ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Община Симитли
Адрес Симитли 2730, ул. Христо ботев 27
Партиден номер в РОП 895
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 00895-2013-0007
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП
Обект на поръчката Услуги
Предмет: Упражняване на авторски надзор от проектанта при изпълнение на строително - монтажни работи на обект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения на с. Долно Осеново, община Симитли” във връзка с изпълнението на проект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения на с. Долно Осеново и с. Полето, община Симитли”, финансиран със средства по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по части: част "Водоснабдяване", част "Геодезия", част "Пътни работи и ВОД", част"Конструктивна", част "План за безопасност и здраве" и част "Геология".
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:
 
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на:
- авторски или други права на интелектуална собственост;
- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.
 
Фактическа обстановка и доказателства
В Агенцията по обществени поръчки е представено Решение № 463 от 04.06.2013 г. на кмета на Община Симитли, с което се открива процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 ЗОП.
В мотивите за избор на процедура, възложителят изтъква, че  е сключен договор от 26.07.2010 г. между Община Симитли и “ВЕК ПРОЕКТ” ЕООД за изготвяне на работен проект за “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения на с. Долно Осеново, община Симитли”. Отбелязано е, че договорът е сключeн по реда на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП отм.). Пояснява се, че на основание чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при извършване на строително - монтажни работи на обект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжение на с. Долно Осеново, община Симитли”, е задължително упражняване на авторски надзор. Въз основа на договора е изготвен работен проект, същият е одобрен от гл. архитект на община Симитли и е издадено Разрешение за строеж № 46/21.08.2012г. Посочва се, че с проекта община Симитли е кандидатствала за отпускане на финансова помощ от Дължавен фонд “Земеделие” и такава е получена, като е подписан Договор за отпускане на финансова помощ № 01/321/01330/27.11.2002г. Твърди се, че в изпълнение на разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта, като предписанията на проектанта за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството.
Предвид посочените по-горе, възложителят счита, че  възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаването на авторското право на проектанта съгластно чл. 3, ал. 1, т. 8, чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), поради което настоящата обществена поръчка следва да се възложи по  чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП.
Видно от поле V.2) на решението за откриване на процедурата и приложената покана, за участие в договарянето е поканено дружеството “ВЕК ПРОЕКТ” ЕООД.
В подкрепа на изложените мотиви, възложителят е представил следните  доказателства:
 - договор от 16.04.2012г. между Община Симитли и “ВЕК ПРОЕКТ” ЕООД за изготвяне на работен проект за “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения на с. Долно Осеново, община Симитли”. Стойността на договора е 23 880лв. с ДДС;
 - разрешение за строеж № 45/21.08.2012 г. одобрен от гл. архитект на община Симитли, да изгради строеж: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения на с. Долно Осеново, община Симитли”.
 
Изводи
Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. В този смисъл, възложителят е задължен да възложи авторския надзор на проектанта.
При проверка на изложените мотиви и представените доказателства се установиха следните несъответствия:
 - В мотивите възложителя е посочил, че е налице договор от 16.04.2012 г за проектиране, сключен по чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП.
С последните измененията на ЗОП, в сила от 26 февруари 2012 г., се отменя НВМОП, т.е.  договорът за проектиране не може да е сключен по реда на чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП. В § 120. (1) от ДР на ЗОП, е записано, че процедурите, открити до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред, но видно от стойността на сключения договор, която е в размер на 19 900 лв. без ДДС, за възложителят не е възникнало задължение да обяви процедура за избор на изпълнител. С оглед на факта, че стойнността е под праговете за проведжане на процедури, относимият ред в конкретния случай е прилагане на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП.
 - Посочено е, че договорът за финансиране е сключен на 27.11.2002 г., „въз основа на изготвения работне проект, за който има сключен договор от 16.04.2012 г.” Налице е съществена фактологическа грешка, която най-вероятно е в годината на подписване на договора с Държавен фонд „Земеделие” , доколкото през 2002 г., посоченият механизъм за финансиране не е бил действащ в България – настоящия програмен период стартира от 2007 г.
Предвид посочените пропуски и съществени несъответствия в преодставената информация, не може да се направи заключение относно законосъобразното възникване на авторските права на проектанта, поканен да осъществи авторски надзор.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура не може да се приеме за законосъобразен, тъй като изложените мотиви и/или предоставените доказателства са недостатъчни

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.