Деловодна информация
00087
 
да
да
24/03/2017 (дд/мм/гггг)
00087-2017-0040 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
ул.Московска №33
София BG411 1000 България
Мирослав Найденов +359 29377545
m.naydenov@sofia.bg +359 29377312

Интернет адрес/и

http://www.sofia.bg/

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20779&mainmenu=false


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=59421&companyId=20779
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Столична община 000696327
ул.Московска 33, фронт-офис
София BG411 1000 България
Фронт офис +359 29377592/+359 29377448/+359 29377203
m.naydenov@sofia.bg +359 29811028

Интернет адрес/и

http://www.sofia.bg/

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20779&mainmenu=false

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране и изпълнение на СМР за Рехабилитация на бул. "България" от бул."Фритьоф Нансен" до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръст. път Соф до мост над река Боянска
45000000      
Строителство

1.Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект за Рехабилитация на бул. "България" от бул."Фритьоф Нансен" до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до моста над река Боянска, по съществуващо положение. Ориентировъчната дължина на участъка е 7700 м с ширина на пътните платна по 11.25 м и тротоари с променлива ширина. В предмета на поръчката се включва и пътната връзка от бул.”Даскал Стоян Попандреев” към Околовръстен път София посока кв.Младост. Кръстовището на бул. „България” с бул."Фритьоф Нансен", кръстовището на бул. „Даскал Стоян Попандреев” с бул. „Ал.С.Пушкин” и моста по бул. „Даскал Стоян Попандреев” над река Боянска не са включени в предмета на настоящата обществена поръчка.
Проектът да включва следните части: геодезия, пътна и отводняване, ВОД, ПБЗ, ПУСО, както и други части по необходимост.
Раб. инвестиционен проект .
2. СМР следва да се извършат в съответствие с изготвените проекти на 5 етапа
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
12940000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233141      
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

1. Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект за Рехабилитация на бул. "България" от бул."Фритьоф Нансен" до Околовръстен път София и бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до моста над река Боянска, по съществуващо положение.
Ориентировъчната дължина на участъка е 7700 м с ширина на пътните платна по 11.25 м и тротоари с променлива ширина.
В предмета на поръчката се включва и пътната връзка от бул.”Даскал Стоян Попандреев” към Околовръстен път София посока кв.Младост.
Кръстовището на бул. „България” с бул."Фритьоф Нансен", кръстовището на бул. „Даскал Стоян Попандреев” с бул. „Ал.С.Пушкин” и моста по бул. „Даскал Стоян Попандреев” над река Боянска не са включени в предмета на настоящата обществена поръчка.
Проектът да включва следните части: геодезия, пътна и отводняване, ВОД, ПБЗ, ПУСО, както и други части по необходимост.
Работният инвестиционен проект следва да бъде изготвен в съответствие с изложеното по-долу задание за проектиране.
Целта на заданието е изготвяне на работен инвестиционен проект за рехабилитация на обекта по съществуващо положение и създаване на безопасна среда при спазване на ЗУТ и действащите нормативи по части: геодезия, пътна и отводняване, включително ПОД, ВОД, ПБЗ; ПУСО.
Целият обект да бъде разделен на следните подобекти, позволяващи поетапно изпълнение:
- Бул. „България” от бул. „Фритьоф Нансен” до бул. „Академик Иван Гешов”;
- Бул. „България” от бул. „Академик Иван Гешов” до бул. „Гоце Делчев”;
- Бул. „България” от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Тодор Каблешков”;
- Бул. „България” от бул. „Тодор Каблешков” до Околовръстен път София;
- Бул. „Даскал Стоян Попандреев” от Околовръстен път София до моста над река Боянска.
Проектът следва да бъде съгласуван с необходимите инстанции.
2.Строителство - СМР следва да се извършат в съответствие с изготвените проекти, предмет на настоящата поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Качество в това число:    50 точки
срок за проектиране    3 точки
срок за изпълнение на СМР    7 точки
технически показатели както следва:    40 точки
Технология и организация на изпълнението на строителството    20 точки
Управление на риска    9 точки
Организация на ръководството на обекта    5 точки
Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса    6 точки
Цена
50 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
12940000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Ръководителят на проектанския екип и членовете трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или съответен регистър на държавата в която са установени, за транспортно строителство, транспортни съоръжения и геодезия;
2. Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“


1.Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти в размер на 7 000 000 (седем милиона) лева, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.
Съответствието с изискванията по т. 1 и 2 Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор”, буква „Б” „Икономическо и финансово състояние”, като посочва съответната информация за обстоятелствата.
Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 1. и 2.
- Удостоверения от банки;
- Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория;
- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
- Справка за общия оборот или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит в проектирането. Съответствието с изискванията Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Кр. за подбор”, б. „В” „Технически и професионални способности”,като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на опита в проектирането на обекти, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.Доказателства за изпълнение на изискванията -Удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
2. Участникът трябва да има опит в извършването на пътно строителство.Съответствието с изискванията Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Кр. за подбор”, б. „В” „Технически и професионални способности”,като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на опита в строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката.Доказателства за изпълнение на изискванията - Удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
3.Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството
Съответствието с изискванията Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Кр. за подбор”, б. „В” „Технически и професионални способности”, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на инженерно-техническият персонал, в който посочва образователната и професионална квалификация и опит на лицата.Доказателства за изпълнение на изискванията– Списък на персонала с посочено образование, опит в областта и придобита квалификация.
4.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008/2015 (или еквивалентна) с обхват, включващстроително-монтажни работи. Съответствието с изискванията Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Кр. за подбор”, б. „Г” „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на система за управление на качеството ISO 9001:2008/2015 (или еквивалентна) с обхват включващ изпълнение на строително-монтажни работи.Доказателства за изпълнение на изискванията– Копие на сертификат издаден от акредитирани лица по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
5.Участникът трябва да разполага с техническо съоръжение за изпълнение на поръчката - асфалтова база.
Съответствието с изискванията Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Кр. за подбор”, б. „В” „Технически и професионални способности”, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на разполаганото техническо съоръжение за изпълнение на поръчката - асфалтова база.Доказ. за изп. на изискв. - Декларация за съоръжение, което ще изполва


1. Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (пътни обекти), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта: да е изготвил или участвал в изготвянето на технически и/или работни инвестиционни проекти за сходни обекти (пътни обекти).
2. Участникът трябва да има опит в извършването на пътно строителство - за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на сходни обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти в градски условия. Поне 1 от обектите трябва да включва изпълнение на пътни работи за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на улици с дължина не по-малка от 4 км.
3.Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва: За изпълнение на проектирането: Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.; инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент; инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент; инженер част „Конструктивна“, специалност „Транспортно строителство“ или ПГС (ССС) или еквивалент, със степен магистър или еквивалент;електроинженер със степен магистър или еквивалент;инженер-геолог със степен магистър или еквивалент. За изпълнение на строителството: Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.; инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;инженер част „Конструктивна“, специалност „Транспортно строителство“ или ПГС (ССС) или еквивалент, със степен магистър или еквивалент; електроинженер със степен магистър или еквивалент;строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството;инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции.
4.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008/2015 (или еквивалентна) с обхват, включващстроително-монтажни работи.
5.Участникът трябва да разполага с техническо съоръжение за изпълнение на поръчката - асфалтова база.
Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС
Гаранцията се представя в една от следните форми:
- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
2.Възложителя предвижда предоставяне до 20 % авансово плащане за дейностите по договора без ДДС. При предоставяне на авансовото плащане изпълнителят следва да предостави банкова гаранция за съответната сума.
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/05/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Париж № 3, ет.1, стая № 109

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За обществената поръчка към момента на обяввяване на процедурата не е осигурено финансиране.
Общи изисквания към участниците в процедурата
1.В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
2.За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
*Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:
а/ лицата, които представляват участника или кандидата;
б/ лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;
в/ други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
*Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
3.Участниците в процедурата следва да декларират в ЕЕДОП отсъствие на обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.
4.Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания за прилагане на забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
6.Свързани лица по смисъла на §2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 т.1 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва