Деловодна информация
00038
ИЕ-01-03-49 14/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
14/02/2017 (дд/мм/гггг)
00038-2017-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Габрово 000215630
пл. Възраждане №3
Габрово BG322 5300 България
Миряна Христова +359 66818312
m.hristova@gabrovo.bg +359 66809371

Интернет адрес/и

http://www.gabrovo.bg/bg

http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/355-


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/355-
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС по eдинадесет обособени позиции
71200000      
Услуги

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по единадесет обособени позиции:
Обособена позиция №1: гр. Габрово, ул. Свищовска № 75
Обособена позиция №2: гр. Габрово, ул. Петър Михов 11, 13, 15, 17
Обособена позиция №3: гр. Габрово, ул. Зелена ливада № 5, 7, 9
Обособена позиция №4: гр. Габрово, ул. Свищовска № 65 А, Б, В
Обособена позиция №5: гр. Габрово, ул. Младост 28,30, 32
Обособена позиция №6: гр.ГАБРОВО, бул. СТОЛЕТОВ № 84,86,88
Обособена позиция №7 гр. Габрово, ул. Александър Стамболийски № 39,41,43
Обособена позиция №8: гр. Габрово, ул. Свищовска № 73
Обособена позиция №9: гр. Габрово, ул. Люлякова градина № 5 и № 7
Обособена позиция №10: гр. Габрово, ул. Ив.Тончев 7 и ул. св. Кл. Охридски 5,7,9,11
Обособена позиция №11: гр. Габрово, ул. Свищовска 61, А Б В
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
286360      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
3

II.2) Описание 1

гр. Габрово, ул. Свищовска № 75 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Община Габрово

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29855      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

гр. Габрово, ул. Петър Михов 11, 13, 15, 17 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
31740      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

гр. Габрово, ул. Зелена ливада № 5, 7, 9 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
26490      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

гр. Габрово, ул. Свищовска № 65 А, Б, В 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр.Габрово

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25650      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

гр. Габрово, ул. Младост 28,30, 32 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
26000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

гр.ГАБРОВО, бул. СТОЛЕТОВ № 84,86,88 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19210      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

гр. Габрово, ул. Александър Стамболийски № 39,41,43 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр.Габрово

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19150      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

гр. Габрово, ул. Свищовска № 73 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр.Габрово

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29855      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

гр. Габрово, ул. Люлякова градина № 5 и № 7 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр.Габрово

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14570      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

гр. Габрово, ул. Ив.Тончев 7 и ул. св. Кл. Охридски 5,7,9,11 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр.Габрово

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38340      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

гр. Габрово, ул. Свищовска 61, А Б В 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има регистрация като лице, извършващо обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, към Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Минималното изискване се доказва при подписване на договр за изпълнение с:
копие от удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие или декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентен орган съгласно съответния национален закон. За участници чуждестранни лица – еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е извършил минимум 1 услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката.
За „услуги, сходни с предмета на поръчката”, възложителят ще приема услуги за
обследване на строежи за установяване на характеристиките им и/или съставяне на технически паспорти и/или упражняване на строителен надзор и/или проектиране на сгради и/или обследване за енергийна ефективност и/или сертифициране на сгради.
2. Участникът следва да разполага със следните технически лица, които ще участват в изпълнението на поръчката.
Ръководител на екипа - висше образование специалност архитектура/ПГС/ССС или еквивалент; професионален опит по специалността;
Строителен инженер - висше образование специалност ПГС/ССС или еквивалент; професионален опит по специалността;
Електроинженер - висше образование електроинженер или еквивалент; професионален опит по специалността;
Инженер в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради - висше образование специалност отопление, вентилация и климатизация или еквивалент; професионален опит по специалността;
Инженер ВиК - висше образование, професионален опит по специалността;
Техническите лица следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени.
Участникът може да предложи както лица от списъка, приложение към удостоверението за вписване в регистъра, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, така и технически лица, притежаващи пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени.


Минималното изискване по т.1 се доказва при подписване на договор за изпълнение със:
– Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата (Образец №2) с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.
Минималното изискване по т.2 се доказва при подписване на договор за изпълнение със:
- Списък на техническите лица (Образец № 3).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обст-ствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП. Освен на горните основания възложителят отстранява от процедурата: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10, когато е приложимо; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 4. участници, които са свързани лица.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Габрово, пл. Възраждане №3, Заседателната зала - ет.3.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Съдържание на опаковката:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител /свободен текст/.
2. Заявление за участие:
2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката Образец №1
2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
2.3. при участник обединение - Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението /заверено копие/, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
3. Оферта:
3.1.Техническо предложение:
3.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.
3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №4
3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец №5;
3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец №6;
3.1.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – Образец №7;
3.1.6. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта – Образец №8.
3.1.9. Декларация за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо /свободен текст/.
3.2. Ценово предложение – Образец №9
Всички цени следва да са в лева с точност до втори знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.
При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема сумата изписана с думи.
ВАЖНО!!! Договор за изпълнение ще се сключи по всяка от обособените позиции. Всеки договор ще се изпълнява само и единствено за одобрена сграда по НПЕЕМЖС, за която има подписан Договор между Община Габрово и СС за конкретната жилищна сграда и Договор за целево финансиране между Българска банска за развитие АД, Община Габрово и Областен управител Габрово за осигурено финансиране на сградата. Възлагането ще се извършва с възлагателно писмо.
На основание чл.104, ал.2 и 3 от ЗОП разглеждането и оценката на офертите ще се извърши от комисията по реда на чл.61 от ППЗОП, като техническите и ценовите предложения се оценяват преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва