Деловодна информация
00025
2925 10/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
00025-2016-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Куклен 115631816
ул. Александър Стамболийски 43
Куклен BG421 4101 България
инж. Тодор Лозанов +359 31152120
kmetl@kuklen.org +359 31152165

Интернет адрес/и

www.kuklen.org

http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20161009GSWH384679
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в Община Куклен за зимния период 2016-2017г., 2017-2018г. и 2018-2019г. по СОП”
90620000      
Услуги

Обекта на настоящата обществена поръчка включва в себе си извършване на дейности по почистване от сняг, лед и опесъчаване на общинска пътна мрежа в населените места на територията на община Куклен за зимния период 2016-2017г., 2017-2018г, 2018-2019г. и превеждане на същите в състояние за безопасна експлоатация при зимни условия
ОПИСАНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ДЕЙНОСТИ НА ПОРЪЧКАТА
Основните дейности предмет на поръчката са:
- снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен
- опесъчаване на пътищата от общинската пътна мрежа на Община Куклен.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
218499      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

МАРШРУТ № 1. Маршрут: с. Лясково - с. Яврово - с. Добралък - общински път PDV3016 - от км 9+100 до централния площад на с. Добралък. Дължина – 18200 метра 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Община Куклен - Маршрут: с. Лясково - с. Яврово - с. Добралък - общински път PDV3016 - от км 9+100 до централния площад на с. Добралък. Дължина – 18200 метра

Съгласно техническата спецификация и условията за участие
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
61500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

МАРШРУТ № 2, МАРШРУТ № 3, МАРШРУТ № 4, МАРШРУТ № 5, МАРШРУТ № 6, 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Община Къклен

Съгласно техническата спецификация и условията на поръчката
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
156999      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. На основание чл.67, ал.5 във връзка с чл.64, ал.1, т.2 и чл.63, ал.1, т.1, буква ”б” ЗОП, е необходимо участникът да представи списък на доставките, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство* за извършената услуга. Като ”дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка“ се приемат изпълнени договори за зимно снегопочистване – подобни на изискванията на възложителя в настоящата поръчка;
Участникът следва да разполага с минимално изискуемо от възложителя техническо оборудване и механизация за изпълнение на поръчката, съгласно условията на техническата спецификация


Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил минимум 3 (три), изпълнени договора за зимно снегопочистване, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, както е посочено по-горе, в рамките на 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата;
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (образец 1), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, т.9;
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: Списък-декларация, съдържащ описание на разполагаемото техническо оборудване с посочено основание, на което ще се ползва (образец № 12);
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/10/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/11/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Куклен, п.к. 4101, ул. Александър Стамболийски №43, заседателна зала, ет. 3

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


30.09.2019г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпобедбите на чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва