ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Община Белене
Адрес Белене 5930, ул. България 35
Партиден номер в РОП 661
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 00661-2014-0011
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП
Обект на поръчката Услуги
Предмет: „Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Подобряване на жизнената среда в община Белене – ремонт на улици „Христо Ботев” с. Деков, „Асен Халачев” с. Деков, „Пирин” с. Петокладенци, „Васил Коларов” с. Татари”, в следните части: a. Част Геодезия b. Част Пътна
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:
 
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на:
- авторски или други права на интелектуална собственост;
- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.
 
Фактическа обстановка и доказателства
В Агенцията по обществени поръчки са представени Решение № 476 от 30.04.2014 г. на кмета на Община Белене за откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, покана за участие в нея и доказателства.
В мотивите на решението за избор на процедура се посочва, че по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), във връзка с чл. 12 ЗАПСП и § 2 т. 9 от ПЗР на ЗАПСП, проектантите по смисъла на ЗУТ и ЗКАИИП на инвестиционните проекти са автори на проектните части, подписани от тях и носят техния печат. Допълве се, че инвестиционният проект е обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1 ЗАПСП, поради което и възлагането на обществената поръчка за авторски надзор по време на строителството на други лица, различни от лицата, изготвили различните части на инвестиционния проект за обекта, би довела до нарушаване на техните авторски права. В тази връзка се отбелязва, че между Община Белене и „Влахов Инженеринг” ЕООД е сключен договор № 15/05.03.2007 г. за проектиране – фаза РП на обект: “Подобряване на уличната мрежа в гр. Белене, с. Бяла вода, с. Деков, с. Петокладенци и с.Татари в Община Белене, Област Плевен” в съответствие с Техническите задания за всяка улица /приложения/, както следва: ул. “Ал. Стамболийски” от О.Т. 645 до О.Т. 485 в гр. Белене; ул. “Васил Левски” от РГО 52 до РГО 6 в с. Бяла вода; ул. “Дунав” от ОК 26 до ОК 29 в с. Бяла вода; ул. “Асен Халачев” от ОК 12 до ОК 9 в с. Деков; ул. “Странджа” от ОК 2 до ОК 16 в с. Деков; ул. “Христо Ботев” от ОК 17 до ОК 9 в с. Деков; ул. “Веселин Чунев” от ОК 163 до ОК 172 в с. Петокладенци; ул. “Пирин” от ОК 174 до ОК 163 в с. Петокладенци; ул. “Васил Коларов” от ОК 132 до ОК 162 в с. Татари. в следните части: 1.1. Част Геодезия 1.2. Част Пътна. Твърди се, възлагането на авторския надзор на лице, различни от посоченото, би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Указва се, че авторът има изключително право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му съгласно чл. 18, ал. 1 и 2 от ЗАПСП. Уточнява, че предвид разпоредбите на чл. 162, ал. 2, 4, 5 и 6 от ЗУТ, авторският надзор по всички части на инвестиционния проект е задължителен за всички строежи от І до V категория вкл. и той може да бъде осъществен само и единствено от проектанта, който го е изготвил. В заключение се обобщава, че при положение, че инвестиционният проект и неговите части са обекти на авторското право, единствените лица, които могат да осъществяват авторския надзор са именно лицата, които са го изготвили, защото само те имат право на достъп до проекта и същевременно чл. 162 от ЗУТ ги задължава да извършат авторския надзор при строителството на обекта - предмет на инвестиционния проект, като условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Предвид изложените факти се счита, че са налице основанията на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
В подкрепа на изложените мотиви са представени копия на следните документи:
- Покани за представяне на оферти за “Подобряване на уличната мрежа в гр. Белене, с. Бяла вода, с. Деков, с. Петокладенци и с.Татари в Община Белене, Област Плевен”, адресирани до „Влахов Инженеринг“ ЕООД, “Топ Инжинеринг АС“ ЕООД и „Пътинжинеринг“ АД;
- Техническо задание за изготвяне на проект за обект: “Подобряване на уличната мрежа в Община Белене“
- Заповед № 169/19.02.2007 г., за назначаване на комисия, която да разгледа, оцени и класира офертите;
- Писмо с изх. № РД-626 от 01.03.2014 г., на кмета на Община Белене до управителя на „Влахов Инженеринг“ ЕООД, гр. Плевен, за класиране на офертите от конкурса;
- Договор № 15/05.03.2007 г., сключен между Община Белене и „Влахов Инженеринг” ЕООД, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП /отм./. Предметът на договора е изработване на инвестиционен проект за обект: „Подобряване на уличната мрежа в гр. Белене, с. Бяла вода, с. Деков, с. Петокладенци и с. Татари в Община Белене, Област Плевен“ по части: Геодезия, Пътна и ПБЗ, гр. Белене, на стойност 24 000 лв., с ДДС и срок на изпъленние 45 календарни дни, считано от датата на подписването му;
- Разрешение за строеж № 8 от 18.03.2014 г., за обект „Подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул. „Васил Коларов“, с. Татари“;
- Разрешение за строеж № 7 от 18.03.2014 г., за обект „Подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул. „Пирин“, с. Петокладенци“;
- Разрешение за строеж № 6 от 18.03.2014 г., за обект „Подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул. „Асен Халачев“, с. Деков“;
- Разрешение за строеж № 5 от 18.03.2014 г., за обект „Подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул. „Христо Ботев“, с. Деков“;
- Документи, свързани с избора на изпълнител за проектиране на обект „Подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул. „Васил Коларов“, с. Татари“;
- Документи, свързани с избора на изпълнител за проектиране на обект „Подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул. „Пирин“, с. Петокладенци“;
- Документи, свързани с избора на изпълнител за проектиране на обект „Подобряване уличната мрежа в Община Белене, ул. „Христо Ботев“, с. Деков“;
- образци от документацията за участие в процедурата за осъществяване на авторски надзор, които нямат отношение към доказване изискванията на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Видно от поле V.2) на решението и представената покана, за участие в настоящата процедура е поканено дружеството „Влахов Инженеринг“ ЕООД, гр. Плевен, гр. Плевен. В т. 3 от поканата е посочено, че стойността на поръчката е в размер на максимум 12 000 лв. /с вкл. ДДС/.
 
Изводи
Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. В този смисъл, възложителят е задължен да сключи договор за осъществяването на авторския надзор именно с проектанта, който може да е физическо или юридическо лице.
Относно възникването на правата, които служат като основание да се игнорира общия ред, от описаната фактическа обстановка и представените доказателства е видно наличието на предходен договор за проектиране на обекта, предмет на настоящата поръчка. Той е сключен по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 НВМОП (отм.), който към момента на подписване на договора е приложим при услуги на стойност между 15 000 и 30 000 лв. Стойността на проектирането и прогнозната стойност на авторския надзор дават основание да се приеме, че техният изпълнител е определен по ред, при който се взети предвид стойностите и на двете части на услугата, с оглед на което считаме, че е спазено законодателството в областта на обществените поръчки.
Предвид изложеното, изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, ако за изпълнение на дейността се осигури участие на същите физически лица, изготвили проектите.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура е законосъобразен

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.