ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование 144 Средно училище /СУ/ "Народни Будители" гр. София
Адрес гр. София 1712, жк "Младост" 3, ул. "Бъднина"
Партиден номер в РОП 2892
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 02892-2014-0001
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП
Обект на поръчката Доставки
Предмет: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО VII-МИ КЛАС В 144 СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:
 
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на:
- авторски или други права на интелектуална собственост;
- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.
 
Фактическа обстановка и доказателства
В Агенцията по обществени поръчки е представено Решение № 1866-842 от 14.04.2014 г. на директора на 144 СОУ „Народни будители“, гр. София за откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
В мотивите на решението изборът на процедура се аргументира с обстоятелството, че обяваването на обществената поръчка по общия ред или при провеждане на процедура чрез публична покана би довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуална собственост. Твърди се, че поради това покана за преговори следва да се изпрати до представителите на издателствата, които отпечатват и разпространяват одобрените от преподавателите учебници, за нуждите на учениците от I-ви до VII-ми клас в 144 СОУ „Народни будители”.
От поле V.2) на решението за откриване на процедурата е видно, че покана за участие в разглежданата процедура се адресира до издателство “Просвета – София” АД и издателство „Анубис-Булвест“ ООД.
В поле V.3) на същото решение е посочена прогнозната стойност на процедурата на договаряне без обявление, която е в размер на 68 642.17 лв., с ДДС.
Покани за участие не са приложени.
В подкрепа на изложените мотиви не са представени доказателства.
При проверка на Интернет страницата на МОН се установява, че там са публикувани:
- Списъкът на одобрените учебници, които ще се ползват в системата на народната просвета за учебната 2014/2015 година, утвърден със Заповед № РД09-122/29.01.2014 г. на министъра на образованието и науката;
- Списъкът на одобрените учебници за ӀӀӀ и VӀӀ клас, които ще се използват в системата на народната просвета за учебната 2014/2015 година, утвърден със Заповед № РД09-296/27.02.2014 г.;
- Заповед № РД 09-320/04.03.2014 г. за одобрение на учебни помагала на министъра на образованието и науката.
При преглед на посочените списъци и заповеди става ясно, че “Просвета-София” АД фигурира като издател на одобрени учебници и помагала. Във връзка с издателство “Анубис – Булвест” ООД се установява, че в посочените списъци присъстват две отделни юридически лица с наименования “Булвест – 2000” ООД и ИК „Анубис“ ООД. В публикувания списък с информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас за учебната 2014/2015 г., двете дружества – “Булвест – 2000” ООД и ИК “Анубис” ООД са вписани заедно, в т. 3.
 
Изводи
Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП). Относно учебниците, използването е “възпроизвеждането” и “разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението” (чл. 18, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗАПСП). Съгласно § 1, ал. 3 от ДР на Закона за народната просвета (ЗНП), министърът на образованието и науката утвърждава списък на одобрените учебници, които ще се ползват в системата на народната просвета, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас. Този списък съдържа наименованието на учебника, името на автора, издателя и годината на изданието (чл. 6, ал. 2 от Наредба № 5/15.05.2003 г. на Министерството на образованието и науката (МОН). Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 3 от същата наредба, при кандидатстване в процедурата за одобряване на учебника задължително се представя копие или извлечение от издателски или друг договор, удостоверяващ правото на възпроизвеждане и разпространение. Това означава, че притежаването на визираните права се изследва в рамките на процедурата за одобряване на учебници, при която съответният учебник се включва в списъка, утвърден от министъра на образованието и науката. Изложеното дава основание за извод, че доставката на учебници и учебни помагала принципно може да се реализира на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
В конкретния случай, според мотивите преподавателите в училището са одобрили учебници за нуждите на учениците от І до VІІ клас. Документи, които да потвъждават това обстоятелство, обаче не са представени. В тази връзка и доколкото в предмета не е посочено, а покани не са приложени, остава неясно кои са избраните учебници и чии са правата за тяхното издаване. По изложената причина не може да се извърши фактическа проверка дали поканените лица  притежават права да разпространяват учебниците, предмет на възлагането.
Предвид изложеното, прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗОП може да е обосновано само, ако възложителят разполага с доказателства, че педагогическият съвет на училището е избрал учебници, одобрени за ползване през учебната 2014/2015 година и че поканените лица са техни издатели.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, при условие че възложителят разполага с надлежни доказателства

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.