ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Община Белене
Адрес Белене 5930, ул. България 35
Партиден номер в РОП 661
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 00661-2012-0013
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП
Обект на поръчката Услуги
Предмет: Упражняване на авторски надзор съгласно чл.166 ал.1, 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт (където е приложимо), съгласно чл. 176А и чл.176Б, ал.1 от ЗУТ на строежи във връзка с: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия” до получаване на Разрешение за ползване на обекта, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ”, община Белене, по проект с рег. №: BG161PO001/3.1-02/2009/009 „Димум – античната митница на Мизия”. Поръчката има връзка с процедури публикувани с уникални номера в Регистъра по обществени поръчки в сайта на АОП, съответно 00661-2012-0010 (Прекратена) и 00661-2012-0012 (Отворена).
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:
 
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на:
-  авторски или други права на интелектуална собственост;
-  или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.
 
Фактическа обстановка и доказателства
В Агенцията по обществени поръчки е представено Решение № 1145 от 01.10.2012 г. на кмета на община Белене за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на договаряне без обявление.
В мотивите за избор на процедура, възложителят изтъква, че съгласно чл.162 Закона за устройство на територията (ЗУТ), условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта / физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност/, като авторският надзор по част “Конструктивна” е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Посочва още, че в чл.3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност. Твърди, че по смисъла на чл. 12 ЗАПСП авторското право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата принадлежи на лицето, което е създало произведението и в случаите, когато собствеността върху произведението принадлежи на друго лице.
Възложителят посочва, че на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП (отм.), между Община Белене и  Арх. Светла Иванова Радулова, гр. Плевен, е сключен Договор № 9 от 16.02.2009 г. за изработване на работен проект: “Проектиране по всички необходими части във фаза т.и.п. за обект: “Димум – античната митница на Мизия – реставрация, възстановка и експониране, гр. Белене”; подобект : “Западна кула”; подобект : “Южна крепостна стена” фаза: Технически инвестиционен проект. С Арх. Светла Иванова Радулова,е сключен и Договор № 21/07.09.2011 г. за проектиране във фаза Р.И.П. за обект „Реставрация, възстановка и експониране на античния римски кастел Димум” (Подобект І: Западна кула, Подобект ІІ: Южна крепостна стена). Двата договора са с обща стойност 26600 с ДДС.
Посочено е, че е сключен и Договор № 7 от 14.05.2010г., с ЕТ „Геомир-Георги Иванов” гр. София, с предмет проучване и проектиране на улици в гр. Белене в съответствие със скици за проектиране и ТЗ. Стойността на договора е 13800 лв. без ДДС.
От представените доказателства става ясно, че Община Белене е сключила три броя договори, от които два с Арх. Светла Иванова Радулова, гр. Плевен и един с ЕТ „Геомир-Георги Иванов” гр. София, за инвестиционно проектиране. Приложени са копия от цитираните договори.
Видно от поле V.2) на решението за откриване на процедурата и приложените покани, същите са изпратени до Арх. Светла Иванова Радулова, гр. Плевен, по отношение Договор № 9 от 16.02.2009 г. и Договор № 21/07.09.2011 г., както и до ЕТ „Геомир-Георги Иванов” гр. София, във връзка с Договор № 7 от 14.05.2010 г.
 
Изводи
От изложените мотиви и представените доказателства може да се направи извод, че посочените от възложителя дейности налагат сключване на договор с точно определено лице, съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ.
Въз основа на изложените в мотивите аргументи може да се изведе заключение за законосъобразност на процедурата под условие, че възложителят разполага с доказателства, подкрепящи посочените аргументи. На следващо място договорът следва да гарантира, че услугата ще бъде предоставена от същите физически лица, изготвили проекта.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура е законосъобразен

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.