ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Вид: Секторен
Партиден номер в РОП: 197
 
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Услуги
Предмет: Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД - Пловдив в град Пловдив и област Пловдив за период до сключване на договор по обжалвана открита процедура с идентификационен номер в РОП 00197-2016-0016 и/или до изчерпване на стойността по чл. 20, ал. 2, т. 2 до съответния праг по ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП, но за не по-дълъг срок от 12 (дванадесет) месеца след подписването му.
Прогнозна стойност: 1000000 BGN
 
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП: 00197-2016-0020
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Решение за откриване на процедурата: № 345 от 06.12.2016 г. 
 
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
- възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП.
 
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки е постъпило Решение № 345 от 06.12.2016 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК)  ЕООД – Пловдив за откриване на процедура „пряко договаряне” на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
В мотивите за избор на процедура се посочва, че поръчката е за услуги по Приложение № 2 от ЗОП (охранителни услуги) и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Като допълнителн аргумент се изтъква и подадена жалба № ВХР-2506-02.12.2016 г. от „Сикюрити Глобъл” ЕООД срещу Решение ЗОП-17-17/23.11.2016 г. за избор на изпълнител по проведена открита процедура, вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 00197-2016-0016.
В поле V.2) на решението се посочва, че лицата, до които се изпраща покана за участие в прякото договаряне са: „БАТ Секюрити“ ЕООД; „РМ Титан Секюрити“ ЕООД и „ДАИКС“ ООД.
В подкрепа на мотивите е приложено извлечение от публичния електронен регистър на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), съдържащо информация за подадени в КЗК жалби по ЗОП публикувани на 02.12.2016 г. Видно от разпечатката, жалба ВХР-2506-02.12.2016 г., инициирана от „Сикюрити Глобъл” ЕООД е срещу Решение № ЗОП-17/23.11.2016 г. на „ВиК” ЕООД – Пловдив.
 
Изводи:
В чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП е регламентирано, че възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП. Дейностите, предмет на разглежданата поръчка (въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на „ВиК” ЕООД – Пловдив) са включени в списъка на социалните услуги и други специфични услуги по приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП под описание „Детективски и охранителни услуги”. Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 ЗОП (публично състезание или пряко договаряне), когато обществените поръчки имат прогнозна стойност при услугите по приложение № 2 - от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1, в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. „ВиК” ЕООД - Пловдив, като секторен възложител на обществени поръчки може да приложи разглежданата процедура на пряко договаряне при възлагане на услуги по приложение № 2, когато прогнозната й стойност не е по-голяма или равна на 1 000 000 лв. без ДДС (вж. чл. 20, ал. 2, т. 2, вр. с ал. 1, т. 3, б. „в” ЗОП). Освен това, съгласно чл. 66 от ППЗОП при провеждане на процедура по чл. 182, ал. 1, т. 5 ЗОП възложителят може да сключи договор само ако са налице най-малко трима класирани участници, т.е. лица, за които няма законови основания за тяхното отстраняване и отговарят на зададените условия.
С оглед на изложените съображения, в конкретния случай, изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, при условие, че стойността на възлаганата поръчка не надвишава сумата от 999 999.99 лв. без ДДС и изборът на изпълнител бъде определен в конкуренцията на поне три класирани участника. В допълнение, срокът на сключения договор следва да е съобразен с посочените условия в поле IV.3) на решението за откриване на процедурата.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прилагането на избраното правно основание е законосъобразно

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).