Деловодна информация
00490
ОП-10 22/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
22/02/2017 (дд/мм/гггг)
00490-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община ,,Марица''-област Пловдив 000472182
бул. ,,Марица''№ 57А
Пловдив BG421 4003 България
Любомира Ангелова +359 329-07800
obshtina@maritsa.org +359 329-51934

Интернет адрес/и

http://maritsa.bg

http://maritsa.bg/обществени-поръчки/?record_id=20170222AQMBR42733


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://maritsa.bg/обществени-поръчки/?record_id=20170222AQMBR42733
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Марица.
15800000      
Доставки

Периодични доставки на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Марица в съответствие с предварително направени заявки с място на изпълнение както следва:
с. Бенковски ДГ ”Елица”
с. Войводиново ДГ ”Ралица”
с. Войсил ДГ – с. Войсил
с. Калековец ДГ ”Весела”
с. Костиево ДГ ”Буратино”
с. Маноле ДГ ”Мечта”
с. Манолско Конаре ДГ ”Лилия”
с. Радиново ДГ ”Щастливо детство”
с. Рогош ДГ ”Пролет
с. Строево ДГ ”Детелина”
с. Трилистник ДГ ”Ален мак”
с. Труд ДГ ”Бисер”
с. Царацово ДГ ”Пролет”
ДМК с. Труд
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1832000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

с. Бенковски, с. Войводиново, с. Войсил, с. Калековец, с. Костиево, с.Маноле, с. Манолско Конаре, с. Радиново, с. Рогош, с. Строево, с. Трилистник, с.Труд, с. Царацово, ДМК с. Труд- Община ,,Марица''

Периодични доставки на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Марица в съответствие с предварително направени заявки с място на изпълнение както следва:
с. Бенковски ДГ ”Елица”
с. Войводиново ДГ ”Ралица”
с. Войсил ДГ – с. Войсил
с. Калековец ДГ ”Весела”
с. Костиево ДГ ”Буратино”
с. Маноле ДГ ”Мечта”
с. Манолско Конаре ДГ ”Лилия”
с. Радиново ДГ ”Щастливо детство”
с. Рогош ДГ ”Пролет
с. Строево ДГ ”Детелина”
с. Трилистник ДГ ”Ален мак”
с. Труд ДГ ”Бисер”
с. Царацово ДГ ”Пролет”
ДМК с. Труд
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка при извънредна заявка- Cn    20
Срок на доставка при направена рекламация- Дn    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1832000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да има опит да предоставя доставката – доставка на хранителни продукти – хляб и хлебни изделия, мляко и млечни изделия, зеленчукови и плодови консерви, месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, замразени зеленчуци, варива, захар и захарни изделия, като да е изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на офертата на обща стойност не по-малко от 1 200 000 лв. без ДДС.
Идентична или сходна с предмета на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти – хляб и хлебни изделия и/или мляко и млечни изделия и/или зеленчукови консерви и/или плодови консерви и/или месо и месни продукти и/или плодове и зеленчуци и/или замразени зеленчуци и/или варива и/или захар и захарни изделия.
Доставките трябва да са приключили и приети от съответния Възложител преди датата на подаване на офертата от участника.
2. Участникът трябва да разполага с технически изправно оборудване за изпълнение на поръчката в минимално изискуем обем, както следва: 2 /две/ регистрирани и технически изправни моторни превозни средства за извършване на доставките, предмет на поръчката, притежаващи валидни удостоверения за регистрация на транспортно средство за превоз на храни от животински произход, с обхват всички видове хранителни продукти по групи, обект на поръчката, издадени от съответния компетентен орган, както и 2 /две/ регистрирани и технически изправни моторни превозни средства за извършване на доставките, предмет на поръчката, притежаващи валидни удостоверения за регистрация на транспортни средства за превоз на храни от неживотински произход, с обхват всички видове хранителни продукти по групи, обект на поръчката, издадени от съответния компетентен орган.
3. Участникът трябва да разполага с минимално изискуемия обект за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти, както следва: 1 /един/ собствен или нает обект за производство, съхранение и/или търговия с храни от животински и неживотински произход, притежаващ валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, издаден на името на участника от съответния компетентен орган по местонахождение на обекта, с обхват всички видове хранителни продукти по групи, обект на поръчката.
4. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват „производство и/или търговия и/или доставка на хранителни продукти“.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1.Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 1б) от ЕЕДОП – списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката. Списъкът следва да съдържа следното: стойностите, датите и получателите.
Избраният изпълнител представя Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с доказателства за извършената доставка /Образец към документацията/.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъкът” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнени доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
2.Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 9) от ЕЕДОП – следва да се попълни информация за вид МПС /вид, марка и модел/, собственик на МПС, данни за удостоверението за регистрация на транспортно средство /номер, дата, издател, обхват на хранителните продукти/.
Избраният изпълнител представя Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката /Образец към документацията/.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Декларацията” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнението на критерия за подбор.
3.Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 9) от ЕЕДОП – следва да се попълни информация за: данни за обекта, собственик на обекта, данни за удостоверението по чл.12 от Закона за храните /номер, дата, издател, обхват на хранителните продукти, лице, на което е издадено/. Избраният изпълнител представя Декларация за обекта за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти, който ще бъде използван за изпълнение на поръчката /Образец към документацията/.Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Декларацията” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнението на критерия за подбор.
4.Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочения валиден сертификат или еквивалентен, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по доставка на хранителни продукти и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение.
Т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите по доставка на хранителни продукти, представят валиден сертификат или еквивалентен.
Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на производство и/или търговия и/или доставка на хранителни продукти.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.1.Доставяните хранителни продукти да отговарят на браншови стандарти, български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или Европейско техическо одобрение (със или без ръководство), или признати национални техически спецификации (национални стандарти).
1.2. Да са спазени изискванията на Закона за храните; Наредба № 1/ 26.01.2016г. за хигиена на храните; Наредба №16/28.05.2010 г. за изискванията за качеството и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба №4/03.02.2015 г. за изискванията към използването на добавки в храните, Наредба №15 от 2002 год. за изискванията към използване на ароматизанти в храните, Наредба №16 за хигиенните и ветиринарно-санитарните изисквания за съхранение и използване на особено бързоразвалящи се продукти, Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека ........ продължава в раздел VI.3
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/03/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

град Пловдив,бул. ,,Марица'' № 57А, заседателна зала-етаж 2.

Съгласно чл.54,ал.2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Наредба №16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и Регламент (ЕО) №543/2011- за плодове, зеленчуци, Наредба №5/09.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните, Наредба №2/23.01.2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни, Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, Наредба №32/23.03.2006 г. за окачествяване, съхранение и предлагане на пазара на меса и черен дроб от домашни птици, Наредба №1 от 09.01.2008 г за изискванията за търговия с яйца, Наредба за изискванията към соковете от плодови и някой сходни продукти, предназначени за консумация от човека, Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца- В сила от 01.01.2004 г.,Приета с ПМС № 66 от 18.03.2003 г.,Обн. ДВ. бр.27 от 25 Март 2003г., Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни -В сила от 01.09.2013 г.,Издадена от Министерството на здравеопазването,Обн. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения -В сила от 15.09.2011 г.,Издадена от Министерството на здравеопазването,Обн. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г., Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (загл. доп. - ДВ бр. 60 от 2012 г.)-В сила от 20.09.2011 г.,Издадена от Министерството на земеделието и храните,Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., и др. 1.3. При всяка доставка хранителните продукти трябва да бъдат придружени със сертификат за произход и качество, експертен лист или друг аналогичен документ, за всеки вид продукт
1.4. При транспортирането на храните да се спазват изискванията на Приложение II, глава IV на Регламент (ЕО) №852/2004 на Европейския парламент на Съвета от 29.04.2004 г. , относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.04.2004 г.).
1.5. Предварително опакованите храни да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му характеристики. При установяване на нарушение на опаковката, хранителните продукти не се приемат.
1.6. Не се допускат храни, съдържащи, съставени или произведени от генетично модифицирани организми (ГМО) и храни, обработени с йонизиращи лъчения.
1.7. Пакетираните храни да са етикитирани на български език, да не се допускат обозначения на етикета, които да заблуждават потребителя по отношение на вложените продукти, тяхното естество, призход, идентичност, свойства, състав, трайност, начин на производство и производител, употреба и наличние на алергени, да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) №1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011 г, относно информацията за потребителите относно хранителни продукти.
Доставяните хранителни продукти да са в срок на годност, отбелязан върху всяка отделна опаковка и към датата на доставката да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 2/3 (две трети) от целия срок на годност на конкретния продукт;
Доставяните хляб и закуски да са произведени в деня на доставката.
Доставяното месо от птици следва да е от Клас „А” и да отговаря на изискванията на Наредба № 32/ 23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици.
Доставяните пресни плодове и зеленчуци трябва да са окачествени в съответствие с Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, да са от сортове, предназначени за консумация в прясно състояние, да са цели, здрави, свежи на външен вид, без повреди, причинени от вредители. Не се допуска доставката на плодове и зеленчуци, които са загнили, развалени .

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл.197,ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва