ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Община Белене
Адрес Белене 5930, ул. България 35
Партиден номер в РОП 661
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 00661-2012-0009
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП
Обект на поръчката Услуги
Предмет: Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР на строеж: ” Укрепване на десен бряг на р. Дунав в участъка на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, в УПИ XVII, кв.8 „в” по плана на гр. Белене” по проект с рег. №: BG161PO001/4.1-04/2010/027 „Мерки за предотвратяване на наводнения в град Белене”.
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:
 
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на:
-  авторски или други права на интелектуална собственост;
- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.
 
Фактическа обстановка и доказателства
В Агенцията по обществени поръчки е постъпило Решение № 829 от 12.07.2012 г.на кмета на община Белене за откриване на процедура на договаряне без обявление, покана за участие в нея и доказателства.
 В мотивите за избор на процедура, възложителят посочва, че са сключени два договора, както следва: Договор № 25 от 27.05.2009 г. за изработване на инвестиционен проект на обект “Укрепване десен бряг р. Дунав в участъка на гр. Белене”, сключен с “ХИТПРОЕКТ ПЛЕВЕН” ЕООД, гр. Плевен. Договорът е сключен на основание чл. 2,ал. 2, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП)/отм./ и е на стойност 12 000 лв. крайна цена (чл. 2, ал. 1 от Договор № 25 от 27.05.2009 г.). Посоченият втори  договор е № 195 от 13.09.2010 г. за инженерно-геоложки проучвания по трасето на дига на обект “Укрепване десен бряг р. Дунав в участъка на гр. Белене”. Твърди се, че договорът е сключен с “Лаборатория по геотехника и геоекология” ЕООД, гр. Русе, представлявано от инж. Петър Дончев и е на стойност 4 560 лв. Възложителят посочва, че сключването на договора с “Лаборатория по геотехника и геоекология” ЕООД, гр. Русе е за изработване на геоложки доклад за инженерно-геоложките условия на мястото на обекта на строителство “Укрепване десен бряг р. Дунав в участъка на гр. Белене”.
В тази връзка възложителят изтъква, че възлагането на обществената поръчка на други от посочените по-горе лица би довело до нарушаване на авторски права, придобити по силата на закон или на административен акт. Аргументира избраното правно основание, като се позовава на чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), съгласно които авторът притежава изключително право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Посочва се, че пълноправните проектанти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП )на инвестиционните проекти са автори на проектните части, подписани са от тях, носят техния печат и удостоверение за пълна проектантска правоспособност. Също така, че предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точно спазване на изработения проект се вписват в заповедна книга и са задължителни за останалите участници в строителството.  Твърди се, че Хидрогеоложкия доклад за инженерно-геоложките условия на мястото на обекта на строителство “Укрепване десен бряг р. Дунав в участъка на гр. Белене” е неразделна част от техническия инвестиционен проект, както и  че със същият се доказват техническите характеристики на насипа (дигата)- обемна плътност, влажност и т.н., като това се следи от проектанта.
В подкрепа на изложените мотиви, възложителят прилага копия на следните документи: Договор № 25 от 27.05.2009 г. и към него Протокол от 22.06.2009 г. за предаване на инвестиционния проект на обект “Укрепване десен бряг р. Дунав в участъка на гр. Белене”; Договор № 195 от 13.09.2010 г. и към него Приемно-предавателен протокол от 27.09.2010 г. за Инженерно-геоложки условия по трасето на дига на обект “Укрепване десен бряг р. Дунав в участъка на гр. Белене” ; Разрешение за строеж № 31 от 29.10.2010 г.; Първа страница Инженерно-геоложки условия от “Лаборатория по геотехника и геоекология” ЕООД, гр. Русе представлявана от инж. Петър Дончев; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност Рег.№ 4400 на инж. Петър Василев Дончев; Обяснителна записка от август 2010 г. на инж.  Петър Дончев -(представляващ “Лаборатория по геотехника и геоекология” ЕООД, гр. Русе.
В поле V.3)  от решението е записано, че настоящата процедура е свързана с открит конкурс по НВМОП с Решение № 103 от 20.02.2012 г. и публикувано в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален № 00661-2012-0003. При извършена проверка в РОП се установи, че посочената процедура под уникален номер 01008-2012-0003 е с предмет -“Укрепване на десен бряг на р. Дунав в участъка на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, в УПИ XVII, кв. 8 “в” по плана на гр. Белене”. От направената проверка е видно, че поръчката е за строителство, а не за изготвяне на инвестиционен проект, като именно изготвянето на проект е основание за провеждане на настоящата процедура.
Покана за участие в договарянето е изпратена на “ХИТПРОЕКТ ПЛЕВЕН” ЕООД, гр. Плевен –за упражняване за авторски надзор по части: ХМС, Геодезия, ПБЗ и до “Лаборатория по геотехника и геоекология” ЕООД, гр. Русе- за упражняване на авторски надзор по част Инженерна геология.
 
Изводи
От изложената фактическа обстановка може да се направи извод, че посочените от възложителя дейности са свързани с авторски права. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. В този смисъл, възложителят е задължен да сключи договор именно с проектанта, който може да е физическо или юридическо лице.
Предвид изложеното считаме, че са налице основания за провеждане на настоящото договаряне. Становището се изразява под условие, че фактическата обстановка е изложена коректно и дейностите по проектиране са възложени в съответствие с изискванията на ЗОП и подзаконовата нормативна уредба, вкл. и съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2, т. 7 и ал. 6 от ЗОП. На следващо място, възложителят следва да изпълни задължението си, да изиска от изпълнителите да осигурят същите физически лица /автори на проекта/, за осъществяване на функцията по авторски надзор.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура е законосъобразен

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.