ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Община Белене
Адрес Белене 5930, ул. България 35
Партиден номер в РОП 661
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 00661-2014-0003
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП
Обект на поръчката Услуги
Предмет: „Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” с финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013.
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявлениесе установи следното:
 
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на:
-авторски или други права на интелектуална собственост;
-или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.
 
Фактическа обстановка и доказателства
В Агенцията по обществени поръчки са представени Решение № 87 от 29.01.2014 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, покана за участие в нея и доказателства.
В мотивите за избор на процедура възложителят се позовава на разпоредбата на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), във връзка с чл. 12 ЗАПСП и §. 2 т. 9 от ПЗР на ЗАПСП, според която проектантите по смисъла на ЗУТ и ЗКАИИП са автори на на инвестиционните проекти, на проектните части, подписани от тях и носят техния печат. Посочва се, че инвестиционния проект е обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.1 ЗАПСП, поради което и възлагането на обществената поръчка за авторски надзор по време на строителството на други лица, различни от лицата изготвили различните части на инвестиционния проект за обекта би довела до нарушаване на техните авторските права придобити по силата на ЗУТ и ЗКАИИП.Твърди се, че между Община Белене и „Акваринг-Белене” ООД, ЕИК 201069147 има сключен договор № 3/12.03.2010 г. за изработване на технически инвестиционни проекти фаза: работен проект за „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”, в следните части: 1.1. Част ВиК 1.2. Пътно строителство 1.3. Геодезия 1.4. ПБЗ 1.5. Конструкции ВиК, поради което възлагането на авторския надзор на други лица различни от посоченото по-горе лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.Посочва се, че според разпоредбата на чл.18, ал.1 и ал.2 от ЗАПСП, авторът има изключително право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му.Обосновава се твърдението, че пълноправните проектанти по смисъла на ЗУТ и ЗКАИИП на инвестиционните проекти са автори на проектните части, тъй като са подписани от тях, носят техния печат и имат удостоверение за пълна проектантска правоспособност. При анализ на чл.162, ал.2 и ал.4,ал.5 и ал.6 от ЗУТ възложителят стига до извода,че авторският надзор по всички части на инвестиционния проект е задължителен за всички строежи от I до V категория вкл., и той може да бъде осъществен само и единствено от проектанта, който го е изготвил. Тъй като проектанта носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството като в изпълнение на задълженията си има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството. Твърди се, че са налице основанията на чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП за прилагане на процедура „договаряне без обявление" по отношение на настоящата обществена поръчка, тъй като инвестиционния проект и неговите части са обекти на авторското право, авториимат право на достъп до проекта, както и че нормата на чл.162 от ЗУТ ги задължава те да извършат авторския надзор при строителството, като условията и редът за осъществяване на авторски надзор се определят чрез договор между възложителя и проектанта.
От направена справка в Регистъра на обществените поръчки(РОП) се установи, че е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Подготовка на инвестиционен проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Белене”. Процедурата е вписана в РОПпод уникален номер № 00661-2009-0004. В поле V.3) на обявлението за възложена поръчка е посочено, че поръчката се възлага на „Акваринг-Белене” ООД. Стойността на договора е 580 600 лв. без ДДС. От информацията за изпълнението на договор за обществена поръчка е видно, че същият е изпълнен в срок и в пълен обем.
Видно от поле V.2) на решението за откриване на процедурата и приложената покана за участие в договарянето, същата е адресирана до фирма „Акваринг-Белене” ООД. 
В подкрепа на изложените мотиви са  представени копия от следните доказателства:
1.      Копие от покана по чл. 92 ЗОП изпратена до “Акваринг-Белене” ООД и разписка от куриер за изпратената покана
2.      Копия от начални страници на договора за безвъзмездна помощ 2009 г., по който е финансирана техническата помощ (за изготвянето на идейните и работни проекти)
3.      Заповед за назначаване на комисията по чл. 34 ЗОП, регистъра на получените оферти, информацията за преписката и информацията за изпълнен договор, копия (частична извадка) от плик А и плик Б от офертата на “Акваринг-Белене” ООД
4.      Протокол от заседание на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите и решенията на възложителя за класиране и определяне на изпълнител
5.      Договор № 3/12.03.2010 сключен с “Акваринг-Белене” ООД и писма за преминал последващ контрол на процедурата в МОСВ с констатации
6.      Копия от частите на инвестиционния проект, включващ обяснителни записки – само за частта на ВиК проекта и имаща връзка с него
7.      Копие (частична извадка) от доклада за оценка на съответствие по проекта по смисъла на ЗУТ – само за частта на ВиК проекта и имаща връзка с него
8.      Приемо-предавателни протоколи за предадените на Възложителя разработени идейни и инвестиционни проекти от “Акваринг-Белене” ООД (Изпълнител), във връзка с договора за услугата
9.      Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен 2012 г., по която община Белене е бенефициент по ОПОС 2007-2013 и получава средства за изграждане на ВиК мрежа и ПСОВ (с приложение към него извадка от одобрения бюджет и сумата, която се полага за авторски надзор – предмет на настоящата покана и договаряне)
 
Изводи
Видно от описаната фактическа обстановка и представените доказателства, провежданетона настоящата процедура е аргументирано с наличието на права, придобити в резултат от предходен договор за обществена поръчка възложен след провеждане на открита процедура.Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. В този смисъл, възложителят е задължен да пристъпи към ново правоотношение именно с проектанта, който може да е физическо или юридическо лице.
Предвид изложеното считаме, че са налице основания за провеждане на настоящото договаряне. Становището се изразява под условие, че възложителят изпълни задължението си да изиска от изпълнителя осигуряването на същите физически лица (автори на проекта), за осъществяване на функцията по надзор.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура е законосъобразен

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.