ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/
Вид: Публичен
Партиден номер в РОП: 42
 
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Доставки
Предмет: Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за три години с прогнозна стойност 316 346 лева.
Прогнозна стойност: 316346 BGN
 
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП: 00042-2016-0003
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата: № РД-14-30 от 14.06.2016 г. 
 
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато:
- поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;
 
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е постъпило Решение № РД-14-30 от 14.06.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП.
В поле IV.7) от решението е отбелязано, че прогнозната стойност на поръчката без да се включва ДДС е 316 346 лв.
В поле V.2) от решението е посочено, че на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, покана за участие по смисъла на чл. 64, ал. 3 от него няма да се изпраща, като договор ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за пренос на топлинна енергия на територията на гр. София- „Топлофикация- София”.
В решението са изложени мотиви, че дружеството, с което ще бъде сключен договор за обществена поръчка- „Топлофикация- София” ЕАД  е носител на изключителни права за производство и пренос на топлинна енергия за територията на гр. София, по силата на административен акт – лицензии № Л-031-02/15.11.2000 г. за дейността производство на топлинна енергия и № Л-033-05/15.11.2000 г. за дейността пренос на топлинна енергия, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Доказателства в подкрепа на избора на процедура не са представени, но е направена препратка към публичния регистър на издадените лицензии от КЕВР, достъпен чрез интернет страницата на Комисията.
Извършена справка в публичния регистър на издадените лицензии, поддържан от КЕВР на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, потвърждава, че под № 20 с титуляр дружество „Топлофикация - София” ЕАД /преобразувано от „Топлофикация - София” АД, гр. София 1680, ул. „Ястребец“ 23, са вписани следните лицензии:
- № Л-031-02/15.11.2000 г., за дейността „производство на топлинна енергия”;
- № Л-033-05/15.11.2000 г., за дейността „пренос на топлинна енергия на територия в гр. София”.
Двете лицензии са със срок на действие 20 години.
Тази информация се потвърждава и от направената справка в списъка на топлоснабдителни компании, достъпен на интернет страницата на КЕВР, раздел Топлоенергетика, където дружество е вписано под № 10.
 
Изводи:
В чл. 130 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е регламентирано задължение топлопреносното предприятие да снабдява с топлинна енергия клиентите, присъединени към топлопреносната мрежа. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, преносът на топлинна енергия е дейност, подлежаща на лицензиране. Според чл. 43, ал. 2, т. 3 от същия закон, за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. Посоченото е основание за извод, че снабдяването с топлинна енергия на конкретна територия е дейност, която може да се реализира само от определени лица, поради което при възлагането ѝ е приложим редът на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
От изложените мотиви и допълнително извършената справка в Регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, поддържан на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и списъка на топлоснабдителни компании, е видно, че „Топлофикация София” EАД е носител на изключително право за пренос на топлинна енергия, придобито по силата на административен акт – лицензия, издадена от КЕВР на основание ЗЕ. Териториалният обхват на лицензията включва гр. София, където следва да се реализира възлаганата доставка.
С оглед на изложеното, може да се приеме, че прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 3, б. „в“ ЗОП е обосновано.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прилагането на избраното правно основание е законосъобразно

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).