Деловодна информация
00109Дирекция ПНООП
ИЗ-00-869 10/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
10/03/2017 (дд/мм/гггг)
00109-2017-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Благоевград 000024695
пл. Георги Измирлиев №1
Благоевград BG413 2700 България
Никола Радойчев +359 73867714
nradoychev@blgmun.com +359 73884451

Интернет адрес/и

http://www.blgmun.com

https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=uEgdCOuvHcI%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=uEgdCOuvHcI%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Благоустрояване на улици и ремонт на асфалтови и тротоарни настилки на територията на община Благоевград по обособени позиции”
45233100      
Строителство

„Благоустрояване на улици и ремонт на асфалтови и тротоарни настилки на територията на община Благоевград по обособени позиции”
Обособена позиция №1: Благоустрояване на ул. „Бяло море” и ул. „Владая”;
Обособена позиция №2: Ремонт на асфалтови настилки;
Обособена позиция №3: Ремонт на тротоарни настилки;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
684983.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Благоустрояване на ул. „Бяло море” и ул. „Владая” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233100      
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград

Ще бъдат извършени СМР както следва:
За улица "Бяло море" I. Част пътна: Земни работи; пътни работи; настилки; пътни знаци.
II. Част Улично осветление.
Видовете СМР, количеството и обема са съобразно предвиденото в количествено-стойностните сметки от документацията за участие и предвид изготвения работен проект.
За улица "Владая: I. Улични настилки: земни работи; подготвителни работи; пътни работи; асфалтови работи; отводняване; Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.
II.Тротоарни настилки: Подготвителни работи; подпорни стени и рампи.
III. Улично осветление: Доставка на материали и съоръжения; демонтажни и разрущителни работи; монтажни работи; измервания и изпитвания.
Видовете СМР, количеството и обема са съобразно предвиденото в количествено-стойностните сметки от документацията за участие и предвид изготвения работен проект.
Критериите по-долу
 
ДА Среден гаранционен срок    20
Показател техническо предложение    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
151650.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт на асфалтови настилки 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233100      
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград

Включени са следните дейности
I. Фрезоване с пътна фреза асфалтобетонова настилка
- изрязване - фрезоване с пътна фреза
- натоварване на строителни отпадъци от асфалта
- превоз на строителни отпадъци от асфалта
- пръскане с битумна емулсия
- производство, доставка /превоз/ и полагане на асфалтобетонова плътна смес и дебелина 5 см
В следния обем: 10 160.00 М2.
II. Производство, превоз и полагане на плътна асфалтобетонова смес - запълване на дупки /премахване на разрушения материал, битумен разлив, запълване с асфалтова смес и уплътняване/ - 65.00 т.
III. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А/АС 12.5 изн. А/ с дебелина след уплътняване 4 см - 57.00 т.
Изпълнителят е длъжен стриктно да следи и контролира всички дейности от СМР на обекта съгласно нормативната уредба за такъв вид строителство.
Изкърпването на дупки по асфалтобетонното покритие включва следните три основни операции: подготовка на повреденото място, запълване на дупката и уплътняване на положения материал. С оглед безопасността на движението и трите операции трябва да се извършват в един и същи ден.
Повредените места се очертават с прави линии, които са успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Очертаната площ обхваща от 3 до 5 см от здравата част на настилката. Разположените наблизо съседни повреди се обединяват в общи площи за изкърпване.
Очертаните площи се изрязват на дълбочина на повредата и се оформят с отвесни стени. След отстраняване на стария материал повреденото място се почиства с метли, телени четки или сгъстен въздух, като страничните и долната повърхност се намазват с течен битум, загрят съответно до 50- 60° в количество 0,3 -0,5 литра/м2. При работа със студени асфалтови смеси повърхностите се намазват с течен битум загрят до 90- 110°С.
Полагането на асфалтовата смес се извършва в един или няколко пласта в зависимост от дълбочината на изрязването. При дълбочина до 5см. сместа се полага в един пласт, а при дълбочина над 5см - в няколко пласта. В този случай всеки следващ пласт се полага след уплътняване на предишния. В основата се използува асфалтова смес с по-едра зърнометрия. При полагането на сместа се взема предвид коефициентът на уплътняване на горещите асфалтови смеси 1,25- 1,35 и на студените смеси 1,5 -1,6.
Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва със статични, вибрационни и пневматични валяци. Видът и броя на валяците се избират съобразно производителността на полагането, състава на сместа, дебелината на пласта и температурата на въздуха. Валирането става най-малко с два валяка - лек /4 до 6 тона/ и тежък /8 до 10 тона/. Уплътняването започва от краищата към средата на ремонтираното място. При полагане на горещи смеси уплътняването започва веднага и приключва, преди температурата на сместа да спадне под 70°С.
Уплътнената повърхност на ремонтираното място трябва да бъде на едно ниво със старото покритие. При използуване на студени асфалтови смеси кръпката се оставя по-високо с 10- 15% с оглед уплътняването й от движението.
Големите по площ и височина вълни, коловози, издувания и нагъвания се разкопават по цялата деформирана дълбочина и се ремонтират по технологията на изкърпването. При подмяна на покритието на автобусни спирки и други участъци, при които в настилката възникват големи хоризонтални усилия, е целесъобразно да се използуват асфалтови смеси с повишено съдържание на каменни фракции.
Асфалтовите пътно ремонтни работи да се извършват съгласно „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” 2009 г. и Наредба №3/16.08.2010 г. за временна организация и безопасността на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците.
Критериите по-долу
 
ДА Среден гаранционен срок    20
Показател техническо предложение    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
266666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
65

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт на тротоарни настилки 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233100      
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград

Ще се извършат следните дейности:
Разрушаване на тротоар от тротоарни плочи, включително натоварване, транспортиране и разтоварване на депо2600.00 м2
Разрушаване на бетонови бордюри, включително натоварване, транспортиране, разтоварване на депо 1150.00 мл
Изкоп в ЗП ръчен с дълбочина до 0,50м. 1210.00 м3
Ръчно натоварване ЗП на транспорт 1210.00 м3
Изкоп механизиран с натоварване на транспорт 850.00 м3
Превоз на земни маси на разстояние 8 км. 2060.00 м3
Доставка и полагане на трошен камък с дебелина 20 см., включително всички свързани с това разходи 280.00 м3
Добив, доставка /превоз/ и профилиране на баластра 1320.00 м3
Разбиване на бетон, включително извозване на депо 28.00 м3
Полагане на бетонови бордюри 50/18/35 см., включително всички свързани с това разходи 770.00 мл
Полагане на бетонови бордюри 50/10/25 см., включително всички свързани с това разходи 770.00 мл
Полагане на бетонови бордюри 50/8/16 см., включителновсички свързани с това разходи 270.00 мл
Тротоарна настилка с бетонови плочи 40/40/5 см. 400.00 м2
Тротоарна настилка с бетонови плочи 30/30/5 см. 300.00 м2
Тротоарна настилка с павета "Бехатон" 8000.00 м2
Доставка и полагане на тактилни плочи 30/30/5 см., включително всички свързани с това разходи 60.00 м2
Тротоарна настилка със стари бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи 510.00 м2
Настилка с мраморни плочи с дебелина 5 см., включително всички свързани с това разходи 290.00 м2
Настилка с бетонови плочи 40/40/5 см. в цгч, включително всички свързани с това разходи 350.00 м2
Настилка с бетонови плочи 50/50/5см. в цгч, включително всички свързани с това разходи 350.00 м2
Настилка с бетонови плочи 40/40/5 см. - в цгч стари плочи 300.00 м2
Настилка с бетонови плочи 50/50/5 см.- в цгч стари плочи 300.00 м2
Ремонта на тротоарните настилки се извършва при определена технологична последователност и при спазване на Наредба №3/16.08.2010 г. за Временна организация и безопасността на движението при извършване па СМР по пътищата и улиците и включва:
1.1. Тротоарната настилка се изпълнява с бетонови плочи 30/30/5 см.; В25;
1.2. Разтвор цименто - варов М50, 3 см.;
1.3. Подложен 5 см. - пясък (филц) уплътнен - фракция 0< d < 10 mm;
1.4. Подложен 15 см. - уплътнен пласт от несортиран минерален материал - трошен камък за основа на тротоар. Максималният размер на зърната трябва да бъде най-малко 2/3 от дебелината на уплътнявания пласт.
1.5.Земна основа от свързани почви с плътност над 92 % от стандартната.
1.6.За бетоновите плочи от изпълнителят се представя сертификат с необходимите изпитвания: за изтриваемост и мразоустойчивост в заводска строителна лаборатория, съгласно действащите БДС и EN.
2.Нареждането на тротоарните плочи се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждането на плочите между тях се оставят фуги с ширина 5mm, които се запълват с цименто-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 4,5m се оставят и напречни разширителни фуги с широчина 15 mm, които се запълват с асфалтова паста след свързването на цименто-варовия и цименто-пясъчния разтвор.
3.Материалите трябва да отговарят по качество на изискванията: за плочите БДС 625, за разтвора БДС 9340 и за асфалтовата паста в БДС 4551.
4. По време на строителството се контролират качеството на материалите, както и ширината, надлъжният и напречният наклон, равността на основата и на тротоарната настилка. При наличието на отклонения по-големи от допустимите в т. 5 се извършват съответните поправки от изпълнителя и за негова сметка.
5.При приемането на основата и на тротоарното покритие се проверяват най-малко веднъж на 20m напречният и надлъжният наклон, ширината и равността. Допускат се следните отклонения: в ширината до 10 mm, в напречния и надлъжния наклон до 0,5 %, в равността на основата до 10 mm, а в равността на тротоарното покритие до 5 mm междина /просвет/ под 4 т лата. продължава в допълнителна информация
Критериите по-долу
 
ДА Среден гаранционен срок    20
Показател техническо предложение    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
266666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
65

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

продължава от II.2.4
6. След завършване на съответната работа, плащането ще се извършва по цените на отделните позиции, посочени в количествено-стойностната (офертна) сметка и ще компенсира в пълна степен осигуряването на механизацията, положения труд и превоза на материалите, и всичко друго необходимо за завършване на работата по отделните позиции.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За обособена позиция № 1 участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строителство, а ако е чуждестранен участник трябва да притежава еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.

Наличието на застраховка се декларира от участника в ЕЕДОП – част IV, Раздел Б – Икономическо и финансово състояние, точка 5.
Преди сключване на договора за доказване на съответствие с критериите за подбор Участникът следва да представи доказателство за наличие на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с клауза „Строител”, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. Когато участват чуждестранни участници, същите представят копие на документ за наличие на еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.За вс. Обособена позиция(ОП) участникът следва да е изпълнил през посл. пет години от датата на подаване на офертата мин. две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. За дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, участниците следва да разбират за ОП №1 и № 2.-Ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или аварийно възстановителни работи на пътища, улици, тротоари и съоръженията към тях
За ОП № 3:Изграждане, реконструкция, ремонт или благоустрояване на тротоарни настилки–самостоятелно или като част от улична или пътна мрежа, както и изпълнение на улици и пътища
Попълва се Част IV: Критерии за подбор,Раздел В:Технически и професионални способности,т.1а)от ЕЕДОП.
2.Участ.за всяка ОП да разпол. със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изп. на поръчката и работници., както следва:
2.1.ОП №1:
- Строителен инж. с проф. опит мин. 3 г. или строит.техник с проф. опит мин. 7 г.-1бр
- Геодезист с проф. опит мин. 5 г.-1бр
- Ел. техник с проф. опит мин. 7 години или ел. инж. с проф. опит мин. 5 г.-1бр
- Охрана-1бр
- Квалиф. работ. по част „Пътна”-5бр
- Квалиф. работ. по част „Улично осветление”-3бр
- Работ. кофражисти–3бр
- Работ. арматуристи–2бр
- Общи работ.-3бр
- Работ. за настилки и облицовки–5бр
2.2.ОП № 2:
- Строит. инж. по пътно строителство с мин. 3 г. стаж по специалността или строит. техник с мин. 7 г.стаж по специалността-1бр
- Квалиф. работ. за пътни работи-9бр
- Общи работ.-2бр.
2.3.ОП № 3:
- Строит. инж. с проф. опит мин. 3 г. или строит. техник с проф. опит мин. 7 г.-1бр
- Квалиф. работ. за пътни работи-5бр
- Работ. за настилки и облицовки –7бр
- Общи работ.-2бр
Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 2) от ЕЕДОП.
3.Участникът да разпол. със собствено или ползвано на друго правно основание оборудване /механизация/ мин.,както следва:
3.1.ОП №1:
- Бордова товарна кола до 3 тона–1 бр
- Автосамосвали-2бр
- Компресор подвижен–1 бр
- Автогудронатор за битумна емулсия–1 бр
- Самоходен стоманобандажен вибрационен валяк от 6 до 10 тона–1 бр
- Самоходен пневматичен валяк 10-15 тона-1 бр
- Багер–1 бр
- Асфалтополагаща машина–1 бр
- Автогрейдер–1 бр
- Челен товарач–1бр
- Бетоновоз до 3м3–1бр
3.2.ОП №2:
-Бордова товарна кола до 3 тона–1бр
-Автосамосвали–2бр
-Водоноска до 3 куб.м.–1бр
-Пътна фреза до 0,5 м.–1бр
-Фугорезачка–1бр
-Компресор подвижен–1 бр
-Механична четка – 1 бр
-Автогудронатор за битумна емулсия–1бр
-Ръчна пръскачка за битумна емулсия–1 бр
-Самоходен стоманобандажен вибрационен валяк от 6до10 тона–1 бр
-Самоходен пневматичен валяк 10-15тона-1бр
-Малогабаритна техника–1бр
-Асфалтополагаща машина-1 бр
-Пътни знаци Г7,Г8 върху преносими стойки(С26)-6 бр
-Въже с червени флагчета(С3.2)-1 бр
- Ограничителна табела (С.4) - 2 бр
-Табели с направляващи стрелки (С6) и (С7) - 2 бр
-Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти - по 1 бр
-Конуси (С2) - 250 бр
3.3.ОП№3:
-Бордова товарна кола до 3 тона - 1 бр.;
-Автобагер–1бр
-Автосамосвал–2 бр
-Челен товарач до 1 куб.м.–1 бр
-Самоходен стоманобандажен вибрационен валяк до 1 тон–1бр.
-Пътни знаци Г7, Г8 върху преносими стойки (С26)-6 бр.;
-Въже с червени флагчета (С3.2)-1бр.
-Ограничителна табела (С.4)–2 бр.
-Табели с направляващи стрелки(С6)и(С7)–2бр
-Облекло с ярък цвят и светлоотразит. ленти (С12)-по1бр
Попълва се Част-IV Критерии за подбор,Раздел В:Технически и професионални способности,т.3)от ЕЕДОП.
4. Участ.,трябва да са сертиф. в обл. на строит. по следните стандарти: За вс. ОП от №1 до №3: EN ISO 9001:2008 Система за управл. на качеството за дейностите или еквивал., или еквивал. мерки, съгласно чл.63,ал.1,т.10 от ЗОП;
Попълва се Част IV-Критерии за подбор,Раздел Г.


1.Доказване на изискването за сходен предмет:
Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Доказване на изискването за ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници:
Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството и лицата, които ще изпълняват строителството.
3. Доказване на изискването за разполагане с оборудване /механизация/ минимум:
Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството.
4.Доказване на изискването за сертифициране в областта на строителството по следните стандарти:
ISO EN 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП;
За доказване изпълнението на това минимално изискване участникът трябва да притежава сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. или еквивалентни документи. на Възложителя се предоставят копия от сертификатите.
5. Доказателствата за съотвествие с критериите за подбор се представят от участника определен за изпълнител преди сключване на договора за обществена поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НK;1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна.Продължава в доп. информация!
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала 101 на Община Благоевград

Получените заявления/оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участникът определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора по вс. ОП от 1 до 3 е в размер на 5% от стойността на д-ра, в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
Участникът определен за изпълнител представя гаранция за авансово предоставените средства по вс. ОП от 1 до 3 е в размер на 20% от стойността на д-ра, в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
Прод. от III.2.2. има задължения за данъци и задълж. осигурителни вноски по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от ДОПК и лихвите по тях,към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата/участника,или аналогични задължения,установени с акт на компетентен орган,съгл. законодателството на държавата,в която кандид./участ. е установен,освен ако е допуснато разсрочване,отсрочване или обезпеч. на задълженията или задълж. е по акт,който не е влязъл в сила;1.4.установено,че:а)е представил документ с невярно съдържание,свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б)не е предоставил изискваща се инфор-я,свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване/изпълнението на критериите за подбор;1.5.е установено с влязло в сила наказателно постановление/съдебно решение,че при изп. на д-р за обществена поръчка е нарушил чл.118,чл.128,чл.245 и чл.301-305 от КТ или аналог. задължения,установени с акт на компетентен орган,съгласно законодат. на държавата,в която кандид./участ. е установен;1.6.е налице конфликт на интереси,който не може да бъде отстранен;1.7.обявен е в несъстоятелност или е в произв. по несъстоятелност,или е в процедура по ликвидация,или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 ТЗ,или е преустановил дейността си,а в случай че кандид./участ. е чуждестранно лице-се намира в подобно пол-е,произтичащо от сходна процедура,съгл. законодат. на държавата,в която е установен;1.8.лишен е от правото да упражнява определена проф. или дейност съгл. законодат. на държавата,в която е извършено деянието;1.9.скл. е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкур.,когато нарушението е установено с акт на компетентен орган 1.10.доказано е, че е виновен за неизп. на д-р за обществена поръчка/на д-р за концесия за строителство или за услуга,довело до предсрочното му прекрат.,изплащане на обезщетения или други подобни санкции,с изкл. на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на дог.,1.11.са налице обстоятелствата посочени в чл.3,т.8 и чл.5, т.3 от Закона за иконом. и финансовите отн. с дружествата, рег. в юрисдикции с преф. дан. режим свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация и от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. В случаите, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва