ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Община Белене
Адрес Белене 5930, ул. България 35
Партиден номер в РОП 661
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 00661-2014-0010
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП
Обект на поръчката Услуги
Предмет: „Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за борба”, в следните части: a. Част Архитектура b. Част Конструкции c. Част ВиК d. Част Ел e. Част ОВК f. Част ПБЗ
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:
 
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на:
- авторски или други права на интелектуална собственост;
- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.
 
Фактическа обстановка и доказателства
В Агенцията по обществени поръчки са представени Решение № 441 от 25.04.2014 г. на кмета на община Белене за откриване на процедура на договаряне без обявление, покана за участие в нея и доказателства.
В мотивите за избор на процедура се твърди, че между община Белене и „Герганов – проект“ ЕООД е сключен договор № 21/13.05.2009 г. за изработване на технически инвестиционен проект за преустройство на спортна зала за борба по Техническо задание на възложителя в следните части: 1.1 Част Архитектура 1.2 Част Конструкции 1.3 Част ВиК 1.4 Част Ел 1.5 Част ОВК 1.6 Част ПБЗ, предвид което възлагането на авторския надзор на различно от посоченото лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Посочва се, че авторът има изключително право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Отбелязва се, че пълноправните проектанти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и ЗКАИИП на инвестиционните проекти са автори на проектните части, подписани са от тях, носят техния печат, с приложени удостоверения за проектантска правоспособност. Допълва се, че съгласно чл. 162, ал. 2, 4, 5 и 6 от ЗУТ, авторският надзор по всички части на инвестиционния проект е задължителен за всички строежи от I до V категория вкл., и той може да бъде осъществен само и единствено от проектанта, който го е изготвил. Пояснява се, че именно той носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството, като в изпълнение на задълженията си има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството. В мотивите се твърди още, че тъй като инвестиционният проект и неговите части са обекти на авторското право, единствените лица, които могат да осъществяват авторски надзор са именно лицата, които са го изготвили, защото само те имат право на достъп до проекта и в същото време чл. 162 от ЗУТ ги задължава те да извършват авторски надзор при строителството на обекта – предмет на инвестиционния проект, като условията и редът за усъществяването му се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Предвид изложеното в мотивите се счита, че са налице основанията за прилагане на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП по отношение на разглежданата обществена поръчка.
В потвърждение на изложените мотиви са представени копия на следните документи:
- Решение № 375/23.04.2009 г. за откриване на процедура по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ (отм.) за определяне на изпълнител за „Проектиране на: Преустройство на спортна зала за борба“;
- Заповед № 376/23.04.2009 г. на кмета на община Белене за назначаване на комисия за провеждане на горецитираната процедура;
- Покани за представяне на оферти за „Проектиране на: Преустройство на спортна зала за борба“, адресирани до „Герганов проект“ ЕООД и „Иван Христов – строителни конструкции“ ЕООД. Видно от т. 3 от поканите, максималната стойност на услугата е 5 000 лв.;
- Копие на карта за идентификация по регистър Булстат на „Герганов проект“ ЕООД;
- списък на лицата – проектанти по инженерните части за изработване на проект за „Преустройство на спортна зала за борба“ в гр. Белене;
- удостоверения за пълна проектантска правоспособност на арх. Светослав Герганов, инж. Анета Маринишева, инж. Лорин Лоринков, инж. Нели Батолска, инж. Веселин Йоргов,
- Протокол от разглеждането, оценяването и класирането на офертите за процедура с предмет „Проектиране на: Преустройство на спортна зала за борба“;
- Договор № 21 от 13.05.2009 г. сключен между община Белене и „Герганов проект“ ЕООД с предмет: „Проектиране на обект: Преустройство на спортна зала за борба“. Видно от чл. 2, ал. 1 стойността на услугата възлиза на 5 000 лв.;
- Приемо-предавателен протокол от 08.06.2009 г. сключен между община Белене и „Герганов проект“ ЕООД за технически инвестиционен проект за Преустройство на спортна зала за борба“, гр. Белене;
- Разрешение за строеж № 43, гр. Белене, 09.07.2009 г., за обект: Преустройство на съществуващи помещения в едноетажна част за тренировъчна зала за борба;
- Заглавна страница на технически инвестиционен проект за обект: Преустройство на съществуващи помещения в едноетажна част за тренировъчна зала за борба, част Архитектурна, с проектант арх. Св. Герганов, и Обяснителна записка към него;
- Заглавна страница на технически инвестиционен проект за обект: Преустройство на съществуващи помещения в едноетажна част за тренировъчна зала за борба, част Строителни конструкции, с проектант инж. Веселин Йоргов, и Обяснителна записка към него;
- Заглавна страница на технически инвестиционен проект за обект: Преустройство на съществуващи помещения в едноетажна част за тренировъчна зала за борба, част ОВК, с проектант инж. Нели Батолска, и Обяснителна записка към него;
- Заглавна страница на технически инвестиционен проект за обект: Преустройство на съществуващи помещения в едноетажна част за тренировъчна зала за борба, част ВиК, с проектант инж. Анета Маринишева, и Обяснителна записка към него;
- Заглавна страница на технически инвестиционен проект за обект: Преустройство на съществуващи помещения в едноетажна част за тренировъчна зала за борба, част ПБЗ, с проектант инж. Веселин Йоргов, и Обяснителна записка към него;
- Заглавна страница на технически инвестиционен проект за обект: Преустройство на съществуващи помещения в едноетажна част за тренировъчна зала за борба, част Електро, с проектант инж. Лорин Лоринков;
- образци от документацията за участие в процедурата за осъществяване на авторски надзор, които нямат отношение към доказване изискванията на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Видно от поле V.2) на решението и представената покана, за участие в настоящата процедура е поканено дружеството „Герганов - проект“ ЕООД, гр. Плевен. В т. 3 от поканата е посочено, че стойността на поръчката е в размер на максимум 2 500 лв. /с вкл. ДДС/.
 
Изводи
Видно от описаната фактическа обстановка, провеждането на настоящата процедура е свързано с наличието на права, придобити в резултат от предходен договор за обществена поръчка, сключен след прилагане на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП /отм. ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г./. Приложените правила за неговото възлагане съответстват на стойността на услугата (проектиране и авторски надзор), с оглед на което се приема, че авторските права върху изготвения технически проект са възникнали законосъобразно и при спазване изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки. Доколкото предметът на подписания вече договор не обхваща втората дейност от услугата – авторски надзор, за която съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ се изисква договор между възложителя и проектанта, то е налице необходимост от сключването на нов договор между тях.
Предвид изложеното, считаме, че в случая има основания за провеждане на договаряне без обявление. Становището се изразява под условие, че изпълнителят ще осигури същите физически лица (автори на проекта по отделните части), да осъществят надзорната функция.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура е законосъобразен

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.