Деловодна информация
2402
РД-07-606n 17/02/2017 (дд/мм/гггг)
не
2402-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Природо – математическа гимназия „Яне Сандански“ 000607559
ул.“Скопие“ 4
Гоце Делчев BG413 2900 България
Елка Божикова +359 075160306
pmg_gd@abv.bg +359 075160308

Интернет адрес/и

http://www.pmg-gd-bg.com

http://www.pmg-gd-bg.com/index.php?page=porachki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sop.bg/pmg-gd-bg-398/proceduri-20-2-zop/#h
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на мултификционален център по природни науки в сградата на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев
30000000      
Доставки

Доставка на обзавеждане и оборудване на мултификционален център по природни науки в сградата на ПМГ „Яне Сандански“ по проект „Училише на бъдещето”
1.Компютри;2. Оборудване за “Wi-Fi” мрежа;3. Обзавеждане и оборудване на Кабинети: 301- 307;4. Обзавеждане на част от коридор
Артикулите се подробно описани в техническата спецификация към Документацията за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
71304      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
30100000      
39000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

сградата на ПМГ „Яне Сандански“

1.Доставки на Компютри: Мини компютър,монитор,клавитура и мишка – 15 броя; Преносим компютър – 8 бр2. Доставки за изграждане на Mрежа- Wi-Fi :19“ шкаф- 1брой; Рутер-1 бр.; SWITCH-1бр.;Точка за безжичен достъп-20 бр; Непрекъсваемо захранване- 1бр;3. Доставки монтаж на оборудване: Дигит научна лабор-я-4 бр; Сензори за дигит научна лабор-я-4бр; Комплект Нанотехнологии-5бр; Мултим проектор-1бр; 3. Доставки монтаж на стоп инвентар: Лабор остров без мивка -1бр; Лабор остров с две обли мивки -1 бр; Лабор остров с една обла мивка и допъл плот за писане -1 бр; мет.лабор. шкаф 400 х 900 х 1950 мм -1 бр; Учеб маси Ин-Ян -21 бр; учен.стол-134 бр; Лабор плот без мивки-1 бр; Лабор плот с две мивки-1 бр; Кръгли маси-2 бр; мет.лабор. шкаф 615 х 1200 х 1970 мм -1 бр; Столове/ кръгли без облегалка, на колелца/-10 бр; уч столове с плот за писане-13 бр; корково табло за съобщения/120 x 90 см/-2 бр; Маса Сегмент-6 бр; Маса Сегмент-единична-50 бр; корково табло за съобщения/60 x 90 см/-4 бр; Маса Сегмент-от кръг-16 бр; Пуфове за сядане-5 бр; Етажерки за книги-2 бр; Масичка за таблет/лаптоп-5 бр;4 Други: доставка на софтуер-15 бр; Доставка и полагане на вълшебна боя-6,72м2 Артикулите са подробно описани в техническта спецификация,част от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на доставката    Тежест: 20
Гаранционен срок на доставеното оборудване Тежест: 30    Тежест: 30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
71304      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участника да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на оферта или от датата на учредяване/започване на дейността. Участниците декларират съответствието чрез попълване на ЕЕДОП, а доказателства се представят в случаите по чл.67, ал.5 и 6 ЗОП.
2.Участниците следва да прилагат системи за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на предложението по поръчката.
Под дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира доставка на: компютърна техника, хардуер, софтуер, офис техника, обзавеждане,офис мебели и подобни
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/03/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

заседателната зала в сграда ПМГ "Яне Сандански", находяща се на ул. "Скопие" № 4, гр. Гоце Делчев

На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато: 1. са налице обстоятелствата по чл 54 от ЗОП, са налице обстоятелствата по чл 55, ал.1, т. 1 от ЗОП; 2. чл. 107 от ЗОП; 3. Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от определената прогнозна стойност.
Участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение на договора при подписване на договора, в размер 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се предостави под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка.
Поръчката е финансирана със средства от от фондация „Америка за България” по Проект „Училише на бъдещето”

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съобразно чл.197. ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва