ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Вид: Публичен
Партиден номер в РОП: 1666
 
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Услуги
Предмет: 1. Предмет на настоящата обществена поръчка е:„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, присъединени на ниво средно и ниско напрежение”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област София, област София-град и област Ловеч, присъединени на ниво средно и ниско напрежение, за срок от 3 години”; Обособена позиция № 2: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област Варна и област Добрич, присъединени на ниво ниско напрежение”, за срок от 3 години”; Обособена позиция № 3: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област Хасково и област Стара Загора, присъединени на ниво ниско напрежение”, за срок от 3 години”. 2. Обекти: 2.1 За ОП № 1 - 9 обекта Н.Н. и 4 обекта Ср.Н.; 2.2 За ОП № 2 - 3 обекта Н.Н и 2.3 За ОП № 3 - 3 обекта Н.Н. 3. Прогнозната стойност за период от 36 (тридесет и шест) месеца по ОП № 1 - 513 000,00 лева без ДДС; по ОП № 2 - 12 800,00 лева без ДДС и по ОП № 3 - 9 200,00 лева без ДДС. Общата прогнозна стойност за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа на ел. енергия за период от 36 (тридесет и шест) месеца е 535 000,00 лева без ДДС. Реалните стойности на договорите ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договорите, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР. Възложителят има право по време на действието на договорите и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.
Прогнозна стойност: 535000 BGN
 
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП: 01666-2017-0010
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата: № ФС-18-192 от 14.11.2017 г. 
 
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
-поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуалната собственост;
-не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
 
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки е постъпило Решение № ФС-18-192 от 14.11.2017 г. на заместник председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), упълномощен за възложител със Заповед № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС, за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление.
Видно от поле IV.7) на решението, прогнозната стойност на поръчката е 535 000 лв. без ДДС.
В поле V.2) на решението се посочва, че на основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, няма да бъдат изпращани покани за участие в процедурата, а договори ще се сключат с дружествата, както следва: за обособена позиция № 1 – „ЧЕЗ Разпределение България” АД, за обособена позиция № 2 - „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД  и за обособена позиция № 3 - „Електроразпределение Юг“ ЕАД, притежаващи изключителни права за съответните територии.
Доказателства в подкрепа на мотивите не са приложени.
Направена проверка в Регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, поддържан от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), потвърди, че „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД и „Електроразпределение Юг“ ЕАД притежават цитираните в мотивите лицензии за разпределение на електрическа енергия, както следва: лицензии № Л-135-07/13.08.2004 г.,  Л-138-07/13.08.2004г.  и № Л-140-07/13.08.2004 г. Цитираните лицензии са вписани в регистъра с поредни намера 249, 251 и 250 и са за срок от 35 години. В Регистъра не е посочен териториалният обхват на лицензиите.
Допълнително извършена справка в Регистъра на обществените поръчки (РОП) установи, че с Решение № ФС-18-135 от 25.01.2017 г. възложителят е стартирал „открита” процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция  „Национална сигурност”, вписана в РОП под уникален № 01666-2017-0006.
 
Изводи:
С разглежданата процедура на договаряне без предварително обявление се цели предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обектите на ДАНС, намиращи се на териториите на: Област София, Област София-град, Област Ловеч, Област Варна, Област Добрич, Област Хасково и Област Стара Затора.
Видно от извършената справка в РОП, с Решение № ФС-18-135 от 25.01.2017 г . възложителят е открил  „открита” процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция  „Национална сигурност”, вписана в РОП под уникален № 01666-2017-0006.
Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 13 от ЗЕ на регулиране от КЕВР подлежат цените за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи. Видно от  предмета, настоящата поръчка се отнася до предоставяне на „мрежови услуги”, тъй като обхваща дейности по предоставяне на достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа на електрическа енергия, в съответствие с дефиницията, въведена в §1, т. 6 от Допълнителните разпоредби към Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), обн. ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г. Според чл. 39, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ дейностите по пренос и разпределение на електрическа енергия подлежат на лицензиране, като в съответствие с чл. 43, ал. 2, т. 1 от същия закон за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на електрическа енергия. Предвид посоченото се приема, че дружествата, които притежават лицензия за тази дейност, имат изключителни права на съответната територия. Изложеното е основание за извод, че отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката, респ. при възлагането на договор с такъв предмет е обосновано прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП.
Видно от регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, свободно достъпен на интернет страницата на КЕВР, по силата на издадени лицензии за дейността “разпределение на електрическа енергия”, дружествата „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД и „Електроразпределение Юг“ ЕАД, придобиват изключителни права да предоставят услугата за територията, за която същите са издадени. Информация по отношение на териториалния обхват на лицензиите не бе открита, поради което становището се изразява под условие, че лицензионната им територия обхваща общините, в чиито район попадат обектите, включени в предмета на настоящата процедура.
Предвид изложеното, прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП в конкретния случай се приема за законосъобразно.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прилагането на избраното правно основание е законосъобразно

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).