ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Професионална гимназия по електротехника /ПГЕ/ "Христо Ботев" - Монтана
Адрес Монтана 3400, ул. Неофит Бозвели 22
Партиден номер в РОП 380
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 00380-2014-0001
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП
Обект на поръчката Доставки
Предмет: Доставка на природен газ за нуждите на ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана. ПГТЕ "Христо Ботев" - Монтана попада в групата на обществено-административни потребители: учебно заведение.
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:
 
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на:
- авторски или други права на интелектуална собственост;
- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.
 
Мотиви на възложителя и представени доказателства
В Агенцията по обществени поръчки e представенo Решение № 1 от 12.10.2014 г. на директора на ПГТЕ “Христо Ботев” за откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
В мотивите за избор на процедура се посочва, че процедурата се открива на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във възка с чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Допълва се, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) за дейностите по търговия и обществени доставки на природен газ е определено да бъдат осъществявани на основание издадени, валидни лицензи от Държавна комисия по енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. Уточнява се, че дейностите подлежащи на лицензиране по този закон са разпределение и снабдяване с природен газ, т.е. юридическите лица, предлагащи услугата, следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена от ДКЕВР за съответната територия. Пояснява се, че съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а от същия закон се въвежда териториален принцип за действие на лицензите за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Разяснява се, че за една обособена територия на страната се издава само една лицензия и че такава обособена територия е гр. Монтана. Твърди се, че газоразпределителното предприятие “Овергаз Запад” АД, гр. Кюстендил е единственият доставчик на територията на Община Монтана и е с изключителни права по смисъла на пар. 1, т. 26 ДР на ЗОП. В допълнение се посочва, че мястото на изпълнение на възлаганата обществена поръчка е ПГТЕ “Христо Ботев”, гр. Монтана, което попада в горецитираната обособена територия. Твърди се, че за осъществяването на  тези дейности ДКЕВР е издала лицензии на “Овергаз Запад”АД. Уточнява се, че за дейността “разпределение на природен газ” на територията на община Монтана дружеството има издадена лицензия с № Л-163-08/17.12.2004г., а за дейността “снабдяване с природен газ от краен снабдител” лицензия № Л-163-12/27.04.2009г., което е видно от Регистъра на издадените лицензии от електронната страница на ДКЕВР /позиция 129/.  Пояснява се, че те са издадени на основание на ЗЕ и са със срок на валидност до 17.12.2039 година. Счита се, че това прави “Овергаз Запад”АД притежател на изключителните права за осъществяване на горецитираните дейности на територията на Община Монтана. Въз основа на описаната фактическа обстановка се прави извод, че “Овергаз Запад”АД, е носител на изключителните права за “разпределение на природен газ” и “снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на гр. Монтана по силата на административен акт. Във връзка с гореизложеното и предвид факта, че за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за осъществяването на тези дейности, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществената поръчка, се стига до заключението, че е на лице правният състав на чл. 90, ал. 1,т. 3 от ЗОП. В допълнение се посочва, че съгласно чл. 93, т. 1 от ЗОП, ПГТЕ “Христо Ботев”, гр. Монтана може да не прилага чл. 91, ал. 2, чл. 92 и чл. 92а от ЗОП, когато сключва договори на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 с предмет доставка на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружества, притежаващи изключителни права.
В поле V.2) на Решението за откриване на процедура е записано, че поканата за участие в процедурата се изпраща до “Овергаз Запад”АД, гр. Кюстендил.
В подкрепа на изложените мотиви не са представени доказателства.
След извършена проверка в Регистъра на издадените лицензии от ДКЕВР се установи, че “Овергаз Запад” АД притежава лицензия № Л-163-08/17.12.2004г. и лицензия с № Л-163-12/27.04.2009г., като и двете са със срок на действие до 17.12.2039 г., съгласно справката за издадените лицензии по чл. 39, ал. 1, т. 2 - 4, 7, 9 и 10 от ЗЕ, където са вписани под № 8 . В териториалния им обхат попадат общините: Кюстендил, Монтана, Мездра, Петрич, Банско и Разлог. Дейностите, за които са издадени лицензиите са “разпределение на природен газ” и “снабдяване с природен газ от краен снабдител”, което е видно от Регистъра на издадените лицензии от ДКЕВР, където са вписани под номер 129.
 
Изводи
Видно от предмета на разглежданата обществена поръчка, настоящото договаряне касае дейности, които са обект на регулиране от ДКЕВР и съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от ЗЕ подлежат на лицензиране. Съобразно чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от същия закон, за една обособена територия на страната се издава само една лицензия. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензиите се издават от ДКЕВР.
От изложената фактическа обстановка става ясно, че дружеството “Овергаз Запад” АД притежава изключителното право да осъществява дейността “снабдяване с природен газ от краен снабдител” и “разпределение на природен газ” на територията, в чийто обхват попада обектът, предмет на разглежданата процедура. Правата са придобити в резулат на лицензия, издадена от ДКЕВР, на основание ЗЕ.
Посоченото дава основание за извод, че прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗОП за възлагания предмет е обосновано.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура е законосъобразен

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.