Деловодна информация
01019
30-00-26 08/06/2016 (дд/мм/гггг)
не
01019-2016-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Неделино 000615043
Община Неделино, ул. Александър Стамболийски №104
Неделино BG424 4990 Габон
Боян Радоев Кехайов - Кмет на Община Неделино +359 892-278476
oba_nedelino@abv.bg +359 3072-8850

Интернет адрес/и

www.nedelino.bg

www.nedelino.bg/2014-10-31-08-42-27


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.nedelino.bg/2014-10-31-08-42-27
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Неделино и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“
71240000      
Услуги

Изработване на работни проекти с подробни количествени и количествено- стойностни сметки. Изготвянето на работни проекти се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работните проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително- монтажните работи Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Реконструкция на общински път SML 1171 от път III-8652 - с. Средец - с. Бурево - с. Гърнати - с. Марамати, Община Неделино" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71240000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

Община Неделино

Изработване на работни проекти с подробни количествени и количествено- стойностни сметки за обект „Реконструкция на общински път SML 1171 от път III-8652 - с. Средец - с. Бурево - с. Гърнати - с. Марамати, Община Неделино". Изготвянето на работни проекти се възлага на екип от правоспособни проектанти.
Работните проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени и количествено- стойности сметки по приложимите части и една обобщена количествена сметка.
В обяснителните записки проектантите подробно описват необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение.
Осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително- монтажните работи Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания.
Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:
• Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
• Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
• Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
Критериите по-долу
 
ДА Т1 – „Изпълнение на проектирането“    35
Т2 – „Управление на риска“    15
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
105600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка ще представлява допустими разходи по одобрените проекти на Възложителя по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“

II.2) Описание 1

„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища в община Неделино“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71240000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

Община Неделино

Изработване на работни проекти с подробни количествени и количествено- стойностни сметки за следните пътища:път SML3178 /SML3170,Крайна-Козарка/ - мах.Ангелови Колиби-Върлино - /SML3170" в участък с.Козарка - с.Върлино, с дължина 3323м.; път SML2103 /III-8652, Неделино - Златоград/ - Старцево - мах. Белите камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино) –Дуня, в участъка от отбивката за мах. Белите камъни при км 4+933 до село Дуня, с дължина 1660м.; „ Реконструкция на общински път SML 1171 от път III-8652 – с.Изгрев-с.Еленка-м.Фазлево, Община Неделино", с обща дължина приблизително 6300м.;„ Реконструкция на общински път SML 1171 от път III-8652 – Неделино-с.Еленка-м.Стамово, Община Неделино", с обща дължина приблизително 5000м.Изготвянето на работни проекти се възлага на екип от правоспособни проектанти.
Работните проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени и количествено- стойности сметки по приложимите части и една обобщена количествена сметка.
В обяснителните записки проектантите подробно описват необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение.
Осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително- монтажните работи Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания.
Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:
• Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
• Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
• Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
Критериите по-долу
 
ДА Т1 – „Изпълнение на проектирането“    35
Т2 – „Управление на риска“    15
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
158400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка ще представлява допустими разходи по одобрените проекти на Възложителя по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Критериите се прилагат за всяка обособена позиция поотделно! 1. Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка "Професионална отговорност" или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт(обектите, предмет на поръчката са трета категория)

1.
1.За доказване на поставеното изискване участниците представят доказателства за наличие на Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Критериите се прилагат за всяка обособена позиция поотделно! 1.Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.;
2. За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да предложи необходимия експертен състав от ключови експерти, който да извърши дейностите, предмет на настоящата процедура. Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага като минимум със следните ключови експерти – проектанти по посочените части:
• Експерт „Геодезия“ за част „Геодезия“ – с придобита образователна степен магистър „Геодезия“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна;
• Експерт „Пътно строителство“ за част „Пътна“ – с придобита образователна степен магистър „Пътно строителство“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна;
• Експерт „Конструктор“ за част „Конструкции“– с придобита образователна степен магистър „Конструкции“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна;
• Експерт „ПБЗ“ за част „План за безопасност и здраве“ – с придобита образователна степен магистър в областта на строителство или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна;
• Експерт „ПБ“ за част „Пожарна безопасност“ – с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно и притежаващи удостоверение по интердисциплинарна част „ПБ”;
• Експерт „ВиК“ за част „Отводнителни съоръжения“– с придобита образователна степен магистър „ВиК“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна;
• Експерт „ПУСО“ за част „Управление на строителните отпадъци“ – с с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно, завършил успешно квалификационен курс на обучение: „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и притежаващ такъв сертификат или еквивалент.
Допуска се едно и също лице-проектант да бъде изпълнител на повече от една проектна част, когато това лице притежава пълна проектантска правоспособност за съответните части от инвестиционния проект.
** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.
*** Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на горното трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.


1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.
За доказване изпълнението на това изискване участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил минимум 1 услуга, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
• За „услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката ”, следва да се разбират изпълнение на услуги по проектиране на инфраструктурен или друг обект.
2.Изискването се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Участникът следва да разполага с инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката, осигуряващи качественото изпълнение на настоящата поръчка. Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага като минимум с набора от ключови експерти-проектанти, описани в настоящото обявление. Експертите-проектанти следва да притежават за съответната част от инвестиционния проект, за която са посочени, пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. Всяко от посочените лица трябва да притежава придобита професионална квалификация за съответната част от инвестиционния проект, за която е посочено. Допуска се едно и също лице-проектант да бъде изпълнител на повече от една проектна част, когато това лице притежава пълна проектантска правоспособност за съответните части от инвестиционния проект.
Забележка: Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” да се разбира придобито образование или специалност приравнени към посочените.

1. Гаранция. Условия и размер.Възложителят изисква гаранция в размер на 1% от стойността на договора за обществена поръчка.
По отношение Гаранция за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП .
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Община Неделино: "Интернешънъл Асет Банк-АД", клон офис Неделино,Банков код (BIC): IABGBGSF , Банкова сметка (IBAN): BG30IABG74913301090103, а банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност–с 30дни по–дълъг от срока на договора. При представяне на гаранцията за изпълнение, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/06/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/06/2016 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

Посоченото в Раздел I.1)

Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

2.1. Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договор/и за безвъзмездна финансова помощ по мярка 07 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” , Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” и / или други програми и проекти.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение в размер на: ................. лв.(без ДДС) и.............. (с включен ДДС) от който : 2.1.1 Цена за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” по проектни части от заданието, включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки за видовете строително-монтажни работи (СМР), съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: ........ лв. (....) без ДДС, с включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изготвяне на проекта; 2.1.2 Цена за упражняване на авторския надзор по време на строителството, предмет на този договор: ............. лв. (..........) без ДДС с включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на авторски надзор; 2.2. Заплащането се извършва както следва: 2.2.1. Плащане на стойност 2 000,00 лв. без ДДС от стойността по т. 2.1.1., в срок до 20 (двадесет) работни дни след сключване на настоящия договор и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2.2.2. Сума в размер равна на остатъка от дължимото възнаграждение, посочено в т. 2.1.1, в срок до 20 (двадесет) календарни дни при наличие на получено от Възложителя авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ по Договор за финансова помощ и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2.2.3. Авансово плащане в размер на 50 % от дължимото възнаграждение посочено в т. 2.1.2, в срок до 20 (двадесет) календарни дни от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а) и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2.2.4. Окончателно плащане в размер на сума равна на остатъка от дължимото възнаграждение, посочено в 2.1.2, в срок до 20 (двадесет) календарни дни след въвеждане на обектите в експлоатация и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя; 2.2.5. Приемането на работните проекти и доклад за извършен авторски надзор е с подписване на приемо-предавателни протоколи, а всички плащания се извършват срещу предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал; 2.3. При редуциране на одобрените суми за проектиране и авторски надзор от финансиращия орган, същите се редуцират чрез подписването на анекс като задължение на Възложителя към Изпълнителя; 2.3.1.Разходи извършени от Изпълнителя, но не одобрени от финансиращия орган и / или редуцирани не са задължения на Възложителя. 2.3.2. Изпълнителят не дължи връщането на полученото авансово плащане в случаите на редуциране на одобрените суми за проектиране и авторски надзор от финансиращия орган.
A.Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
Б. Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
В.Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва