Деловодна информация
00099
9 29/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
00099-2016-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Етрополе 000776259
пл. Девети септември № 1
Етрополе BG412 2180 България
Бистра Павлова +359 72068229
obstina@etropolebg.com +359 72065011

Интернет адрес/и

http://etropolebg.com

http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“
55520000      
Услуги

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе .
Общото количество храна е в зависимост от броя на абонатите.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
200000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Община Етрополе

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе .
Общото количество храна е в зависимост от броя на абонатите.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение – “Брой предложени дни от седмичното меню с месо /в супата или основното ястие, в дневното меню/” – ТП    30 %
Цена
70 %
II.2.6) Прогнозна стойност
200000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да притежава удостоверение за регистрация на обект за производство и търговия с храни съгласно Закона за храните.
При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП в част IV., буква „А“ от ЕЕДОП – посочва информация за наличието на удостоверение за регистрация на обект за производство и търговия с храни, съгласно Закона за храните.
2. Като доказателство за изпълнение на изискването по т. 1.1. се представя заверено копие на валидно удостоверение за регистрация на обект за производство, съхранение и/или търговия с храни, съгласно Закона за храните.
3. Посочените в т. 1.2 документи (доказващи изпълнението на изискването по т. 1.1.) се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл. 67, ал. 6 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка: да е изпълнил услуги за приготвяне и доставка на храна.
2.Участникът задължително трябва да разполага с лица (най-малко по едно), отговарящи за контрола на качеството на храната и технически лица за изпълнение на поръчката – готвач, работник кухня.
3.Участникът задължително трябва да разполага с обект за производство, съхранение и/или търговия на храни, кухня с възможност за приготвяне на храна за 150 човека дневно, притежаващ валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, издадено на името на участника от съответния компетентен орган по местонахождение на обекта.
4. Участникът задължително трябва да разполага с подходящо помещение на територията на гр. Етрополе, до което осигурява безвъзмездно право на достъп и ползване на възложителя за срока на изпълнение на поръчката за приемане, дегустация на храната и измиване на съдовете от разносвачите на храна.


3.1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка: да е изпълнил услуги за приготвяне и доставка на храна.
При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“, т.1.б информация за услугите с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, стойностите, за които е извършвана доставка на храна, датите (периода на изпълнение) и получателите.
3.2.Участникът задължително трябва да разполага с лица (най-малко по едно), отговарящи за контрола на качеството на храната и технически лица за изпълнение на поръчката – готвач, работник кухня.
При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“, т.6 информация за лицата, отговарящи за контрола на качеството на храната: име, презиме и фамилия на лицето, завършено образование, професионална квалификация и професионален опит.
3.3.Участникът задължително трябва да разполага с обект за производство, съхранение и/или търговия на храни, кухня с възможност за приготвяне на храна за 150 човека дневно, притежаващ валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, издадено на името на участника от съответния компетентен орган по местонахождение на обекта.
При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“, т. 9 информация за обекта за производство, съхранение и/или търговия с храни: № и дата на издаденото удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, капацитет.
3.4. Участникът задължително трябва да разполага с подходящо помещение на територията на гр. Етрополе, до което осигурява безвъзмездно право на достъп и ползване на възложителя за срока на изпълнение на поръчката за приемане, дегустация на храната и измиване на съдовете от разносвачите на храна.
При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“, т. 9 информация за помещението на територията на гр. Етрополе, до което осигурява безвъзмездно право на достъп и ползване на възложителя за срока на изпълнение на поръчката за приемане, дегустация на храната и измиване на съдовете от разносвачите на храна: основание за ползване, адрес, капацитет.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. При изпълнение на поръчката следва да се спазват приложимите нормативни изисквания и всички изисквания на Техническата спецификация, приложена към документацията за обществената поръчка.
2. Изпълнителят задължително трябва да разполага с обект за производство, съхранение и/или търговия на храни, притежаващ валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, издадено на името на участника от съответния компетентен орган по местонахождение на обекта.
3. Участникът задължително трябва да разполага с подходящо помещение на територията на гр. Етрополе, до което осигурява безвъзмездно право на достъп и ползване на възложителя за срока на изпълнение на поръчката за приемане, дегустация на храната и измиване на съдовете от разносвачите на храна.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от прогнозната стойност на поръчката (договора) без включен ДДС, представена в една от следните форми:• парична сума;• банкова гаранция;• застраховка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/12/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

в сградата на общинска администрация, на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, в залата на третия етаж № 312

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 22.12.2016 г., в 10:00 часа, в залата на третия етаж № 312, в сградата на общинска администрация, на адрес: гр. Етрополе, пл. "Девети септември" № 1, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Критерии за подбор - продължение от III. 1. 4.
1. Изискването по т.3.1. се доказва с представяне на документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услугите, с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, с посочване на стойностите (обема, за които е извършвана доставка на храна), датите (периода на изпълнение) и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателствата за изпълнените услуги могат да бъдат под формата на удостоверения/референции, издадени от получателите на услугите, в които са посочени стойността (обема, за които е извършвана доставка на храна) и датата (периода) на извършване на услугите, удостоверение от компетентен орган; чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите и др. по преценка на участиците.
2. Изискването по т.3.2. се доказва с представяне на документи, съгласно чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП – списък на лицата, отговарящи за контрола на качеството на храната: име, презиме и фамилия на лицето, завършено образование, професионална квалификация и професионален опит.
3. Изискването по т.3.3. се доказва с представяне на валидно удостоверение за регистрация на обект за производство, съхранение и/или търговия с храни, съгласно Закона за храните.
4. Изискването по т.3.4. се доказва с представяне на на документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, че разполага с подходящо помещение на територията на гр. Етрополе, до което осигурява безвъзмездно право на достъп и ползване на възложителя за срока на изпълнение на поръчката за приемане, дегустация на храната и измиване на съдовете от разносвачите на храна: основание за ползване, адрес, капацитет.
5. Посочените документи от т. 4.1 до т. 4.4. (доказващи изпълнението на критериите за подбор) се представят от участника, определен за изпълнител преди сключване на договора (чл.67, ал.6 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Изисквания към изпълнението на поръчката:
1. При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички изисквания на Техническата спецификация, приложена към документацията за настоящата обществена поръчка и приложимите нормативни изисквания.
2. Хранителните продукти, влагани при приготвянето на храната, задължително да отговарят на изискванията на закона за храните, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена на основание на чл. 17, ал. 2 от Закона за храните.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10 дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва