ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/
Вид: Публичен
Партиден номер в РОП: 546
 
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Услуги
Предмет: Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се дейности по пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включен труд и и резервни части - за срок от 12 месеца. Предметът на обществената поръчка за пълно абонаментно техническо обслужване на Уредба за хеликална терапия „Tomo Therapy - Tomo HDATM” SN 0110557 включва: - профилактика на уредбата съгласно изискванията на възложителя; - ремонт на уредбата, включващ доставка и монтаж на всички необходими резервни части, включително вакуумни елементи; - профилактика и поддръжка на базата данни, задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка на компонентите на уредбата включително планиращата система; - настройка, подробни изпитвания, контрол на качеството на уредбата, съгласно изискванията на производителя.
Прогнозна стойност: 880000 BGN
 
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП: 00546-2018-0011
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата: № 1800256 от 28.08.2018 г. 
 
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
- поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;
- не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката
 
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки е постъпило Решение № 1800256 от 28.08.2018 г. на изпълнителния директор на Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология - ЕАД (УСБАЛ ЕАД) гр. София за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление.
Видно от поле IV.7) на решението, прогнозната стойност на поръчката е 880 000 лв. без ДДС.
От поле V.2) на същото решение става ясно, че поканата за участие в процедурата е изпратена до “МЕДИТЕЛ Хелдкеар България“ ООД.
Доказателства не са приложени.
 
Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е приложимо):
1. Извършена проверка в Регистъра на обществените поръчки (РОП) потвърди изнесената от възложителя информация относно, проведена „открита“ процедура, с предмет „Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на уредба за хеликална терапия в Клиника по лъчелечение на УСБАЛ по Онкология гр. София“, стартирана с Решение № З-81 от 14.03.2018 г. и вписана в регистъра под уникален № 00546-2018-0005. В публикуваното в РОП обявление за възложена поръчка е записано, че същата е прекратена, защото не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени ( чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗОП).
2. Проверката установи още, че с Решение № З-127 от 03.05.2018 г. възложителят е стартирал процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет „Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на уредба за хеликална терапия в Клиника по лъчелечение на УСБАЛ по Онкология гр. София“, вписана в регистъра под уникален № 00546-2018-0007. В публикуваното в РОП обявление за възложена поръчка е посочено, че същата е прекратена, тъй като не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени (чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗОП).
 
Изводи:
С разглежданата процедура на договаряне без предварително обявление се възлагат услуги по „пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на уредба за хеликална терапия в Клиника по лъчелечение на УСБАЛ по Онкология гр. София“. По отношение на избора на правно основание, в мотивите на решението за откриване са посочени няколко различни правни норми, включително и такива, отнасящи се до друг вид процедури, различни от провежданата. Изложените съображения също предполагат прилагането на различни хипотези. Доколкото обаче, в специално предвиденото поле ІІІ) на решението за откриване като правно основание е посочен чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП и с оглед обстоятелството, че възложителят се позовава и на изключителни права на поканеното лице, то в случая са разгледани единствено мотивите, аргументиращи прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП.
Цитираната правна норма е свързана с условията поканеното в договарянето лице да е носител на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост, както и да не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция да не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката. В решението за откриване възложителят посочва, че за поканеното в договарянето дружество са налице изключителни права, включително право на интелектуална собственост. Твърди, че то е единственият оторизиран представител на територията на България за подръжка и доставка на оригинални, резервни части за Уредба за хеликална терапия „Tomo Therapy - Tomo HDATM” SN 0110557. Отбелязва, че за изпълние на възлаганите дейности е необходима специална лицензия съгласно националното законодателство - лицензия от Агенцията за ядрено регулиране за работа с източници с йонизиращи лъчения. Доколкото към преписката не са приложени документи, твърденията на възложителя остават недоказани.
Предвид изложеното, за да се приеме, че са налице основания за прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, възложителят следва да разполага с допълнителни аргументи и доказателства в подкрепа на твърдението, че поръчката може да бъде изпълнена единствено от поканеното в договарянето лице, поради наличие на изключителни права.

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).