Деловодна информация
00753Община Свищов
12-00-26 19/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00753-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Свищов 000133965
ул. Цанко Церковски №2
Свищов BG321 5250 България
Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП +359 63168111
op@svishtov.bg +359 63160504

Интернет адрес/и

www.svishtov.bg

http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=122


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=122
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на консултант за упражн. на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти по одобрени проекти по проц. за предост. на БФП BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР”
71521000      
Услуги

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти по одобрени проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020 – Свищов“ по ОПРР” със следните обособени позиции:
•Обособена позиция №1 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 -0002 – С01”;
•Обособена позиция №2 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0003 – С01”;
•Обособена позиция №3 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0001-С01.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
97485.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

:  1

II.2) Описание 1

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Територията на община Свищов.

Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всеки един обект от обособената позиция, актуализация на технически паспорт на сградите, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането им в експлоатация. Обособената позиция е свързана с изпълнение на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 -0002 –С01”
В обхвата на обособената позиция са включени следните обекти:
•„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на Община Свищов“
•„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Финансов отдел на Община Свищов“
• Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Звено Култура и Общинско радио”.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект: "Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов", ДБФП №BG16RFOP001-1.036 -0002 – С01”.

II.2) Описание 1

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Територията на община Свищов.

Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всеки един обект от обособената позиция, актуализация на технически паспорт на сградите, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането им в експлоатация. Обособената позиция е свързана с изпълнение на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0003-С01. В обхвата на обособената позиция са включени следните обекти:
•„Ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ „Радост“, ул. Черни връх №62, гр. Свищов, област Велико Търново“
•„Реконструкция и ремонт на сградата на ЦДГ „Васил Левски” – гр. Свищов”
•„Подобряване на образователната инфраструктура на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Овча могила, община Свищов”.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
36785.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект: „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0003 – С01”

II.2) Описание 1

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Територията на община Свищов

Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всеки един обект от обособената позиция, актуализация на технически паспорт на сградите, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането им в експлоатация. Обособената позиция е свързана с изпълнение на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0001 – С01” по ОПРР. В обхвата на обособената позиция са включени следните обекти:
•„Подобряване и реновиране на градска среда на територията на зона на въздействие с преобладаващ социален характер – ул. Черни връх, жк. „Младост“
•„Обновяване на градска жизнена среда Рилите - парк "Радост“.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект: „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0001 – С01”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройство (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция, до ДВ бр.82, от 26.10.2012 година, или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба №РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. В случай, че срокът на валидност на лиценза/ удостоверението изтича преди срока за изпълнение на поръчката, участникът трябва да представи декларация, че ще го поднови в установените в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейски съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 1).
Документ, с който се доказва
Валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упраж-няване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол, съобразно изискванията на Наредба №РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удосто-верение за вписване в регистъра на консултан-тите за оценяване на съответствието на инвестиционните проек-ти и/или упражняване на строителен надзор или еквивалент за чуждестранните участници - копие „Вярно с оригинала”.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Минимално изискване за всяка една обособена позиция
1.Участникът за съответната обособена позиция да има изпълнена минимум една услуга през последните три години от датата на подаване на офертата, която да е идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под услуга, която е идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: осъществяване на строителен надзор за строеж/и.
Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Документ с който се доказва - Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП заедно с доказателство за извършената услуга.
2.Участникът трябва да разполага със следните технически лица, задължително включени в основния заверен списък от правоспособни физически лица, които упражняват дейността. Списъкът е неразделна част от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ:
А) Ръководител на екипа – строителен инженер - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, със специалност „Архитектура”, „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалент съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация „архитект”, съответно „инженер”, придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави, приета с ПМС №219 от 17.10.2005 г., да е участвал в извършването на сходна с предмета на поръчката дейност (и) на минимум един строеж.
Б) Координатор по безопасност и здраве - да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи и да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ.
В) Строителен инженер – да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна” или еквивалент, да е участвал в извършването на сходна с предмета на поръчката дейност(и) на минимум един строеж.
Под идентична с предмета на поръчката дейност(и) на минимум един строеж“, следва да се разбира: извършване на строителен надзор на строеж.
Участникът попълва поле 6) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Важно!!!
* Участникът трябва да посочи отделни технически лица, едно техническо лице не може да съвместява две позиции.
** Участникът да отговаря на изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗУТ – консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.
*** Предложените от участника лица да са технически правоспособни, съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и чл. 167, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.
Документ с които се доказва - Списък по чл. 64, ал. 1, т. 3 ЗОП.


1.Участникът за съответната обособена позиция да има изпълнена минимум една услуга през последните три години от датата на подаване на офертата, която да е идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под услуга, която е идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: осъществяване на строителен надзор за строеж/и.
2.Участникът трябва да разполага със следните технически лица, задължително включени в основния заверен списък от правоспособни физически лица, които упражняват дейността. Списъкът е неразделна част от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ:
А) Ръководител на екипа – строителен инженер - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, със специалност „Архитектура”, „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалент съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация „архитект”, съответно „инженер”, придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави, приета с ПМС №219 от 17.10.2005 г., да е участвал в извършването на сходна с предмета на поръчката дейност (и) на минимум един строеж.
Б) Координатор по безопасност и здраве - да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи и да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ.
В) Строителен инженер – да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна” или еквивалент, да е участвал в извършването на сходна с предмета на поръчката дейност(и) на минимум един строеж.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал.1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за съответната обособена позиция, която се представя в една от следните форми:
•Банкова гаранция;
•Парична сума;
•Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/02/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала №1 на административната сграда на Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" №2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Съгласно чл. 54, ал. 1 ЗОП Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
б) осъден с влязла сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези, посочени в буква „а”, в друга държава членка или трета страна.
в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен.
г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
д) е установено, че:
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
е) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
ж) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Отсъствието на посочените обстоятелства при подаване на офертата, участникът декларира в ЕЕДОП, а участникът, избран за изпълнител преди сключване на договора представя доказателства по чл. 58 ЗОП:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 – съответния документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
4. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 4 и 5 и 7 - изрична писмена декларация, освен ако обстоятелствата се съдържат в публичен безплатен регистър или възложителят може да ги получи по служебен път. В този случай участникът, избран за изпълнител посочва от къде възложителят може да получи необходимата официална информация;
5. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"; Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва