Деловодна информация
00085Военномедицинска академия
И-5552 13/06/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
13/06/2016 (дд/мм/гггг)
00085-2016-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Военномедицинска академия 129000273
бул. Георги Софийски № 3
София BG411 1606 България
Десислава Зрънчева +359 29225156
mms@vma.bg +359 29526536

Интернет адрес/и

www.vma@bg

www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Военномедицинска академия 129000273
бул. Георги Софийски № 3
София BG411 1606 България
Виолета Николчева - явно деловодство +359 29225527
mmm@vma.bg +359 29526536

Интернет адрес/и

www.vma.bg

www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодични доставки на превързочен консуматив по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури
33141110      
Доставки

Предметът на поръчката е периодична доставка на превързочен консуматив за нуждите на ВМА и подчинените структури на ВМА: Многопрофилна болница за активно лечение – София /МБАЛ – София/; Многопрофилна болница за активно лечение – Варна /МБАЛ – Варна/; Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив /МБАЛ – Пловдив/; Многопрофилна болница за активно лечение – Плевен /МБАЛ – Плевен/; Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен /МБАЛ – Сливен/ и Военномедицинска база – Ловеч /ВФ 28080/. В срока на договора се извършват периодични доставки по писмени заявки на Възложителя на превързочни консумативи, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация за всяка обособена позиция - Приложение № 1.1; 1.2.;1.3.;1.4 и 1.5. Количествата, посочени в техническата спецификация са прогнозни за период от 12 месеца, като заявките зависят от текущите потребности на Възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1533910.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ОБЩ ПРЕВЪРЗОЧЕН КОНСУМАТИВ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141110      
33141115      
33141117      
33141112      
33141116      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG315
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен и Военномедицинска база – Ловеч

В срока на договора се извършват периодични доставки по писмени заявки на Възложителя на превързочни консумативи, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация - Приложение № 1.1.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
943156.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

МАРЛИ И БИНТОВЕ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141113      
33141114      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG315
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен и Военномедицинска база – Ловеч

В срока на договора се извършват периодични доставки по писмени заявки на Възложителя на превързочни консумативи, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация - Приложение № 1.2.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
188588.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

СПЕЦИАЛЕН ПРЕВЪРЗОЧЕН КОНСУМАТИВ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141119      
33141118      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG315
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен и Военномедицинска база – Ловеч

В срока на договора се извършват периодични доставки по писмени заявки на Възложителя на превързочни консумативи, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация - Приложение № 1.3.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
377498.42      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ЛЕПЕНКИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141111      
33141112      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG315
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен и Военномедицинска база – Ловеч

В срока на договора се извършват периодични доставки по писмени заявки на Възложителя на превързочни консумативи, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация - Приложение № 1.4.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13880.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

БЪРЗОСЪХНЕЩ ГИПСОВ БИНТ И ПОДГИПСОВИ ПОДЛОЖКИ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141113      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG315
BG331
BG342
BG411
BG421

ВМА и подчинените структури на ВМА: МБАЛ – София;МБАЛ – Варна; МБАЛ – Пловдив; МБАЛ – Плевен; МБАЛ – Сливен и Военномедицинска база – Ловеч

В срока на договора се извършват периодични доставки по писмени заявки на Възложителя на превързочни консумативи, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация - Приложение № 1.5.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10787.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава, съгласно чл. 77 от ЗМИ, когато участват по обособени позиции, за доставка на медицински изделия /превързочен консуматив/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да има с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.Участникът следва да разполага със складова база и транспортни средства, които осигуряват възможност доставките на превързочен консуматив до ВМА и подчинените й структури в страната да се извършват в оферираните от участниците срокове, а при спешна необходимост – до 12 часа.Доказва се с декларация за складовите бази и транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката /свободен текст/.
Участникът и производителя да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна.Участниците трябва да представят внедрена система за управление на качеството на производителя ISO 13485:2003 или еквивалентена за управление на качеството.


Участникът да е изпълнил най-малко три доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата
Доказва се със списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга
Участниците да са производители, вносители или търговци на едро, оторизирани от производителя или официалния вносител.
Доказва се с оторизационно писмо/пълномощно от производителя или негов официален представител. Срокът на оторизацията следва да е еднакъв със срока на изпълнение на обществената поръчка. В случай, че срока на валидност на оторизацията е по-кратък от срока на договора, участника се задължава да представи на възложителя актуална оторизация или документ удостоверяващ обстоятелството, че е в процес на издаване. При описванета на оторизационните писма/пълномощни, да е отбелязано за кои точно предложени номенклатури от техническата спецификация за съответната обособена позиция се отнасят конкретните оторизационни писма.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за който са налице обстоятелствата за задължително отстраняване по по чл. 54, ал. 1 и ал. 2 и основанията за основанията за незадължително отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от Допълнителни разпоредби (ДР) на ЗОП с друг участник в обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/07/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/07/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

София, ВМА - партер, зала №10

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процудурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Съдържание на заявлението за участие и на офертата. 1. Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор. Заявлението за участие включва най-малко следните документи: 1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката /виж указанията в Раздел V.Б на документацията/. 1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо /виж указанията в т. 3.3. от раздел V.A на документацията/. 3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. 2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение. Офертата включва:
2.1. Техническо предложение, съдържащо: документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
? декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата; мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо; друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката и които са посочени в раздел IV от документацията.
2.2. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за доставка. Участниците следва да оферират единични цени без ДДС и с ДДС, които са валидни за целия срок на договора. При подготовка на ценовото си предложение, участниците задължително следва да се съобразят с финансовия ресурс, определен за всяка номенклатурна единица и изискването на Възложителя т. 6.4 от Раздел III на документацията. В случай на офериране на по-високи единични цени, участникът ще да бъде отстранен от процедурата. Дори само една оферирана единична цена по една номенклатурна единица в една обособената позиция да надвишава финансовия ресурс на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от процедурата. Предложените единични цени без ДДС и с ДДС трябва да включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, включително транспортните разходи, данъци, мита и такси, както и всички други видове разходи на Изпълнителя.
2.3. Документ за обединение, когато е приложимо.
2.4. Опис на представените документи.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език, в писмен вид, на хартиен носител. Ценовото предложение се представя и на оптичен носител. Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на български език, за верността, на който отговаря участникът. Офертата, вкл. документите, информация и данните, съдържащи се в нея, се подписват само от законните представители на участника по документ за регистрация или изрично упълномощени за това лица, като в този случай се представя пълномощно в оригинал или копие с нотариална заверка. Офертата се представя само в един вариант. Не се допуска предлагане на алтернативни оферти (повече от един вариант) по отношение на срокове, цени или други елементи от офертата. Офертата задължително следва да включва пълния обем от номенклатури за съответната обособена позиция. Не се допуска участието за отделни номенклатури и/или групи от обособената позиция. Не се допуска оферта за част от обособената позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва