ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Министерство на културата /МК/
Адрес София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17
Партиден номер в РОП 647
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 00647-2011-0033
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП
Обект на поръчката Услуги
Предмет: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строително-монтажните работи на обект: „Архитектурен музей „Света София”
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление, с уникален номер в РОП 00647-2011-0033 се установи следното:
 
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.
 
Фактическа обстановка и доказателства
Възложителят е представил в АОП решение № Р-00-0095 от 11.11.2011 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление, покана за участие в нея и копие на договор № РД11-06-098/09.12.2010 г.
Изборът на процедура се обосновава с наличието на авторски права, чийто носител е дружеството “Толос-Китов” ЕООД. Възложителят твърди, че съществуващият инвестиционен проект за извършване на строително-ремонтни дейности на архитектурен музей “Св. София” e изработен от  “Толос-Китов” ЕООД по силата на договор № РД11-06-098/09.12.2010 г., сключен между Министерство на културата и посоченото дружество след процедура на договаряне без обявление.
Възложителят посочва, че съгласно чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с изработването на проекта, за лицето, извършило дейността възникват авторски права. Именно поради това обстоятелство, възлагането на авторския надзор при извършване на СМР дейностите на лице, различно от дружеството “Толос – Китов” ЕООД, би довело до нарушаване на авторските му права.
В допълнение на изложените аргументи, възложителят цитира разпоредба от ЗУТ, съгласно която авторът на техническия проект може да извършва авторски надзор, който включва редица дейности, изброени към мотивите в решението.
В поле V.3) на решението е отбелязано, че настоящата процедура е свързана с предходна, открита с решение № Р-00-0094/27.10.2011 г.
Поканата за участие е отправенa до “Толос-Китов” ЕООД.
Приложено е копие на договора.
При проверка в РОП се установи, че през 2010 г. е открита процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, информация за която е публикувана под уникален номер № 00647-2010-0021. АОП е осъществила предварителен контрол върху обявената процедура и е изразила становище за незаконосъобразност. Договарянето е проведено и е приключило със сключване на договор между възложителя и дружеството “Толос-Китов” ЕООД” за изпълнение на обществена поръчка с предмет “Изготвяне на технически проект за ремонт и благоустрояване на архитектурен музей “Св. София”. Срокът за изпълнение на договора е един месец, (видно от данните в информация за сключен договор), но към настоящи момент липсва информация за изпълнен договор.
По отношение на посочената в поле V.3) на настоящето решение предходна процедура, справка в регистъра показа, че тя е с предмет “Ремонт и благоустрояване на архитектурен музей “Св. София” (публикувана под уникален номер № 00647-2011-0032). Видно от данните в обявлението, срокът за приемане на оферти е до 14.11.2011 г., а датата на тяхното отваряне е 25.11.2011 г., т.е. тази процедура не се явява предходна по смисъла на ЗОП спрямо обявеното договаряне.
 
Изводи
Обективна предпоставка за прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП е законосъобразното възникване и наличие на авторски права. От предоставената информация не става ясно как са възникнали авторските права на “Толос-Китов” ЕООД.
Липсва информация за обявяване и провеждане на предходна процедура за възлагане на обществена поръчка, в резултат от чието изпълнение, посоченото дружество е придобило авторски права по смисъла на чл. 2 от ЗАПСП.
Предвид изложеното изборът на процедура на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП не може да се приеме за законосъобразен тъй като изложените мотиви и представените доказателства са недостатъчни.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура не може да се приеме за законосъобразен, тъй като изложените мотиви и/или предоставените доказателства са недостатъчни

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.