Ген. Тотлебен №34
София BG411 1606 България
Валери Василев +359 29223408
dop_sv@abv.bg +359 29223413

Интернет адрес/и

http://landforce.armf.bg

http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://landforce.armf.bg/protsedura/9.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Юридическо лице съгласно чл.60д от ЗОВС на Република България

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Превоз на личен състав и военни товари с железопътен транспорт
60200000      
Услуги

Превоз на военни товари, техника, въоръжение и съпровождащия ги личен състав от военни формирования на Сухопътните войски с железопътен транспорт по железопътните линии за вътрешни съобщения.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
120000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Място за изпълнение е изградената железопътна мрежа на страната по направление:
- Казанлък – Карлово – Хасково и обратно;
- Карлово – Зимница – Добрич север и обратно .

Превоз на военни товари, техника, въоръжение и съпровождащия ги личен състав от военни формирования на Сухопътните войски с железопътен транспорт по железопътните линии за вътрешни съобщения в направление:
- Казанлък – Карлово – Хасково и обратно;
- Карлово – Зимница – Добрич север и обратно.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
120000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
26/06/2017 (дд/мм/гггг) / 26/07/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да е лицензиран за извършване на железопътни превози на пътници и товари.
За доказване на придобита правоспособност за упражняване на професионална дейност, участникът следва да представи Лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и товари издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Минималното изискване, поставено от възложителя е участникът да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 200 000 лв. (двеста хиляди лева) без ДДС за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, на основание чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП. Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 е необходимо участникът да попълни списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите. Списъкът се попълва в ЕЕДОП.
Под сходен предмет на обществената поръчка се разбира превоз на товари и хора с железопътен транспорт в страната.


Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил поне 2 (две) услуги с предмет и обем идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

сградата на Министерството на отбраната на адрес: гр. София, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен” 34.

Във връзка с режима на достъп в сградата, следва до 12:00 часа на 16.05.2017 г., участниците да представят на факс 02 92 23413 или на e-mail: dop_sv@abv.bg, следната информация за лицето, което ще присъства: име, презиме и фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и наименованието на предмета на обществената поръчка, на която желаете да присъствате.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато са на лице обстоятелствата по чл. 54, чл. 55, ал.1, т.1 и чл.107 от ЗОП. Отсъствието на посочените обстоятелства се декларира в част III в ЕЕДОП.
2. Възложителят ще отстрани от процедурата и участник за който е налице някое от следните обстоятелства:
2.1. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). Участникът следва да декларира обстоятелството в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП.
2.2. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.327"б", ал.1 и ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Отсъствието на обстоятелствата участникът декларира в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП.
Участникът има право да представи доказателства съгласно чл.56 от ЗОП и чл.45 от ППЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
3. Възложителят изисква от определеният за изпълнител на поръчката да представи гаранция, с която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми:
3.1. парична сума;
3.2. банкова гаранция;
3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изпълнителят сам избира формата на гаранцията.
Условията и сроковете на гаранциите за изпълнение са подробно описана в проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен от настъпване на обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва