Деловодна информация
00109Дирекция ПНООП
ИЗ-00-868 10/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
10/03/2017 (дд/мм/гггг)
00109-2017-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Благоевград 000024695
пл. Георги Измирлиев №1
Благоевград BG413 2700 България
Ива Цветанова - Началник-отдел ОП +359 73867714
itsvetanova@blgmun.com +359 73884451

Интернет адрес/и

http://www.blgmun.com

https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=VILgx58oego%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=VILgx58oego%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на инж. – проект., ведно с авт. надзор и изпълнение на строителство във вр. с реал. на пр. “Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимн
45262800      
Строителство

„Изпълнение на инженеринг - проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на строителство, във връзка с реализацията на проект “Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия”, Приоритетна ос 3 “Регионална образователна инфраструктура”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1020726.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45262800      
71300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград

В предмета настоящата поръчка се включва проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителство на пристройка (към сграда I гр. IV та кат. Съгл. ЗУТ) – строеж първа група, трета категория, съгласно чл. 137(1), т.3, б.”в”, пр. 2 б.”ж” от ЗУТ - предназначена за работилници, физкултурен салон и кабинети към съществуваща сграда с идентификатор 04279.601.120.1 (“Благоевградска професионална гимназия”), находяща се в имот с идентификатор 04279.601.120 по кадастралната карта на Благоевград, УПИ І в кв. 8 по плана на Стопански двор, Благоевград от избран изпълнител по реда на ЗОП.
Съгласно инвестиционното намерение на възложителя и одобрен подробен устойствен план Пристройката е с РЗП мин.2000 кв. м. и включва: Учебна лаборатория за: изпитвания за силови трансформатори; изпитвания на асинхронните двигатели; изпитвания на синхронни генератори; изпитвания на постояннотоковите машини;Учебна работилница за електрообзавеждане;Учебна работилница за електродомакинска техника;Специализиран кабинет по електротехника;Специализиран кабинет по електрически машини и апарати;Учебна работилница по металообработване и обработка на материалите;Учебна работилница по общопрофесионални умения;
Специализиран кабинет по измервателна лаборатория с инструменти за извършване на качествен и количествен контрол;Специализиран кабинет по техническо чертане, който включва чертожни работни места за 15 ученика, оборудвани с компютри;
Работилница по стругарство и шлосерство;Физкултурен салон. Проектирането ще осигури изготвянето на инвестиционен проект, който ще бъде съгласуван със заинтересованите експлоатационни дружества и предаден на избран изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ и Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, необходими за одобряване на инвестиционни проекти. На база одобрени и съгласувани инвестиционни проекти ще бъде издадено Разрешение за строеж за обекта, предмет на интервенция. Всички СМР ще бъдат доказани и обосновани с изготвения и одобрен инвестиционен проект, съгласно ЗУТ. За начало на СМР, съобразно издадено Разрешение за строеж ще се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. След извършване на строителството, чрез сградата следва да се осигури достигане на енергиен клас "В" съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. В процеса на изпълнение на СМР ще участват Възложителят, Строителят, Проектантът, Консултантът, Техническият ръководител и Физическо лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" и Доставчици. Горепосочените участници ще носят отговорност съгласно правомощията, предвидени в ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА показател: „Мерки за опазване на околната среда”    20
показател: Предложение относно „Мерки за управление на риска по време на проектиране”    5
показател: Предложение относно „Мерки за управление на риска по време на строителство”    15
показател: Предложение относно „Мерки за социална интеграция и заетост”    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1020726.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следа да декларира, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя и има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи от I-ва група, III– та /трета/ категория, предмет на настоящата обществена поръчка или еквивалент. Обектът на настоящата обществена поръчка е I-ва група, III– та /трета/ категория, съгл. чл. 137, ал.1, т. 3, б."В", предл. 2-ро и б. "ж" от ЗУТ.
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП.
Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация, в съответствие с критериите за подбор съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП.
За целта, преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител представя: съответното Удостоверение за вписване в ЦПРС или валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон или посочване на препратка към публичен регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж.2.Всеки участник следва да е реализирал минимален общ оборот, както и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /под специализиран оборот се разбира Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с РЗП не по-малко от 2000 кв. м./ в рамките на последните 3 /три/ приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва: минимален общ оборот не по-малък от 800 000.00 /осемстотин хиляди/ лева без ДДС, и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /специализиран оборот//оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката/ в размер не по-малък от 500 000.00 /петстотин хиляди/ лева без ДДС, в рамките на последните 3 /три/ приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

1.Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП.
За целта, преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител представя доказателства за наличието на застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. Когато участват чуждестранни участници, същите представят заверено копие на еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ.
В случай, че в офертата на участника е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, доказателства за наличието на Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране се представя за всеки един от проектантите по отделно. В този случай участникът представя доказателства за наличието на Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност строителство. Застраховката трябва да е в сила към момента на момента на сключване на договора. Когато участват чуждестранни участници, същите представят доказателства за наличието на еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ. 2.Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП.Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител представя: За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:1. удостоверения от банки;2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да докаже, че има опит в извършването на дейности – идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка. Предвид горното, участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, 2.Участникът трябва да предложи инженерно–технически състав и екип от проектанти, включително и лица със следните минимални изисквания към тях.3.Всеки участник трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти: EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП. Сертификатите трябва да са валидни към момента на подаване на офертата от участника.4.Участникът следва да разполага с ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници.5.Участникът да разполага с оборудване /механизация/ минимум.

1.За дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, участниците следва да приемат „Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с РЗП най-малко 2000 кв.м.“Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В:„Технически и професионални способности“,т.1а) от ЕЕДОП.Преди сключването на договор участникът,определен за изпълнител доказва изискването чрез:За доказване на техническите и професионалните способности на участниците се представят списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката,придружен с удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.2.Участникът трябва да предложи инженерно–технически състав и екип от проектанти, вкл.и лица с мин.Изискв.към тях,както следва:1.Ръководител на екипа-Архитект, с ППП по ЗКАИИП или еквивалент съгл.законод. на държава–членка на ЕС, или на др.държава–страна по споразумението за ЕИП;2.Проектант по част Конструктивна”-строителен инж.–конструктор,с ППП по ЗКАИИП или еквив.съгл.законод. на държава–членка на ЕС,или на др.държава–страна по споразумението за ЕИП;3.Проектант по част „ВиК”-строителен инж.–„ВиК”,с ППП по ЗКАИИП или еквив.съгл.законод.на държава–членка на ЕС,или на др.държава–страна по споразум.за ЕИП;4.Проектант по част „Електрическа”–електро-инж.,с ППП по ЗКАИИП или еквив.съгл.законод.на държ.–чл. на ЕС,или на др. държ.–страна по спор. за ЕИП;б) с диплома за зав.висше образ.,образ. степен магистър, спец.„Електротехника”, Електроснабдяване”, „Електроенергетика” или екв.5.Проектант по част „ОВК”–инженер ОВК,с ППП по ЗКАИИП или еквив. съгл.законод. на държава–членка на ЕС, или на др.държава–страна по споразум. за ЕИП;6.Проектант по част „Енергийна ефективност”,с ППП по ЗКАИИП или еквив. съгл. законод. на държава–членка на ЕС, или на др. държава–страна по споразум. за ЕИП;7.Проектант по част „Технологична”,с ППП по ЗКАИИП или еквив. съгл. законод. на държава–членка на ЕС, или на др. държава–страна по спораз. за ЕИП;8.Проектант по част „Геология”–инженер-геолог,с ППП по ЗКАИИП или еквив. съгл. законод. на държава–членка на ЕС, или на др. държава–страна по споразум. за ЕИП;9.Проектант по част „Геодезия”–инженер по геодезия, фотограметрия и картография,с ППП по ЗКАИИП или еквив. съгл. законод. на държава–членка на ЕС, или на др. държава–страна по спораз. за ЕИП;10. Проектант по част „Паркоустрояване и благоустрояване”,с ППП–ландшафтен архитект или еквив. съгл. законод. на държава–членка на ЕС, или на др. държава–страна по спораз. за ЕИП;11. Проектант по част „Пожарна безопасност”–инженер,с ППП по ЗКАИИП или еквив. съгл. законод. на държава–членка на ЕС, или на друга държава–страна по спораз. за ЕИП;12.Проектант по част „Управление на отпадъците”–инженер,с ППП по ЗКАИИП или еквив. съгл. законод. на държава–членка на ЕС, или на др. държава–страна по спораз. за ЕИП;13.Специалист по здравословни и безопасни условия на труд,с удостоверение (сертификат) за изпълн. на този вид дейност или еквивалент;14. Проектант по част „План за безопасност и здраве”–инженер,с ППП по ЗКАИИП или еквив. съгл. законод. на държава–членка на ЕС, или на др. държава–страна по спораз. за ЕИП.Заб.: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и проф. способ“, т.2) от ЕЕДОП. В ЕЕДОП се попълват трите имена на пос. лице, по коя част е ангаж., проф.рег., в който е вписано същото (ако е прилож.) и съотв. номер в проф. рег., под който е вп. пос.лице. Пр. скл. на дог. уч.,опр.за изп.предст.: Списък на персонала, който ще изп.пор., и/или на чл-вете на ръков.съст., които ще отг.за изп., в който е пос. проф. комп. на лицата.3.Всеки уч. трябва да е сертифициран в обл.на строит.по следните стандарти:EN ISO 9001:2008,или екв.или еквив.мерки.за док.изпълн.на това мин.изискв.се представя зав.копие от Серт. или евк.док.прод.в VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НK;1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна.Продължава в доп. информация!
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала 101 на Община Благоевград

Получените заявления/оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гар. за изп. -Зад. за предст. на гар. за изп. в р-р на 5% от ст-та на дог. възниква само за уч., опр. за изпълнител на общ. пор., съгл. изискванията на док. за уч.Гар. за аванс. предсат. ср-ва - в р-р на 10% от стойността на дог., съгл. изискванията на док. за уч.. Прод. от Раздел III.2.2) В сл.,че уч. е обедин.,което не е регистр като самост. ЮЛ,уч. в обед-то предст. копие на док.Актът за създ. на обедин. за уч. в наст.общ. пор. сл. да бъде предст.копие,като в текста му задълж. да се съдържа пос.на Възл. и проц.,за която се обедин. партн. в него.Актът тр. да съд. сл. клаузи:опред. на партньор,който да предст. обед-то за целите на пор.;уговаряне на солид.отгов.на чл.на обед-то за изпълн.на д-ра,когато такава не е предвидена съгл.прил.законод-во;правата и задълж.на уч-те в обед-то;пр. осн. за създ. на обед-то;разпред. на отгов. м/у чл.на обед.; дейностите,които ще изпълнява вс. член на обед.Уч. могат да изпол. подизпълн.,като посочат в офертата подизпълнителите и дела от пор.,който ще им възложат.В този сл. те тр. да предст. док.за поетите от подизпълн. задълж.–декл. за съгл.от подизп.Подизпълн. тр.да отг. на съотв. крит. за подбор съобр. вида и дела от пор.,който ще изпълняват,и за тях да не са налице осн-я за отстр.Подизпълн. предст. ЕЕДОП.Уч-те могат да изп. капацитета на 3-ти лица незав.от пр. връзка м/у тях,по отн.на крит.,св-ни с икон. и фин.съст.,техн. способности и проф.комп.Когато уч-ът се позовава на капацитета на 3-ти лица,той тр. да може да док.,че ще разпол. с техните ресурси, като представи доказат. за поетите от 3-тите лица задълж.3-тите лица тр. да отг. на съотв. критерии за подбор,за док. на които уч-ът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице осн. за отстран. от проц.Уч-те-ЮЛ се предст. от законните си предст. или от лица,спец. упълн. за уч.в проц.,което се док.с изрично нот.заверено пълном.1 пълномощник не може да предст. повече от 1 уч-к.Пълном. сл. да посоч. кои док. е оправомощен да подп. пълномощникът, ако такива пълномощия се предвиждат.Въз-ят ще отстрани от участие в проц. вс. уч., при който е налице някое от обст. по чл. 54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, както и в сл.по чл. 55, ал.1, т.1-4 от ЗОП. Прод. от III.1.3.Заб.: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г: „Станд. за осигур.на кач-то“ от ЕЕДОП.Преди скл. на дог. уч., опр. за изп. предс.: За док. изпъл. на това мин. изискване се предст. завер. копие от Сертиф. или еквив. док.4.Уч. сл. да разпол. със сл. ръководно-експертен екип /персонал/ за изп. на пор. и р-ци, както сл.: 1. Ръководно – експ.екип:1.1. Строит. Инж. с проф. опит мин.3 г. или стр.техн и проф. опит мин.5 г. -1 бр.2. Квалиф.раб-ци:2.1. Раб-ци бетонджии – 5 бр.2.2. Раб-ци кофражисти – 5 бр.2.3. Раб-ци арматуристи – 5 бр.2.4. ОВК раб-ци – 4 бр.2.5. Раб-ци настилки/ облицовки –6 бр.2.6. Раб-ци – топлоизолации -5 бр.2,7 Ел. раб-ци – 4 бр.2.8. ВиК раб-ци – 4 бр.2.9. Раб-ци монтаж дограма -3 бр.3. Общи раб-ци -5 бр.За доказване на съотв. с крит. за подбор по крит. – ръководно експ екип/персонал/ за изп. на пор. и раб-ци за СМР, пр. скл.на дог., уч. предст.: Списък на техн. лица и/или орг., вкл.или не в стр. на канд. или уч., вкл. лицата, които ще изп. строит. 5.Уч. да разпол. с обор. /механ./ мин. както сл.: 1. Багер с кофа над 0.5 м3 – 1 бр.2. Комбинирана машина-1 бр.3. Бетон - помпа –1 бр.4. Бетоновози – 3 бр.5. Самосвали –2 бр.6. Бордова кола над 3 т. –1 бр.7. Пробивна машина –2 бр.8. Заваръчен апарат –1 бр. 9. Компресор подвижен –1 бр.10. Самоходен вибрационен валяк до 4 т. –1 бр.11. Кофраж-комплект /съгл.Техн.на изп.-1 бр.12. Механ. трамбовка –1 бр. 13Автокран – 1 бр. Заб.: Поп. се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Техн. и проф. способ.”, т.3) от ЕЕДОП.За док. на съотв. с крит. за подбор по крит., пр. скл. на дог., уч. Предст.:Годно доказат. за изп. на соч. крит. за подбор. е сп-к на техн. сред. и съоръж. за осигур.на кач., вкл. за проучване и изследване, както и оп. на мерките, изпол. от кандид.или уч.за осиг на кач.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация и от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. В случаите, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва