Деловодна информация
00017
ОП-66-00-166/2/ 10/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
10/03/2017 (дд/мм/гггг)
00017-2017-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Берковица 000320559
пл. Йордан Радичков 4
Берковица BG312 3500 България
Гриша Григоров-ст. специалист ТСУ при ОбА-Берковица +359 95389105
ob@berkovitsa.com +359 95388405

Интернет адрес/и

http://www.berkovitsa.bg/

http://berkovitsa.bg/profil_new/?p=5457


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://berkovitsa.bg/profil_new/?p=5457
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение в гр. Берковица и на основен ремонт на пътното платно на част от улица в с. Замфирово по 2ОП
45000000      IA01
Строителство

Обособена позиция №1: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица”. 1. Проектиране на канализационно отклонение с 3 броя сградни отклонения, между ул. „Хризантема“ и ул. „Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 (между кв.157 и кв.158 по плана на гр.Берковица), град Берковица с дължина 52 м. Точното местоположение на участъка ще бъде уточнено на място с представител на Община Берковица. 2. Изпълнение на СМР канализация и осъществяване на авторски надзор.
Обособена позиция №2: «Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на пътна настилка на част от ул."Н.Вапцаров", с.Замфирово, община Берковица“: 1. Осъществяване на дейности по проектиране на основен ремонт на ул."Н.Вапцаров“, с. Замфирово, община Берковица с дължина 150 м от ОТ 182 до ОТ 163 през ОТ 154 и ОТ 153. 2. Изпълнение на СМР (основен ремонт) на проектирания участък.Осъществяване на АН.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
36783.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

:  2

II.2) Описание 1

Инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243, град Берковица 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45332300      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

гр. Берковица, община Берковица

Обособена позиция №1: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица”: 1. Проектиране на канализационно отклонение с 3 броя сградни отклонения, между ул. „Хризантема“ и ул. „Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 (между кв.157 и кв.158 по плана на гр.Берковица), град Берковица с дължина 52 м. Точното местоположение на участъка ще бъде уточнено на място с представител на Община Берковица. 2. Изпълнение на СМР канализация.3. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството.
1. Новопроектираното канализационно отклонение да се изпълни от РР тръби за канализация с не по-малък диаметър от ф200.
2. СКО да се изпълнят до уличната регулационна линия на имота от РР тръби за канализация с не по-малък диаметър от ф160. СКО да се проектират съгласно Наредба 4 от 2012 год. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.
3. Възстановяването на пътната настилка да бъде с изкърпване на асфалтова настилка с плътна смес над изкопа с дебелина 6 см. с основа от баластра и трошен камък, съгласно изискванията за този клас улици.
4.Възстановяване на тротоар със съществуващи плочи и бордюри.
Инвестиционният проект да се разработи във фаза работен проект за обекта:Работният проект да осигури съответствието с изискванията на чл. 169 ЗУТ. Работният проект да се разработи по части: - В и К:•Обяснителна записка - да пояснява предлаганите проектни решения, да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж.•Ситуация на канализацията. •Монтажен план.•При наличие на подземни проводи - детайл за укрепване.•Детайл на СКО.•Надлъжни и напречни профили.-Геодезия•Обяснителна записка.•Графична част.•Координати и коти.
- Пожарна безопасност С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на строежа:•Обяснителна записка.•Графична част.- Временната организация и безопасност на движението:С обхват и съдържание, съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.- Сметна документация, която да включва подробна количествена сметка по всяка част, количествено-стойностни сметки и спецификация на материалите по частите на проекта.При изготвянето на проекта да се има в предвид:•Превоз на земни маси до 5 км. със самосвал с допълнително указание за мястото от Възложителя.Изпълнителят изработва плановете по чл.156б от ЗУТ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9583.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Общ. поръчка за обособ. позиция се финансира със средства от целева субсидия за капиталови разходи на общ. Б-ца за 2017 год. Начин на плащане: за изготвяне (изпълнение) на работен проект в 30 дневен срок след съгласуване на проекта с необходимите институции.За изпълнение на СМР в 30 дневен срок от датата на влизане в сила на Разрешението за ползване на строежа, съгл. Договора за поръчката.

II.2) Описание 1

Инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на пътна настилка на част от ул. "Н.Вапцаров", с. Замфирово, община Берковица 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233220      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

с. Замфирово, община Берковица

Обособена позиция №2: «Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на пътна настилка на част от ул."Н.Вапцаров", с.Замфирово, община Берковица“: 1. Осъществяване на дейности по проектиране на основен ремонт на ул."Н.Вапцаров“, с. Замфирово, община Берковица с дължина 150 м от ОТ 182 до ОТ 163 през ОТ 154 и ОТ 153. 2. Изпълнение на СМР (основен ремонт) на проектирания участък. 3. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството.
Изисквания при проектиране и изпълнение:1.Тънък изкоп за подравняване средно 15 см.2.Доставка, полагане и уплътняване трошен камък на 15 см.3.Доставка и полагане на асфалтобетон - неплътна смес за горен пласт на 4 см.4.Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт на 4 см.5.Извозване на строителни отпадъци до 5 км.Проектът да се представи със следното съдържание:?Пътна и ВОД•Обяснителна записка, съдържаща описание на предвидените строително-ремонтни работи и технология на изпълнението им;•Ситуация;•Надлъжен профил;•Типов напречен профил и детайли за конструкцията на уличната настилка в крива и в прав участък;•Напречни профили в подробните точки. -Геодезия •Обяснителна записка.•Графична част.•Координати и коти.- Пожарна безопасност С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на строежа.•Обяснителна записка.•Графична част.- Сметна документация, която да включва количествена сметка по всяка част, подробни количествено-стойностни сметки.При изготвянето да се има в предвид:Превоз на земни маси до 5 км. със самосвал с допълнително указание за мястото от Възложителя.Изпълнителят изработва плановете по чл.156б от ЗУТ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Общ. поръчка за обособ. позиция се финансира със средства от целева субсидия за капиталови разходи на общ. Б-ца за 2017 год. Начин на плащане: за изготвяне (изпълнение) на работен проект в 30 дневен срок след съгласуване на проекта с необходимите институции.За изпълнение на СМР в 30 дневен срок от датата на влизане в сила на Разрешението за ползване на строежа, съгл. Договора за поръчката.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за:
Обособена позиция № 1: трета категория, четвърта група;
Обособена позиция № 2: трета категория, втора група,
съгласно чл. 5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или за по-висока категория строежи от същата група, а за чуждестранно лице – в аналогични или еквивалентни регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или на друга държава – страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство.
Участникът декларира годността за упражняване на професионална дейност в раздел А: „Годност” в част ІV „Критерии за подбор” от Единния европейския документ (ЕЕДОП) за съответната обособена позиция.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на обособената позиция, а именно:
Обособена позиция № 1: трета категория, четвърта група;
Обособена позиция № 2: трета категория, втора група.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава – членка на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
В случай на участник – обединение – изискването се отнася до членовете на обединението, които ще извършват дейностите по строителство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците да имат застраховка "Професионална отговорност" за строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

За обособена позиция № 1 - № 2:
Участникът, следва да е застрахован с валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи минимум трета категория или съответна валидна аналогична или еквивалентна застраховка, съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС или на държава – страна по Споразумението за европейско икономическо пространство.
При подаване на офертата участникът попълва поле 5 на раздел „Б: Икономическо и финансово състояние” в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП за съответната обособена позиция.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител представя доказателсва за наличие на валидната застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 за строителство.
В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове СМР, то изискването важи и за този подизпълнител.
Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на обособената позиция.
2.Участникът следва да разполага с персонал или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
3. Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката;


1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на обособената позиция:
За обособена позиция № 1: Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. Под идентични и сходни дейности с предмет и обем с предмета на обособената позиция да се разбира изпълнение на строеж/СМР на канализационна мрежа и/или канализационно отклонение и/или проектиране и изпълнение на строеж на канализационна мрежа и/или канализационно отклонение и/или изпълнение или проектиране и изпълнение на СМР на канализационна мрежа и/или канализационно откленение с минимална дължина 52 метра.
За обособена позиция № 2:Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. Идентични и сходни дейности с предмет и обем с предмета на обособената позиция се разбира изпълнение на строеж/смр на улици и/или пътища и/или общинска или републиканска пътна мрежа и/или проектиране и изпълнение на строеж на улици и/или пътища и/или общинска или републиканска пътна мрежа или проектиране и смр на улици и/или пътища и/или общинска или републиканска пътна мрежа с минимална дължина 150 метра.
В офертата участникът декларира съответствието с критериите по т. 1. в раздел В: Технически и професионални способности, част ІV: „Критерии за подбор” в ЕЕДОП за съответната обособена позиция. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено съответствието с нормативните изисквания.
2.Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определана професионална компетентност:
За обособена позиция № 1: Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав за изпълнението на поръчката:
А: Екип от проектанти, отговарящи на следните минимални изисквания: 1. Проектант по част „ВиК”, който да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. В случай, че проектантът е чуждестранно лице, следва да притежава аналогична регистрация съгласно законодателството на държавата, в която е установено; 2. Проектант по част „Геодезия”, който да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиран. В случай, че проектантът е чуждестранно лице, следва да притежава аналогична регистрация съгласно законодателството на държавата, в която е установено;
Б: Екип от технически лица за изпълнение на СМР: 1. Технически ръководител на строежа, който да е технически правоспособно лице, което трябва да има диплома за висше образование от акредитирано висше училище с квалификация „”строителен инженер , „инженер” или „архитект” или еквивалент, или да има диплома за средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство” и „Техника” или еквивалент и да има професионален опит по специалността минимум 1 година. 2. Експерт „ВиК строителство”, който трябва да има висше образование по специалността „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент и да притежава професионален опит по специалността минимум 1 година.
За обособена позиция № 2: Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав за изпълнението на поръчката:
А: Екип от проектанти, отговарящи на следните минимални изисквания:1. Проектант по част „Геодезия”, който да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Продължава в т. VІ.3.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За сключване на договора за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността му без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставят в една от следните форми:
1.парична сума, която следва да бъде преведена по сметка на Община Берковица: IBAN: BG13UNCR70003301006351,
BIC: UNCRBGSF, при "УниКредит Булбанк" АД, клон Берковица. 2.банкова гаранция;3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по т. 1 или т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Подробна информация за предотставяне на гаранцията е налична в документацията на обществената поръчка. Гаранцията се освобождава и задържа съгласно изискванията на проекта на договора (раздел VІ от документацията). Плащането по договора се извършва по банков път по ред, определен в чл. 3 и 4 от проекта на договора (раздел VІ от документацията).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/04/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Берковица, пл. Йордан Радичков № 4, Заседателна зала

Отварянето на офертите се осъществява на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от т. ІІІ.1.3.: В случай, че проектантът е чуждестранно лице, следва да притежава аналогична регистрация съгласно законодателството на държавата, в която е установено; 2. Проектант по част „Пътна”, който да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. В случай, че проектантът е чуждестранно лице, следва да притежава аналогична регистрация съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Б: Екип от технически лица за изпълнение на СМР:
1. Технически ръководител на строежа, който да е технически правоспособно лице, което трябва да има диплома за висше образование от акредитирано висше училище с квалификация „”строителен инженер , „инженер” или „архитект” или еквивалент, или да има диплома за средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство” и „Техника” или еквивалент и да има професионален опит по специалността минимум 2 години. 2. Експерт – контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 4, б. „б” от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя и да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. В офертата участникът декларира съответствието с критериите по т. 2. в раздел В: Технически и професионални способности, част ІV: „Критерии за подбор” в ЕЕДОП за съответната обособена позиция. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. 3.Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:За обособена позиция № 1:Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва: - 1 бр. комбиниран багер; - 1 бр. самосвал; - 1 бр. машина за рязане на асфалт и трамбовка. За обособена позиция № 2: Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва: - 1 бр. комбиниран багер; - 1 бр. самосвал; - 1 бр. асфалтополагаща машина; - 1 бр. валяк – стоманен бандаж, вибрационен; - 1 бр. валяк с гумени колела, пневматичен; - 1 бр. машина за рязане на асфалт. В офертата участникът декларира съответствието с критериите по т. 3. в раздел В: Технически и професионални способности, част ІV: „Критерии за подбор” в ЕЕДОП за съответната обособена позиция. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1 - т. 7 от ЗОП. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници:1. които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица включително чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (не се прилага за изключенията от чл. 4 от закона); 2.свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници. Обстоятелствата се декларират в ЕЕДОП, както е указано в документацията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението за откриване на процедурата може да се обжалва в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва