Деловодна информация
00392Община Провадия
РД 0510-128 29/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
29/03/2017 (дд/мм/гггг)
00392-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Провадия 000093638
Дунав № 39
Провадия BG331 9200 България
Янко Янков +359 51842702
iiankov@abv.bg +359 51842164

Интернет адрес/и

www.provadia.bg

http://www.provadia.bg/proc_provadia.php?id=139&dr=0


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.provadia.bg/proc_provadia.php?id=139&dr=0
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на НЧ „Алеко Константинов – 1884” и „Сапарева къща” п 2017-ОП-9
45200000      
Строителство

Поръчката се финансира със средства по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по ОПРР 2014 - 2020 година, която е насочена към подобряване на енерг. ефективност на обществените и жилищни сгради. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по ЗУТ. Всички дейности следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, техническата спецификация, указанията на УО на ОПРР и предписанията дадени в техническите и енергийни обследвания на сградите включени в общ. поръчка. Сградата на НЧ „Алеко Константинов – 1884”, находяща се на адм. адрес гр. Провадия, ул. Цар Освободител №67 е с обща ЗП - 972,35 кв.м. и обща РЗП – 2 472,46 кв.м. Сградата на Сапарева къща, находяща се на адм. адрес гр. Провадия, ул. Д-р Марко Сапарев №6 е с обща ЗП – 254 кв.м. и обща РЗП – 508 кв.м.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
768865.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обновяване на енергийната ефективност на НЧ „Алеко Константинов - 1884 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
71221000      
71315000      
79121000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Провадия, община Провадия, област Варна

Строителството на НЧ „Алеко Константинов" — гр. Провадия е започнато през 1921г. и през 1951 е завършена и въведена в експлоатация.
Сградата е двуетажна сграда, със сутерен и тавански етаж. Тя е масивна с няколко входа.
Конструкцията на ОНЧ „Алеко Константинов" е скелетно-гредова на три етажа от монолитен стоманобетон плюс частичен сутерен. Състои се от плочи, греди и колони.
Същата е съчетана с носещи стени от плътна тухлена зидария. Конструкцията на сградата не притежава стоманобетонни шайби. Хоризонталните товари се поемат от стоманобетонния скелет съвместно с тухлените зидове, обрамчени от линейни стоманобетонови елементи.
Покривът на сградата е скатен с,дървена носеща конструкция, покрит с керемиди, като покритието е компрометирано и не изпълнява..функциите си.
Конструкцията на ОНЧ „Алеко Константинов" сама за себе си има обозримо нерегулярна структура в план и по височина по съвременните сеизмични норми.
Основите на ОНЧ „Алеко Константинов" са изградени от каменна зидария. Същите не са разкривани, но се пра.ви такова заключение на база огледи на място (на сутерена) и запознаване със строителната практика в гореспоменатия период от време.
На първи етаж са разположени фоайе, каса, интернет зала, две гримьорни, репетиционна, тоалетни, сцената и салона за зрители.
На втори етаж са обособени две канцеларии, библиотека, репетиционна, балкон, две ложи. На таванския етаж са разположени помещение за кинооборудване — отдавна нефункциониращо и складови площи.
В сутерена е разположено котелно и помещения използвани като складове.
Сградата е свободностояща в парцела.
В обхвата на поръчката са включени следните дейности:
1. Проектиране:
- Изработване на инвестиционен проект в работна фаза за изпълнение на мерки, свързани с обновяване и осигуряване на енергийна ефективност на сградата в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Работните проекти трябва да бъдат придружени с подробни количествено - стойностни сметки по приложимите части, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в тях.
- Работните проекти следва да се представят в пет екземпляра на хартиен, един на електронен носител с формат "*.dwg"/ "*.doc"/ "*.xls"" и един екземпляр на електронен носител с формат "*.pdf".
2. Изпълнение на СМР - съгласно ЗУТ и одобрената проектна документация и приложимата нормативна уредба, а именно:
- дейности по конструктивно възстановяване / усилване / основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на обекта за интервенция, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
- изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;
- обновяване на общите части на обекта (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищната клетка и др.), предписани като задължителни мерки в енергийното обследване;
- съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяване на общите части и на подмяната на дограма в дадено помещение или изпълнение на ЕСМ.
- изпълнение на препоръчителни мерки, посочени в техническото обследване на сградата (съгласно т.2 Предложения за мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на част Б на Техническия паспорт)
3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Горепосочените дейности следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, техническата спецификация, сключения договор за обществената поръчка и указанията на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 година
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на работен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    15
Гаранционен срок за изпълнено СМР    10
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
618115.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
200

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект №BG16RFOP001-2.001-0070-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр.Провадия”, финансиран от ОПРР 2014-2020

II.2) Описание 1

Обновяване на енергийната ефективност на Сапарева къща 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
71221000      
71315000      
79121000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Провадия, община Провадия, област Варна

Сапаревата къща в град Провадия, се намира на ул. „Д-р Марко Сапарев“ №6.
Сградата е на 2 надземни етажа. Външните ограждащи елементи са тухлени зидове – на І етаж – 40см; на ІІ етаж 25см, измазани двустранно. По част от външната стена има изнесени напред архитектурни елементи.
Покривите на сградата са три типа –плосък с неотоплявано подпокривно пространство над 30 сантиметра с вертикални ограждащи елементи, плосък терасовиден покрив и скатен покрив с неотопляемо подпокривно пространство над 30 см. без вертикални ограждащи елементи.
Няма положена топлоизолация по фасадите.
Дограмата на сградата е основно един вид - дървена, но на една от стените се наблюдава и втори тип – винкелна.
Вратите са един вид - дървени врати. Състоянието им е лошо като частично са изметнати.
Отоплението през зимния период се осъществява основно чрез електрически печки, печки на твърдо гориво и електрически вентилаторни печки. В коридорите няма предвидено отопление и в тях микроклимата се поддържа единствено чрез излъчване от стените на отопляемите помещения.
Изкуственото осветление в сградата не се поддържа. В по-голямата си част лампите са изгорели или счупени.От всички монтирани осветители има работещи само 12 лампи с нажежаема жичка и 2 енергоспестяващи.
Сградата е със сключено застрояване и попада в 1-ва климатична зона, според Приложение №2 към чл. 4, ал. 2 от НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.
В обхвата на поръчката са включени следните дейности:
1. Проектиране:
- Изработване на инвестиционен проект в работна фаза за изпълнение на мерки, свързани с обновяване и осигуряване на енергийна ефективност на сградата в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Работните проекти трябва да бъдат придружени с подробни количествено - стойностни сметки по приложимите части, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в тях.
- Работните проекти следва да се представят в пет екземпляра на хартиен, един на електронен носител с формат "*.dwg"/ "*.doc"/ "*.xls"" и един екземпляр на електронен носител с формат "*.pdf".
2. Изпълнение на СМР - съгласно ЗУТ и одобрената проектна документация и приложимата нормативна уредба, а именно:
- дейности по конструктивно възстановяване / усилване / основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на обекта за интервенция, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
- изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;
- обновяване на общите части на обекта (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищната клетка и др.), предписани като задължителни мерки в енергийното обследване;
- съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енер. ефект. Съпътстващите стр. и монт. работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяване на общите части и на подмяната на дограма в дадено помещение или изпълнение на ЕСМ.
- изпълнение на препор. мерки, посочени в техн. обследване на сградата (съгласно т.2 Предложения за мерки за конструктивни мероприятия и ремонтни работи на част Б на Техн. паспорт)
- изпълнение на мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 година за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Горепосочените дейности следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, техническата спецификация и указания на УО на ОПРР.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване на работен проект    10
Срок за изпълнение на СМР    15
Гаранционен срок за изпълнено СМР    10
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
150750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
200

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект №BG16RFOP001-2.001-0070-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр.Провадия”, финансиран от ОПРР 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изискване участниците да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя както следва:
- За Първа обособена позиция – участниците да са вписани в ЦПРС за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти Първа група, трета категория съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от Закона за устройство на територията.
- За Втора обособена позиция – участниците да са вписани в ЦПРС за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти Първа група, пета категория съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от Закона за устройство на територията.
Съгласно чл. 60 от Закона за обществените поръчки, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участниците декларират съответствието си с посоченият критерий за подбор в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя изискване участниците да притежават валидна застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, а именно в проектирането и строителството по смисъла на чл.137 от ЗУТ за строежи трета категория (за първа обособени позиции) и за пета категория (за втора обособена позиция).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство и/или проектиране, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
За чуждестранните участници - да имат застраховка професионална отговорност за проектиране и/или строителство или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и/или строителство за съответната категория строеж.
Участниците декларират съответствието си с посоченият критерий за подбор в ЕЕДОП.


1. За първа обособена позиция - Участникът да притежава валидна застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, а именно в проектирането и строителството по смисъла на чл. 137 от ЗУТ за строежи трета категория, т.е. минималният размер на застрахователната сума за проектанта е 100 000,00 лева, а за строителя е 200 000,00 лева.
2. За втора обособена позиция - Участникът да притежава валидна застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, а именно в проектирането и строителството по смисъла на чл. 137 от ЗУТ за строежи пета категория, т.е. минималният размер на застрахователната сума за проектанта е 35 000,00 лева, а за строителя е 70 000,00 лева.
Документи за доказване на съответствие с критерия за подбор: копия от застраховки "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, а именно в проектирането и строителството по смисъла на чл. 137 от ЗУТ за строежи трета категория (за първа обособена позиция) и за строежи пета категория (за втора обособена позиция).
Документите се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата - в случаите по чл. 67, ал.5 и 6 от Закона за обществените поръчки.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.
2. Участникът трябва да е изпълнил услуга идентична или сходна с предмета на поръчката.
3. Участникът трябва да разполага с технически лица и персонал от квалифицирани експерти, които са ангажирани с изпълнението на поръчката.
Изискванията се прилагат за всяка обособена позиция по отделно.
Участниците декларират съответствието си с посочените критерии за подбор в ЕЕДОП.


1. Участникът през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката за минимум 1 (един) обект. Под "строителство, сходно с предмета на поръчката" следва да се разбира извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда.
2. Участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 1 (една) услуга идентична или сходна с предмета на поръчката. Под "услуга, сходна с предмета на поръчката" следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или въвеждане на енергоспестяващи мерки на сграда.
3. Участникът трябва да разполага със следните технически лица и персонал от квалиф. експерти, които са ангажирани с изпълнението на поръчката в следният минимален състав:
а) техн. лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на СМР – техн. ръководител на обекта; отговорник за контрола на качеството, притежаващ удостоверение или друг еквивалентен документ за изпълнение на длъжността и длъжностно лице за безопасност и здраве в строителството и притежаващ удостоверение съгл. Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 година или друг еквивалентен документ.
б) персонал от квалиф.експерти - проектанти, притежаващи пълна проект. правоспособност, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на проектирането и автор. надзор по време на строителството, или еквивалент за чужд. участници, като минималният състав на проектантския екип е следният:
- ръководител на екипа - архитект, притежаващ пълна проект. правоспособност от КАБ, респ. призната проф. квалификация съгласно ЗППК;
- проектант по част "Конструктивна", притежаващ пълна проект. правоспособност от КИИП, респ.призната проф. квалификация съгласно ЗППК;
- проектант по част "Енерг. ефективност", притежаващ пълна проект. правоспособност от КИИП, респ. призната проф. квалификация съгласно ЗППК;
- проектант по част "Електрическа", притежаващ пълна проект. правоспособност от КИИП, респ. призната проф. квалификация съгласно ЗППК;
- проектант по част "ВиК", притежаващ пълна проект. правоспособност от КИИП, респ. призната проф. квалификация съгласно ЗППК;
- проектант по част "Пожарна безопасност", притежаващ пълна проект. правоспособност по интердисц. част пожарна безопасност от КИИП, респ. призната проф. квалификация съгласно ЗППК;
- проекта по част "План за безопасност и здраве", притежаващ пълна проект. правоспособност, респ. призната проф. квалификация съгласно ЗППК;
- проектант по част "ПУСО", притежаващ пълна проект. правоспособност, респ. призната проф. квалификация съгласно ЗППК и сертификат за завършен курс на обучение по НУСОВРСМ.
Изискванията се прилагат за всяка обособена позиция по отделно.
При участие на обединения, които не са юрид. лица, съответствието с критериите за подбор се доказва съгласно чл. 59, ал.6 от ЗОП. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица съгласно чл. 65 от ЗОП. В случай, че участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители, за тях се прилага чл.66 от ЗОП.
Документи за доказване на съответствието с критериите за подбор:
- по т.1 - списък на строителството за последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата на която е приключило строителството, мястото и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с норм. изисквания;
- по т.2 - списък на услугите за последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга/и - удостоверение , издадени от получателя на услугата и/или списък с публ. регистри, в които е публикувана информация за изпълнени дейности
.... Продължава в част VІ.3. Доп. информация....
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В предложението за изпълнение на поръчката по всяка об. позиция, участникът посочва своето предложение относно Срок за изготвяне на раб. проект в календ. дни, Срок за изпълнение на СМР в календ. дни и Гаранц. срок за изпълненото СМР в месеци, като същите не могат да бъдат по-кратки или по-дълги от сроковете, посочени от Възложителя като миним., респективно максимал. срокове за изготвяне на раб. проект, за изпълнение на СМР и гаранц. срок за изпълненото СМР.
Преди сключване на договора от изпълнителя се изисква гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора по съответната об. позиция. Участникът сам избира формата, по която представя гаранцията за изпълнение - парична сума, банк. гаранция или застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълн-ля. Редът и условията за освобожд. на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора, публикуван в профила на купувача и представляващ неразделна част от документация
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Провадия, ул. Дунав №39, сградата на Общинска администрация - Провадия, зала 204

Съгласно чл. 54, ал.2 и чл. 57, ал.3, изречение второ от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

І. Продължение от т. ІІІ.1.3.:
- по т.3, б."а" - списък на техническите лица, придружен с доказателства за правоспособността на лицата, които ще упражняват контрола върху качеството и по безопасност и здраве в строителството - удостоверения, сертификати и др. подобни документи;
- по т.3, б."б" - списък на персонала от квалифицирани експерти, в който е посочена професионалната компетентност на лицата чрез посочване на регистрационните номера за вписване на лицата в КИИП или КАБ или доказателства за наличие на пълна проект. правоспособност.
Документите се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.
ІІ. За всяка обособена позиция поотделно участниците представят следните документи за участие в процедурата:
1. Заявление за участие, включващо
1.1. ЕЕДОП
1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (ако е необходимо);
1.3. За участници - обединения, които не са юр. лица се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната общ. поръчка, включително правата и задълженията на участниците в обединението, включително определения партньор, който ще представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка; разпределението на отговорността между членовете на обединението; клауза за солидарна отговорност на членовете на обединението за изпълнение на договора за обществена поръчка и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
2. Офертата съдържа:
2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника;
2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техн. спецификация и изискванията на Възложителя и приложени към него Програма за организация и изпълнение на договора (предоставена задължително и на електронен носител във формат "*.doc") и Линеен график за изпълнение на предвидените дейности.
2.3. Ценово предложение.
ІІІ. От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:
- участници - свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП;
- участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогн. стойност на поръчката;
- участник, който е представил Техн. предложение, което не отговаря на изискванията на Техн. спецификация и условията по поръчката;
- участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т.8 във връзка с чл.4 и чл. 5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
ІV. Съгласно чл. 67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал.5 и ал.6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал.6 от ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и за съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива.
V. Участниците могат да получат информация относно задължения свързани с данъци и осигуровки, спазване на мерките за опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната от НАП, МОСВ, Агенция по заетостта и Главна инспекция по труда.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават по реда на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП в 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва