ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Вид: Публичен
Партиден номер в РОП: 972
 
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Доставки
Предмет: Доставка на топлинна енергия и топла вода за учебно- административните сгради и сградите на студентските общежития, предоставени за ползване от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за срок от 36 месеца. Прогнозната стойност е 640000 лева без вкл. ДДС за 36 месеца. Възложителят не се ангажира да изразходва в срока на договора прогнозната стойност. Стойността ще бъде определяна на база реализираните разходи за реалното потребление на топлинна енергия и топла вода.
Прогнозна стойност: 640000 BGN
 
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП: 00972-2019-0001
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата: № РД- 11 от 14.01.2019 г. 
 
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
- възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;
- не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
 
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е постъпило Решение № РД – 11 от 14.01.2019 г. на ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Бургас, за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП.
Видно от поле IV.7) на решението за откриване, прогнозната стойност на поръчката е 640 000 лв. без ДДС.
В поле V.2) на същото решение е отбелязано, че възложителят няма да изпраща покана за участие в процедурата на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), а договорът ще бъде сключен с „Топлофикация – Бургас“ ЕАД, като притежател на изключителни права за пренос на топлинна енергия на територията на гр. Бургас.
Възложителят не е представил доказателства в подкрепа на изнесената в мотивите на решението информация, но в поле V.1) е посочен интернет адресът на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД, където в раздел „Лицензии“ е записано, че дружеството е титуляр на лицензия № Л-024-05/15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
 
Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е приложимо):
Справка в поддържания от КЕВР публичен регистър за издаваните лицензии на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), показва, че „Топлофикация - Бургас” ЕАД притежава лицензия № Л-024-05/15.11.2000 г., вписана под № 16, за дейността „пренос на топлинна енергия на територията на гр. Бургасˮ. Срокът на действие на лицензията е 20 години.
 
Изводи:
С разглежданата процедура на договаряне без предварително обявление се възлага доставка на топлинна енергия и топла вода за потребностите на учебно-административните сгради и сградите на студентските общежития, предоставени за ползване от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Бургас за срок от 36 месеца.
Съгласно чл. 130 от ЗЕ топлопреносното предприятие има задължението да снабдява с топлинна енргия клиентите, присъединени към топлопреносната мрежа при равни и недискриминационни условия. В чл. 125 от ЗЕ е записано, че топлоснабдяването е процес на производство, пренос, доставка, разпределение и потребление на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода за битови и небитови нужди. Преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране по чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗЕ. В същия закон в чл. 43, ал. 2, т. 3 е регламентирано, че за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. От горепосочените норми на закона, следва, че преносът на топлинна енергия за определена територия е дейност, която може да се извършва от конкретно лице, което притежава разрешение за извършването й.
Въз основа на изложените мотиви за избор на процедура и направената справка в Регистъра на издадените лицензии може да се направи извода, че поканеното в договарянето лице „Топлофикация – Бургас“ ЕАД  притежава изключителни права да осъществява дейността по пренос на топлинна енргия  
на територията на гр. Бургас, където са разположени сградите на университета.
Изключителните права на горепосоченото дружество са придобити по силата на индивидуален административен акт – лицензия, издадена от КЕВР, на основание ЗЕ. Следователно отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката и при възлагането на договор за доставка на топлинна енергия и топла вода, е обосновано прилагането на нормата на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП,  при условие, че срокът за изпълнение бъде съобразен със срока на действие на лицензията на топлопреносното предприятие.

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).