ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Община Белене
Адрес Белене 5930, ул. България 35
Партиден номер в РОП 661
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 00661-2014-0002
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП
Обект на поръчката Услуги
Предмет: „Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Подобряване на енергийната ефиктивност в обществени сгради в гр. Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на територията на общината“, финансиран по Първа ос на Национална схема за зелени инвестиции” със следните обособени позиции: 1) Обособена позиция № 1: Авторски надзор за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ Белене – гр. Белене” Сградата на МБАЛ Белене e 100% общинска собственост. Сградата е панелна и e въведена в експлоатация 1987г. Застроената площ на сградата е 1628 m2, разгънатата застроена площ е 3254 m2. Отопляемата площ е 3254 m2, отопляем обем е 8786 m3. Сградата е 4 етажна и сутерен, в който се разположено котелното помещение. Частично е сменена дограмата на прозорците в болничните стаи. Сградата няма топлоизолация. Има 2 котела на нафта, който е горял преди години, състоянието му е критично и не се ползва. Няма никаква документация или информация за котела и годината на пускането му в експлоатация. Отоплението в сградата се осъществява с духалки, климатици, конвектори и радиатори и е изцяло на ток. Радиаторите са чугунени. Тръбната мрежа е във видимо добро състояние. Сградата е строеж първа група съгласно чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС и четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1 от ПРВВЦПРС. 2) Обособена позиция № 2: Авторски надзор за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Медицински център "Бел Медик" – гр. Белене“ Сградата на Медицински център "Бел Медик" e 100% общинска собственост. Сградата е пакетоповдигаща и e въведена в експлоатация 1987г. Застроената площ на сградата е 768 m2, разгънатата застроена площ е 3831,55 m2. Отопляемата площ е 3065 m2, отопляем обем е 8582,67 m3. Няма топлоизолация на сградата. Частично е сменена дограмата на прозорците. Състоянието на сградата е плачевно. Сградата е на 4 етажа, има сутерен, в който се намира котелното помещение. Има 3 котела - много стари. Единият котел е на дърва и въглища (зидан), а другите два са на нафта. Преди година са пускали котела на дърва и въглища. Котлите на нафта не работят. Отоплението е изцяло на ток – духалки, радиатори и климатици. Радиаторите са чугунени. Тръбната мрежа е във видимо добро състояние. Сградата е строеж първа група съгласно чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС и четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1 от ПРВВЦПРС. 3) Обособена позиция № 3: Авторски надзор за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в НЧ „Христо Ботев-1892” – гр. Белене“ Сградата на НЧ „Христо Ботев-1892” е масивна сграда, въведена в експлоатация 1964г. Застроената площ на сградата е 1100 m2, разгънатата застроена площ е 2056 m2. Читалището е на 2 етажа и сутерен, в който се намира котелно помещение и котел на нафта. Видимо в добро състояние, но не го пускат. Котела е пуснат през 1989 г. Отоплението е на ток – климатици, когато не могат да отоплят се пускат и духалки. Част от радиаторите в съблекалните и гримьорните са демонтирани. Радиаторите са чугунени. В сутерена има и заведение, което се отоплява с стенни климатици. Има и киносалон, който има по няколко прожекции в годината. Частично е сменена дограмата на прозорците. Сградата е строеж първа група съгласно чл. 5, ал. 1 от ПРВВЦПРС и трета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 6, т. 1.3.1 от ПРВВЦПРС.
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:
 
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на:
- авторски или други права на интелектуална собственост;
- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.
 
Фактическа обстановка и доказателства
В Агенцията по обществени поръчки е представено Решение № 31 от 16.01.2014 г. на кмета на община Белене за откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, покана за участие в нея и доказателства.
Изборът на процедура се аргументира с необходимостта от осъществяване на авторски надзор при изпълнение на мерките за енергийна ефективност на обектите, посочени в предмета на настоящата обществена поръчка. В  мотивите за откриване на процедурата се изхожда от разпоредби, свързани с наличието на авторско право, като се изтъква, че по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), във връзка с чл. 12 ЗАПСП и § 2 т. 9 от ПЗР на ЗАПСП, проектантите на инвестиционните проекти са автори на проектните части, подписани от тях и носят техния печат. Допълва се, че инвестиционния проект е обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1 ЗАПСП, поради което възлагането на обществената поръчка за авторски надзор по време на строителството на други лица, различни от лицата изготвили различните части на инвестиционния проект за обектите, би довела до нарушаване на техните авторските права придобити по силата на ЗУТ и ЗКАИИП.
По-нататък се отбелязва, че съгласно чл. 162, ал. 2 и ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ,  авторският надзор по всички части на инвестиционния проект е задължителен за всички строежи от I до V категория и той може да бъде осъществен единствено от проектанта, изготвил проекта. Тъй като между  Община Белене и “Дерибеев” ЕООД е налице сключен и изпълнен договор № 5/05.04.2012 г. за изработване на технически инвестиционни проекти за енергийна ефективност в Медицински център “Бел Медик”, НЧ “Христо Ботев” и МБАЛ “Белене” ЕООД, находящи се в гр. Белене, по части: Архитектурна, Конструктивно становище, Енергийна ефективност, Електро (без НЧ “Хр. Ботев-1882”), ОВК (без НЧ “Хр. Ботев-1882”), Сметна документация – подробни КСС, Пожарна безопасност и ПБЗ, се счита, че именно това лице може да осъществи авторския надзор.
В заключение се посочва, че изложените факти и  обстоятелства са  основание за прилагане на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
В подкрепа на изложените мотиви са  представени следните доказателства:
1/ Решение № 100/17.02.2012 г. за откриване на процедура за избор на  изпълнител по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП с предмет: “Изработване на технически инвестиционни проекти за енергийна ефективност в Медицински център “Бел Медик”, НЧ “Христо Ботев-1892” и МБАЛ “Белене” ЕООД в гр. Белене;
2/ Три броя покани за участие по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, във връзка с Решение № 100/17.02.2012 г. на кмета на Община Белене, адресирани до: “Аниди” ЕООД; “Дерибеев” ЕООД и “Марвел Инвест” ЕООД;
3/ Протокол от 28.02.2012 г. от дейността на комисията, назначена със Заповед № 101/17.02.2012 г. за събирането, разглеждането, оценката и класирането на оферти, по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП /отм./ за избор на изпълнител на услуга във връзка с горепосочената процедура. Видно от него, на база критерия за оценка на офертите “Най-ниска предложена цена”, на първо място е класиран: “Дерибеев” ЕООД;
4/ Решение № 251/20.03.2012 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на услуга по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП /в сила до 25.02.2012 г./ с което за изпълнител е определен “Дерибеев” ЕООД;
5/ Договор № 5/05.04.2012 г. между Община Белене и “Дерибеев” ЕООД с предмет: ”Изработване на технически инвестиционни проекти за енергийна ефективност в МЦ “Бел Медик”, НЧ “Христо Ботев-1892” и МБАЛ “Белене” ЕООД в гр. на стойност 43 310.47 лв. без ДДС;
6/ Приемо-предавателен ротокол от 16.05.2012 г. към договор за възлагане на проектни работи № 5/05.04.2012 г.;
7/ Разрешение за строеж № 22, 23 и 24  от 05.07.2012 г. за трите подобекта;
8/ Челни страници на технически инвестиционни проекти за обекти 1: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ – гр. Белене, 2: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МЦ “Бел Медик” – гр. Белене и 3: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в НЧ “Христо Ботев-1892” – гр. Белене, по части: Архитектура, Електро, Енергийна ефективност, ОВК, ПБ, ПБЗ, Сметна документация и Строителни конструкции. Същите са изготвени по-отделно от следните проектанти: Боян Дерибеев, Стефан Попов, Георги Желязков, Виолета Тончева, Костадин Трендафилов и Пламен Георгиев /печат и подпис/;
В поле V.2.) на решението и в приложената покана е посочено, че за участие в договарянето е поканено дружеството  “Дерибеев” ЕООД, гр. Асеновград.
Видно от т.3 на поканата, максималният разполагаем финансов ресурс за осъществяване на надзорната функция е както следва:
за обособена позиция № 1: авторски надзор за подобект 1 – 2 000 лв. с ДДС;
за обособена позиция № 2: авторски надзор за подобект 2 – 2 000 лв. с ДДС;
за обособена позиция № 3: авторски надзор за подобект 3 – 1500 лв. с ДДС.
 
Изводи
От изложените мотиви и представените доказателства е видно наличието на предходен договор за изготвяне на инвестиционно технически проект на обектите, предмет на настоящата поръчка. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. В този смисъл, възложителят е задължен да сключи договор с проектанта, който може да е физическо или юридическо лице, което изисква прилагане на чл. 90, ал. 1, т 3 от ЗОП.
Предвид изложеното, считаме, че изборът на процедура съгласно чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП може да се приеме за законосъобразен, ако за изпълнение на дейността се осигури участие на същите физически лица, изготвили проекта.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура е законосъобразен

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.