ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново
Адрес Велико Търново 5000, ул. Ниш 1
Партиден номер в РОП 52
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 00052-2010-0014
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 4 от ЗОП
Обект на поръчката Доставки
Предмет: Доставка на ваучери за храна на служителите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”АД по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея”.
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура договаряне без обявление, с уникален номер в Регистъра по обществени поръчки (РОП) 00052-2010-0014 се установи следното:
 
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание изисква преди датата на решението за откриване на процедурата да са възникнали обстоятелства, които отговарят на дефиницията за “непреодолима сила”, съгласно § 1,
т. 14 от ДР на ЗОП, а именно обстоятелства от извънреден характер, които възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати. В резултат на обстоятелствата, определими като “непреодолима сила”, следва да е обективно невъзможно да се проведе открита или ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление.
 
Фактическа обстановка и доказателства
В Агенцията по обществени поръчки е представено Решение № 378/27.12.2010 г. откриване на процедура на договаряне без обявление и покана за участие в нея.
В мотивите за избор на процедура се посочва, че настоящата поръчка е свързана с открита процедура (Заповед №  214/11.08.2010 г.) с предмет: “Доставка на хранителни продукти за осъществяване дейността на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД - Велико Търново чрез периодични доставки на хранителни продукти и доставка на ваучери за храна за служителите в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея”. Поръчката е включвала 66 обособени позиции, като в предмета е включена и доставка на ваучери за храна за служителите на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД по посочената Наредба № 11 от 21.12.2005 г. Процедурата е приключила със Заповед № 291/13.10.2010 г. на възложителя за определяне на изпълнител за всяка една от 66-те обособени позиции. Решението на възложителя е обжалвано пред Комисията за зашита на конкуренцията (КЗК) в частта само за обособена позиция № 66 “Отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г.” от отстранения участник “ЦБА Асет Мениджмънт” АД. Със свое Решение № 1506/30.11.2010 г. по преписка КЗК-973/2010 г. КЗК е отменила Заповед № 291/13.10.2010 г. на изпълнителния директор на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка и е върнала преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на участниците. Твърди се, че срещу така поставеното решение, на 13.12.2010 г., определеният за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 66 участник “Содексо Пасс България” ЕООД е депозирал жалба до Върховния административен съд (ВАС) с искане за отмяна на решението на КЗК. При това обстоятелство – подадена жалба срещу решението на КЗК – според възложителя е налице невъзможност да се предвиди кога и как ще се произнесе ВАС, респ. кога и как ще приключи откритата процедура за отпечатване и доставка на ваучери за храна по горецитираната Наредба № 11. В следствие на това възложителят смята, че не може да приключи откритата процедура, което се явява “непреодолима сила” по смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗОП и че е обективно невъзможно да се осигури безплатна храна чрез ваучери за храна, което е нормативно определено изискване съгл. чл. 285 от Кодекса на труда и Наредба № 11 от 21.12.2005 г.
Поканата за участие в настоящата процедура е адресирана до “Содексо Пасс България” EООД.
Не са приложени достатъчно доказателства и по-специално копия от актовете, на които се позовава възложителят. След направена справка в публичния регистър към КЗК се потвърди наличието на посоченото решение на КЗК.
Не е представена заповедта по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 11, както и спъсъкът към нея, от който да е видно, че обхватът на договарянето обхваща единствено лица по чл. 2, ал. 1 от същата.
Не е посочено дали ВАС е насрочил дата за разглеждане на жалбата и ако да, кога, за да се прецени ще бъде ли надвишен определеният в закона срок за произнасяне.
 
Изводи
От гледна точка на задълженията на възложителя, следва да се счита за доказана необходимостта да се осигури храна, в съответствие с изискванията на Наредба № 11. В този смисъл забавяне, може да се приеме за нарушение на трудовото законодателство.
Заедно с горното, възложителят е задължен да провежда процедури за обществени поръчки, в съответствие с изискванията на закона. В случая с настоящото договаряне е необходимо да се докаже, че целта е да се осигури единствено спазване на нормативната уредба, включително като се представят документи, от които това да е видно. Необходимо е също да има яснота, че органът по обжалване ще се забави с произнасянето си в неприемлив срок.
Предвид изложеното, процедурата може да се приеме за законосъобразна само ако чрез нея се цели изпълнение на задълженията, спрямо лицата по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 11 и са налице доказателства, че произнасянето на ВАС ще се забави извън регламентирания срок.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, при условие че възложителят разполага с надлежни доказателства

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.