Деловодна информация
01666ДАНС
ФС-18-226 04/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
01666-2016-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Национална сигурност 129009710
бул. Черни връх № 45
София BG411 1407 България
Иван Маринов, Иван Кръстев, Соня Грънчарова +359 28147750/+359 28147752/+359 28147751
dans@dans.bg +359 28147753

Интернет адрес/и

http://www.dans.bg

www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/665-samoletnibileti-art-bul
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Национална сигурност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служителите на Държавна агенция „Национална сигурност” 01666-2016-0003
63500000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации, застраховки и други съпътстващи услуги при служебните пътувания в чужбина на служителите на Държавна агенция „Национална сигурност”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
264000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

бул. Черни връх № 45

Предмет на настоящата поръчка е осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” и предоставяне на съпътстващи услуги.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    60
Критерий, свързан с разходи 1 20
Финансова оценка    40
II.2.6) Прогнозна стойност
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Договорът може да бъде продължен с до 12 (дванадесет) месеца, ако в срок до 1 (един) месец преди изтичането му възложителят писмено уведоми изпълнителя за желанието си договорът да бъде продължен за определен от възложителя срок.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си. Документът, с който се доказва съответствието с изискването, е справка съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Оборотът се описва в част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, т. 2а на ЕЕДОП.
2. Участникът следва да има валидна застраховка „Отговорност на туроператора” с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. Документът, с който се доказва съответствието с изискването, е заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Отговорност на туроператора” съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Застрахователната сума по полицата се посочва и в част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, т. 5 на ЕЕДОП.


1. Участникът следва да има минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на поръчката.
2.Участникът следва да има валидна застраховка „Отговорност на туроператора” с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. Документът, с който се доказва съответствието с изискването, е списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Списъкът се описва в част IV, раздел В: "Технически и професионални способности", т. 1б на ЕЕДОП.

1.Участникът следва да е изпълнил за последните три години към крайната дата за получаване на офертите не по-малко от три дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. Възложителят счита за изпълнена тази дейност, чието изпълнение е завършено с приемане на възложената работа, качествено и в срок. Под сходен предмет възложителят разбира услуги за превоз на пътници и багажи с въздушен транспорт и съпътстващи услуги.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В публичното състезание може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/08/2016 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Сградата на ДАНС, намираща се на бул. "Черни връх" № 45 в гр. София

Отварянето на офертите е публично и ще се проведе в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на адрес гр. София, бул. „Черни връх” № 45. На него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При подаване на офертите участниците следва да имат предвид пропускателния режим, действащ в сградата на възложителя.
Преди подписване на договор избраният за изпълнител представя:
- документите по чл. 67, ал. 6 от Закона за обществените поръчки;
- попълнена и подписана декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП - по образец (Приложение № 5) от документацията;
- документ за внесена гаранция за изпълнение на договора - съгласно Проекта на договор от документацията на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП и чл. 199 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП заинтересованите лица имат право да подадат жалба срещу решението за откриване на процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва