Деловодна информация
00038
УР-01-03-85 06/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
06/04/2017 (дд/мм/гггг)
00038-2017-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Габрово 000215630
пл. Възраждане 3
Габрово BG322 5300 България
Теодора Цанева - гл. експерт в отдел ПИР +359 66818377
tsaneva@gabrovo.bg +359 66809371

Интернет адрес/и

http://www.gabrovo.bg/bg

http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/370-


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/370-
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ "Св.Св. Кирил и Методи
45000000      
Строителство

Изпълнение на инженеринг - проектиране, заедно с авторски надзор и строителство - във връзка с ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, както и облагородяване на дворни площи .
В обхвата на проектирането към настоящата поръчка се предвижда и изработка на проектно решение за креативно, съобразено с потребностите и възрастта на потребителите обзавеждане на класни стаи и помещения в училището.
Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки в областта на енергийната ефективност; благоустройствени мероприятия - благоустрояване на дворните площи.
Осъществяване на авторски надзор на строителните дейности.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2115008.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71315000      
71221000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Инженеринг - проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", вкл. благоустрояване на дворни площи и осъществяване на авторски надзор в рамките на проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, финансиран по ОПРР.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок за фасадна топлоизолационна система    10
Гаранционен срок за покривна топлоизолационна и хидроизолационни системи    10
Гаранционен срок за ОВ инсталации и съоръжения    10
Гаранционен срок за дограма, стъклопакети и вентилационни клапи    10
Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за учениците, персонала и живущите в непосредствена близост до училището    30
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
2115008.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
450

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането е осигурено по проект BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, финансиран по ОПРР.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са регистрирани в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство, съответстващ на предмета на обществената поръчка и съответните категории на обектите, включени в нея - първа група, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и III–та категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ или еквивалентни за чуждестранни участници
Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със:
- Заверено от участника копие на удостоверение, издадено от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната, където е регистриран участника, доказващо регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство, съответстващ на предмета на обществената поръчка и съответните категории на обектите, включени в нея - първа група, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и III–та категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ или еквивалентни за чуждестранни участници ИЛИ декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ.
2. Участниците трябва да имат валидна поименна застраховка Професионална отговорност в проектирането за всеки един от проектантите, в случай, че в офертата на изпълнителя е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането.


ПО Т. 1 Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със:
- Заверено от участника копие на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ.
по т. 2. Минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със:
- Заверено от участника копие на валидна застраховка Професионална отговорност в проектирането за всеки един от проектантите, в случай, че в офертата на изпълнителя е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата.Под проектиране с предмет и обем „сходни“ с тези на поръчката следва да се разбира: Услуги по изработване на работни инвестиционни проекти свързани с реализация на ЕЕ мерки в обществени и/или жил. сгради, вкл. ремонтни строителни работи по изпълнение на същите за въвеждане ЕЕ мерки в съществуващи или новопостроени обществени сгради и/или жилищни сгради с минимум 2000 кв.м. РЗП и минимум средно застрояване (над 10 м) 2. Участниците трябва да са изпълнили СМР /строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж/ с предмет и обем, идентично или сходно с тези на поръчката, през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.Под строителство с предмет и обем „сходни“ с тези на поръчката следва да се разбира: СМР по въвеждане на енергоефективни мерки в обществени сгради и/или жилищни сгради, вкл. ремонтни строителни работи по изпълнение на същите за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи или новопостроени обществени сгради и/или жилищни сгради с минимум 2000 кв.м. РЗП и минимум средно застрояване (над 10 м); 3. У-ът следва да разполага със следните техн.лица, вкл. тези отговарящи за КК: 3.1. За изпълнение на проектните д-ти: Ръководител на екипа и проектант по част Архитектурна – Архитект, притежаващ опит като ръководител на проектантски екип; Проектант по част „Конструкции“ - инженер-конструктор; Проектант по част „В и К” - строителен инженер – „В и К”; Проектант по част „ОВК” и ЕЕ – инженер ОВК; Проектант по част паркоустройство и благоустройство – ландшафтен архитект; Проектант по част „Електрическа” – електро-инженер; Проектант по част интериорен дизайн – придобита образователно-квалификационна степен; Проектант по част Мултимедийна техника и оборудване и специални инсталации - инженер, придобита образователно-квалификационна степен; Проектант по част „Пожарна безопасност” – инженер; Проектант по част „ПБЗ”- инженер; проектант по част управление на отпадъците . Проектантите /за които е приложимо/ следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени. 3.2 За изпълнение на строителството:Ръководни техн. лица: -Р-л екип; Строителен инженер с висше образование по специалност ПГС/ССС/ТС или еквивалентна и квалификационна степен – минимум бакалавър; Трудов стаж по специалността – минимум 5 години;-Експерт ОВК И ЕЕ; Придобита професионална квалификация в областите "Топлотехника", или еквивалентна и квалификационна степен – минимум бакалавър;Трудов стаж по специалността – минимум 3 години;-Експерт част „ЕЛ“– 1 бр.; Придобита професионална квалификация "Електроинженер“ или еквивалентна и квалификационна степен – минимум бакалавър; Трудов стаж по специалността – минимум 3 години;-Експерт Контрол по качеството;Висше образование с пр. квалификация "строителен инженер" или еквив.;Правоспособност за КК на изпълнение наСМР, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент; 1 (една) години опит на длъжност, свързана с КК при изпълнение на СМР;- Експерт по ЗБУТ, притежаващ съответната правоспособност за това. 4 Участникът да разполага ссобствено или ползвано на др. осн.оборудване /механизация/ минимум:Заваръчен апарат – мин. 1 бр,Оградни пана – мин. 200 м.л.;Тръбно скеле – мин. 1000 м2;Пробивна техника - мин. 2 бр;Товарни автомобили –мин. 2 бр;Металорежещи инструменти- мин. 3 бр.

Минималното изискване се доказва при подписване на договр за изпълнение с:
По т. 1. – Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, (Образец №10) с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.
По т. 2. - Списък на строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. (Образец №11), придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
По т. 3. Списък на техническите лица, включително тези отговарящи за контрола на качеството (Образец № 12). В този списък участниците посочват проектантския екип за изпълнение предмета на поръчката и експертите, ангажирани в строителния просец.
По т. 4. - Декларация за техническото оборудване (механизация) (Образец №13), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП. Освен на горните основания възложителят отстранява от процедурата: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10, когато е приложимо; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 4. участници, които са свързани лица.Възложителят изисква от опр. изпълнител да предостави гаранция за изп. в р-р на 5% от стойността на договора
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Габрово, пл. Възраждане №3, Заседателната зала - ет.3.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Съдържание на опаковката:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител /обр. 1/.
2. Заявление за участие:
2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката /обр. 2/;
2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
2.3. при участник обединение - Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението /заверено копие/, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
3. Оферта:
3.1.Техническо предложение:
3.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.
3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката - образец №3 - трябва да съдържа:
1. Идейна концепция за обекта, която се състои от обяснителна записка и графични приложения ;
2. Предложение за изпълнение на строителството.Предложението следва да съдържа следните приложения:
І. Приложение – “Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за учениците, персонала и живущите в непосредствена близост до училището. II. Приложение – Работна програма за изпълнение на строителството, с приложени сертификати за качество на основни материали, минимум за хидро и топлоизолационни системи, дограма /профил и стъклопакет/, ОВК съоръжения и асансьор. Участник, към чието предложение за изпълнение липсва някое от изброените приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката.
3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №4;
3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец №5;
3.1.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо– Образец №6;
3.1.6. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – Образец №7.
3.1.7. Декларация за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо /свободен текст/.
4. Ценово предложение – Образец №8
Всички цени следва да са в лева с точност до втори знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.
При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема сумата изписана с думи.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в настоящата документация.
Забележка. Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от определената в обявлението и документацията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва