Информация за случаен избор на процедури за осъществяване на контрола по чл. 232 от ЗОП

Дата на избор ИН на процедурата Име на възложителя Вид на процедурата Предмет на поръчката
03.04.2020 г.  20200402-00594-0005 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Иван Рилски" ЕАД - София Открита процедура Изпиране, дезинфекция, гладене и изкърпване на мек болничен инвентар
02.04.2020 г.  20200330-02443-0006 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София Открита процедура „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – гр. Враца: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Реконструкция и модернизация на учебен център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение гр. Враца, ул. „Полковник Кетхудов“ № 2.” Обособена позиция 2: „Реконструкция и модернизация на учебен център и учебно-тренировъчен комплекс (УТК) за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение гр. Враца, ул. „Илинден“ № 16”, по проект: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
01.04.2020 г.  20200331-00073-0002 Община Велико Търново Открита процедура Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции: Обособена позиция №1. Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014 – 2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на финален доклад – отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014 – 2020 г на Община Велико Търново. Обособена позиция №2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021 – 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.
31.03.2020 г.  20200330-02849-0003 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура „Доставка на технически средства, софтуер и лицензии за подобряване на геоинформационната дейност в ГДГП”
30.03.2020 г.  20200325-00001-0006 Икономически университет - Варна Публично състезание “Виртуална обсерватория на Пътя на коприната“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България.
27.03.2020 г.  20200324-02404-0028 Ситигаз България АД Публично състезание Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на Ситигаз България ЕАД за срок от три години.
26.03.2020 г.  20200324-00609-0060 Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД// Договаряне с предварителна покана за участие Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на: област Силистра, област Търговище, област Велико Търново, област Габрово
25.03.2020 г.  20200320-00222-0023 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/ Открита процедура „Ремонт на обекти и сгради на ДП РВД”.
24.03.2020 г.  20200323-03367-0035 Ученическо хранене - гр. Кърджали Открита процедура „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на „Ученическо хранене” ЕООД гр.Кърджали“
23.03.2020 г.  20200319-00038-0080 Община Габрово Открита процедура “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА и УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЗА СЕЗОНИ 2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24 г.”
20.03.2020 г.  20200318-02849-0021 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура „Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях”
19.03.2020 г.  20200318-00062-0012 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Открита процедура „Абонаментно обслужване и сервиз на високопроизводителни печатни системи производство CANON INC“
18.03.2020 г.  20200316-01509-0057 Национален институт по метеорология и хидрология - /Старо име - Национален институт по метеорология и хидрология към Българска академия на науките /БАН/ Открита процедура Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника за високоскоростни математически изчисления в областта на метеорологията и хидрологията с плаваща запетая състояща се от клъстерна система (и допълващо оборудване)
17.03.2020 г.  20200316-00267-0047 Община Пловдив Открита процедура „Предпечатна подготовка, печат и доставка на формуляри, рекламни и печатни материали за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“
16.03.2020 г.  20200313-00088-0015 "Столичен автотранспорт"ЕАД - София Открита процедура „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение Дружба, собственост на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр.София“
13.03.2020 г.  20200311-00023-0022 Медицински институт към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Доставка на медицински изделия за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при Медицински институт - МВР
12.03.2020 г.  20200309-01241-0005 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна - Варна" АД Открита процедура „ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника "Неврохирургия" към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”
11.03.2020 г.  20200310-01482-0042 Институт по микробиология "Стефан Ангелов" към Българска академия на науките /БАН/ Открита процедура „Доставка на химикали, антитела и конюгати, среди и добавки, ензими и китове, пластмасови и стъклени лабораторни изделия, лабораторни пипети и аксесоари ипродукти за молекулярна биология необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на 28 научно-изследователски проекти, финансирани от ФНИ, ННП „Храни и здраве”, ННП „БиоАктивМед”, както и от Европейската космическа агенция ”
10.03.2020 г.  20200305-00385-0030 Община Пазарджик Открита процедура „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за изграждане на физкултурен салон”
09.03.2020 г.  20200304-00733-0036 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян Открита процедура “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД”
06.03.2020 г.  20200304-01785-0003 Национален център по заразни и паразитни болести/НЦЗПБ/ - София Открита процедура „Отпечатване, администриране и доставка на ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската мрежа“
05.03.2020 г.  20200302-02709-0006 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца Открита процедура Ремонт и поддръжка на МПС, включително доставка на резервни части, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДЛС Витиня
05.03.2020 г.  20200304-00293-0033 Пета многопрофилна болница за активно лечение /V МБАЛ/ - София АД Открита процедура Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Пета МБАЛ - София“ ЕАД
04.03.2020 г.  20200302-00325-0028 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив Открита процедура „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”
03.03.2020 г.  20200227-02716-0017 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Тунджа към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и почистване на лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС – Тунджа“
02.03.2020 г.  20200228-00151-0027 Община Троян Публично състезание „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на град Троян през 2020, 2021 и 2022 г.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1. Ремонт / изкърпване и преасфалтиране/ улична мрежа гр. Троян; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2. Ремонт тротоари в гр. Троян.
02.03.2020 г.  20200227-00814-0016 Община Враца Публично състезание „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на път VRC 1036 - Девенe – Чирен - /II - 15/, община Враца“
28.02.2020 г.  20200227-00536-0001 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора Публично състезание Периодична доставка на медицински газове – течен кислород, чрез монтирани от изпълнителя съдове за съхранение, разположени на територията на УМБАЛ «Проф. Д-р Ст. Киркович» АД, гр. Стара Загора
27.02.2020 г.  20200226-01385-0006 Ученическо и столово хранене /УСХ/ ЕАД - Варна Открита процедура „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за „Ученическо и столово хранене” ЕАД, гр. Варна”
26.02.2020 г.  20200224-01075-0010 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Сливен Открита процедура „Избор на изпълнител за организация и управление на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“
25.02.2020 г.  20200221-00606-0022 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Открита процедура „Инженеринг на обект „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна“
24.02.2020 г.  20200219-02443-0015 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София Открита процедура „Организиране и провеждане на семинари и работни междуведомствени срещи и доставка на рекламни материали” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Организиране на семинари и работни междуведомствени срещи“. Обособена позиция № 2 „Доставка на рекламни материали“, в рамките на проект с наименование „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по процедура BG16M1OP002-4.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020).
24.02.2020 г.  20200219-00609-0006 Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД// Договаряне с предварителна покана за участие Доставка и монтаж/демонтаж на моторни задвижвания на янсенови регулатори на силови трансформатори 110 кV/СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД
21.02.2020 г.  20200219-00197-0013 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив Открита процедура „Избор на Екип за управление на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“
21.02.2020 г.  20200218-00023-0015 Медицински институт към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура „ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИ - МВР“
20.02.2020 г.  20200219-00435-0009 "Софийска вода" АД Публично състезание ТТ001915 -Извънгаранционно сервизно обслужване на газови хроматографи, произведени от Thermo Scientific - Тройно квадропулна GC/MS/MS система TSQ Quantum GC , Thermo Scientific, GC-FID, TRACE 1300 Thermo; Hiper TOC Analyzer Thermo Electron Corporation, Апарат за пречистване на вода, Система за твърдофазна екстракция, което да вкл. Извършване на профилктичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи
19.02.2020 г.  20200218-01128-0016 Регионална дирекция по горите/РДГ/ - Бургас - /Старо наименование - Регионално управление на горите /РУГ/ - Бургас Открита процедура „Инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Средец”.
18.02.2020 г.  20200214-00067-0016 Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ/ ЕАД - София/ Открита процедура Доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика)
17.02.2020 г.  20200213-02724-0005 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Тетевен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обект „Каса“ в Административна сграда на ТП „ДГС – Тетевен“ за нуждите на ТП „ДГС – Тетевен“ за срок от 24 месеца по реда на ЗОП”
14.02.2020 г.  20200213-00872-0016 Община Приморско Открита процедура „Доставка чрез покупка на специализирани машини за нуждите на Община Приморско“.
13.02.2020 г.  20200211-00671-0006 Община Криводол Публично състезание „Ремонт на улици и тротоари на територията на община Криводол” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт на улична мрежа на територията на община Криводол“; Обособена позиция 2: „Частичен ремонт на ул. Г. Димитров, ул. Борис Станчев, с. Голямо Бадино, община Криводол и ремонт на улична мрежа на територията на община Криводол“.
12.02.2020 г.  20200210-01605-0017 БДЖ - Пътнически превози ЕООД Открита процедура „Доставка на резервни части за колооси за локомотиви серии 44, 45 и 61, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” ,делима на 3/три/ обособени позиции.
11.02.2020 г.  20200206-00246-0008 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Публично състезание Доставка на 61 броя секции за капкоуловител тип G1-1, G2, G1-6, DV210-37.5 за СОИ 5-6
11.02.2020 г.  20200206-00087-0004 Столична община Открита процедура Доставка на малогабаритна техника, инструменти и парково обзавеждане за територията на зелената система на Столична община и за ОП Паркове и градски градини за 2020-2022 г. по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на малогабаритна техника. Обособена позиция 2: Доставка на инструменти и оборудване. Обособена позиция 3: Доставка на парково обзавеждане - кашпи, перголи, беседки, маси и др.
10.02.2020 г.  20200205-00662-0010 Община Раднево, област Стара Загора Публично състезание Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи при възникване на необходимост на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Раднево
10.02.2020 г.  20200205-00158-0001 Община Павел баня Публично състезание ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ - 2020 г.“ в пет обособени позиции както следва : 1. ПОЗИЦИЯ №1 : „ДОСТАВКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ И ДЕТСКИ ЯСЛИ“; 2. ПОЗИЦИЯ №2 : „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДГ“; 3. ПОЗИЦИЯ №3 : „ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ , КОНСЕРВИ / ЗА ДГ“; 4. ПОЗИЦИЯ №4 : “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ“; 5. ПОЗИЦИЯ №5 : “ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОНСЕРВИ / ЗА ОССУ.
07.02.2020 г.  20200204-00073-0013 Община Велико Търново Открита процедура Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"
06.02.2020 г.  20200205-02711-0019 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Цонево към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, цветен спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората - държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево" за 2020 година
05.02.2020 г.  20200131-00064-0003 Община Чепеларе Открита процедура „Извършване на строително-монтажни работи на подпорни стени в гр. Чепеларе по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на строително-монтажни работи на подпорни стени на улица „24-ти Май“ в гр. Чепеларе, Община Чепеларе“; Обособена позиция № 2 „Извършване на строително-монтажни работи на подпорни стени на улица „Младост“ о.т. 336, о.т. 335, о.т. 87, о.т. 83 и на улица „Персенк“ – УПИ XIV, кв. 11 в гр. Чепеларе, Община Чепеларе“
04.02.2020 г.  20200130-02711-0009 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание Доставка по заявка, на бои, спрейове, разредители и други материали за маркиране, за нуждите на ТП „ДЛС Паламара”
03.02.2020 г.  20200129-00515-0005 Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"// Публично състезание Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции
31.01.2020 г.  20200129-01021-0008 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Открита процедура Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система (ГИС)
31.01.2020 г.  20200128-00052-0006 Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново Открита процедура Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново
30.01.2020 г.  20200127-00232-0012 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Бургас , ЕООД - /Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Бургас ЕООД/ Открита процедура Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и радиофармацевтици за Позитронно емисионен томограф компютъртомограф (ПЕТ/КТ), за нуждите на Отделение по нуклеарна медицина, съгласно техническа спецификация
29.01.2020 г.  20200128-00233-0001 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Открита процедура „Доставка на шест броя многофункционални хидравлични багери с обратна кофа, на автомобилен и железопътен ход, за междурелсиe 1435 mm. и свързаните с тях допълнително оборудване, работни устройства, консумативи, специални инструменти, технически документи и документи за поддръжка и ремонтни работи
29.01.2020 г.  20200127-00721-0005 Община Тополовград Открита процедура Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково “
28.01.2020 г.  20200124-00594-0006 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Иван Рилски" ЕАД - София Открита процедура Доставка на медицински изделия за неврохирургия
27.01.2020 г.  20200122-00353-0001 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Публично състезание Доставка на химични реагенти за корекционна обработка в I-ви и II-ри контур, дезактивация и химични промивки
24.01.2020 г.  20200121-00197-0010 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив Открита процедура "Доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни води и резервни части за помпи с изтекъл гаранционен срок, налични и експлоатирани от "ВиК" ЕООД – Пловдив”
23.01.2020 г.  20200122-00568-0004 Община Созопол Публично състезание Извършване на строително-монтажни работи за обект "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1212 /с. АТИЯ – с. РОСЕН – с. РАВНА ГОРА / от км.8+750.00 до км.11+458.36, ОБЩИНА СОЗОПОЛ -ПМС 348/18.12.2019г. ЕТАП: IV; BGS 1212 с. Росен – с.Равна гора от км.8+750.00 до км.11+458.36
23.01.2020 г.  20200122-00606-0008 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Публично състезание Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД
22.01.2020 г.  20200120-00112-0006 Община Белово Публично състезание "Обновяване и рехабилитация на улици в град Белово и улица 19-та в село Аканджиево".
21.01.2020 г.  20200120-00308-0004 Община Кирково Открита процедура „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Кирково”
20.01.2020 г.  20200116-00660-0011 Община Елхово Публично състезание „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Елхово за срок от 12 (дванадесет) календарни месеца“
20.01.2020 г.  20200117-02711-0011 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Шерба към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Открита процедура „Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни автомобили марка „Тойота“ на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“
17.01.2020 г.  20200115-05242-0005 "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД Публично състезание Услуги по ремонт и поддръжка на система димен газ и въздух за горене
16.01.2020 г.  20200113-00909-0009 Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна Открита процедура Разработване, внедряване и поддръжка на програмна система за управление на учебните процеси във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“
15.01.2020 г.  20200113-00814-0011 Община Враца Открита процедура „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНА ТОЧКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ И БЕДСТВИЯ ВЪВ ВРАЦА“ по 5 обособени позиции
14.01.2020 г.  20200113-02718-0018 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тракия /предишно наименование - Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чекерица към Държавно предприятие/ - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), включително доставка на резервни части и консумативи.
13.01.2020 г.  20200109-00295-0010 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Смолян Публично състезание "Упражняване на авторски надзор при строително-монтажни работи на обект: "Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян" съгласно договорните условия на ФИДИК - червена книга"
13.01.2020 г.  20200110-00594-0006 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Иван Рилски" ЕАД - София Открита процедура Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура
10.01.2020 г.  20200108-00661-0006 Община Белене Публично състезание Реконструкция на улици в град Белене по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция на улици "Милан Василев", ул. "Петко Д. Петков" в участъка от о.т.433 през о.т.432, о.т. 440 до о.т.441 и от о.т. 433 до о.т.421а, и ул. "Рила"; и Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ул."Фердинанд Дечев“ в участъка от о.т. 647 през о.т. 651, о.т. 635, о.т. 634, о.т. 633, о.т. 631 до о.т. 632 – Реконструкция на улица „Фердинанд Дечев“ в участъка от проектна точка 33-а преди о.т.632 до проектна точка 3 преди о.т.647 –е“.
10.01.2020 г.  20200109-00969-0003 Община Каолиново Публично състезание „Доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на община Каолиново”
09.01.2020 г.  20200107-02716-0013 Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие” /ЮИДП/ и неговите териториални поделения, по пет обособени позиции със срок на изпълнение на поръчката от 3 /три години/”: Обособена позиция №1: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС” за автомобили на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения”; Обособена позиция №2: „Застраховка „Автокаско” на автомобили леки/товарни, собственост на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения”; Обособена позиция №3: „Групова застраховка „Трудова злополука” за служителите на ЦУ на ЮИДП и териториалните му поделения съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ и чл.192, ал.1 от Закона за горите” за общо 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/ бр. служители на ЦУ и ТП на ЮИДП”; Обособена позиция №4: „Застраховка „Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие” за общо 550 /петстотин и петдесет/ бр. служители на ЦУ и ТП на ЮИДП”; Обособена позиция №5: „Застраховка „Недвижимо имущество“ на непроизводствени сгради на ЮИДП – ЦУ и териториалните му поделения”
08.01.2020 г.  20200103-00533-0012 Летище София ЕАД Публично състезание „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София - Терминал 2 и ВИП „А”.
07.01.2020 г.  20200106-00747-0009 Община Горна Малина Публично състезание Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” с. Горна Малина, община Горна Малина
06.01.2020 г.  20200103-00073-0007 Община Велико Търново Открита процедура Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България
06.01.2020 г.  20200102-02711-0005 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание „Доставка чрез покупка по заявка на стабилизиран азотен тор- амониев нитрат за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик ”
06.01.2020 г.  20200103-02711-0005 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание „Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества хранителни продукти, напитки, плодове и зеленчуци за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен туризъм от ТП " ДЛС Балчик"
06.01.2020 г.  20200103-01605-0004 БДЖ - Пътнически превози ЕООД Публично състезание Доставка на резервни части за ресорното окачване на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за едногодишен период, съдържаща 3/три/обособени позиции
03.01.2020 г.  20200102-00010-0003 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Открита процедура „Доставка, чрез покупка, на 4 (четири) броя санитарни автомобили /линейка/ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Линейка за спешна медицинска помощ (тип В) - 4х4 - 1 брой Обособена позиция № 2: Линейка за спешна медицинска помощ (тип В) - 3 броя ”
02.01.2020 г.  20191230-02715-0003 Национален дворец на културата - Конгресен център /НДККЦ/ - София ЕАД Публично състезание Доставка на почистващи препарати за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център ЕАД
02.01.2020 г.  20191230-02718-0005 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Селище към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Публично състезание „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП ДГС „Селище”
31.12.2019 г.  20191230-00550-0007 Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен Публично състезание Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии,за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен
30.12.2019 г.  20191220-00301-0016 Многопрофилна болница за aктивно лечение /МБАЛ/ - Бургас АД Открита процедура Извънгаранционна абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции
30.12.2019 г.  20191227-00744-0001 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол Публично състезание ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА, ДОСТАВКА НА ТОНИЗИРАЩИ И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА БОЛНИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ И ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНО-ТОНИЗИРАЩИ ХРАНИ И НАПИТКИ ЗА КРЪВОДАРИТЕЛИ
23.12.2019 г.  20191218-00353-0004 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Публично състезание Доставка на програма и химични реагенти за корекционна обработка на техническа вода отговорни потребители в ЦОС с Бризгални басейни.
23.12.2019 г.  20191220-00606-0008 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Открита процедура Доставка на електрически апарати и съоръжения, електроинсталационни материали, кабели и проводници, за нуждите на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД
20.12.2019 г.  20191217-04144-0033 Сдружение - Българска федерация по джудо, гр. София Публично състезание "Услуги по осигуряване на самолетни билети за нуждите на Българската федерация по джудо по джудо”
19.12.2019 г.  20191216-00246-0012 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие Застраховка „Пожар и природни бедствия” на имущество на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
18.12.2019 г.  20191216-00496-0031 Регионална дирекция за социално подпомагане - Разград Открита процедура Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Разград и на ДСП на територията на област Разград.
17.12.2019 г.  20191213-00081-0010 Община Варна Открита процедура Осигуряване на експерти от звено за управление на проект: „Екологично чист транспорт за Варна“
16.12.2019 г.  20191213-00080-0009 Министерство на здравеопазването /МЗ/ Открита процедура "Разработване и внедряване на специализиран лабораторен софтуер за управление данните за качеството на водите, предназначени за питейно-битови нужди"
13.12.2019 г.  20191212-00684-0022 Болница "Лозенец" - София Открита процедура “Доставка на вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести“
12.12.2019 г.  20191211-01158-0006 Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ - София Открита процедура „Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг”
11.12.2019 г.  20191209-01666-0013 Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/ Открита процедура Доставка и монтаж на компютърна и комуникационна техника, хардуерно оборудване, софтуер, уреди и консумативи по спецификация за изграждане на център за изследване сигурността на КИС, и провеждане на обучение за работа с тях" по обособени позиции
11.12.2019 г.  20191210-01379-0008 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Открита процедура Лицензионна поддръжка на софтуер за изчисляване и анализ на потокоразпределението PSS/E и на конвертиращ софтуер ODMS
10.12.2019 г.  20191206-00435-0002 "Софийска вода" АД Публично състезание ТТ001909 „Доставка на компютри, преносими компютри, монитори, компютърна периферия и компоненти“
09.12.2019 г.  20191204-01467-0009 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Открита процедура „Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил и Плевен“, реф. № РРС 19-133
09.12.2019 г.  20191204-01467-0010 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Открита процедура „Извършване на прекъсване и възстановяване на захранването с електрическа енергия на потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”, реф. № РРS 19 – 134
06.12.2019 г.  20191203-00246-0008 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие Извършване на физиотерапевтични процедури с нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, светлолечение и ултразвук на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
05.12.2019 г.  20191204-00589-0018 Община Перник Публично състезание ,,Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на община Перник в т.ч. подмяна на старите трисекционни и двусекционни лампови секции с нови светодиодни трисекционни секции за автомобили и двусекционни светодиодни секции за пешеходци”
05.12.2019 г.  20191202-00499-0017 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ АД - Хасково Открита процедура „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на “МБАЛ – Хасково” АД ”
05.12.2019 г.  20191203-00459-0002 Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград Публично състезание Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на «Водоснабдяване-Дунав» ЕООД – Разград срещу възнаграждение /комисионна/, определена в процент или абсолютна сума. Изпълнителите събират от името на Възложителя суми за ВиК услуги от потребителите, които превеждат по неговата банкова сметка. Количества не могат да бъдат определени, поради спецификата на услугата.
04.12.2019 г.  20191129-00435-0008 "Софийска вода" АД Открита процедура Сервизно обслужване на товарни автомобили марка Мерцедес и Ман.
04.12.2019 г.  20191202-00435-0010 "Софийска вода" АД Открита процедура Доставка на многослойни тръби от PEHD за открито полагане без пясъчно легло.
04.12.2019 г.  20191202-00246-0003 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Публично състезание Доставка на натурална минерална и газирана вода
02.12.2019 г.  20191128-02711-0001 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми, извършване на услуги по демонтаж на стари автомобилни гуми, монтаж и баланс на джанти и на закупените нови автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ТП ДЛС Паламара за срок от една година считано от датата на сключване на договора
29.11.2019 г.  20191127-00246-0009 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Открита процедура Въвеждане в системата за управление на Енергоблок 5 на алгоритми, измервания и управление на Клапи за въздух с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOх
28.11.2019 г.  20191125-00052-0006 Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново Открита процедура Доставка на апаратура за продължителна дихателна реанимация и анестезиологични апарати за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД
27.11.2019 г.  20191122-01255-0010 Столична община - Район "Възраждане" Открита процедура „Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията СО – Район Възраждане“
26.11.2019 г.  20191125-01351-0009 "Булгартрансгаз" ЕАД Публично състезание Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „ПГХ „Чирен“ – подмяна тръби на открит цикъл на ГМК“ Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.
25.11.2019 г.  20191120-00021-0012 Изпълнителна агенция "Морска администрация" Открита процедура „ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО, РАБОТНИ ОБУВКИ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
22.11.2019 г.  20191121-01379-0012 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Открита процедура Сключване на застраховка за пожар и природни бедствия и други вреди на имуществото на ЕСО ЕАД
22.11.2019 г.  20191119-00111-0010 Община Котел Публично състезание Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел, по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, община Котел – втори етап и Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, община Котел – трети етап; Обособена позиция № 2: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Нейково, община Котел; Обособена позиция № 3: Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с.Тича, община Котел.
21.11.2019 г.  20191119-00594-0001 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Иван Рилски" ЕАД - София Открита процедура Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура с включени резервни части
20.11.2019 г.  20191115-00494-0003 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД Открита процедура "Доставка на лекарствен продукт Pegaspargase 750U/ml за КДКХО на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД"
20.11.2019 г.  20191118-02718-0012 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Първомай към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура “ Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и други материали за обзавеждане на административната сграда на ТП ДГС Първомай"
19.11.2019 г.  20191114-00580-0012 Община Самоков Публично състезание Доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на Община Самоков по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на строителни материали и сходни изделия; Обособена позиция № 2: Доставка на инструменти и сходни изделия.
18.11.2019 г.  20191114-05242-0002 "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД Публично състезание Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматична система за мониторинг на емисии на живак в димните газове
15.11.2019 г.  20191114-05242-0015 "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД Публично състезание Услуги по ремонт и пренавиване на електрически двигатели на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1
14.11.2019 г.  20191113-00246-0002 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Открита процедура Сервизно обслужване на 4 бр. булдозери „LIEBHERR” модел PR 754
13.11.2019 г.  20191111-02780-0002 Детска градина № 14 "Дружба", гр. Варна Договаряне с предварителна покана за участие доставка на природен газ
13.11.2019 г.  20191112-01379-0002 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Открита процедура Доставка на нови повдигащи работни площадки и монтажът им върху шаситата с повишена проходимост
12.11.2019 г.  20191107-00233-0004 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Открита процедура Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора – проектиране, строителство и авторски надзор
12.11.2019 г.  20191107-00640-0010 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" Открита процедура Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано технологично оборудване за Факултета по химия и фармация и Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008, включваща 4 обособени позиции
11.11.2019 г.  20191108-05401-0002 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към Министерство на вътрешните работи (МВР) Открита процедура „Доставка на програмно осигуряване и ИТ оборудване, лицензи за осигуряване на решение за възстановяване на функционалността в случай на бедствие на Националната компонента на Шенгенската информационна система“
08.11.2019 г.  20191105-02830-0001 Командване на Военновъздушните сили Публично състезание Доставка на резервни части и консумативи за вертолет Bell-206 B3
07.11.2019 г.  20191105-00396-0006 Община Борово Публично състезание Текущ ремонт и поддръжка на участъци от републиканска пътна мрежа в границите на урбанизираната територия на гр.Борово /Участък от път ІІІ - 501 от км. 43+716 до км. 46+655 - 2,939 км обща (приравнена дължина = 2,939 км) - бул. “България”; ул. “Дунав” и участък от път ІІІ-5101 от км. 5+011 до км. 6+652 - 1,641 км обща (приравнена дължина = 1,128 км) - ул. “Дунав”.
06.11.2019 г.  20191104-01131-0002 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Димитровград Публично състезание Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Димитровград
05.11.2019 г.  20191101-00115-0012 Община Русе Открита процедура „Упражняване на строителен надзор, в т. ч. инвеститорски контрол и изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти във фаза идейна и работна на обект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“.
04.11.2019 г.  20191101-00246-0006 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Открита процедура "Доставка на резервни части за транспортьори и багери по конструктивна документация"
01.11.2019 г.  20191029-00502-0013 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна /Предишно - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна/ Открита процедура Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване с включени резервни части, вакуумни елементи и консумативи на два броя мултимодални линейни ускорители с многолистен колиматор CLINAC IX ведно с локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация модел ARIA и система за планиране на лъчелечението модел ECLIPSE в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, за период от пет години
31.10.2019 г.  20191030-00640-0010 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" Открита процедура „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване в съществуващите лаборатории на СУ «Св. Климент Охридски» за нуждите на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, по проект BG05M2OP001-1.002-0019, включваща 17 (седемнадесет) обособени позиции
30.10.2019 г.  20191029-00151-0015 Община Троян Открита процедура „Доставка на специализирана машина за разстилане, компактиране и трамбоване на отпадъци на Регионално депо - компактор – втора употреба”
30.10.2019 г.  20191028-01098-0003 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Силистра АД Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД”.
29.10.2019 г.  20191024-00081-0022 Община Варна Открита процедура „Извършване на услуги по сключване на застраховки за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет по обособени позиции“
28.10.2019 г.  20191023-00808-0031 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ Публично състезание „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“ по пет обособени позиции, както следва: •Обособена позиция 1: Застраховка „Професионална отговорност“ на служителите на ДАМТН; •Обособена позиция 2: Застраховка „Трудова злополука“; •Обособена позиция 3: Застраховка „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“ на автомобили на ДАМТН; •Обособена позиция 4: Застраховка на сградите, предоставени за управление на ДАМТН; •Обособена позиция 5: Застраховка „Имущество“.
25.10.2019 г.  20191023-02849-0017 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура "Доставка на цифрови телефонни устройства"
24.10.2019 г.  20191021-00078-0003 Община Стражица Публично състезание Приготвяне и доставка на храна по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Приготвяне и доставка на храна в заведенията за социални услуги към Община Стражица; Обособена позиция № 2: Приготвяне и доставка на храна по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Стражица”
23.10.2019 г.  20191021-00604-0012 Община Любимец Публично състезание „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) на обект „Околовръстна улица на гр. Любимец по направление на Републикански път III-597 /обходен път запад/“
23.10.2019 г.  20191021-00744-0030 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол Открита процедура Доставка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ "Свети Пантелеймон"-Ямбол"АД
21.10.2019 г.  20191018-00830-0015 Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение /ПСАГБАЛ/ "Света София" ЕАД Открита процедура Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД за едногодишен период
18.10.2019 г.  20191016-00732-0015 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч Открита процедура „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”
17.10.2019 г.  20191014-00692-0020 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Открита процедура Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" - София АД
16.10.2019 г.  20191011-00164-0007 Министерство на отбраната /МО/ Открита процедура Сключване на рамково споразумение за доставка на вещево имущество по обособени позиции.
15.10.2019 г.  20191010-00966-0001 Технически университет /ТУ/ - Варна Открита процедура "Доставка на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение за нуждите на Технически университет - Варна от координатор на балансираща група"
15.10.2019 г.  20191010-00533-0022 Летище София ЕАД Открита процедура „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на четири броя рентгеново оборудване със система за откриване на течни експлозиви, Стандарт 2, тип „С”
14.10.2019 г.  20191011-01467-0012 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Открита процедура Доставка и монтаж на Метални комплектни трансформаторни постове /МКТП/ и Комплектни метални табла-трансформатор, реф. № PPD 19-102
14.10.2019 г.  20191011-00239-0015 Община Момчилград Публично състезание „Изпълнение на СМР по проект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград“
11.10.2019 г.  20191009-05395-0002 Българска федерация по художествена гимнастика Публично състезание Доставка на лекарствени продукти, хранителни добавки и средства за възстановяване за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика
11.10.2019 г.  20191008-00496-0004 Регионална Дирекция за Социално Подпомагане - Търговище Публично състезание „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ (ЧЕРНИ ВЪГЛИЩА И/ИЛИ БУКОВИ ДЪРВА И/ИЛИ ГАЗЬОЛ) ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА АСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2019/2020г. по две обособени позиции : Обособена позиция №1: „Доставка на горива за отопление – черни въглища“. Обособена позиция №2: „Доставка на горива за отопление – букови дърва”.
10.10.2019 г.  20191008-02724-0022 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Благоевград към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура Доставка, чрез закупуване на материали за текущ ремонт на сграда "Кухня" в м. Добро поле, находяща се в териториалния обхват на ТП ДГС Благоевград
10.10.2019 г.  20191008-00325-0003 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив Открита процедура "Сервизно обслужване на Ко-генератор QUANTO C 500 SP"
09.10.2019 г.  20191004-00145-0004 Национален осигурителен институт /НОИ/ Открита процедура “Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за нуждите на Национален осигурителен институт“.
08.10.2019 г.  20191003-01605-0007 БДЖ - Пътнически превози ЕООД Договаряне с предварителна покана за участие „Производство и доставка на 40 броя новопроизведени пътнически вагони за междурелсие 1435 мм за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”
08.10.2019 г.  20191004-00565-0021 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" ЕООД - Дупница Открита процедура Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на рентгенов апарат и обучение на персонала за работа с него за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД
07.10.2019 г.  20191002-00019-0026 Община Монтана Публично състезание Основен ремонт на Читалище „Разум 1883“, гр. Монтана
04.10.2019 г.  20191001-00516-0013 Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/ Открита процедура „Доставка на 30 броя нови леки автомобили за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда“
04.10.2019 г.  20191003-00080-0009 Министерство на здравеопазването /МЗ/ Публично състезание “Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югоизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“
03.10.2019 г.  20190930-01055-0033 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Открита процедура Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по 51 (петдесет и една) обособени позиции
03.10.2019 г.  20191002-00085-0014 Военномедицинска академия /ВМА/ Открита процедура „Периодична доставка на лабораторни консумативи, тест ленти и консумативи за трансфузионна хематология”
03.10.2019 г.  20191002-00138-0006 Община Шумен Публично състезание „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли и социални заведения и общински структури в Община Шумен“
02.10.2019 г.  20190930-00566-0011 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски" Открита процедура Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група
01.10.2019 г.  20190930-02716-0024 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Несебър към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Публично състезание Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за нуждите на ТП ДЛС Несебър
30.09.2019 г.  20190926-00023-0023 Медицински институт към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Клиника по урология, Клиника по гастроентерология и Отделение по клинична лаборатория при Медицински институт – МВР
30.09.2019 г.  20190925-00604-0002 Община Любимец Публично състезание “Изграждане на околовръстна улица на гр. Любимец по направление на Републикански път III-597/обходен път запад/”
27.09.2019 г.  20190924-00962-0022 Община Якимово Публично състезание „Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци, община Якимово – (Главен клон 1/от ОТ238 до ОТ118/; Клон 11/от ОТ217 до ОТ238; Клон 12/от ОТ221 до ОТ239/; Клон 13/от ОТ241 до ОТ218/; Клон 14/от ОТ224 до ОТ236/; Клон 15/от ОТ225 до ОТ234/; Клон 16/от ОТ226 до ОТ201/; Клон 17/от ОТ229 до ОТ234/; Клон 18/от ОТ217 до ОТ208/; Клон 19/от ОТ219 до ОТ212/; Клон 20/от ОТ218 до ОТ220/; Клон 21/от ОТ217 до ОТ214/; Клон 22/от ОТ214 до ОТ183/; Клон 23/от ОТ213 до ОТ189/; Клон 24/от ОТ189 до ОТ182/; Клон 25/от ОТ163 до ОТ179/; Клон 25а/от ОТ188 до ОТ180/; Клон 26/от ОТ168 до ОТ181/; Клон 27/от ОТ165 до ОТ182/; Клон 28/от ОТ167 до ОТ169/; Клон 59/от ОТ195 до ОТ204/; Клон 60/от ОТ191 до ОТ192/; Клон 61/от ОТ195 до ОТ196/; Клон 62/от ОТ174 до ОТ172/; Клон 63/отт ОТ192 до ОТ174/ и Клон 64/от ОТ169 до ОТ192/“
26.09.2019 г.  20190924-00043-0002 Община Дулово Публично състезание Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Дулово 2019-2020г.
25.09.2019 г.  20190919-00028-0017 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Открита процедура „ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА БЯЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО“
24.09.2019 г.  20190920-00193-0007 Технически университет /ТУ/ - София Открита процедура Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“
24.09.2019 г.  20190920-00112-0010 Община Белово Публично състезание „Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите“
24.09.2019 г.  20190920-05852-0005 Транспортно строителство и възстановяване ЕАД Публично състезание "Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект,присъединен към ниво средно напрежение - общежитие с адрес: гр. София, кв. "Илиянци", ул. "Военно общежитие", бл.1, собственост на ТСВ ЕАД"
20.09.2019 г.  20190919-00353-0016 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Публично състезание Разширяване на топлопреносна мрежа на гр. Козлодуй
19.09.2019 г.  20190918-00044-0007 Областно пътно управление /ОПУ/ - Благоевград Открита процедура Ремонт на покрив на кантон м. Предела към ОПУ Благоевград и Ремонтни дейности на помещение № 9 в Административната сграда на ОПУ Благоевград
18.09.2019 г.  20190916-00165-0016 Министерство на образованието и науката /МОН/ Открита процедура Доставка на софтуерни лицензи за централизирано управление и контрол на студентски общежития и столове
18.09.2019 г.  20190917-01351-0018 "Булгартрансгаз" ЕАД Публично състезание Предметът на поръчката включва доставка на един вид помпено компресорни тръби с вътрешно защитно покритие и със смазка за резбите на тръбите, с общо количество 2100 метра. Дължината на тръбите да е с толеранс 8,53ч9,75 метра при Range 2.
18.09.2019 г.  20190917-00332-0004 Община Кричим Публично състезание „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и Осигуряване на топъл обяд – финансиран от Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” разпределени в пет групи” както следва: Група І: Мляко и млечни продукти; Група ІІ: Месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца /без консерви/; Група ІІІ: Хляб и тестени изделия; Група ІV: Пакетирани хранителни продукти и консерви; Група V: Пресни плодове и зеленчуци /без консерви/”
17.09.2019 г.  20190916-00207-0019 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Монтана Публично състезание „Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК – Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях”
16.09.2019 г.  20190911-02718-0013 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пещера към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура „Доставка чрез закупуване на гуми за превозни средства – автомобили (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) за срок от 24 месеца”.
16.09.2019 г.  20190912-00660-0004 Община Елхово Открита процедура „Инженеринг - проектиране, строителство, доставка на оборудване и авторски надзор при изграждане на компостираща инсталация за разделно събраните зелени, градински и дървесни отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци за нуждите на общините Елхово и Болярово“
13.09.2019 г.  20190911-00265-0009 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Публично състезание Доставка на комплектна разпределителна уредба ср.н. за 3С 560KW
12.09.2019 г.  20190909-00604-0035 Община Любимец Открита процедура „Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за зареждане на транспортните средства на Общинска администрация – Любимец и второстепенни разпоредители към нея”
11.09.2019 г.  20190910-00795-0016 Община Садово Публично състезание „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Садово “
10.09.2019 г.  20190909-00085-0010 Военномедицинска академия /ВМА/ Открита процедура “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури”
09.09.2019 г.  20190904-00276-0022 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД Публично състезание „Доставка на приложни и комуникационни сървъри“
05.09.2019 г.  20190902-00265-0012 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Публично състезание Ремонт – Зъбно колело Z=67, m=12
05.09.2019 г.  20190902-00877-0032 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пловдив АД - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пловдив АД Открита процедура „Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на отделение по диализно лечение в УМБАЛ – Пловдив АД, по обособени позиции”
04.09.2019 г.  20190830-02711-0015 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Открита процедура „Ремонт и текущо техн. обслужване на селскостопанска техника с резервни части, смазочни материали, антифриз и др. консумативи осигурени от изпълнителя”
03.09.2019 г.  20190830-00042-0029 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ Открита процедура „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“
03.09.2019 г.  20190830-00447-0032 Агенция по вписванията Открита процедура Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията
03.09.2019 г.  20190829-00246-0011 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Открита процедура Ремонт в заводски условия на части от турбини тип TCDF – 36", К-165-130, К-232-130 и от генератори тип: TASK и тип: ТВВ 220-2Е
02.09.2019 г.  20190828-02718-0025 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чепино, гр. Велинград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура „СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (В Т.Ч. СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ, ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗКОПНО-НАСИПНИ РАБОТИ, СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ), ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЛС „ЧЕПИНО” ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА“ : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (В Т.Ч. МОТОЦИКЛЕТИ, АВТОМОБИЛИ, МИКРОБУСИ, КАМИОНИ, САМОСВАЛИ, КАРОСЕРИИ, РЕМАРКЕТА И ПОЛУРЕМАРКЕТА), ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ, МАШИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗКУПНО-НАСИПНИ РАБОТИ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ (В Т.Ч. ТРАКТОРИ, БУЛДОЗЕРИ, БАГЕРИ, БАГЕР-ТОВАРАЧИ, СНЕГОРИНИ И ДР.)
02.09.2019 г.  20190828-00609-0022 Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД// Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД
02.09.2019 г.  20190828-00288-0018 "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област" ЕООД - старо наименование /Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - София-област ЕООД/ Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област" ЕООД по 4 обособени позициии“
30.08.2019 г.  20190829-00276-0009 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД Публично състезание Доставка на хартиени артикули за производствените нужди на Специализирано предприятие "Българска филатилия и нумизматика" - пликове С6/5 с десен прозорец.
29.08.2019 г.  20190826-00771-0023 Институт по земеделие - Карнобат Публично състезание Доставка на комбинирани фуражи за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат
28.08.2019 г.  20190827-00277-0029 Топлофикация - София АД Публично състезание „Извършване на одит, обследване и внедряване на информационната среда за киберсигурност,сигурност чрез криптографски средства с цел защита от изтичане на чувствителна информация на базирани на ИКТ системи и приложения за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД“
28.08.2019 г.  20190827-00265-0014 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Публично състезание Ремонтно възстановяване на редуктор 40LA2210x16
28.08.2019 г.  20190823-00758-0018 "Брикел" ЕАД - Гълъбово Открита процедура Специализиран превоз на работници и служители от „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово, по републиканската пътна мрежа, от местоживеене до месторабота и обратно и при необходимост – за културни, спортни и социални мероприятия.
28.08.2019 г.  20190826-02709-0034 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Годеч към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца Открита процедура Ремонт и поддръжка на МПС, включително и резервни части, за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч
27.08.2019 г.  20190822-00530-0008 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Бургас Публично състезание Услуги по поддръжка и ремонт на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части в административните сгради на ТД на НАП Бургас в гр.Бургас, гр.Сливен и гр.Ямбол
26.08.2019 г.  20190823-02716-0002 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Звездец към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА”
23.08.2019 г.  20190821-01241-0015 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна - Варна" АД Открита процедура „Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на Отделение по образна диагностика към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД.”
22.08.2019 г.  20190820-00435-0027 "Софийска вода" АД Публично състезание Доставка на кварцов пясък за бързи пясъчни филтри тип „Аквазур“.
21.08.2019 г.  20190820-00159-0015 Община Добричка Публично състезание Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка по 3 обособени позиции: ОП1: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Стожер и с. Пчелино, община Добричка; ОП2: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Победа, с. Котленци, с. Стефан Караджа и с. Овчарово,община Добричка; ОП3:Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Черна, с. Фелдфебел Денково и с. Бенковски, община Добричка.
20.08.2019 г.  20190816-00085-0020 Военномедицинска академия /ВМА/ Открита процедура Периодична доставка на средства за Дератизация, Дезинфекция и Дезинсекция
20.08.2019 г.  20190815-01049-0018 Община Макреш Публично състезание РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В СЕЛО МАКРЕШ,СЕЛО РАКОВИЦА ,СЕЛО КИРЕЕВО И СЕЛО ПОДГОРЕ , ОБЩИНА МАКРЕШ
19.08.2019 г.  20190815-01026-0021 Община Искър Публично състезание „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ – от ОТ14 до ОТ36 - гр. Искър“, община Искър”
19.08.2019 г.  20190814-01158-0017 Териториално поделение /ТП/- Варна при Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ Открита процедура „Ремонт на буйове и доставка на оптика за тях в обхвата на действие на Клон – ТП Пристанище Варна“
19.08.2019 г.  20190816-00435-0019 "Софийска вода" АД Публично състезание ТТ001862 „Извършване на геодезически услуги на обекти на „Софийска вода“ АД“
16.08.2019 г.  20190814-00426-0013 Община Кюстендил Открита процедура „Услуги по зимно поддържане и снегопочистване на Общинските пътища за сезон 2019/2020 година“
15.08.2019 г.  20190812-00822-0018 Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Царев брод, Шуменска област Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на медикаменти - пряко договаряне
15.08.2019 г.  20190813-02718-0009 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Алабак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура "Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП ДГС - Алабак”
15.08.2019 г.  20190814-00088-0012 "Столичен автотранспорт"ЕАД - София Открита процедура „ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ“
14.08.2019 г.  20190813-00001-0024 Икономически университет - Варна Публично състезание Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65.
13.08.2019 г.  20190808-00160-0009 Община Вълчи дол Публично състезание „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПЕРИОДИ 2019 – 2020 година и 2020-2021 година ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
13.08.2019 г.  20190809-00330-0022 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца Открита процедура Организация и управление на проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Враца, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"
13.08.2019 г.  20190812-00232-0011 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Бургас , ЕООД - /Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Бургас ЕООД/ Открита процедура Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, разпределени в две обособени позиции
12.08.2019 г.  20190807-00594-0020 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Иван Рилски" ЕАД - София Открита процедура Сервизно обслужване на медицинската техника
09.08.2019 г.  20190806-00609-0002 Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД// Договаряне с предварителна покана за участие Ревизия на стъпални (янсенови)регулатори за силови трансформатори в подстанции, собственост на Електроразпределение Север АД
09.08.2019 г.  20190806-00655-0020 В и К "Стенето" ЕООД - Троян Публично състезание „Извършване на собствен мониторинг по показатели от група „Б“ (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”
09.08.2019 г.  20190808-00674-0014 Община Николаево Публично състезание ghfmghfmkh
08.08.2019 г.  20190807-00571-0003 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас Публично състезание Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за автобагери – колесни багери тип челен товарач.
07.08.2019 г.  20190802-00353-0016 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Публично състезание Доставка на специализиран автомобил Камион - водоноска
07.08.2019 г.  20190806-00278-0011 "Общински пътнически транспорт" /ОПТ/ ЕООД - Габрово Публично състезание Доставка на външни радиални автомобилни гуми за нуждите на Общински пътнически транспорт ЕООД, гр. Габрово
07.08.2019 г.  20190806-00435-0021 "Софийска вода" АД Открита процедура Застраховане на Сухотъпни превозни средства – Гражданска отговорност и Автокаско
06.08.2019 г.  20190805-00295-0001 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Смолян Публично състезание „Доставка на чугунени тръби с посипка на 40 атм. с диаметри Ф 80 и Ф 250, от материал сферографитен чугун”
06.08.2019 г.  20190801-02716-0020 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Средец към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура “Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни, касови и факс апарати, сървъри, UPS устройства, модеми, рутери, компютърни мрежи и мрежово оборудване, и др. техника в извън гаранционен срок)
05.08.2019 г.  20190731-02718-0014 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Родопи към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС " Родопи "
02.08.2019 г.  20190801-00298-0016 Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" гр. Русе Публично състезание ”СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ”
02.08.2019 г.  20190801-00816-0017 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Благоевград АД Открита процедура Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ - Благоевград АД за една година
01.08.2019 г.  20190729-00496-0021 Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Сливен Публично състезание Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенция за социално подпомагане в област Сливен- основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект Дирекция Социално подпомагане- Нова Загора, ул.Петко Енев № 100
01.08.2019 г.  20190730-01467-0018 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Открита процедура „Доставка на нови неупотребявани високопроходими автомобили тип "SUV".
01.08.2019 г.  20190731-00026-0021 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД Публично състезание „Изготвяне на Технически паспорти в обособени позиции“, реф.№19ИП-У60А025
31.07.2019 г.  20190730-00403-0015 Национален статистически институт /НСИ/ Открита процедура „Осигуряване на предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на статистически издания, формуляри и други печатни материали по две обособени позиции“
31.07.2019 г.  20190726-00083-0004 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Добрич АД Открита процедура Доставка на различни видове медицински изделия за ортопедична, неврохирургична и хирургична дейност, раделени в 7 обособени позиции, както следва: № 1: Остеосинтезни средства за ортопедична дейност- вариант 1; № 2: Остеосинтезни средства за ортопедична дейност- вариант 2; № 3: Остеосинтезни средства за ортопедична дейност- вариант 3; № 4: Остеосинтезни средства за ортопедична дейност- вариант 4; № 5: Медицински изделия за неврохирургична дейност - вариант 1; № 6: Медицински изделия за неврохирургична дейност - вариант 3; №7: Медицински изделия за хирургична дейност. Номенклатурите са подробно описани в Приложение № 6 Спецификация на медицинските изделия от документацията за участие.
30.07.2019 г.  20190726-00159-0001 Община Добричка Публично състезание Извършване на СРР на помещения в сгради, собственост на община ДОбричка в 3 обособени позициию: ОП1: СРР на помещение - център за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда; ОП2: СРР на помощно помещение за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в с. Паскалево, община Добричка; ОП3:СРР на помощно помещение за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в с. Житница, община Добричка
30.07.2019 г.  20190729-00496-0012 Регионална дирекция за социално подпомагане - Кюстендил Публично състезание „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административени сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Кюстендил – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект - Изнесено работно място Кочериново към Дирекция «Социално подпомагане» – Бобошево“
30.07.2019 г.  20190726-01158-0011 Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ - София Открита процедура Приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас по четири обособени позиции.
29.07.2019 г.  20190724-00513-0029 Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра Открита процедура "Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система"
26.07.2019 г.  20190724-00193-0021 Технически университет /ТУ/ - София Открита процедура „Доставка на векторен и спектрален анализатор за Технически университет - София по проект BG05M2ОP001-1.001-0004-C01 УНИТе (Университети за наука, Информатика и Технологии в е-обществото)“
26.07.2019 г.  20190723-01711-0017 Средно училище "Гео Милев" - гр. Раднево Публично състезание Специализиран превоз на ученици до СУ 'Гео Милев', град Раднево за учебната 2019/2020 година
26.07.2019 г.  20190724-01605-0006 БДЖ - Пътнически превози ЕООД Открита процедура „Изработване и доставка на униформено облекло за персонала на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”
25.07.2019 г.  20190722-02718-0007 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Алабак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Публично състезание Доставка на напитки- вода за нуждите на ТП ДГС "Алабак"
24.07.2019 г.  20190719-00470-0004 Община Черноочене Публично състезание „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”.
24.07.2019 г.  20190723-00381-0008 Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ към МРРБ - София Публично състезание Ремонт на сграда на ДНСК, находяща се в гр. София ул. Алабин № 35
23.07.2019 г.  20190722-00098-0022 Домашен социален патронаж - Гоце Делчев Публично състезание Периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка, за нуждите на Домашен социален патронаж - гр. Гоце Делчев.
22.07.2019 г.  20190717-02953-0017 Сухопътни войски - Военно формирование 22450 Открита процедура Резервни части и консумативи за автомобили/ППС
22.07.2019 г.  20190719-02605-0017 Средно училище /СУ/ "Христо Ясенов" гр. Етрополе Публично състезание Ежедневна доставка на храна за ученици от СУ "Христо Ясенов" - гр. Етрополе по две обособени позиции. Позиция № 1 - Доставка на приготвена храна за учениците от СУ "Христо Ясенов" - предложената храна за учениците на СУ "Христо Ясенов" да включва дневно меню за ученици от 1. до 4. клас, за ученици в целодневна организация 5.-7. клас (състоящо се от обяд с подходящо количество хляб) и за ученици от общежитие (закуска, обяд и вечеря с подходящо количество хляб). Позиция № 2 - Приготвяне и доставка на закуски за учениците от 1. до 4. клас в СУ "Христо Ясенов" - гр. Етрополе.
19.07.2019 г.  20190716-00145-0015 Териториално поделение на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - София - град /предишно наименование - Столично управление "Социално осигуряване"/ Публично състезание Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на цялостен ремонт на сграда, ползвана за приемна на ТП на НОИ-София град в ж.к. "Младост-3" до бл.347А, извършване на строителни и монтажни работи, както и осъществяване на авторски надзор по време на извършването на СМР.
18.07.2019 г.  20190716-00065-0016 Община Стралджа Публично състезание „Доставка на строителни материали, инертни материали и разтвори, ВиК части ел.материали и сходни изделия за нуждите на Община Стралджа ” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на строителни материали, инструменти, строителна химия и сходни изделия”; Обособена позиция № 2: „Доставка на бетон, пясък и варови разтвори”; Обособена позиция № 3: „Доставка на ел.материали”; Обособена позиция № 4: „Доставка на бетонови изделия”; Обособена позиция №5: „Доставка на ВиК части”; Обособена позиция № 6: „Доставка на метални изделия”; Обособена позиция № 7: „Доставка на трошен камък”;
17.07.2019 г.  20190712-00282-0022 Медицински университет /МУ/ - Плевен Открита процедура Доставка на лабораторно оборудване, материали и консумативи по обособени позиции, както следва: 1 Обос. поз.: Aпарат за новогенерационно секвениране от следващо поколение и сканиране на microarray чипове с възможност за секвениране на човешки геном, екзом и транскриптом и сканиране на microarray чипове за детекция на генетични и структурни вариации; 2 Обос. поз.: Персонален диагностичен новогенерационен секвенатор; 3 Обос. поз.: Система за детекция и анализ на нуклеинови киселини; 4 Обос. поз.: Инкубатор за 96 ямкови 0,2 и 0,8 мл плаки, Система за детекция на нуклеинови киселини в реално време, Високо оборотен шейкър 96 ямкови 0,2 и 0,8 мл плаки, Oхладителна центрофуга за PCR плаки и 1,5 мл епруветки Z 326К, Магнитен статив за 96 ямкови 0,2 и 0,8 мл плаки, Термостатиращ блок, Комплект автоматични пипети, статив и аксесоари, Градиентен апарат за полимеразна верижна реакция, Флуориметър за измерване на количеството на НК; 5 Обос. поз. :12 капилярен фрагментен анализатор; 6 Обос. поз.: Вакуум центрофуга; 7 Обос. поз.: Стартово лаборторно оборудване за обработка на микрочипове и подготвка на библиотеки за новогенерационно секвениране; 8 Обос. поз.: Компютърна система за съхранение, обработка, споделяне и вградени приложения за анализ на данни от NGS секвениране; 9 Обос. поз.: Китове за секвениране от следваща генерация за 94 гени, Китове за новогенерационно секвениране за 26 гени , Инсталационни китове и обучение, Китове за имунохистихимичен анализ, Китове за свободно циркулираща ДНК, Консумативи за системата за анализ и детекция на нуклеиноеи киселини, Първични антитела за имунохистохимия, Визуализираща система за имунохистохимия; Предметни и покривни стъкла и Допълнителни - ножове, етанол, метанол и др. в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия.
16.07.2019 г.  20190711-00258-0009 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Открита процедура Определяне на екологичния капацитет на комплексните и значими язовири от Приложение 1 на Закона за водите (с изключение на тези за питейно-битово водоснабдяване) за осъществяване на сладководно рибовъдство, съгласно методиката, разработена по проект FISHFARMING.
16.07.2019 г.  20190712-00026-0021 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД Публично състезание Доставка на сеизмологично оборудване за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции“ Реф. № 19ИП-360А016
15.07.2019 г.  20190712-00053-0025 Община Средец Публично състезание „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа сезон 2019-2020 година“
15.07.2019 г.  20190710-01958-0020 Община Антон Публично състезание ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН С ТОПЛА ВРЪЗКА КЪМ УЧ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г.
15.07.2019 г.  20190711-00684-0012 Болница "Лозенец" - София Открита процедура “Доставка на реактиви и консумативи за хематологични, имунологични и биохимични изследвания за апарати Alinity ci, CellDyn Ruby, CellDyn Emerald за Клинична лаборатория”
12.07.2019 г.  20190709-00239-0014 Община Момчилград Публично състезание Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на община Момчилград
11.07.2019 г.  20190708-00100-0027 Община Правец Публично състезание Упражняване на независим строителен надзор по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект„Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов", УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица”; Обособена позиция №2: Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект„Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище.” в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр. Правец”; Обособена позиция №3: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект„Рехабилитация и реконструкция иа улици и тротоари , и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец”
10.07.2019 г.  20190708-00448-0018 Община Перущица Публично състезание Реконструкция на водопроводната мрежа на град Перущица, община Перущица, област Пловдив.
09.07.2019 г.  20190708-00251-0024 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Открита процедура "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“"
09.07.2019 г.  20190704-00116-0019 Община Лом Договаряне с предварителна покана за участие „Аварийна подмяна на водопровод и сградни отклонения по централната улица на село Замфир, част от общински път MON 2136 /III-114/-Лом, Сталийска махала/-Трайково-Замфир-Лом, кв. Младеново-/II-81/, община Лом “
08.07.2019 г.  20190705-00087-0030 Столична община Открита процедура Строително монтажни работи на улици в район Витоша по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: Разширение на локално платно на път II-18 = СОП от О.Т. 312в до О.Т. 111д, включително обособяване на кръгово „Изток“ О.Т. 111д – 111е – 111 – 111в – 111г – 111д, разширение на ул. „Витошки камбани“ от О.Т. 111г до П.Т. 17, м. „в.з. Малинова долина - Бункера I етап“, район „Витоша“, Столична община“; Обособена позиция №2: Изграждане на улица от О.Т. 306 до О.Т. 4А /улица изток-запад/, м. Малинова долина-Бункера, гр. София, р-н Витоша - СО и разширение на ул. „Рачо Петков – Казанджията“ с една допълнителна лента с ширина от 3.97 до 3.87 м, за да се получи обща ширина по регулация от 11.25м. Дължината на уширението е 65м. Предвижда се ново улично осветление“; Обособена позиция №3: Реконструкция на ул. „Бяла река“ от о.т.1 /при ул. „Трилистник“/ до О.Т. 15 /при ул. „Витошки камбани“/, м. „Малинова долина“, р-н „Витоша“, СО“
05.07.2019 г.  20190702-02712-0001 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Росица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Публично състезание ДОСТАВКА НА ФУРАЖ- ЦАРЕВИЦА,ЕЧЕМИК- ЗЪРНО,ЦАРЕВИЧЕН СИЛАЖ И ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА СЦДП ТП ДЛС РОСИЦА
04.07.2019 г.  20190703-01467-0015 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Открита процедура „Доставка на трифазни маслонапълнени херметизирани шунтови реактори до 800 kVAr, 20 kV с първоначален монтаж и обучение“
03.07.2019 г.  20190628-00085-0016 Военномедицинска академия /ВМА/ Открита процедура Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на ендоскопска апаратура Pentax
02.07.2019 г.  20190628-01407-0019 Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ - Хасково- /Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Хасково/ Открита процедура „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД по 73 номенклатурни единици”
01.07.2019 г.  20190626-05401-0002 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към Министерство на вътрешните работи (МВР) Открита процедура „Доставка на техническо оборудване“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на маршрутизатори за Интернет инфраструктурата на МВР“ Обособена Позиция № 2: „Доставка на акумулаторни батерии за комуникационно оборудване“
01.07.2019 г.  20190628-01031-0017 Община Чипровци Публично състезание „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ“
28.06.2019 г.  20190625-00384-0010 Община Бяла Слатина Публично състезание Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на материалната база на детска градина „Радост“ по договор № BG06RDNP001-7.004-0012-С01 от 14.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на основната сграда на детска градина „Радост“ в град Бяла Слатина“, Обособена позиция № 2: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина „Радост“, находяща се на ул. "Акация" в гр. Бяла Слатина“, Обособена позиция № 3: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина "Радост", находяща се в с. Попица“
28.06.2019 г.  20190626-00085-0006 Военномедицинска академия /ВМА/ Открита процедура Доставка на въздушни филтри за климатични и вентилационни инсталации за нуждите на ВМА и подчинените й структури – запазена поръчка по чл. 12 от ЗОП.
27.06.2019 г.  20190626-02711-0004 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Шумен към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание „Доставка на железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за срок 12 месеца за нуждите на ТП „ДГС Шумен“ .
26.06.2019 г.  20190625-00277-0020 Топлофикация - София АД Публично състезание „Модернизация на един брой трансформатор 20/6 кV включително ремонт на янсенов регулатор за ОЦ „Люлин“
26.06.2019 г.  20190625-00277-0025 Топлофикация - София АД Публично състезание Основен ремонт на турбогенератор ст.№ 9
25.06.2019 г.  20190624-01158-0013 Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ Открита процедура „Изграждане на Планетариум на територията на Пристанище Бургас, терминал Изток” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: СМР за изграждане на планетариумна система Обособена позиция № 2: Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална 3D планетариумна проекторна система
24.06.2019 г.  20190621-00906-0004 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ Открита процедура „ПОДДРЪЖКА, ПЛАНОВИ РЕМОНТИ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА БОЙЛЕР-УТИЛИЗАТОР, РЕМОНТ НА ШНЕКОВИ ВАЛОВЕ И ПРИЕМНА КАМЕРА И ДР. ДЕЙНОСТИ ЗА ИНСИНЕРАТОРА”
21.06.2019 г.  20190618-00067-0013 Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ/ ЕАД - София/ Открита процедура Приготвяне и доставяне на болнична храна за пациентите на МБАЛ „НКБ” ЕАД
21.06.2019 г.  20190620-00192-0006 Община Бойница Публично състезание Доставка на електрическа енергия през 2020 - 2021 г. за сградите общинска собственост и уличното осветление на територията на община Бойница, област Видин за срок от 24 месеца, считано от 01.01.2020 г.
20.06.2019 г.  20190617-00396-0025 Община Борово Публично състезание Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на улици в община Борово"
19.06.2019 г.  20190618-00026-0005 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД Публично състезание „Изработване на цифрови модели за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции“, Реф. № 18ИП-Р60А020
18.06.2019 г.  20190614-00072-0025 Община Карлово Открита процедура Доставка и монтаж на необходимите съоръжения и оборудване (мобилно) за компостираща инсталация, обслужваща нуждите на община Карлово, по обособени позиции
18.06.2019 г.  20190613-00874-0001 Община Ветрино Публично състезание "Възстановяване на настилката на улица в участъка ОК 37-36-52-57-58", село Момчилово, община Ветрино, област Варна
17.06.2019 г.  20190614-00537-0011 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/ Публично състезание „Доставка на материали, изделия, консумативи, стъкла, стъклопакети и аксесоари, необходими за изработката на PVC и алуминиева дограма“
14.06.2019 г.  20190613-00112-0018 Община Белово Публично състезание ,,РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД БЕЛОВО,,- ИНЖЕНЕРИНГ
14.06.2019 г.  20190611-01407-0008 Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ - Хасково- /Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Хасково/ Открита процедура Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: Периодични доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД по 71 номенклатурни единици.В предмета на обществената поръчка са включени лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „ СБАЛО - Хасково” ЕООД, които ще се доставят периодично с транспорт на Изпълнителя след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя.
14.06.2019 г.  20190613-02716-0002 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Чирпан към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение)и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Чирпан "
14.06.2019 г.  20190612-00435-0004 "Софийска вода" АД Публично състезание „Доставка на преносими устройства за измерване на ниво, скорост и поток на отпадъчна вода с автономно захранване, вграден логер и GPRS комуникация“
13.06.2019 г.  20190611-00207-0015 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Добрич Публично състезание Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК - Добрич, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях
13.06.2019 г.  20190611-02718-0001 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Хисар към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Публично състезание “Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДГС Хисар“
12.06.2019 г.  20190607-02716-0018 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ивайловград към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура Поддръжка на стари лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград
12.06.2019 г.  20190611-00267-0018 Община Пловдив Открита процедура Доставки на перилни и почистващи препарати и пособия за почистване, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
12.06.2019 г.  20190607-02849-0024 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Ремонт и поддръжка на автомобилна техника на РДГП-Бургас във външни сервизи
10.06.2019 г.  20190606-00652-0003 Община Септември Публично състезание "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември"
10.06.2019 г.  20190605-00087-0012 Столична община Открита процедура Допълнително изграждане на сгради към завода за Механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво, разположен в с. Яна, местност ,,Садината”, район Кремиковци – инженеринг
07.06.2019 г.  20190605-02953-0017 Сухопътни войски - Военно формирование 22450 Открита процедура Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар
07.06.2019 г.  20190604-00420-0002 Община Гълъбово Открита процедура "Инженеринг-изготвяне на работен проект, изпълнение на строително-монтажни работи на сепарираща инсталация за битови отпадъци, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството на територията на Община Гълъбово"
06.06.2019 г.  20190604-00246-0017 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Публично състезание Поддръжка и настройка на приложно-програмното осигуряване на САР на енергоблокове 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
05.06.2019 г.  20190531-00056-0017 Община Харманли Публично състезание Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Харманли на 3 /три/ обособени позиции
05.06.2019 г.  20190604-02718-0015 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Родопи към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на териториалните поделения на територията на област Пазарджик по обособени позиции.
04.06.2019 г.  20190531-00564-0008 Общинско предприятие "Чистота" гр. Панагюрище Публично състезание „Доставка чрез покупка на 1 бр. фабрично нов сметосъбиращ автомобил със сметосъбираща надстройка тип вариопреса”
04.06.2019 г.  20190603-00023-0009 Медицински институт към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Публично състезание "ПРАНЕ НА БОЛНИЧНО, ПОСТЕЛЪЧНО БЕЛЬО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦКБ ПРИ МИ-МВР В ГР. СОФИЯ"
03.06.2019 г.  20190531-02317-0022 Диагностично - консултативен център I /ДКЦ I/ - гр. Добрич Публично състезание Доставки на дезинфектанти /за ръце и кожа, за инструменти, за повърхности, санитарни нужди/за нуждите на " ДКЦ 1 Добрич" ЕООД
31.05.2019 г.  20190528-00420-0009 Община Гълъбово Публично състезание "Изпълнение на строително - монтажни работи по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на Община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения"
30.05.2019 г.  20190528-00015-0036 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/ Публично състезание Текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации не територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3
29.05.2019 г.  20190527-00227-0018 Община Своге Публично състезание „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“
28.05.2019 г.  20190527-00038-0007 Община Габрово Открита процедура Предоставяне на услугa по “Предварително третиране/сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово“
27.05.2019 г.  20190522-00491-0027 Община Оряхово Публично състезание „Ремонт на фасада на архитектурен паметник „Екимджиевата къща“, гр.Оряхово“
23.05.2019 г.  20190522-00129-0004 ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/ Открита процедура Доставка на топломери, водомери за топла вода и комуникационно оборудване за дистанционно отчитане по обособени позиции
22.05.2019 г.  20190517-01331-0026 Дирекция "Национален парк Рила" - Благоевград Открита процедура „Доставка на противопожарно оборудване по проект: „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” II-ра фаза", финансиран по ОПОС 2014 - 2020 г., в четири обособени позиции“: Обособена позиция №1 – „Доставка на радиоуправляема летателна техника за ранно откриване на огнища на горски пожари при целевите местообитания (дронове - хексакоптери с възможност за реално видео предаване от полети в разредена среда) и термовизионна камера, пригодена за облитане чрез дроновото устройство за над 1700 м надморска височина. Обучение за работа с оборудването”; Обособена позиция №2 – „Доставка на високопроходими превозни средства (тип УТВ и тип АТВ) с приспособление за прикачване на инвентар, ремарке и противопожарно оборудване. Обучение за работа с оборудването”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на специализиран контейнер (тип фургон) за стациониране на противопожарно депо в рамките на Резерват „РМГ“; Обособена позиция № 4 – „Доставка на лични защитни средства - противодимна маска, качулка, сертифицирана олекотена каска за горски пожари”
21.05.2019 г.  20190520-05846-0024 Националн природо-математическа гимназия, гр. София Публично състезание ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ В НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ"“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И ЧАСТИЧНО ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ
20.05.2019 г.  20190517-00447-0029 Агенция по вписванията Публично състезание Доставка на хигиенни материали за нуждите на Агенция по вписванията
17.05.2019 г.  20190514-02030-0029 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието Публично състезание „Преустройство на част от сграда в арест и пробационна служба в гр. Благоевград, поземлен имот с идентификатор 04279.621.34, гр. Благоевград, ул „Свобода“ №1“
16.05.2019 г.  20190513-02443-0019 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София Открита процедура „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – гр. Враца: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”, в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд
15.05.2019 г.  20190510-00532-0011 Община Ардино Публично състезание Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино.
14.05.2019 г.  20190509-00276-0012 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД Публично състезание „Ремонт и сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона”
13.05.2019 г.  20190510-00856-0013 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Търговище Публично състезание Доставка на аварийни скоби от неръждаема стомана, за нуждите на „ВиК” ООД Търговище.
10.05.2019 г.  20190509-00285-0011 Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград Открита процедура Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““
09.05.2019 г.  20190507-00533-0034 Летище София ЕАД Открита процедура Доставка на хигиенни санитарни материали и инструменти за почистване и ароматизиране.
08.05.2019 г.  20190503-00533-0010 Летище София ЕАД Публично състезание „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, включително и доставка на резервни части и/или компоненти“ за нуждите на „Летище София“ ЕАД, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Абонаментно обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София–Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, Терминал 2 и ВИП–А“; Обособена позиция № 2 – „Абонаментно обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София“.
07.05.2019 г.  20190503-00985-0024 Областна администрация - област Варна Публично състезание “Частично обезпечаване с водноспасителна дейност на обекти изключителна държавна собственост през 2019 г., на територията на неохраняеми морски плажове, находящи се в област Варна по обособени позиции”
03.05.2019 г.  20190425-03618-0003 Национален исторически музей, гр. София Публично състезание “РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-СОФИЯ“
02.05.2019 г.  20190425-00895-0006 Община Симитли Публично състезание Благоустрояване на улици на територията на прилежащите села в община Симитли
30.04.2019 г.  20190424-00797-0019 Община Бургас Открита процедура „Доставка и монтаж на оборудване и инсталации за образователни и развлекателни занимания в „Детски научен център”
25.04.2019 г.  20190423-00774-0005 Община Стара Загора Открита процедура „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително и монтажни работи за обект: „Реконструкция Зоопарк гр. Стара Загора и изготвяне на геодезическо заснемане за издаване на удостоверение от службата по ГКК Стара Загора по чл. 54 от ЗКИР.“
24.04.2019 г.  20190419-00535-0004 Община Радомир Открита процедура "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ИМОТ № 000001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОШАРИТE, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР"
23.04.2019 г.  20190422-01685-0005 Тролейбусен транспорт ЕООД - гр. Враца Открита процедура Доставка на минимум 14 бр. моторни превозни средства – автобуси за градски транспорт с дължина минимум 9 метра и минимални изисквания, съгласно техническата спецификация.
22.04.2019 г.  20190419-00585-0027 Русенски университет "Ангел Кънчев" Открита процедура Доставка на оборудване за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по проект BG05M2OP001-1.001-0004-C02 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) и проект "LIVE" ROBG 499 Interreg V-A по четири обособени позиции
19.04.2019 г.  20190416-00195-0012 Община Айтос Публично състезание „Осъществяване на физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на Община Айтос й второстепенните и разпоредители с бюджетни средства”
18.04.2019 г.  20190417-00116-0001 Община Лом Открита процедура „Ремонт покрив и сграда на читалище „Съзнание“ с. Долно Линево“
17.04.2019 г.  20190412-00222-0002 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/ Открита процедура „Комплексно почистване на обекти на ДП РВД“
16.04.2019 г.  20190411-00143-0005 Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)
15.04.2019 г.  20190411-00846-0017 Община Сливница Публично състезание Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница - I-ви етап - подмяна на водопроводна мрежа по улици "Свети Климент Охридски" и "Хан Аспарух".
12.04.2019 г.  20190409-02716-0006 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Несебър към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП”ДЛС – Несебър”, за срок от 12 месеца
11.04.2019 г.  20190410-00520-0014 Лесотехнически университет /ЛТУ/ Публично състезание Доставка на материали за поддръжка на сградния фонд на Лесотехнически университет
10.04.2019 г.  20190408-01257-0026 Столична община - Район "Илинден" Открита процедура "Доставка на плодове, зеленчуци и подправки за нуждите на детските градини на територията на Столична община район "Илинден"
09.04.2019 г.  20190405-00797-0020 Община Бургас Открита процедура „Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на ХХ век паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията“
08.04.2019 г.  20190404-00044-0014 Областно пътно управление /ОПУ/ - Смолян Открита процедура „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ - Смолян“
05.04.2019 г.  20190404-00510-0015 Община Девня Публично състезание Рамково споразумение за извършване на инвестиционен и строителен надзор
04.04.2019 г.  20190403-00112-0012 Община Белово Открита процедура СМР, проектиране, авторски надзор, оценка за съответствие за обекта Оформяна на пешеходна зона - площадни пространства/ включващи покриване на река Яденица в обхвата на изготвената проектна разработка, намиращ се между СУ,,Чапай,, и ж.п гара град Белово,,, УПИ VI - ,,за обществени дейности, услуги и пазар, кв. 64 а,,.
03.04.2019 г.  20190402-01379-0006 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Публично състезание Подмяна масички на съоръжения и консервация на изводни портали в ОРУ 110 kV на п/ст Нови Кричим.
02.04.2019 г.  20190329-00165-0025 Министерство на образованието и науката /МОН/ Открита процедура „Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на Microsoft и предоставяне на услуги от типа Premier Support Services и Професионални консултантски услуги, за нуждите на предучилищното и училищното образование в Република България”
01.04.2019 г.  20190327-00972-0009 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Открита процедура „Доставка и инсталиране на оборудване и обучение по Проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за потребностите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” по 5 обособени позиции“
29.03.2019 г.  20190327-00143-0001 Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на вентилни отводи 21 kV
28.03.2019 г.  20190327-00353-0002 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Договаряне с предварителна покана за участие Подмяна на ходови колела на мостови кранове 6UQ12E01a, 6UQ12E1б и 5UQ12E01 с Q=12,5t в МЗ-5,6 ЕБ, ред А-Б, к.23
27.03.2019 г.  20190322-00017-0016 Община Берковица Открита процедура „Доставка на нови кофи за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци за нуждите на община Берковица.“
26.03.2019 г.  20190325-00353-0026 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Договаряне с предварителна покана за участие Модернизация на две системи за вихровотоков контрол на парогенератори ПГВ-1000 М.
25.03.2019 г.  20190322-00246-0024 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие „Основен ремонт на съоръжения в цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз“
22.03.2019 г.  20190320-00440-0003 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Хасково Публично състезание Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
21.03.2019 г.  20190319-02718-0016 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ракитово към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура Доставка чрез закупуване на зърнени култури, картофи, зеленчуци, плодове и черупкови плодове за нуждите на ТП ДГС Ракитово
20.03.2019 г.  20190319-02953-0015 Сухопътни войски - Военно формирование 22450 Открита процедура „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условия на либерализиран пазар”
19.03.2019 г.  20190318-00024-0014 Община Елин Пелин Открита процедура „Рехабилитация на външното водоснабдяване на с. Гара Елин Пелин и с. Нови Хан“
18.03.2019 г.  20190313-00740-0017 Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ Открита процедура „Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота“
15.03.2019 г.  20190312-02718-0001 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Момчилград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства ( в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета ), включително доставка на резервни части и консумативи собственост на ТП „ ДГС Момчилград” за срок от 24 месеца“.
14.03.2019 г.  20190312-02709-0005 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Борима към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца Публично състезание Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Борима
13.03.2019 г.  20190308-00258-0008 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Открита процедура Осигуряване на публичност по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С02 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ с включени три обособени позиции: Позиция №1: „Организиране и провеждане на информационни събития и осигуряване на информация и публичност“ Позиция №2 „Изработка и доставка на материали - билборд, табела, ролбанер, химикалки и флаш памет” Позиция №3 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали”
12.03.2019 г.  20190311-00521-0001 Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология /СБАЛАГ/ "Майчин дом" ЕАД - София Открита процедура Приемане, транспортиране, обезвреждане и депониране на опасни болнични отпадъци, генерирани от дейността на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД за 24 месеца
11.03.2019 г.  20190306-01019-0009 Община Неделино Публично състезание Реконструкция и модернизация на улици на територията на община Неделино по осем обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Реконструкция и модернизация на улици - "Стръмни рид", "Райко Даскалов", „Добри Чинтулов“, „Гавраил Генов“. Обособена позиция №2: Реконструкция и модернизация на улици - „Ивайло“, „Йордан Йовков, „Вела Пеева“, „Любен Каравелов, „Свилен Русев“. Обособена позиция №3: Реконструкция и модернизация на улици - „Владимир Заимов“, „Никола Вапцаров“. Обособена позиция №4: Реконструкция и модернизация на улици - „Стефан Караджа“, „П. Р. Славейков“, „Добри Чинтулов“, тупици в гр. Неделино, „Яворов“, с. Върли дол. Обособена позиция №5: Реконструкция и модернизация на улици – с.Средец кв.“Бозови“, с. Средец кв. „Соколови“, с. Средец кв. „Кролеви“, с. Кундево, с. Оградна махала „Карабовска“ Обособена позиция №6: Реконструкция и модернизация на улици – в с. Диманово, в с. Кочани, улица в с. Изгрев, кв. „Минчиви“, с. Дуня. Обособена позиция №7: Реконструкция и модернизация на улици – в с. Бурево, с. Гърнати; Обособена позиция №8: Реконструкция и модернизация на улици в с. Тънка бара, с. Върлино.
08.03.2019 г.  20190307-00044-0001 Областно пътно управление /ОПУ/ - Пловдив Открита процедура Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ, ОПУ - Пловдив
07.03.2019 г.  20190305-00463-0005 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Свети Николай Чудотворец" - Лом ЕООД Открита процедура Доставка на медикаменти, медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви /съгласно спецификация/за нуждите на МБАЛ “Свети Николай Чудотворец”ЕООД,гр.Лом
06.03.2019 г.  20190305-00753-0019 Община Свищов Публично състезание „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на община Свищов, м. Ненова шатра“.
05.03.2019 г.  20190228-00997-0007 Община Шабла Договаряне без предварително обявление „Изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, въз основа на изработен и одобрен идеен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за нуждите на проект: „Хаманджия – Дуранкулак – първата европейска прото цивилизация“ по програма за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2014-2020”.
04.03.2019 г.  20190228-00413-0005 Община Горна Оряховица Договаряне без предварително обявление "Упражняване на авторски контрол по време на изпълнение на строително - монтажните работи за Обект: " Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ"Първи юни"
01.03.2019 г.  20190226-00487-0014 Регионална дирекция по горите/РДГ/ - Ловеч- /Старо наименованиеРегионално управление на горите /РУГ/ - Ловеч Договаряне без предварително обявление Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална дирекция по горите - Ловеч.
28.02.2019 г.  20190225-00604-0024 Община Любимец Публично състезание Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР: Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Реконструкция на улици и благоустрояване междублокови пространства (тротоари, бордюри и пътни настилки) в гр. Любимец, област Хасково”
28.02.2019 г.  20190225-00814-0041 Община Враца Открита процедура „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект № ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и хора с увреждания в община Враца“, процедура ВG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година“
28.02.2019 г.  20190227-00753-0023 Община Свищов Публично състезание Реализиране на мерки за информация и публичност по проект: "Създаване на нова социална услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" в гр. Свищов.
28.02.2019 г.  20190225-02849-0045 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура „Доставка на принтери и копирна техника“ по следните 3 (три) обособени позиции - № 1: Доставка на лазерни монохромни принтери тип 1; № 2: Доставка на лазерни монохромни мултифункционални принтери тип 2; № 3: Доставка на копирни устройства.
27.02.2019 г.  20190225-00268-0051 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/ Публично състезание „Осигуряване на логистика при реализиране на обученията, предвидени в проект „Подобряване на процедурата за предоставяне на международна закрила чрез обучение“, изпълняван в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (2014 – 2020 г.), Индикативна Годишна Работна Програма за 2017 г.
26.02.2019 г.  20190222-00520-0017 Лесотехнически университет /ЛТУ/ Договаряне без предварително обявление “Периодични доставки на горива за нуждите на Лесотехнически университет“
25.02.2019 г.  20190220-00965-0009 Община Върбица Открита процедура „Строително-ремонтни работи и саниране на НУ "Св.Св.Кирил и Методий“ с.Бяла река,община Върбица“
22.02.2019 г.  20190221-00081-0111 Община Варна Открита процедура Консултанстки услуги за инвеститорски контрол и надзор при изпълнение на инвестиционен проект "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" в урегулиран поземлен имот, находящ се в гр.Варна, район "Младост", ул. Петко Стайнов" 7, имот с идентификатор 10135.3513.148.24
21.02.2019 г.  20190218-00126-0029 Община Несебър Открита процедура Електронно наблюдение и поддържане на системата за електронно наблюдение
20.02.2019 г.  20190218-00563-0042 Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура "Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюфетите на ЦСПП - гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН - гр. Варна при Академията на МВР по предварителна заявка", по обособени позиции"
19.02.2019 г.  20190215-01379-0041 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София град към ЕСО Открита процедура „Техническо обслужване и ремонт, включително доставка на части, консумативи и материали на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР София град“
18.02.2019 г.  20190214-00568-0036 Община Созопол Публично състезание „ИНЖЕНЕРИНГ: проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор на обект: ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ I-за детска градина, кв. 15, с. Равадиново,община Созопол”
15.02.2019 г.  20190212-00038-0022 Община Габрово Открита процедура “Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на 8 броя 12 (+/- 1) метрови CNG автобуси“, в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
14.02.2019 г.  20190212-01842-0059 Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Златица - /Старо наименование - Средно общообразователно училище "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Златица/ Пряко договаряне Доставка на дървесни пелети за отопление за нуждите на СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр.Златица за срок от (1)една година
13.02.2019 г.  20190211-01379-0014 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Открита процедура Доставка на телемеханични системи
12.02.2019 г.  20190211-01666-0044 Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/ Открита процедура Организиране на обучения в областта на защитата на комуникационните и информационните системи (КИС)
11.02.2019 г.  20190208-00585-0027 Русенски университет "Ангел Кънчев" Открита процедура „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на Център за върхови постижения - Русе за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“
08.02.2019 г.  20190205-00491-0035 Община Оряхово Публично състезание „Строително-монтажни работи на обекти: Свлачище VRC31.54386.04 в с.Остров, свлачище VRC31.54020.02.05, свлачище с рег. № VRC31.54020.02.24“
08.02.2019 г.  20190205-01268-0057 Столична община - Район "Овча купел" Публично състезание Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски заведения/ДГ и ДЯ/ на територията на СО - район "Овча купел".
07.02.2019 г.  20190205-00765-0038 Община Брацигово Договаряне без предварително обявление “Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулярни цени от краен снабдител за нуждите на обекти в гр.Брацигово, с.Розово и с. Жребичко, община Брацигово,област Пазарджик “
06.02.2019 г.  20190201-00814-0056 Община Враца Публично състезание „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на волейболна зала в спортен комплекс „Христо Ботев“, гр. Враца по ПМС № 315 от 19.12.2018 г.“
05.02.2019 г.  20190201-00244-0006 Община Самуил Публично състезание „Оборудване на детска площадка ЦДГ Радост с.Владимировци“
04.02.2019 г.  20190201-00368-0030 Община Главиница Открита процедура "Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции"Обособена позиция №1: „Месо, месни продукти и риба” Обособена позиция №2: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти” Обособена позиция №3: ”Пресни и сухи плодове и зеленчуци” Обособена позиция №4: „Консервирани хранителни продукти и напитки” Обособена позиция №5: „Шоколадови изделия, захарни изделия, подправки и други” Обособена позиция №6: „Хляб и хлебни изделия”
01.02.2019 г.  20190130-00982-0018 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Кнежа ЕООД Публично състезание "Периодични доставки на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ-Кнежа" ЕООД""
01.02.2019 г.  20190130-02711-0003 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Шумен към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Открита процедура „Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните-превозни средства-собственост на ТП „ДГС Шумен”, за срок от една година считано от датата на сключване на договора”.
31.01.2019 г.  20190129-00647-0006 Министерство на културата /МК/ Пряко договаряне ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОСТРОВ „СВ.СВ. КИРИК И ЮЛИТА“- ГР.СОЗОПОЛ
30.01.2019 г.  20190125-01666-0010 Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/ Открита процедура Доставка и монтаж на компютърна и комуникационна техника, хардуерно оборудване, софтуер, уреди и консумативи по спецификация за изграждане на център за изследване сигурността на КИС, и провеждане на обучение за работа с тях" по обособени позиции
29.01.2019 г.  20190128-00782-0023 Община Стамболово Открита процедура „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В СЕЛАТА С. СТАМБОЛОВО, С. ГЛЕДКА, С. ГОЛЯМ ИЗВОР, С. ДОЛНО БОТЕВО, С. ЗИМОВИНА, С. ЦАРЕВА ПОЛЯНА, ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО“, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020 Г.““
28.01.2019 г.  20190124-00159-0021 Община Добричка Публично състезание Модернизиране на туристическата инфраструктура в две обособени позиции: ОП1:Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ "Нов живот - 1941" в с. Черна ОП2:Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ "Светлина - 1940" в с. Ловчанци
25.01.2019 г.  20190123-00258-0049 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Открита процедура „Техническо обезпечаване на изпълнението на проект BG16M1OP002-1.013 Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите” с включени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на компютърна техника“; Обособена позиция №2: „Доставка на периферна техника“.
24.01.2019 г.  20190123-00594-0024 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Иван Рилски" ЕАД - София Открита процедура Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар
23.01.2019 г.  20190122-00484-0051 Община Костенец Открита процедура Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, хигиенно-санитарни и почистващи препарати, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария, финансирани от Община Костенец
22.01.2019 г.  20190121-02716-0001 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гурково към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за МПС собственост на ТП ДГС Гурково за срок от 24 месеца"
21.01.2019 г.  20190116-05625-0021 Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи, София Публично състезание Доставка на техническо оборудване за дейността на Централната лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи
18.01.2019 г.  20190117-00044-0016 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Открита процедура „Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на участък от АМ Хемус от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340“
17.01.2019 г.  20190116-00073-0019 Община Велико Търново Договаряне без предварително обявление Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ - Доставка на специализиран модул за сензорна градина
16.01.2019 г.  20190111-00038-0043 Община Габрово Договаряне без предварително обявление „Доставка на сол за посипване на пътища /против заледяване/ за нуждите на ОП "Благоустрояване" Габрово"
15.01.2019 г.  20190114-00196-0036 Община Белица Открита процедура „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково” „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище”, на територията на община Белица“
14.01.2019 г.  20190110-02712-0008 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Болярка към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Открита процедура Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 2 /два/ броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Болярка” гр. Велико Търново за срок от 12 календарни месеца.
14.01.2019 г.  20190110-00689-0042 Община Тунджа, област Ямбол Публично състезание Доставка на електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на Община “Тунджа” от координатор на стандартна балансираща група”.
11.01.2019 г.  20190109-00118-0017 Община Сливен Публично състезание „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи на обект: „Алеи гробищен парк – ІІ етап, гр. Сливен”
10.01.2019 г.  20190109-00690-0019 Община Борован Договаряне без предварително обявление „Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект № : 06/07/2/0/00353 „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с, Сираково, с. Нивянин, с. Малорад - община Борован" в изпълнение на Договор № : 06/07/2/0/00353 от 13.06.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ , сключен между община Борован и ДФЗ
09.01.2019 г.  20190107-02331-0033 Средно училище "Д-Р Петър Берон"/СУ/, с. Хитрино /Старо наименование - Средно общообразователно училище "Д-Р Петър Берон"/СОУ/, с. Хитрино/ Договаряне без предварително обявление Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на СУ "Д-р Петър Берон" с. Хитрино
08.01.2019 г.  20190107-00423-0011 "Метрополитен" ЕАД - София Открита процедура Ремонт на ул. Житница между ул. Съвет на Европа и бул. Овча купел
07.01.2019 г.  20190102-00712-0021 Община Поморие Открита процедура „Избор на Консултант за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на проект № 02/07/2/0/00855 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие”
04.01.2019 г.  20190103-02849-0034 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Публично състезание "Доставка на копирна хартия"
03.01.2019 г.  20181228-00307-0013 Община Козлодуй Открита процедура НАДГРАЖДАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО НАБЛЮДЕНИЕ НА ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ХАРДУЕРНИ И СОФТУЕРНИ КОМПОНЕНТИ ЦЕЛЯЩА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ГРАЖДАНИТЕ В ГРАД КОЗЛОДУЙ
02.01.2019 г.  20181228-00068-0012 Община Димитровград Открита процедура „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и снегопочистване на територията на гр. Димитровград – юг.”
31.12.2018 г.  20181227-00512-0017 Медицински университет /МУ/ - Пловдив Открита процедура Доставка на апаратура за НИД по работен пакети WP5 (Изграждане на система за мониторинг на критично болни пациенти) за Медицински университет – Пловдив
28.12.2018 г.  20181220-00030-0030 Община Силистра Открита процедура Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при Община Силистра
27.12.2018 г.  20181219-02716-0026 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Сливен към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок, включително доставка на резервни части, материали, консумативи и софтуер” за срок от 24 месеца.”
21.12.2018 г.  20181218-00145-0045 Териториално поделение на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Велико Търново; /предишно наименование - Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Велико Търново/ Открита процедура „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за ТП на НОИ – Велико Търново по обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Канцеларски материали по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново“ Обособена позиция № 2 „Папки по вид и предполагаеми количества за нуждите на ТП на НОИ – Велико Търново“
20.12.2018 г.  20181219-01379-0002 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Открита процедура "Избор на изпълнител за предоставяне на застрахователна услуга по застраховка „Професионална отговорност на лицата по чл.171 ал.1 от Зaкона за устройство на теритoрията" за нуждите на "Електроенергиен системен оператор " ЕАД"
19.12.2018 г.  20181218-01007-0005 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД - Севлиево Открита процедура Доставка на системи за ендопротезиране и консумативи за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология и ОАИЛ на МБАЛ Д-р Стойчо Христов ЕООД
18.12.2018 г.  20181214-01379-0032 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Открита процедура Доставка на инсталационни материали, лампи и осветителни тела
17.12.2018 г.  20181213-03565-0044 Сдружение - Асоциация на българските черноморски общини, гр. Варна Пряко договаряне Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Океанографска наблюдателна станция по Проект „HERMES“, реализиран с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020;
14.12.2018 г.  20181213-00533-0046 Летище София ЕАД Публично състезание Доставка на строителни, вик и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата на територията на летище София.
13.12.2018 г.  20181211-02443-0014 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София Открита процедура „Доставка на електронно оборудване и климатици за Център за подготовка и възстановяване - Балчик” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка и инсталация на компютърно оборудване и софтуер; Обособена позиция № 2 Доставка и монтаж на климатици.
12.12.2018 г.  20181207-00311-0053 Агенция по заетостта Договаряне без предварително обявление Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията, в които се помещават териториалните структури на дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Пловдив
11.12.2018 г.  20181210-00159-0052 Община Добричка Договаряне без предварително обявление Доставка на нарязани и нацепени дърва, брикети и дървесни пелети за детски градини, домашен социален патронаж, кметства и кметски наместничества, газ пропан – бутан и метан за автопарк при община Добричка
10.12.2018 г.  20181207-00665-0012 Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - Русе Открита процедура „Доставка чрез покупка на плавателни съдове за извършване на драгажна дейност“ с три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на маневрен кораб“: Обособена позиция №2: „Доставка на несамоходен шалан“ Обособена позиция №3: „Доставка на понтон“
10.12.2018 г.  20181205-00207-0045 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - гр. Враца Публично състезание Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК- Враца, включително доставка и монтаж на резервни части.
07.12.2018 г.  20181205-05662-0001 Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици /ПГПЧЕ/ - "Алеко Константинов", гр. Правец Пряко договаряне Доставка за природен газ за нуждите на ПГПЧЕ "Алеко Константинов"
06.12.2018 г.  20181204-00009-0029 Община Девин Открита процедура Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация на Път PAZ 2044/ III-377, Равногор- Нова Махала/ граница Община (Брацигово- Батак) / Фотиново-граница Община (Батак- Девин) / Девин-III-197 от км 0+000 до км 12+500”.
05.12.2018 г.  20181130-00512-0023 Медицински университет /МУ/ - Пловдив Открита процедура „Извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за ядрено магнитен резонанс 3-0T MR750W, самостоятелна работна станция AW Z800 HW 4.6 SW – 2 броя, инжектор NEMOTO SONIC SHOT и водоохлаждаща система на ЯМР”
04.12.2018 г.  20181130-00353-0008 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на чохли за транспорт и съхранение на ОЯГ от ВВЕР-1000
03.12.2018 г.  20181130-00188-0046 Община Хисаря Открита процедура „Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община Хисаря, по две обособени позиции“
30.11.2018 г.  20181127-00797-0038 Община Бургас Открита процедура „Определяне на изпълнител за извършване на строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците (в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населените места), общинските пътища и техните съоръжения на територията на Община Бургас по осем обособени позиции, както следва: ОП № 1 „Меден рудник; ОП № 2 „Победа“; ОП № 3 „Долно Езерово“; ОП № 4 „Център“; ОП № 5 „Крайморие“; ОП № 6 „Зора“; ОП № 7 „Изгрев“; ОП № 8 „Сарафово“.
29.11.2018 г.  20181126-00753-0051 Община Свищов Публично състезание „Извършване на консултантска услуга за строителен надзор по време на строителството на обект: Реконструкция на път PVN1112 (ос III-303 Градище – Овча могила - Драгомирово - ос III-302) в участъка от км 12+316 до км 22+744“.
28.11.2018 г.  20181123-00192-0019 Община Бойница Договаряне без предварително обявление "Доставка на специализиран автомобил за зимно почистване с прикачно оборудване и снегозащитни щитове /огради/",по обособена позиция № 2: "Доставка на снегозащитни щитове /огради/"
27.11.2018 г.  20181126-00072-0020 Община Карлово Открита процедура Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на СМР за: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр. Клисура – Община Карлово, Област Пловдив”
26.11.2018 г.  20181123-00298-0030 Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" гр. Русе Открита процедура Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 22 бр. апарати за хемодиализа, 1 бр. водоочистваща система, 8 бр. електрически хемодиализни столове и 16 броя електрически легла за нуждите на отделение „Диализно лечение“ на УМБАЛ „Канев“ АД
23.11.2018 г.  20181121-00038-0001 Община Габрово Договаряне без предварително обявление „Доставка чрез лизинг на нови МПС за нуждите на Община Габрово и второстепенните разпоредители с бюджет към нея по 3 обособени позиции: За Обособена позиция № 2 “Доставка на нов товарен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Габрово”
22.11.2018 г.  20181121-01574-0013 Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата ЕООД , гр.Балчик Открита процедура „Периодична доставка на хранителни продукти и готова храна по предварителна заявка, за хранене на пациенти, настанени в „Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата” ЕООД, град Балчик“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Хляб, хлебни и мелничарски изделия“ Обособена позиция № 2 „Десерти, захарни и сладкарски изделия“ Обособена позиция № 3: „Мляко и млечни изделия, яйца“ Обособена позиция № 4: „Месо и месни продукти, риба и рибни продукти“ Обособена позиция № 5: „Пресни плодове и зеленчуци“ Обособена позиция № 6: „Консервирани и замразени плодове и зеленчуци, подправки, плодови сокове , бакалия“ Обособена позиция № 7: „Готова храна по предварителна заявка“
21.11.2018 г.  20181116-00640-0018 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" Открита процедура Доставка на Система за плазмено отлагане на наноструктури и третиране на флуиди, във Физически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по две обособени позиции по Проект BG05M2OP001-1.001-0008, ”Национален център по мехатроника и чисти технологии“ Център за върховни постижения е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
20.11.2018 г.  20181116-05070-0004 Главна дирекция Национална полиция /ГДНП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура "Доставка на гуми за 2019 г. за високо проходими автомобили за осъществяване на граничен контрол и наблюдение на външни граници"
20.11.2018 г.  20181119-00087-0010 Столична община Договаряне без предварително обявление Доставка на горива за 2019-2021 г.
19.11.2018 г.  20181115-00233-0011 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Открита процедура Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора – проектиране, строителство и авторски надзор
16.11.2018 г.  20181113-01385-0006 Ученическо и столово хранене /УСХ/ ЕАД - Варна Открита процедура "Доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група за "Ученическо и столово хранене" ЕАД, гр. Варна"
15.11.2018 г.  20181114-01135-0036 Дирекция "Национален парк Пирин" - Банско Открита процедура Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да направи оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на следните два обекта: "Подобряване състоянието на природно местообитание 9410 чрез регулиране на движението на хора и превозни средства по определени участъци от пътната инфраструктура в ЗЗ "Пирин" и "Подобряване на природозащитното състояние на местообитания чрез рехабилитация на участъци на част от туристическите маршрути в ЗЗ „Пирин”, както и съпътстващи двете дейности, други конкретни под-дейности и/или задачи.
14.11.2018 г.  20181113-00550-0013 Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен Открита процедура Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен
13.11.2018 г.  20181112-00017-0029 Община Берковица Открита процедура „Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2019 год., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.“ Обособена позиция №1 - "Хляб и хлебни изделия"; Обособена позиция №2 - "Различни хранителни продукти"; Обособена позиция №3 - "Месо и местни продукти"; Обособена позиция №4 - "Пресни плодове и зеленчуци"; Обособена позиция №5 - "Мляко и млечни продукти"; Обособена позиция №6 - "Зеленчукови и плодови консерви".
12.11.2018 г.  20181109-00969-0024 Община Каолиново Публично състезание „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – IV клас на територията на община Каолиново през 2019 г.“
09.11.2018 г.  20181106-00062-0031 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Публично състезание „Абонаментно обслужване и сервиз на печатни системи CANON IR ADVANCE С9060 PRO, ОСЕ VARIOPRINT 6160 ULTRA, CANON IMAGEPRESS C800I, CANON IRAC 2020I, OCE VARIOPRINT 2110, CANON IR 2520I"
08.11.2018 г.  20181105-00143-0044 Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Открита процедура Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Калояново от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД
07.11.2018 г.  20181102-00662-0020 Община Раднево, област Стара Загора Открита процедура „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения на село Сърнево, община Раднево и реконструкция и рехабилитация на етернитов водопровод от водоем с. Българене до водоем помпена станция с. Любеново, захранващ село Любеново и село Трояново в община Раднево“
06.11.2018 г.  20181105-00145-0061 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Враца Публично състезание „Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Враца“.
05.11.2018 г.  20181102-00267-0025 Община Пловдив Открита процедура „СМР по изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и доставка на мобилно оборудване за компостираща инсталация“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1„СМР по изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ Обособена позиция №2 „Доставка на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“
02.11.2018 г.  20181101-01351-0006 "Булгартрансгаз" ЕАД Публично състезание Основен ремонт на магистрален газопровод при пресичането на АМ „Тракия“ в района на с. Горно Вършило
01.11.2018 г.  20181030-00490-0030 Община Марица, област Пловдив Публично състезание „Извършване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“, в изпълнение на проект на община Марица, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“.
31.10.2018 г.  20181030-01135-0020 Дирекция "Национален парк Пирин" - Банско Открита процедура Предметът на поръчката е свързан с избор на външни експерти, които да подпомагат експертите, определени от страна на възложителя при управлението на проект - „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин“.
30.10.2018 г.  20181025-00485-0032 Община Завет Публично състезание „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет по 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 2: с. Брестовене, Подобект 2.8: ул. „Милин камък“ (ОК 182 - ОК 184); Обособена позиция № 2: Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 5: Улици в с. Веселец, Подобект 5.2: Улица „Стара планина“ от ОК 67 до ОК 93; Обособена позиция № 3: Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 5: Улици в с. Веселец, Подобект 5.3: Ул. „Христо Смирненски“ от ОК 41 до ОК 42; Обособена позиция № 4: Обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 7.2: с. Острово, ул. „Христо Смирненски“ (ОК 148 - ОК 164); Обособена позиция № 5: Ремонт на улична мрежа в населени места на община Завет.“
29.10.2018 г.  20181026-00080-0036 Министерство на здравеопазването /МЗ/ Открита процедура „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Министерство на здравеопазването“
26.10.2018 г.  20181023-00360-0039 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София Открита процедура Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД и избор на координатор на балансираща група
25.10.2018 г.  20181023-00402-0040 Община Никопол Открита процедура „Доставка на хранителни продукти през 2018/2019 година в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и социалните заведения на територията на Община Никопол за дванадесет месеца от датата на сключване на договора“.
24.10.2018 г.  20181019-02030-0031 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието Открита процедура „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“
23.10.2018 г.  20181018-00589-0021 Община Перник Открита процедура „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.018-0003-С01, изпълняван от Община Перник, по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”
22.10.2018 г.  20181018-00467-0018 Община Крумовград Публично състезание „Периодична доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5
19.10.2018 г.  20181018-00958-0003 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Кърджали Пряко договаряне Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021-0175-C01 по процедура „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции
18.10.2018 г.  20181017-00589-0032 Община Перник Открита процедура "Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски ясли на територията на Община Перник по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на Месо, риба и местни продукти, Мляко и млечни продукти, Пакетирани стоки и тестени изделия, варива и подправки, Плодове и зеленчуци, Консерви - плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и яйца Обособена позиция № 2 Доставка на Хляб и хлебни изделия”
17.10.2018 г.  20181016-00085-0023 Военномедицинска академия /ВМА/ Публично състезание Почистване на фасади на Централна сграда на ВМА-София
16.10.2018 г.  20181015-00110-0010 Община Тервел Публично състезание „Рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа в селата Нова Камена, Зърнево и Безмер по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Нова Камена, община Тервел" - ул. „Втора“ и ул. „Шеста“- DN90“; Обособена позиция № 2: "Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Зърнево, община Тервел" - ул. „Втора“ и ул. „Трета“- DN90“; Обособена позиция № 3: "Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Зърнево, община Тервел" - ул. „Втора“ и ул. „Трета“- DN 160“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на водопроводната мрежа в с.Безмер - DN90“
15.10.2018 г.  20181010-05615-0045 Дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи Публично състезание „Изграждане и доставка на оборудване на външни спортни зони” по обособени позиции: Обособена позиция 1: Изграждане и оборудване на външно игрище с две отделни зони – за деца от 0 до 3 годишна възраст и за деца от 4 до 12 годишна възраст в Специален дом за временно настаняване на чужденци - София. Обособена позиция 2: Изграждане и оборудване на външно игрище с две отделни зони – за деца от 0 до 3 годишна възраст и за деца от 4 до 12 годишна възраст в Специален дом за временно настаняване на чужденци - Любимец. Обособена позиция 3: Изграждане и оборудване на открита зона за фитнес за подрастващи и възрастни граждани на трети страни в Специален дом за временно настаняване на чужденци - София.
15.10.2018 г.  20181011-00010-0014 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Открита процедура Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД за 2019 г.
12.10.2018 г.  20181009-00172-0025 Община Хитрино Договаряне без предварително обявление „Упражняване на авторски надзор при изпълнението на СМР по проекти, осъществявани по ПРСР 2014-2020, по седем обособени позиции“
11.10.2018 г.  20181010-02716-0017 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Граматиково към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника и прикачен инвентар и доставка на резервни части, консумативи и гуми за горска техника за срок от 24 месеца по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Профилактика, основен и текущ ремонт на горска техника и инвентар „ Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части, консумативи и гуми за горска техника“
10.10.2018 г.  20181008-00589-0014 Община Перник Открита процедура Избор на изпълнител за „Извършване на независим финансов одит” по проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В КВ. "ТЕВА" - ОБЩИНСКА СГРАДА С КАПАЦИТЕТ 100 ДУШИ“, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.018-0003-С01, изпълняван от Община Перник, по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”
09.10.2018 г.  20181008-00111-0040 Община Котел Публично състезание Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоръжения към тях в гр.Котел, по четири обособени позиции
08.10.2018 г.  20181004-01220-0006 Висше строително училище /ВСУ/ "Любен Каравелов" - София Публично състезание “Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Студентски стол при ВСУ „Любен Каравелов“ по 14 обособени позиции“
05.10.2018 г.  20181003-00974-0040 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Видин Публично състезание Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение, доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на В и К Видин ЕООД , обособена в две самостоятелно обособени групи : ОП1 – Избор на доставчик на средно напрежение и координатор на балансираща група ОП2 - Избор на доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща група
04.10.2018 г.  20181002-00572-0011 Община Сандански Открита процедура „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 Г.“
03.10.2018 г.  20181002-00325-0013 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив Открита процедура Доставка на медицински газове за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив
02.10.2018 г.  20180927-00403-0055 Национален статистически институт /НСИ/ Открита процедура Доставка и гаранционно обслужване на място на настолни компютри, преносими компютри и монитори
01.10.2018 г.  20180926-00298-0033 Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" гр. Русе Открита процедура Доставка на медицински изделия за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория
28.09.2018 г.  20180925-00308-0041 Община Кирково Открита процедура Доставка на горива(Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) и консумативи за автомобилите, собственост на община Кирково
27.09.2018 г.  20180926-00064-0043 Община Чепеларе Открита процедура „Изпълнение на инженеринг на обект: Благоустрояване на улична мрежа в к.к. Пампорово, община Чепеларе, област Смолян“
26.09.2018 г.  20180921-00515-0017 Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"// Публично състезание Обслужване на социална кухня към министерство на отбраната в град Пазарджик
25.09.2018 г.  20180921-00606-0056 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Открита процедура Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки, по приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД
21.09.2018 г.  20180920-00467-0033 Община Крумовград Публично състезание „Рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа в град Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4, а именно: ОП № 1. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Тракия“ от ОТ 78 през ОТ179, ОТ 180, ОТ 186,ОТ 188, ОТ 190 до ОТ 191, с дължина 575 м““; ОП № 2. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Георги С. Раковски“ от ОТ 79 през ОТ 178, ОТ 181,ОТ 182, ОТ 183, ОТ 189 до ОТ 191, с дължина 583 м““; ОП № 3. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Капитан Петко Войвода“ от ОТ 77 през ОТ 166, ОТ 165, ОТ 164, ОТ 163, ОТ 162, ОТ 333, ОТ 161, ОТ 160, ОТ 159, ОТ 158, ОТ 345, ОТ 157, ОТ 346 до ОТ 156 с дължина 850 м““; ОП 4. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Актуализация на проект за рехабилитация и благоустрояване на ул. „Беломорска“ от ОТ 76 през ОТ 168, ОТ 330, ОТ 148, ОТ 146 - п.т.10 с дължина 730 м““
20.09.2018 г.  20180917-00145-0034 Национален осигурителен институт /НОИ/ Открита процедура „ПОВИШАВАНЕ МОБИЛНОСТТА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НОИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Oбособена позиция № 1 – Доставка на 28 (двадесет и осем) броя нови автомобили, среден клас Oбособена позиция № 2 - Доставка на 2 (два) броя нови автомобили с повишена проходимост
19.09.2018 г.  20180914-00094-0023 Специализирана болница за активно лечение по онкология "Свети Мина" ЕООД - Благоевград /старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Благоевград ЕООД/ Открита процедура Доставка на медицински изделия и консумативи
18.09.2018 г.  20180914-00494-0045 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД Открита процедура Доставка на лекарствените продукти Blinatumomab и Inotuzumab ozogamicin за КДКХО на УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
17.09.2018 г.  20180913-02030-0032 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието Открита процедура „Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните служби на ГДИН за период от 48 месеца“
14.09.2018 г.  20180913-00044-0012 Областно пътно управление /ОПУ/ - Русе Открита процедура „Охрана чрез видеонаблюдение на опорен пункт ДЗС на територията на ОПУ-Русе“, за период от 36 месеца.
13.09.2018 г.  20180910-00566-0030 Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски" Публично състезание Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“
12.09.2018 г.  20180911-02851-0007 Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР Открита процедура „Доставка на елемент от полицейската униформа – шапки зимни плетени“.
11.09.2018 г.  20180910-00640-0032 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" Открита процедура „Изпълнение на мерки за информация и публичност за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“
10.09.2018 г.  20180905-00334-0052 Митница - Столична Открита процедура ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ БАРИЕРИ НА ГКПП „КАЛОТИНА”
07.09.2018 г.  20180905-00530-0043 Национална агенция за приходите /НАП/ Публично състезание „Издаване/подновяване на сертификат с разширена валидация”
05.09.2018 г.  20180831-00045-0007 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Пловдив ЕООД- /Старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Пловдив ЕООД/ Открита процедура ”Доставка на работна станция и лиценз за планираща онкологична система за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”
04.09.2018 г.  20180830-05220-0004 Народно читалище "Напредък 1898" с.Търнава Публично състезание „Извършване на строително-ремонтни работи за „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък – 1898“ – с.Търнава, общ. Бяла Слатина“
03.09.2018 г.  20180829-01467-0035 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Открита процедура „Доставка на таблети по проект LIFE BIRDS ON POWER LINES, LIFE16 NAT/ BG/ 000612 “, референтен номер PPD18-075
31.08.2018 г.  20180829-01963-0031 Средно училище "П. Р. Славейков"/СУ/, гр. Кърджали - /Старо наименование - Средно общообразователно училище "П. Р. Славейков"/СОУ/, гр. Кърджали/ Договаряне без предварително обявление Доставка на течно гориво/газьол и/или дезелово гориво/ предназначено за отопление за отоплителните сезони на 2018/2019/2020/2021/2022 години(или за срок от четири календарни години, считано от датата на сключване на договора). Количество до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) ли
30.08.2018 г.  20180829-00604-0045 Община Любимец Публично състезание „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ / СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация, гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково”
29.08.2018 г.  20180827-00265-0027 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Открита процедура Доставка на инертни материали
28.08.2018 г.  20180823-00040-0050 Община Свиленград Публично състезание Подмяна на част от водопроводна мрежа на улици(ул. Стара планина; ул.Бяло море; ул. Божур; ул. Л. Каравелов; ул. Индже Войвода; ул. Д. Дебелянов; ул. К.П. Войвода; ул. Детелина; ул.Славянска) в град Свиленград – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор
27.08.2018 г.  20180823-02443-0019 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София Открита процедура „Доставка на дихателни апарати и лицеви маски“ по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на дихателни апарати“; Обособена позиция № 2: „Доставка на лицеви маски за дихателни апарати марка MSA Auer“; Обособена позиция № 3: „Доставка на лицеви маски за дихателни апарати марка Draeger“
24.08.2018 г.  20180823-02712-0021 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Воден -Ири Хисар към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Публично състезание Извършване на агротехнически услуги-жътва на земеделски култури/царевица,зърно/ в земеделски земи собственост на ДЛС"Воден-Ири Хисар"ТП при "СЦДП" ДП
23.08.2018 г.  20180820-02718-0002 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика и ремонт на превозни средства/в т.ч. селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване/ включително доставка на резервни части и консумативи за превозните средства, собственост на ТП ДГС Пловдив.”
22.08.2018 г.  20180821-00019-0039 Община Монтана Публично състезание Реконструкция на улица Индустриална, гр. Монтана
21.08.2018 г.  20180820-02718-0001 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП „ДГС Пловдив” за срок от 24 месеца
20.08.2018 г.  20180817-00646-0017 Община Първомай Договаряне без предварително обявление Доставка на твърди горива - въглища тип „Брикети” и тип „Донбас”, дърва за огрев (твърда дървесина) и дървесни пелети, за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2018 - 2019 г.,обособена в три самостоятелни позиции, както следва: Първа обособена позиция – въглища тип „Брикети” и въглища тип „Донбас”. Втора обособена позиция – дърва за огрев. Трета обособена позиция – пелети.
20.08.2018 г.  20180817-00068-0048 Община Димитровград Открита процедура „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, зимно поддържане и снегопочистване на територията на гр. Димитровград – юг.”
17.08.2018 г.  20180816-00207-0026 Районна Здравноосигурителна Каса /РЗОК/ - гр. Кюстендил Договаряне без предварително обявление "Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК - Кюстендил през отоплителни сезони 2018/2019г., 2019/2020г., 2020/2021 г."
16.08.2018 г.  20180815-01387-0002 Община Никола Козлево Публично състезание “Обзавеждане и оборудване на обекти по договор за финансиране с ДФЗ № 27/07/2/0/00480/05.12.2017 г.: Обект 1 „Основна сграда СУ „Ц. Б. Церковски“ и Обект 2 „Сграда от I до IV клас СУ „Ц. Б. Церковски“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Доставка на електрически уреди"; Обособена позиция № 2 "Доставка и монтаж на климатици"
15.08.2018 г.  20180813-00853-0009 Българска асоциация "Диабет" Публично състезание „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици, членуващи в сдруженията – членове на БАД"
14.08.2018 г.  20180813-00207-0036 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Ямбол Публично състезание Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части.
13.08.2018 г.  20180810-00701-0021 Община Сливо поле, област Русе Публично състезание „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделник, общ. Сливо поле”
10.08.2018 г.  20180808-05297-0009 Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД Състезателна процедура с договаряне "Изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск, финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,разделена на 9 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № І - Размер на предоставения финансов ресурс - 1 000 000 лева; обособена позиция № ІІ - Размер на предоставения финансов ресурс - 1 300 000 лева; обособена позиция № ІІІ - Размер на предоставения финансов ресурс - 1 600 000 лева; обособена позиция № ІV - Размер на предоставения финансов ресурс - 2 000 000 лева; обособена позиция № V - Размер на предоставения финансов ресурс - 2 500 000 лева; обособена позиция № VІ - Размер на предоставения финансов ресурс 3 000 000 лева; обособена позиция № VІІ - размер на предоставения финансов ресурс -4 000 000 лева; обособена позиция № VІІІ - Размер на предоставения финансов ресурс - 5 000 000 лева; обособена позиция № ІХ - Размер на предоставения финансов ресурс - 6 000 000 лева."
09.08.2018 г.  20180807-00030-0057 Община Силистра Открита процедура „Разработване на софтуер за киоск терминали, уеб портал и мобилно приложение“ по проект ,,EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра”, Проектен код 15.2.1.046, ROBG – 29 по Програма „Интеррег V А” Румъния – България 2014-2020”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Разработване и инсталиране на софтуер за киоск терминали” Обособена позиция № 2: „Разработване на уеб портал и мобилно приложение”
08.08.2018 г.  20180803-00589-0051 Община Перник Открита процедура „Изпълнение на дейности по публичност и визуализация” по проект № BG16RFOP001-5.001-0053 : "Подкрепа за деинституционализацията в oбщина Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище", Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0053 – C01, с две обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на пресконференции, разпространение на интернет публикации, интернет банер, подготовка и публикуване на публикации в местна/регионална преса , временна и постоянна обяснителни табелa, и Обособена позиция № 2 – „Изработване на печатни информационни и промоционални материали ,съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП.
07.08.2018 г.  20180802-00189-0031 Община Севлиево Открита процедура „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО -РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:„РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В с. БАТОШЕВО В УПИ ХI, кв.15 по плана на с. БАТОШЕВО, общ.СЕВЛИЕВО”.
06.08.2018 г.  20180803-00826-0013 Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/ Публично състезание Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр.София
03.08.2018 г.  20180731-00246-0032 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Публично състезание “Доставка на защитни обувки”
02.08.2018 г.  20180801-00126-0023 Община Несебър Публично състезание изграждане на "Обреден дом" към гробищен парк - Несебър в ПИ 51500.74.142, м. Кокалу, земл. гр. Несебър
01.08.2018 г.  20180731-00772-0005 Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ - Старо наименование - Държавна агенция по горите /ДАГ/ Открита процедура ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА УСЛУГА ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ЕЛЕКТРОННА МОБИЛНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТА GSM/UMTS/LTE ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ И НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ
31.07.2018 г.  20180726-00814-0024 Община Враца Открита процедура „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година“
30.07.2018 г.  20180727-00537-0021 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/ Открита процедура Доставка на строителни материали за нуждите на ДПФЗД – Северозападна България, по обособени позиции
27.07.2018 г.  20180726-00546-0034 Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/ Открита процедура “Периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив за нуждите на „УСБАЛО“ ЕАД“ за срок от 12 месеца
26.07.2018 г.  20180724-00122-0003 Община Червен бряг Открита процедура Изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града.
25.07.2018 г.  20180724-00298-0012 Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" гр. Русе Публично състезание Сключване на договори за застраховки
24.07.2018 г.  20180723-00004-0038 Водоснабдяване и канализация EООД - Плевен Открита процедура Доставка на електрическа енергия
23.07.2018 г.  20180720-02711-0044 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Генерал Тошево към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание Доставка чрез покупка по заявка на гуми за МПС
20.07.2018 г.  20180718-00830-0033 Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение /ПСАГБАЛ/ "Света София" ЕАД Публично състезание Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ Света София ЕАД за едногодишен период
19.07.2018 г.  20180717-02724-0025 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Осогово към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС“ за нуждите на ТП ДЛС „Осогово“ гр.Кюстендил за срок от 24 месеца“
18.07.2018 г.  20180716-00797-0060 Община Бургас Открита процедура Изработка на рекламни материали (печат и доставка) по предварително зададена визия за представителни цели, събития от програма „Култура“, дейността на общинските предприятия, проекти финансирани със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти и за всички други събития и кампании по инициатива на Община Бургас.
17.07.2018 г.  20180712-00009-0026 Община Девин Открита процедура „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ: Девин-Смолян-Девин и междуселищна автобусна линия Девин-Гьоврен-Девин.
16.07.2018 г.  20180713-00044-0025 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Открита процедура Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: Обособена позиция 1 –Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна; Обособена позиция 2 – Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749 , с обща дължина 16.816 км, област Бургас.
13.07.2018 г.  20180710-03788-0011 Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД Публично състезание "Доставка, абонаментно обслужване и ремонт на фискални устройства за нуждите на "Център за градска мобилност"ЕАД"
12.07.2018 г.  20180711-00246-0031 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 /П-62/
11.07.2018 г.  20180710-00373-0042 Тракийски университет - Стара Загора Публично състезание „Доставка чрез покупка на нови, неупортебявани моторни превозни средства за нуждите на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора“
10.07.2018 г.  20180705-00688-0024 Водоснабдяване и канализация ООД - Русе Публично състезание „Доставка на инертни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД –гр. Русе“
09.07.2018 г.  20180706-00530-0050 Национална агенция за приходите /НАП/ Открита процедура „Предоставяне на нови, неупотребявани моторни превозни средства /МПС/ за структурите на Национална агенция за приходите при условията на оперативен лизинг/дългосрочен наем“, в седем обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Наем на 17 /седемнадесет/ бр. фабрично нови автомобили с 4+1 места и общ пробег до 75 000 км. на автомобил за 36 /тридесет и шест/ месеца“; Обособена позиция №2 – „Наем на 7 /седем/ бр. фабрично нови лекотоварни товарни автомобили с 1+1 места и общ пробег до 45 000 км. на автомобил за 36 /тридесет и шест/ месеца“; Обособена позиция №3 – „Наем на 13 /тринадесет/ бр. фабрично нови леки автомобили с 8+1 места и общ пробег до 120 000 км. на автомобил за 36 /тридесет и шест/ месеца“; Обособена позиция №4 – „Наем на 4 /четири/ бр. фабрично нови товарни автомобили с 1+2 места и общ пробег до 45 000 км. на автомобил за 36 /тридесет и шест/ месеца“; Обособена позиция №5 – „Наем на 15 /петнадесет/ фабрично нови леки автомобили с 1+2 места и общ пробег до 80 000 км. на автомобил за 36 /тридесет и шест/ месеца“; Обособена позиция №6 – „Наем на 133 /сто тридесет и три/ фабрично нови леки автомобили с 4+1 места и общ пробег до 120 000 км. на автомобил за 36 /тридесет и шест/ месеца“; Обособена позиция №7 – „Наем на 30 /тридесет/ фабрично нови леки автомобили с 4+1 места и общ пробег до 200 000 км. на автомобил за 36 /тридесет и шест/ месеца“
06.07.2018 г.  20180704-00007-0013 Община Мездра Публично състезание Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на сграда в град Мездра, обект на интервенция по проект BG16RFOP001-5.001-0032 “Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“
05.07.2018 г.  20180703-00420-0013 Община Гълъбово Открита процедура Избор на изпълнител на СМР на обекти: "Рехабилитация и реконструкция на общински път SZR2040, участък от км. 0+000 до км. 2+200 /с. Великово/ и "Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR - 1042, гр. Гълъбово - с. Априлово"
04.07.2018 г.  20180702-00081-0053 Община Варна Открита процедура „Доставка на резервни части и модули за светофарните уредби на територията на община Варна“
03.07.2018 г.  20180702-00699-0041 Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/ Открита процедура „Извършване на специализиран автобусен превоз на работници и служители на ДП РАО по маршрут Враца – площадка АЕЦ Козлодуй - Враца“
02.07.2018 г.  20180627-00353-0007 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие Разработване на Глава 1 "Общо описание" на Отчет за анализ на безопасността (ОАБ) като самостоятелен документ за обществено достояние и актуализация на Глава 15 "Анализ на авариите" на база извършени нови анализи за преход на експлоатация на 104% с гориво ТВСА-12 за 5 и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй”
29.06.2018 г.  20180627-00397-0012 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора Открита процедура „Доставка на водомери и отчитане на водомери с вграден радио модул, магнитноиндукционни разходомери, ултразвукови разходомери, водомерни възли и водомерни шахти”.
28.06.2018 г.  20180627-00145-0028 Национален осигурителен институт /НОИ/ Открита процедура Модернизиране на гласовата комуникационна система в съществуващата инфраструктура на НОИ /трети етап/
27.06.2018 г.  20180622-05401-0004 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към Министерство на вътрешните работи Открита процедура "Доставка на моторни превозни средства“
26.06.2018 г.  20180625-00797-0054 Община Бургас Открита процедура „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособени в позиции както следва: ОП 1: „Реконструкция на ул. „Васил Левски“ от о.т. 439 до о.т. 437, ул. „Цар Самуил“ от о.т. 409 до о.т. 367 и от о.т. 413 до о.т. 410, ул. „Македония“ от о.т. 415 до о.т. 352, ул. „Пробуда“ от о.т. 422 до о.т. 351, ул. „Ивайло“ от о.т. 407 до о.т. 418 и от о.т. 432 до о.т. 512, ул. „Любен Каравелов“ от о.т. 426 до о.т. 428, гр. Бургас“; ОП 2: „Реконструкция на ул. „Христо Фотев“ от о.т. 368 до о.т. 361, ул. „Цар Самуил“ от о.т. 367 до о.т. 362, ул. „Македония“ от о.т. 352 до о.т. 356, ул. „Пробуда“ от о.т. 351 до о.т. 348, ул. „Любен Каравелов“ от о.т. 1 до о.т. 345 , ул. „Васил Левски“ от о.т. 2 до о.т. 344, ул. „Патриарх Евтимий“ от о.т. 370 до о.т. 343, ул. „Шейново“ от о.т. 359 до о.т. 342, гр. Бургас“.
25.06.2018 г.  20180621-00109-0037 Община Благоевград Договаряне без предварително обявление „Изпълнение на СМР по извършване на ремонт на приземен етаж на защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с адрес: ж.к. „Струмско“, ул. „Струма“ № 23“, собственост на Община Благоевград”
22.06.2018 г.  20180619-00203-0002 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София Открита процедура Доставка на униформено облекло”, разделена на 2 обособени позиции -Обособена позиция 1: Доставка на униформено облекло; -Обособена позиция 2: Доставка на връхно облекло.
21.06.2018 г.  20180618-02718-0006 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Договаряне без предварително обявление „Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и други материали за обзавеждане на сгради, собственост на ЮЦДП и ТП ДГС Пловдив”
20.06.2018 г.  20180619-00307-0038 Община Козлодуй Открита процедура „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица “Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, Община Козлодуй”
19.06.2018 г.  20180618-00568-0003 Община Созопол Открита процедура Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Зидарово
18.06.2018 г.  20180614-01351-0024 "Булгартрансгаз" ЕАД Открита процедура Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция ”Странджа” етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до ГИС „Странджа” и възел за включване към Tранзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2” Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация.
18.06.2018 г.  20180615-00533-0040 Летище София ЕАД Договаряне без предварителна покана за участие „Периодични доставки, по заявки на купувача, извършвани за срок от 12 месеца, на пет вида горива, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Авиационен бензин, който трябва да отговаря на следния стандарт: Авиационен бензин AVGAS 100 LL – ASTM D 910- последно издание или DEF STAN 91-90- последно издание;Обособена позиция № 2 - Авиационен керосин, който трябва да отговаря на следния стандарт: Авиационен керосин FUEL JET A1 – ASTM D 1655- последно издание или DEF STAN 91-091- последно издание;Обособена позиция № 3 - Автомобилно дизелово гориво, което трябва да отговаря на следния стандарт: Дизелово гориво „Евродизел”, БДС-EN 590 или еквивалент;Обособена позиция № 4 - Автомобилен бензин, който трябва да отговаря на следния стандарт: Автомобилен бензин, регулярен А95Н, БДС-EN 228 или еквивалент;Обособена позиция № 5 - Газьол за извънпътна техника и трактори, съдържание на сяра до 10 ppm, който ще се използва за отопление”.
15.06.2018 г.  20180612-00299-0011 Община Търговище Договаряне без предварително обявление Доставка чрез покупка на горива за нуждите на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджети към Община Търговище по две обособени позиции.
14.06.2018 г.  20180612-00094-0029 Специализирана болница за активно лечение по онкология "Свети Мина" ЕООД - Благоевград /старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Благоевград ЕООД/ Пряко договаряне Доставените медицински изделия и консумативи за хирургия
13.06.2018 г.  20180612-00145-0022 Териториално поделение на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - София - град /предишно наименование - Столично управление "Социално осигуряване"/ Открита процедура Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции: Обособена позиция №1 : Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение №1 и Обособена позиция №2 : Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, съгласно Приложение №2, включени в Списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП
12.06.2018 г.  20180611-00085-0022 Военномедицинска академия /ВМА/ Открита процедура “Доставка на лекарствени продукти, радиофармацевтици, ентерални храни, ваксини и субстанции за нуждите на ВМА и подчинените й структури”
11.06.2018 г.  20180607-00353-0010 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие Извънгаранционно поддържане и развитие на проекта на компютърна информационна управляваща система (КИУС) Ovation по първи, втори контур, спецкорпус-3 и системи за радиационнен мониторинг на 5 и 6 енергоблок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
08.06.2018 г.  20180607-00184-0042 Община Пещера Публично състезание "Извършване на Обследване за установяване на Техническите характеристики и Енергийната ефективност и Изготвяне на Технически и Енергийни паспорти, така и доклади за Установени Технически характеристики и Енергийна ефективност за нуждите на Община Пещера“
07.06.2018 г.  20180605-04958-0059 Народно читалище - Наука 1870 г., гр. Троян Открита процедура „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕАТРАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕМОНТ И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1870 Г.“ В ГР. ТРОЯН“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ“.
06.06.2018 г.  20180605-00157-0060 Община Мизия Публично състезание Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия" - гр. Мизия: ул. "Любен Каравелов", ул. "Петко Банков", ул. "Георги Димитров" и ул. "Кузман Янкулов", с. Софрониево: ул. "Дафинка Чергарска", в с. Крушовица: ул. "Лазар Драйчев", ул. "Васил Воденичарски" и ул. "Люлин", в с. Липница: ул. "Александър Стамболийски" и в с. Войводово: ул. "Георги Димитров"
05.06.2018 г.  20180601-00353-0001 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие Подмяна на РТ-шкафове, панели с нормиращи преобразуватели, кросови шкафове и електрозахранващи панели на датчици КИП по I и II контур
04.06.2018 г.  20180531-00087-0024 Столична община Открита процедура „Цялостно саниране на сградата на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД”
01.06.2018 г.  20180531-00753-0039 Община Свищов Открита процедура „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на СМР за преустройство и промяна на предназначение на сграда в гр. Свищов, ул. Цар Борис I, №36 в Център за грижа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване“
31.05.2018 г.  20180529-00104-0024 Община Мадан Публично състезание Рехабилитация на общински пътища на територията на община Мадан, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на главен път за с. Равнил - Общински път № SML 3137 /ІІІ-865, Леска - п.к. Стояново/ - Равнил от км.0+600 до км. 2+600, дължина на участъка 2000 м“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на главен път за с. Студена - с. Боровина, SML 1135 / ІІІ – 865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена – Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбина – Студена (от км 5+980 до км 8+560), дължина на участъка 2580 м“.
30.05.2018 г.  20180525-00185-0031 Община Белослав Пряко договаряне „Доставка на течни горива (бензин и дизелово гориво) за нуждите на Община Белослав”
29.05.2018 г.  20180528-00169-0001 Община Ловеч Открита процедура Изработване на рекламни материали за нуждите на Община Ловеч за 2018 г.“
28.05.2018 г.  20180525-00109-0021 Община Благоевград Открита процедура Избор на лицензиран одитор за одит на проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград”, финансиран с договор за БФП № BG16RFOP001-1.008-0007-С01/17.04.2018 г., по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”
25.05.2018 г.  20180523-00203-0032 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София Открита процедура Ремонт на възли, детайли и специални части за трамвайни мотриси и тролейбуси, разделени на 10 обособени позиции, което е продиктувано от ремонтираните изделия (части), начина им на използване /използват се в различни видове превозни средства/, начина им на производството и имат различно предназначение.
23.05.2018 г.  20180522-00415-0010 Многопрофилна болница за aктивно лечение /МБАЛ/ "Света Петка Българска" ЕООД - Нова Загора Открита процедура “ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА ЕООД, ГР. НОВА ЗАГОРА”
22.05.2018 г.  20180518-00637-0024 Община Сатовча Публично състезание „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работна“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча“
21.05.2018 г.  20180518-00145-0047 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Хасково Публично състезание Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково
18.05.2018 г.  20180517-00211-0031 Община Хасково Открита процедура "Ремонтни дейности на обект:"Център за обществена подкрепа"- помещения за спешен прием"
17.05.2018 г.  20180516-00151-0006 Община Троян Пряко договаряне "Доставка на материали, необходими за строителни и монтажни работи на ОП "Комунални услуги"- Троян" през 2018 г. - 2019 г.
16.05.2018 г.  20180511-02712-0015 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Сеслав, гр. Кубрат към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Публично състезание извършване на агротехнически услуги-жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница, царевица и слънчоглед/ на територията на ТП ДГС "Сеслав", гр.Кубрат
15.05.2018 г.  20180510-01785-0003 Национален център по заразни и паразитни болести/НЦЗПБ/ - София Открита процедура „Доставка на диагностични тестове и медицински консумативи по "Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия" през 2018 г. и Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България за 2018
14.05.2018 г.  20180509-00081-0031 Община Варна Открита процедура „Доставка на оригинални консумативи, доставка на съвместими консумативи /заместители/ за принтери и МФУ за нуждите на Община Варна и второстепенните ѝ разпоредители по обособени позиции“
11.05.2018 г.  20180508-00109-0056 Община Благоевград Открита процедура „Инженеринг - проектиране, ведно с авторски надзор и изграждане на уличен водопровод и канализаия на ул. „Търново“ от о.т. 153 до о.т. 170“
10.05.2018 г.  20180508-02443-0048 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София Открита процедура Основен ремонт на покрива на административната сграда на сектор "Специализирани оперативни дейности" при СДПБЗН, град София, бул. "Рожен" 26"
09.05.2018 г.  20180508-00435-0041 "Софийска вода" АД Публично състезание TT001749 Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на „Софийска вода“ АД
08.05.2018 г.  20180502-02849-0051 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР Открита процедура Доставка на автомобилни гуми
04.05.2018 г.  20180502-00694-0003 Община Гурково Договаряне без предварително обявление Доставка на течни горива- дизелово гориво, безоловен бензин, газ пропан бутан, масла, антифриз и спирачна течност за нуждите на Община Гурково.
03.05.2018 г.  20180430-00797-0043 Община Бургас Открита процедура „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства по обособени позиции: ОП 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в УПИ І, кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас“. ОП 2: „Доставка и монтаж на оборудване на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в УПИ І, кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас“. ОП 3: „Доставка и монтаж на съоръжения за кът за отдих в УПИ I, кв. 1 по плана на Приморски план, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“.
02.05.2018 г.  20180427-02718-0007 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Борово към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Публично състезание „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство ( косене на 150 дка дивечови ливади ) за нуждите на ТП ДЛС „Борово” за срок от 12 месеца”
30.04.2018 г.  20180426-02716-0015 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Мъглиж към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари чрез отстраняване на горската покривка, храстите и тревата до минералния почвен слой, които не са строителство по смисъла на ЗУТ и на ЗГ, в горските територии на ТП ДГС „Мъглиж”, през 2018 год.”.
27.04.2018 г.  20180424-00056-0039 Община Харманли Открита процедура Основен ремонт на улици в селата на Община Харманли
26.04.2018 г.  20180424-02718-0020 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Борино към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Договаряне без предварително обявление Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.), стопанисвани от ТП „ДГС – Борино”, вкл. доставка на резервни части и консумативи за срок от 24 месеца
25.04.2018 г.  20180420-00145-0022 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Монтана Публично състезание Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана
24.04.2018 г.  20180419-00461-0025 Четвърта многопрофилна болница за активно лечение /IV МБАЛ/ - София АД Открита процедура Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
23.04.2018 г.  20180419-00594-0035 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Иван Рилски" ЕАД - София Открита процедура Абонаментно сервизно обслужване на климатични и вентилационни системи, и машини
20.04.2018 г.  20180417-00087-0011 Столична община Открита процедура 1. „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – II зона, включваща райони “Овча купел, Красна поляна, Красно село и Банкя“. 2. „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – IV зона, включваща райони “Оборище, Сердика, Подуяне и Нови Искър“.
19.04.2018 г.  20180417-00287-0041 Община Белоградчик Публично състезание “Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“
18.04.2018 г.  20180417-00621-0020 Община Две могили, област Русе Публично състезание „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две Могили“.
17.04.2018 г.  20180416-00388-0011 Българска национална телевизия /БНТ/ Открита процедура „Доставка на оборудване за малка подвижна телевизионна станция за работа в HD формат”
16.04.2018 г.  20180411-00684-0023 Болница "Лозенец" - София Открита процедура “Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””
13.04.2018 г.  20180410-00530-0009 Национална агенция за приходите /НАП/ Открита процедура „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“
12.04.2018 г.  20180405-05448-0035 Народно читалище - Развитие 1869, гр. Дряново Публично състезание „Реконструкция и ремонт на “Народно Читалище „Развитие – 1869“ гр. Дряново
11.04.2018 г.  20180405-00705-0007 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен Открита процедура “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ Д-р Иван Селимински Сливен” АД”
10.04.2018 г.  20180405-00712-0042 Община Поморие Публично състезание „Консултантски услуги за управление на проект № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“
05.04.2018 г.  20180403-00098-0005 Община Гоце Делчев Публично състезание Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на обект „Социално предприятие „Цветен град““ намиращ се в УПИ II, кв. 98 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев
04.04.2018 г.  20180403-00178-0040 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен Открита процедура „Доставка на специализиран консуматив, необходим за работа с ендоскопска система ,,Da Vinci S, модел: SS2000, system, IS 2000, G1.1” за роботизирана хирургия за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.
04.04.2018 г.  20180330-00212-0021 Община Петрич Открита процедура Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: • BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037,634 • BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84 • BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III– 198 от км 0+000 до км 3+100• BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово
03.04.2018 г.  20180330-05585-0029 Народно читалище - Иван Вазов - 1947, гр. Костинброд Публично състезание ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ № 23/07/2/0/00576 „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ-1947“- ГР. КОСТИНБРОД“, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ДОГОВОР ЗА БФП С №23/07/2/0/00576/21.09.2017Г., ПО ДЕЙНОСТ №1 „РЕМОНТ НА СГРАДА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ-1947“- ГР. КОСТИНБРОД“
03.04.2018 г.  20180330-02716-0018 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Твърдица към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Пряко договаряне „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор аз срок от 48 месеца”
03.04.2018 г.  20180330-01271-0044 Столична община - Район "Сердика" Публично състезание Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Ремонт на покрив на топла връзка и физкултурен салон на 29 СУ „Кузман Шапкарев” ; ІІ-ра обособена позиция: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ №149 „Зорница” – втора сграда и IIІ-та обособена позиция: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”.
30.03.2018 г.  20180328-00484-0004 Община Костенец Открита процедура Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000”
29.03.2018 г.  20180326-00520-0018 Лесотехнически университет /ЛТУ/ Договаряне без предварително обявление „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет“
28.03.2018 г.  20180323-00604-0033 Община Любимец Открита процедура Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Целодневна детска градина „Рай“, находяща се в гр. Любимец, с. Малко Градище и с. Лозен, община Любимец
27.03.2018 г.  20180322-00267-0030 Община Пловдив Открита процедура Текущ ремонт на Професионална Гимназия по Вътрешна Архитектура и Дървообработване "Христо Ботев", гр. Пловдив
26.03.2018 г.  20180323-02022-0020 Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието /ГДО към МП/ Открита процедура „Предоставяне и поддържане на защитена VPN услуга от комуникационен оператор на територията на страната за нуждите на ГД „Охрана”
23.03.2018 г.  20180322-01379-0009 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Открита процедура Ремонт на ВЛ 220 кV „Камчия“ в участъка от ст.№ 1 до ст.№ 228
22.03.2018 г.  20180320-02724-0042 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Искър към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ Открита процедура „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДЛС Искър” за срок от 36 месеца”.
21.03.2018 г.  20180316-00606-0039 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Открита процедура Доставка, чрез покупка на употребявани автомобили и техника за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД Предметът на поръчката е разделен на следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Доставка чрез покупка на четири броя употребявани автомобили – хечбек, 5 врати". 2. Обособена позиция № 2 „Доставка чрез покупка на три броя употребявани автомобили тип „Пикап“ /или еквивалент/” 3. Обособена позиция № 3 „Доставка чрез покупка на четири броя употребявани товарни автомобили – тип самосвал с тристранно разтоварване на коша“ 4. Обособена позиция № 4 „Доставка чрез покупка на три броя употребявани каналопочистващи машини“ 5. Обособена позиция № 5 „Доставка чрез покупка на един брой употребяван мотокар“
20.03.2018 г.  20180319-01379-0003 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Открита процедура „Доставка на 3 броя шунтови реактори 50 000 кVAr, 31,5 kV“
20.03.2018 г.  20180319-00752-0054 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура "Доставка на камериза за носене на униформата на гранично-полицейски служители"
19.03.2018 г.  20180314-03000-0035 Областна дирекция /ОД/ на МВР - Пазарджик Договаряне без предварително обявление Снабдяване с ел. енергия /ниско напрежение/ на сградния фонд /обекти/, управляван от ОДМВР - Пазарджик Описание: Снабдяване с ел. енергия /ниско напрежение/ на сградния фонд /обекти/, управляван от ОДМВР - Пазарджик. 1. Срок на договора за възлагане на обществената поръчка - 3 /три/ години. 2. Стойността на договора за възлагане на обществената поръчка не може да бъде предварително определена, т.е. не може да се прогнозира реалното потребление на ел. енергия в рамките на срока на договора, както и действащите към съответния период регулярни цени. Прогнозната стойност на поръчката за срок от три години, за всички обекти на ОДМВР - Пазарджик, от доставчик "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД е на стойност 792 000 лв. без ДДС, изчислена въз основа на разхода за този вид доставка през предходните 12 /дванадесет/ месеца, умножен по три и завишен с 20%
16.03.2018 г.  20180314-00512-0010 Медицински университет /МУ/ - Пловдив Договаряне без предварително обявление Доставка на лабораторни реактиви, субстанции и имунологични китове за нуждите на Медицински университет - Пловдив по пет обособени позиции
15.03.2018 г.  20180314-00484-0046 Община Костенец Открита процедура Подобряване материалната база на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец
14.03.2018 г.  20180312-00795-0025 Община Садово Открита процедура “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР), СЪПЪТСТВАЩИ СМР И УСЛУГИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „СВОБОДА”, с. КАТУНИЦА, ОБЩИНА САДОВО”
13.03.2018 г.  20180312-01032-0012 Институт по животновъдни науки - Костинброд Публично състезание „Доставка на комбинирани фуражи и зърнено-фуражни суровини за нуждите на Институт по животновъдни науки – Костинброд"
12.03.2018 г.  20180307-02711-0006 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Провадия към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание „Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Провадия за 2018 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация“
09.03.2018 г.  20180306-00794-0018 Община Левски Публично състезание „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Левски“, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020“
08.03.2018 г.  20180302-00774-0038 Община Стара Загора Открита процедура ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”, в УПИ I за училище кв.127 по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ангел Кънчев“ № 82
07.03.2018 г.  20180306-02718-0005 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Батак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Публично състезание Основен ремонт на почивна база "Надпяване", местност Корията в териториалния обхват на ТП ДГС "Батак"
06.03.2018 г.  20180302-00115-0047 Община Русе Открита процедура ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА: ОП „Комунални дейности“ – Русе, ОП „Паркстрой“, ОП “Русе арт“ ОП „Спортни имоти“ и ОП „Обреден дом – Русе“ по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Строителни материали Обособена позиция 2 - Електроматериали Обособена позиция 3 - Други материали
02.03.2018 г.  20180227-00340-0028 Община Угърчин Открита процедура „Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“ №11/07/2/0/00517 по 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване. Обособена позиция №2: Доставка на мебели. Обособена позиция №3: Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване.“
01.03.2018 г.  20180227-01272-0005 Столична община - Район "Слатина" Открита процедура Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина” , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5. 2. Обособена позиция № 2 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б. 3. Обособена позиция № 3 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 (по обособена позиция № 1). 4. Обособена позиция № 4 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б. (по обособена позиция № 2). 5. Обособена позиция № 5 - Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 (по обособена позиция № 1). 6. Обособена позиция № 6 - Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б (по обособена позиция № 2).
01.03.2018 г.  20180227-00340-0026 Община Угърчин Публично състезание „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин” по проект №11/07/2/0/00517“ Избраният за изпълнител участник следва да упражни строителен надзор при изпълнение на „Реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин във връзка с реализацията (изпълнението) на проект: „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“, финансиран с Договор за предоставяне на финансова помощ № 11/07/2/0/00517, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“.
28.02.2018 г.  20180226-00064-0066 Община Чепеларе Публично състезание „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция” (INTEGRA_TOUR), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”
27.02.2018 г.  20180223-00081-0025 Община Варна Договаряне без предварително обявление „Доставка на 300 000 квт. ч. на ел. енергия за нуждите Община Варна“
26.02.2018 г.  20180222-00490-0018 Община Марица, област Пловдив Публично състезание „Изграждане на целодневна детска градина в УПИ V–502.1023, от кв.30 по плана на с.Калековец, Община Марица”
23.02.2018 г.  20180221-00537-0031 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/ Публично състезание Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции
22.02.2018 г.  20180220-00396-0054 Община Борово Открита процедура „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“
21.02.2018 г.  20180219-02711-0050 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тервел към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание Доставка на препарати за растителна защита
20.02.2018 г.  20180216-00748-0019 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“
19.02.2018 г.  20180216-00385-0018 Община Пазарджик Договаряне без предварително обявление „Доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане и провеждане на обучение на служители по проект: „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната. база на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик по 2 обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на софтуерни продукти и компютърна техника за нуждите на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик“; Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на фитнес екипировка за нуждите на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик“
16.02.2018 г.  20180213-00031-0019 Община Малко Търново Публично състезание “Закриване и рекултивация на „Общинско депо за неопасни отпадъци“ в местност „Ярково“ до гр. Малко Търново“
15.02.2018 г.  20180214-00087-0022 Столична община Открита процедура Рехабилитация на бул.“Асен Йорданов“ от бул.“Шипченски проход“ до бул.“Христофор Колумб“ и на ул.“Искърско шосе“ от бул.“Христофор Колумб“ до ул.“Димитър Пешев“, включително трамваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход” и бул. „Асен Йорданов” от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф.Цветан Лазаров“, по съществуващо положение“
14.02.2018 г.  20180213-00373-0025 Тракийски университет - Стара Загора Публично състезание Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена
13.02.2018 г.  20180208-00532-0007 Община Ардино Публично състезание „Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Мировец от утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 14:00 - 08:30 часа”
12.02.2018 г.  20180208-02695-0031 Пазари изток - ЕАД Публично състезание Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Пазари Изток ЕАД
09.02.2018 г.  20180206-01011-0026 Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Христо Стамболски"/МБАЛ/ - Казанлък /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Казанлък/ Открита процедура Доставка на общоболнични консумативми за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
08.02.2018 г.  20180206-00814-0018 Община Враца Открита процедура „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти: „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. ”Поп Сава Катрафилов” до ул. ”Кръстьо Българията” и 12 улици в централна градска част“
08.02.2018 г.  20180205-00464-0026 Община Родопи, област Пловдив Договаряне без предварително обявление „Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на уличната мрежа по населени места, находящи се на територията на община Родопи, област Пловдив през експлоатационен сезон 2017/2018" по обособени позиции: Обособена позиция № 4 с предмет:„Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на уличната мрежа на село Брестовица, Община Родопи", Обособена позиция №11 с предмет: „Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на уличната мрежа на село Марково, Община Родопи“ и Обособена позиция №13 с предмет: „Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на уличната мрежа на село Първенец, Община Родопи“
07.02.2018 г.  20180202-00165-0007 Министерство на образованието и науката /МОН/ Пряко договаряне Адаптиране на методологията за ограмотяване и обучение на възрастни с новото учебно съдържание, предвидено за 5., 6. и 7. клас
06.02.2018 г.  20180201-00052-0033 Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново Открита процедура „Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти и дежурен персонал на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“
05.02.2018 г.  20180202-02331-0037 Средно училище "Д-Р Петър Берон"/СУ/, с. Хитрино /Старо наименование - Средно общообразователно училище "Д-Р Петър Берон"/СОУ/, с. Хитрино/ Открита процедура “Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на СУ "Д-р Петър Берон" с. Хитрино
02.02.2018 г.  20180201-00816-0021 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Благоевград АД Открита процедура „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - Благоевград” АД
01.02.2018 г.  20180130-00116-0048 Община Лом Открита процедура Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 “Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом”, финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, по 13 (тринадесет) обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на постелъчен инвентар – стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж/инсталиране на техническо оборудване“ Обособена позиция №3: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане“ Обособена позиция №4: „Доставка и монтаж на модулни сцени“ Обособена позиция №5: „Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане“ Обособена позиция №6: „Доставка на музикални инструменти за оборудване кабинети „Музика““ Обособена позиция №7: „Доставка на оборудване за лаборатории“ Обособена позиция №8: „Доставка и монтаж на оборудване за медицински кабинет“ Обособена позиция №9: „Доставка на оборудване за специализирани кабинети“ Обособена позиция №10: „Доставка и монтаж на спортно оборудване за физкултурни салони“ Обособена позиция №11: „Доставка/монтаж на текстилни изделия“ Обособена позиция №12: „Доставка на уреди за спорт и игра в детските градини“ Обособена позиция №13: „Доставка на ученически пособия“
31.01.2018 г.  20180126-00572-0041 Община Сандански Открита процедура "Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в Екип за организация и управление на проект BG16M10P002-2.002-0013"
30.01.2018 г.  20180129-00717-0014 Община Бойчиновци Открита процедура „ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ”
29.01.2018 г.  20180126-00051-0043 Община Видин Открита процедура „Информация и публичност по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин” на ОПРР 2014-2020, по обособени позиции“
26.01.2018 г.  20180123-00140-0010 Община Ихтиман Публично състезание Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: ” Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман ”
25.01.2018 г.  20180123-00334-0040 Агенция "Митници" Открита процедура „ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА МИТНИЦА ВАРНА”
24.01.2018 г.  20180122-00325-0036 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив Открита процедура Доставка чрез наем на копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите за работа с техниката в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД.
23.01.2018 г.  20180122-00311-0042 Агенция по заетостта Открита процедура „ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА” ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.017-001-C01 „ГОТОВИ ЗА РАБОТА” ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И ИНИЦИАТИВАТА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАТО СЛЕДВА: Обособена позиция № 1: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-София” Обособена позиция № 2: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Бургас” Обособена позиция № 3: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Варна” Обособена позиция № 4: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Ловеч” Обособена позиция № 5: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Монтана” Обособена позиция № 6: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Пловдив” Обособена позиция № 7: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Русе” Обособена позиция № 8: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Благоевград” Обособена позиция № 9: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Хасково”
22.01.2018 г.  20180119-00490-0026 Община Марица, област Пловдив Открита процедура Събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община „Марица“
19.01.2018 г.  20180116-00126-0036 Община Несебър Публично състезание избор на изпълнител за сезонна подръжка, извънгаранционно обслужване на съоръжения и консервация в края на сезона на автоматизирана паркинг-система и интегрирана система за достъп на МПС, съобразно нуждите на Община Несебър
19.01.2018 г.  20180117-02711-0001 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Черни лом - Попово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание „Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки, включително и за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен туризъм от ТП Държавно ловно стопанство "Черни Лом” гр.Попово при „СИДП” ДП Шумен за 2018 год. в обособени позиции"
18.01.2018 г.  20180116-00015-0023 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/ Пряко договаряне Доставка на елементи за акустична стръскваща система за бункери на въздухоподгревател на котел ЕП 62
17.01.2018 г.  20180112-00575-0028 Община Раковски Открита процедура “Организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци и биоразградими отпадъци, генерирани от жилищните и нежилищни имоти на територията на Община Раковски; машинно метене и машинно миене на благоустроените улици и територии за обществено ползване в Община Раковски”
16.01.2018 г.  20180112-00246-0003 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на лагери с общо предназначение и други по две обособени позиции: I-ва обособена позиция – Доставка на лагери търкалящи с общо предназначение, съгласно спецификация; IІ-ра обособена позиция – Доставка на лагери специфични, лагерни тела и други, съгласно спецификация.
15.01.2018 г.  20180112-00737-0006 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ Открита процедура „Доставка и гаранционна поддръжка на преносими компютри“
12.01.2018 г.  20180110-01467-0037 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Открита процедура Доставка на защитни стикери за средствата за търговско измерване (електромери), собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
11.01.2018 г.  20180109-00307-0025 Община Козлодуй Публично състезание Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй - Бунгала към административна сграда на Община Козлодуй”
10.01.2018 г.  20180105-00603-0024 Община Баните, област Смолян Публично състезание "Изготвяне на обследване за енергийна ефективност,архитектурно заснемане на сгради,техническо проектиране и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради: 1.Административна сграда "Общинска администрация" в с. Баните 2.Административна сграда "Кметство" в с.Гълъбово 3.Административна сграда "Кметство" в с.Вишнево 4.Административна сграда "Кметство" в с.Давидково 5.Административна сграда "Кметство" в с.Загражден 6.Административна сграда "Кметство" в с.Вълчан дол 7.Административна сграда "Кметство" в с.Оряховец
09.01.2018 г.  20180108-00184-0040 Община Пещера Открита процедура „Доставка на товарни средства за отпадъци за нуждите на ОП “Чистота и поддръжка на общинската инфраструктура“ гр. Пещера“
08.01.2018 г.  20180105-00233-0028 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Открита процедура „Археологическо наблюдение и ограничени спасителни археологически проучвания и дейности/надзор по време на строителните дейности в железопътен участък София- Елин Пелин“
05.01.2018 г.  20180103-00518-0028 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен Открита процедура „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк” – гр. Шумен за срок от дванадесет месеца“
04.01.2018 г.  20171229-00662-0008 Община Раднево, област Стара Загора Открита процедура Приготвяне и доставка на обедно хранене за учениците от I до VII клас в средищните училища в Община Раднево
03.01.2018 г.  20180102-00426-0012 Община Кюстендил Публично състезание Доставка на канцеларски материали, консумативи и офис оборудване, обособени в позиции
03.01.2018 г.  20180102-05516-0023 Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Открита процедура „Организиране на събития за нуждите на председателството на Съвета на ЕС през 2018г. и за нуждите на МБПСЕС 2018 "
02.01.2018 г.  20171222-00334-0019 Агенция "Митници" Пряко договаряне „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Административната сграда на Митница Свищов, с адрес: гр. Свищов, ул. „Дунав“ № 10“
29.12.2017 г.  20171222-00752-0027 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Доставка и монтаж на обзорно сензорна система за наблюдение за хеликоптер
28.12.2017 г.  20171220-01467-0015 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Открита процедура „Доставка на триполюсни товарови прекъсвачи за монтиране на закрито“, реф. № PPD17-141
22.12.2017 г.  20171220-00257-0044 Община Ботевград Открита процедура Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда "Славейков 21-23" с административен адрес: гр. Ботевград, ул. "Славейков" № 21 и № 23
21.12.2017 г.  20171219-00541-0023 Община Бяла, област Варна Открита процедура „Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на Община Бяла”
20.12.2017 г.  20171219-02718-0014 Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура Доставка чрез покупка на 24 броя употребявани високопроходими автомобили, необходими за дейността на Южноцентрално държавно предприятие
20.12.2017 г.  20171219-00600-0006 Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести /МБАЛББ/ "Света София" ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести /СБАЛББ/ "Света София" ЕАД - София/ Публично състезание Доставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал в МБАЛББ "Света София" ЕАД
19.12.2017 г.  20171218-00130-0011 Авиоотряд 28 - София Открита процедура “Наземна и полетна тренажорна подготовка на авиационния персонал на Авиоотряд 28 на самолет Фалкон-2000”
19.12.2017 г.  20171214-01968-0005 XVI Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" гр. Перник Договаряне без предварително обявление Доставка на газьол за ПКЦ за нуждите на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Перник
18.12.2017 г.  20171215-00420-0008 Община Гълъбово Пряко договаряне „Приготвяне и доставка на топъл обяд по предварителна заявка на Община Гълъбово, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05FMOP001-3.002 - 0221 по Оперативна програма за храна и/или основно материално подпомагане - „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019 г“
15.12.2017 г.  20171214-01379-0015 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Открита процедура "Доставка на вакуумни прекъсвачи Ср.Н."
14.12.2017 г.  20171211-00102-0007 Национален институт на правосъдието Открита процедура Изработване и внедряване на информационна система за управление на процеса на обучение, във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-3.002-0002 „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран с безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ)
13.12.2017 г.  20171208-00797-0029 Община Бургас Договаряне без предварително обявление Доставка и монтаж на ОВК съоръжения - подмяна на термопомпен агрегат за ДГ "Чайка" - гр. Бургас.
12.12.2017 г.  20171211-00233-0042 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Открита процедура „Доставка на компютърно, периферно офис оборудване и лицензиран софтуер за нуждите на ЗПУИП София-Пловдив” – в три обособени позиции
11.12.2017 г.  20171207-05397-0013 Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/ Публично състезание "Изготвяне на анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави"
08.12.2017 г.  20171206-00166-0021 Община Доспат Публично състезание „Разширение на сградата на основно училище в село Късак община Доспат”
07.12.2017 г.  20171205-00738-0025 Патентно ведомство на Република България /РБ/ Публично състезание „Избор на експерти, членове на екип за управление на проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, разделена в две обособени позиции : Обособена позиция № 1 „Експерт Отчетност на дейностите по проекта“; Обособена позиция № 2 „Експерт „Финансова отчетност на дейностите по проекта“.
06.12.2017 г.  20171204-00870-0011 Специализирана болница за активно лечение по детски болести /СБАЛДБ/ ЕАД - София Открита процедура "Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ "Проф. Иван Митев" ЕАД"
05.12.2017 г.  20171204-02718-0030 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пещера към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП ДГС „Пещера” за срок от 36 месеца”.
05.12.2017 г.  20171130-02718-0014 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тракия /предишно наименование - Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чекерица към Държавно предприятие/ - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура „Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП „ДЛС-Тракия” по обособени позиции за срок от 24 месеца”
04.12.2017 г.  20171201-00115-0028 Община Русе Договаряне без предварително обявление Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж, Домове за стари хора, Социално предприятие обществена трапезария Детска млечна кухня, Хранителните продукти са по групи по закона за храните и са описани в приложения: Приложение № 5 Други храни Приложение № 6 Масла и мазнини Приложение № 11 Яйца и яйчни продукти Приложение № 12 Подправки - пресни и изсушени Приложение № 13 Месни и месно-растителни консерви Приложение № 14 Риба, рибни продукти и други морски храни
01.12.2017 г.  20171128-00647-0020 Министерство на културата /МК/ Публично състезание Дигитализиране на фотограматични плаки за 350 обекта на недвижими култулни ценности
30.11.2017 г.  20171129-00017-0040 Община Берковица Публично състезание Доставка на един брой нов специализиран автомобил - мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване
29.11.2017 г.  20171127-00848-0035 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Атанас Дафовски" АД - Кърджали Открита процедура "Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"
28.11.2017 г.  20171123-02716-0004 Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално охранителна техника /СОТ/, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на ЮИДП ДП за срок от 2 /две/ години”
27.11.2017 г.  20171122-00116-0046 Община Лом Публично състезание „Специализиран превоз на ученици за учебните дни през периода м. Януари – м. Юни на 2018 г. по обособени позиции: Маршрут 1. „Лом –-Расово-Аспарухово -Ст. махала - Лом”, - общо 80 км на ден; Маршрут 2. „Лом – Комощица - Лом”, общо 68 км. на ден; Маршрут 3. „Лом – Мокреш – Ботево – Разград – Златия - Игнатово – Ковачица - Лом”/ общо 120 км. на ден; Маршрут 4. „Лом - Долни Цибър – Ковачица – Лом”, общо 110 км. на ден; Маршрут 5. „Лом-– Мокреш – Черни връх - Лом” общо 140 км. на ден.“
24.11.2017 г.  20171123-00752-0002 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Отпечатване на обучителни и информационни материали
23.11.2017 г.  20171122-01558-0011 БДЖ - Товарни превози ЕООД Договаряне без предварителна покана за участие „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от пет години.
22.11.2017 г.  20171120-00694-0023 Община Гурково Публично състезание „Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по Проект BG05FMOP001-3.002-0083-С02 ”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”.
21.11.2017 г.  20171116-00045-0032 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Пловдив ЕООД- /Старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Пловдив ЕООД/ Открита процедура “Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”
20.11.2017 г.  20171117-00087-0025 Столична община Открита процедура Доставка на гранулирана храна за възрастни и малки/до 4м. възраст/ кучета, настанени в обектите на ОП „Екоравновесие“
17.11.2017 г.  20171114-00540-0006 Регионална дирекция по горите/РДГ/ - Кюстендил - /Старо наименование Регионално управление на горите /РУГ/ - Кюстендил Открита процедура Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на: горскостопански карти; план за ловностопанските дейности; план за дейностите по опазване на горските територии от пожари; горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП “Държавно ловно стопанство Осогово”, териториално поделение на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград
16.11.2017 г.  20171113-00690-0008 Община Борован Открита процедура „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Борован по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 2 - „Доставка на месо и месни продукти” Обособена позиция № 3 - „Доставка на риба” Обособена позиция № 4 - „Доставка на захарни изделия” Обособена позиция № 5 - „Доставка на пакетирани хранителни стоки и подправки” Обособена позиция № 6 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци” Обособена позиция №7 - „ Доставка на хляб ” Обособена позиция № 8 - „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”
16.11.2017 г.  20171114-00814-0020 Община Враца Публично състезание „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор), във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Враца” за обект: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Враца бул. „Христо Ботев“ № 140, бл. „Май“ № 1“
15.11.2017 г.  20171110-02724-0024 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пирдоп към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Договаряне без предварително обявление Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца.
14.11.2017 г.  20171110-00307-0031 Община Козлодуй Публично състезание „Реконструкция на улици на територията на град Козлодуй”
13.11.2017 г.  20171110-00797-0044 Община Бургас Открита процедура „Доставка на хигиенни и почистващи материали по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в Общините Бургас, Средец и Малко Търново”, по обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка на хигиенни и почистващи материали. Обособена позиция 2. Доставка на специфични медицински препарати, хигиенни материали и консумативи “
10.11.2017 г.  20171109-00904-0024 Община Драгоман Договаряне без предварително обявление „Доставка на горива за нуждите на Община Драгоман “ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: ”Доставка чрез зареждане на горива за МПС и друга техника за нуждите на Община Драгоман посредством абонаментни карти или друг еквивалент за безкасово плащане”; Обособена позиция 2 : “Доставка на гориво за отопление - газьол 0.1% S – маркиран за отопление за административната сграда на община Драгоман”;
09.11.2017 г.  20171106-02885-0022 Софийски имоти ЕАД Публично състезание Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза на проектиране „Технически проект“ за обект „Високоетажна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, в УПИ XII-293, кв.262, м.“Зона Б-5-3“, район „Възраждане“, гр.София
08.11.2017 г.  20171103-02724-0022 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Осогово към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура Доставка чрез покупка и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ за нуждите на ТП ДЛС „Осогово”
07.11.2017 г.  20171103-02716-0014 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Средец към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Публично състезание Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри и др. вкл. и техника в извънгаранционен сервиз/
06.11.2017 г.  20171101-01037-0031 Община Копривщица Открита процедура „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“
03.11.2017 г.  20171031-00233-0028 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Открита процедура Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2
02.11.2017 г.  20171030-00197-0011 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив Открита процедура Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение(НН) и координатор на балансираща група на "ВиК" ЕООД - Пловдив
01.11.2017 г.  20171027-04077-0042 БМФ Порт Бургас ЕАД Публично състезание ИЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС - ЗАПАД”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС, СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРЕДВАРИТЕЛНИ (ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ) ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА № 10 ОТ 31.03.2014 г., ЗА ОБХВАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЗРАБОТВАНЕТО, ОДОБРЯВАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
31.10.2017 г.  20171030-00733-0042 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян Договаряне без предварително обявление “Доставка на газьол за отопление за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД"
30.10.2017 г.  20171025-01266-0023 Столична община - Район "Нови Искър" Публично състезание „Приготвяне и доставяне на храна „Топъл обяд“ в СО-район „Нови Искър“ финансиран от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” съфинансирана от „Фонда за европейско подпомагана на най-нуждаещите се лица“
27.10.2017 г.  20171024-00301-0003 Многопрофилна болница за aктивно лечение /МБАЛ/ - Бургас АД Открита процедура „Периодични доставки на специфични медицински консумативи за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД””
26.10.2017 г.  20171025-00051-0056 Община Видин Открита процедура „Избор на изпълнител за дейностите по строителен надзор съгласно чл.168 от ЗУТ по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“, BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“
25.10.2017 г.  20171024-04177-0015 АресГаз ЕАД - Старо наименование - Черноморска технологична компания/ Публично състезание Застраховане на дълготрайни материални активи - Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност.
24.10.2017 г.  20171020-00246-0029 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Публично състезание "Доставка на 1100 тона течна натриева основа, техническа"
23.10.2017 г.  20171020-00536-0031 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора Открита процедура „Доставка на ортопедични имплати, консумативи и инструментариум за нуждите на ортопедична операционна в „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр.Стара Загора”
20.10.2017 г.  20171017-02190-0001 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Саво Ценов Савов" гр. Пирдоп Пряко договаряне „Доставка на газьол за отопление за нуждите на СУ „Саво Ц. Савов” гр. Пирдоп.
20.10.2017 г.  20171019-00222-0011 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/ Открита процедура „Изграждане на Public Key Infrastructure (PKI) инфраструктура за нуждите на ДП РВД“
19.10.2017 г.  20171017-00774-0050 Община Стара Загора Открита процедура “Публичност и визуализация на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ по процедура: BG16RFOP001-1.006 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Стара Загора“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020“
19.10.2017 г.  20171017-00774-0049 Община Стара Загора Договаряне без предварително обявление „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“, с местонахождение кв.1Б, УПИ XII градина по плана на гр.Стара Загора”
18.10.2017 г.  20171017-00647-0017 Министерство на културата /МК/ Договаряне без предварително обявление „Упражняване на авторски надзор по част „ОВК“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна“
17.10.2017 г.  20171016-00814-0020 Община Враца Публично състезание „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година по шест обособени позиции“
16.10.2017 г.  20171012-00203-0027 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София Публично състезание Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки Доставка на 70 000 броя скрепителни елемента за трамвайния релсов път и 21 000 броя резервни части за трамвайни стрелки, разделени на две обособени позиции.
13.10.2017 г.  20171012-00087-0031 Столична община Открита процедура Осигуряване на публичност, информация и визуализация по проект: "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", район Илинден, финансиран по приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура", процедура BG16RFOP0013.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България", по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
12.10.2017 г.  20171010-00388-0016 Българска национална телевизия /БНТ/ Открита процедура „Избор на доставчик на обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет”
11.10.2017 г.  20171006-02712-0022 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Болярка към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Открита процедура „Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 3 /три/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Болярка” гр. Велико Търново за срок от 12 календарни месеца.”
10.10.2017 г.  20171009-00418-0033 Община Дупница Публично състезание „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ „ГЛАВНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ 2 И 3 И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ МРЕЖИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ 4 И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ МРЕЖИ““ В Ж.К „БИСТРИЦА“, ГР. ДУПНИЦА
09.10.2017 г.  20171004-00044-0017 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Открита процедура “Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта – Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: •Обособена позиция № 1 – Лот 24 „Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян”; •Обособена позиция № 2 – Лот 25 „Път IІІ-109 І-1 - Мелник" от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12,287 км, област Благоевград”; •Обособена позиция № 3 – Лот 26 „Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали”
06.10.2017 г.  20171003-00207-0048 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Хасково Открита процедура Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Хасково
05.10.2017 г.  20171004-00212-0023 Община Петрич Открита процедура „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект на община Петрич „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Петрич”
04.10.2017 г.  20171002-00640-0061 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" Открита процедура „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект – „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски“ по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и комуникация по проект, с бенефициент СУ „Св. Климент Охридски“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“ и Обособена позиция 2: „Организиране на пресконференции и информиране на общностите за дейностите по проект, с бенефициент СУ „Св. Климент Охридски“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
03.10.2017 г.  20171002-00991-0001 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Открита процедура „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр.Ловеч“.Предметът на поръчката включва 2 обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 - „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“; - Обособена позиция № 2 - „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“.
02.10.2017 г.  20170927-00450-0001 Община Нови пазар Договаряне без предварително обявление Доставка на течни горива и смазочни масла и препарати за общинските МПС и газьол за промишлени и комунални цели на ЦДГ № 2 "Калина Малина" - филиал, гр. Нови пазар по следните обособени позиции: 1. Автомобилен бензин А95Н; 2. Дизелово гориво Б6; 3. Пропан-бутан; 4. Смазочни масла и препарати за МПС; 5. Газьол за промишлени и комунални цели.
29.09.2017 г.  20170926-00530-0006 Национална агенция за приходите /НАП/ Открита процедура „Надграждане и поддръжка на информационна система „Контрол на горивата“
28.09.2017 г.  20170927-05401-0003 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към Министерство на вътрешните работи Открита процедура Информационна система за събиране, бърза обработка и визуализация на информационни потоци, свързани с миграционния натиск на външни граници на Република България
27.09.2017 г.  20170926-00106-0047 Министерство на правосъдието /МП/ Открита процедура „Избор на изпълнител, който да изготви техническа спецификация, методика за оценка и изисквания към изпълнителя по Дейност 1 от Проект „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система“, договор № BG05SFOP001-3.001-0007-С01/13.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд“
26.09.2017 г.  20170925-00512-0002 Медицински университет /МУ/ - Пловдив Открита процедура Доставка на храни за нуждите на Медицински университет - Пловдив по три обособени позиции
25.09.2017 г.  20170921-00630-0047 Община Ситово Пряко договаряне Доставка чрез покупка при условията на 30 /тридесет/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично ново транспортно средство /миниван 6+1/ за нуждите на Община Ситово
21.09.2017 г.  20170918-00190-0033 Община Карнобат Открита процедура „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ И НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СЕЗОН НА 2017 - 2018 Г.”
20.09.2017 г.  20170919-02538-0029 Прокуратура на Република България /ПРБ/ - Главен прокурор Открита процедура „Доставка на хардуер, комуникационно оборудване и друго оборудване, необходимо за доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП и закупуване на софтуер“
19.09.2017 г.  20170914-00801-0007 "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" /СБАЛОЗ/ ЕООД София-град /бивш Комплексен онкологичен център ЕООД - град София, старо наименование /Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - София-град ЕООД/ Открита процедура „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОМПЛЕКСНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА СЕКТОР ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО АСЕПТИЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БОЛНИЧНАТА АПТЕКА НА СБАЛОЗ ЕООД –ГР.СОФИЯ”
18.09.2017 г.  20170915-00983-0008 Медицински университет /МУ/ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Открита процедура Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна по седем обособени позиции
18.09.2017 г.  20170915-00092-0013 Община Смолян Открита процедура „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“
15.09.2017 г.  20170913-00115-0035 Община Русе Договаряне без предварително обявление Упражняване на авторски надзор за обект „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“
14.09.2017 г.  20170913-02030-0010 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието Открита процедура „Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора гр. Бобов дол, затвора гр. Враца, затвора гр. София“, по обособени позиции
13.09.2017 г.  20170912-00025-0034 Община Куклен Открита процедура „Доставка на 2 (два) броя нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими за нуждите на Община Куклен“
12.09.2017 г.  20170911-00752-0025 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Проектиране и СМР за строеж /инженеринг/ на учебно-тренировъчна сграда, стрелбищен център и модулен разместваем симулатор
11.09.2017 г.  20170905-00207-0017 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Добрич Публично състезание Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Добрич, включително доставка и монтаж на резервни части
08.09.2017 г.  20170907-00496-0003 Регионална дирекция за социално подпомагане - Кюстендил Открита процедура Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Кюстендил и ДСП на територията на област Кюстендил.
07.09.2017 г.  20170901-00814-0020 Община Враца Договаряне без предварително обявление "Доставка на горива за нуждите на ОП "БКС", град Враца за 36 месеца"
05.09.2017 г.  20170904-00037-0030 Община Тетевен Открита процедура Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, част от уличната мрежа на град Тетевен, част от уличната мрежа на с. Дивчовото, част от уличната мрежа на с. Малка Желязна за зимните експлоатационни сезони - 2017/2018 г., 2018/2019 г.,2019/2020 г.,2020/2021 г. и 2021/2022 г.
04.09.2017 г.  20170830-00613-0027 Община Крушари, област Добрич Публично състезание "Ремонт на част от общински път DOB 2176 /III-293/ Крушари-Северци-Граница Община Крушари-Добричка/Черна-Житница-Тянево"
01.09.2017 г.  20170831-00027-0036 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД Публично състезание „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделение по Травматология и ортопедия : Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо, изготвяне на пълна проектна документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация, обучение за работа с него и гаранционно поддържане”
31.08.2017 г.  20170829-00009-0004 Община Девин Открита процедура „Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативен сезон 2017/2018 година”, разделена на 3 /три/ обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция 1: Снегопочистване и зимно поддържане на улиците в гр.Девин, кв.Настан и с.Лясково за оперативен сезон 2017/2018 година. 2.Обособена позиция 2: Снегопочистване и зимно поддържане на път SML1050 /III-197/ Тешел – Триград – Кестен, път SML1052 /SML1050, Тешел – Триград/ - Гьоврен и път SML1050 /SML1050, Триград - Кестен/ - Водни пад за оперативен сезон 2017/2018 година 3.Обособена позиция 3: Снегопочистване и зимно поддържане на местните общински пътища на територията на община Девин за оперативен сезон 2017/2018 година
30.08.2017 г.  20170828-00164-0023 Министерство на отбраната /МО/ Публично състезание "Доставка на раници многофункционални, пустинен тип, ръкавици кожено-плетени без пръсти, черни и ръкавици защитни с цвят бежов(пясъчен)". 1.Обособена позиция №1-Доставка на раници многофункционални, пустинен тип; 2.Обособена позиция №2-Доставка на ръкавици кожено-плетени без пръсти, черни; 3.Обособена позиция №3-Доставка на ръкавици защитни с цвят бежов(пясъчен)
29.08.2017 г.  20170824-00537-0011 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/ Открита процедура Доставка на храни и напитки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, за нуждите на териториални поделения Враца, Плевен, Белене и Ловеч при ДПФЗД
28.08.2017 г.  20170825-00237-0013 Община Аксаково Открита процедура Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Аксаково
25.08.2017 г.  20170824-00334-0038 Агенция "Митници" Публично състезание "Доставка и монтаж на огради за отделяне на „входящ“ и „изходящ“ трафик на ГКПП „Дунав мост“ - Русе с вградени в тях портали – за товарни автомобили и за пешеходци"
24.08.2017 г.  20170821-00662-0029 Община Раднево, област Стара Загора Открита процедура Зимна поддръжка на общинската пътна мрежа на територията на Община Раднево
24.08.2017 г.  20170822-00964-0022 Община Генерал Тошево Публично състезание „Доставка на нов многофункционален багер челен товарач за нуждите на Община Генерал Тошево”
23.08.2017 г.  20170822-05401-0015 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към Министерство на вътрешните работи Открита процедура Изграждане на система за ГДГП за идентифициране на лица в реално време по фотографии и видео потоци
23.08.2017 г.  20170818-00045-0014 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Пловдив ЕООД- /Старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Пловдив ЕООД/ Открита процедура “Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”
22.08.2017 г.  20170821-01170-0045 Национална служба за охрана /НСО/ Открита процедура Доставка на два пътнически микробуса
22.08.2017 г.  20170821-02078-0050 Основно училище/ОУ/ - Иван Вазов, гр. Русе Договаряне без предварително обявление Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците във II и в VI клас на ОУ "Иван Вазов" гр. Русе за учебната 2017/2018 година по 5 (пет) обособени позиции
21.08.2017 г.  20170816-00169-0029 Община Ловеч Договаряне без предварително обявление Упражняване на авторски надзор при изпълнение на дейностите на обект "Цялостни консервативни-реставрационни дейности на паметник "Васил Левски"-гр. Ловеч"
18.08.2017 г.  20170815-00530-0019 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Бургас Пряко договаряне Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води - ВиК за ТД на НАП Бургас, офис за обслужване Ямбол
17.08.2017 г.  20170816-02849-0032 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР Публично състезание "Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорки контрол и координатор по безопасност и здраве" по две обособени позиции
16.08.2017 г.  20170814-00413-0029 Община Горна Оряховица Открита процедура "Ремонт на физкултурен салон на професионална гимназия по хранителни технологии "Професор д-р Асен Златаров" гр. Горна Оряховица
15.08.2017 г.  20170814-02033-0024 Областна дирекция /ОД/ на МВР - Шумен Публично състезание "Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ОДМВР Шумен за срок от 24 месеца"
14.08.2017 г.  20170811-00352-0011 Община Полски Тръмбеш Публично състезание „Доставка на автомобилен бензин А 95Н и дизелово гориво за моторни превозни средства и за друга техника на община Полски Тръмбеш”.
11.08.2017 г.  20170810-01149-0010 Институт по молекулярна биология към Българска академия на науките /БАН/ Публично състезание "Доставка на оборудване по проект “Създаване на полеви детектор за отчитане на генотоксична активност излъчена от военни експлозиви“ NATO SPS MYP G5266 в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на хоризонтален фризер за съхранение на проби. Обособена позиция № 2: Доставка на лабораторна охлаждаща центрофуга; Обособена позиция № 3: Доставка на апарати за молекулярно генетични анализи.”
10.08.2017 г.  20170808-02716-0046 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Айтос към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/“ , за срок до изчерпване на предвидените суми по следните две обособени позиции: 1. Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/ - с месечен абонамент; 2. Доставка на специализирани продукти, материали, консумативи и стоки, необходими за осъществяване на дейностите по Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/ Прогнозната стойност на поръчката за всичките обособени позиции е общо 15 140 лв. ( петнадесет хиляди сто и четиридесет лева ) без включен ДДС, като стойностите по обособени позиции са както следва: - обособена позиция № 1 - стойност до 6000 лв. ( шест хиляди лева ) без ДДС за дванадесет месеца. - обособена позиция № 2 - стойност до 9140 лв. ( девет хиляди сто и четиридесет лева ) без ДДС.
09.08.2017 г.  20170804-00494-0021 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД Открита процедура Доставка на новорегистрирани в НЗОК кохлеарни импланти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД
08.08.2017 г.  20170804-00609-0031 "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на преносими трифазни еталони за енергия в комплект с 3 (три) броя токови клещи до 120А и 3 (три) броя гъвкави токови сензори до 2000А за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД
07.08.2017 г.  20170803-00189-0035 Община Севлиево Публично състезание "Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Севлиево - Пловдив, която е част от републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево"
07.08.2017 г.  20170804-00267-0025 Община Пловдив Открита процедура ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
04.08.2017 г.  20170802-01379-0014 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Пряко договаряне Оперативно обслужване на ОРУ ТЕЦ Република
03.08.2017 г.  20170802-00435-0013 "Софийска вода" АД Публично състезание Доставка на резервни части, консумативи, резервни модули и сервизна поддръжка на уреди „Хах Ланге”.
02.08.2017 г.  20170731-00164-0038 Министерство на отбраната /МО/ Публично състезание Изпълнение на строителство по проект 3AF31046 „Осигуряване на сграда за личния състав (ЛС) на AGSR авиацията" в Авиобаза Безмер, финансиран по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP). Предвижда се да бъде изградена нова административна сграда с обслужваща улица и паркинг, като естеството и обема на строителството са съгласно одобрен инвестиционен проект и количествени сметки.
01.08.2017 г.  20170728-02443-0030 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София Открита процедура „Осигуряване на информираност и публичност по проект „Сили за бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации покрай река Дунав” по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния-България“ 2014-2020 г.”
01.08.2017 г.  20170728-00109-0033 Община Благоевград Открита процедура Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, за 15 обособени позиции във връзка с реализацията на проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”
31.07.2017 г.  20170726-00087-0015 Столична община Пряко договаряне "Неотложен авариен ремонт на покрив над столова, фоайе и сервизни помещения в дом. П. Р. Славейков"
28.07.2017 г.  20170726-01351-0032 "Булгартрансгаз" ЕАД Публично състезание „Доставка на багери”, с референтен № 170-055, разпределена в 2 обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 с наименование: „Доставка на мини багер с ремарке“ – включваща 1 брой мини багер и ремарке – 1 брой; - Обособена позиция № 2 с наименование: „Доставка на верижен багер“ – включваща 1 брой верижен багер
27.07.2017 г.  20170726-00464-0020 Община Родопи, област Пловдив Публично състезание „Избор на изпълнител за извършване на рехабилитация на улици на територията на община Родопи“
26.07.2017 г.  20170725-00109-0024 Община Благоевград Договаряне без предварително обявление „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Многофамилни жилищни сгради – блок № 125 и № 126, с административен адрес ж.к. “Еленово”
25.07.2017 г.  20170724-01558-0048 БДЖ - Товарни превози ЕООД Публично състезание „Опазване на имуществото и подвижния жп състав, находящи се в жп гара Подуяне разпределителна – източен район и административна сграда, Вагонно ремонтен цех /ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо –Подуяне и Общежитие „Н. Й. Вапцаров” – Подуяне, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, чрез денонощна въоръжена физическа охрана, със срок до избор на изпълнител и сключване на договор за охрана на всички обекти, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, но не повече от две години”
25.07.2017 г.  20170720-00109-0030 Община Благоевград Открита процедура „Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – етап VII - 2017 г.”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт за обектите в Приложение № 1” Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за енергийна ефективност за обектите в Приложение № 1”
24.07.2017 г.  20170720-00496-0003 Агенция за социално подпомагане /АСП/ Пряко договаряне Осигуряване на абонаментна поддръжка, актуализация, развитие и комплексна системно-техническа и аналитична помощ, както и обучение на служители в системата на АСП, на софтуерен продукт „САНТА ТРЗ“, внедрен и използван от Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“, за срок от 24 месеца /2 години/
24.07.2017 г.  20170720-02251-0028 Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз - Брюксел Открита процедура Доставка на автомобили за Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз по самостоятелно обособени позиции
21.07.2017 г.  20170719-02724-0016 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Брезник към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Договаряне без предварително обявление „Доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Териториално поделение "Държавно горско стопанство - Брезник”
20.07.2017 г.  20170719-00145-0010 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - София област Публично състезание Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - София област
20.07.2017 г.  20170717-01034-0013 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Ботевград Публично състезание Доставка на лекарствени продукти и стерилни разтвори за нуждите на стационарни отделения в МБАЛ - Ботевград ЕООД.
19.07.2017 г.  20170718-00422-0025 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Пряко договаряне Предоставяне на юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
18.07.2017 г.  20170717-00203-0050 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София Открита процедура Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp: Настоящата обществена поръчка е за доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар. Предметът на обществена поръчка е сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на обектите на „Столичен електротранспорт” ЕАД, разположени на територията на гр.София и присъединени към мрежа Ср.Н и Н.Н. със собствена кабелна мрежа. Възложителят има регистрация като привилегирован потребител на електрическа енергия и е вписан в регистъра на търговските участници с кодов номер „CNM040” и с един виртуален обект с кодов № 32X0011001001440. Използване на специализиран софтуер и обучение на персонала при координиране и балансиране от страна на Възложителя.
17.07.2017 г.  20170712-00062-0025 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Публично състезание ДОСТАВКА НА ПЕЧАТАРСКИ КАРТОН ЗА НУЖДИТЕ НА „ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - УНСС“
14.07.2017 г.  20170712-02718-0047 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ракитово към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура Слeдгаранционно, сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч. селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване), вкл. доставка на резервни части и консумативи за превозните средства, собственост на ТП ДГС "Ракитово" към ЮЦДП- гр. Смолян, както и извършване на технически прегледи за срок от 24 месеца по обособена позиция - ремонт, баланс, монтаж, демонтаж на гуми.
13.07.2017 г.  20170711-00115-0027 Община Русе Открита процедура „Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба 4 за достъпна среда на комплекс за социални услуги за деца и семейства“ на Община Русе, Процедура BG16RFOP001-1.005, инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“
12.07.2017 г.  20170710-00435-0012 "Софийска вода" АД Публично състезание „Изграждане и поддръжка на решение за централизирано събиране и управление на събития, свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на Софийска вода АД“
11.07.2017 г.  20170707-00010-0016 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Публично състезание Осигуряване на средства за колективна защита - Доставка на климатична техника за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
10.07.2017 г.  20170707-00087-0059 Столична община Открита процедура Избор на изпълнител на консултантска услуга по чл.166 от ЗУТ за: "Основен ремонт/реконструкция и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на "Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", гр. София, район "Илинден", м. "Разсадника", ул. "Хайдут Сидер" №10 по проект "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", район Илинден, финансиран по приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура", процедура BG16RFOP0013.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България", по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
07.07.2017 г.  20170705-00867-0020 Диагностично-консултативен център II /ДКЦ II/ - Плевен ЕООД Публично състезание "Доставка на медицински консумативи за апарати-тип затворена система" по 6бр. обособени позиции за нуждите на лаборатория на "ДКЦ-II-Плевен"ЕООД
06.07.2017 г.  20170703-00207-0013 Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Ловеч Публично състезание СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ В РАБОТНИ И СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА РЗОК- ЛОВЕЧ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
05.07.2017 г.  20170704-00017-0006 Община Берковица Публично състезание „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица“
04.07.2017 г.  20170703-00087-0002 Столична община Открита процедура „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2“ в изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
03.07.2017 г.  20170630-00334-0043 Агенция "Митници" Открита процедура „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични инсталации в структурите на Агенция „Митници”
30.06.2017 г.  20170627-00143-0013 Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъединяване на нови клиенти в “Електроразпределение Юг” EАД (старо наименование: “ЕВН България Електроразпределение” EАД) за обособена позиция № 2- Територията на КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ; По система за предварителен подбор № С-16-ЕР-ХК-У-27, публикувана в АОП с преписка №00143-2016-0036
29.06.2017 г.  20170626-00572-0042 Община Сандански Открита процедура „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на„Оценка за съответствие на инвестиционни проект и упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Сандански по 7 обособени позиции”
28.06.2017 г.  20170623-00413-0026 Община Горна Оряховица Публично състезание "Доставка по обособени позиции" Обособена позиция № 1: "Закупуване на траурен автомобил за ОП "Обреди"; Обособена позиция № 2: "Закупуване на микробус 8 + 1 места за ДВХУИ с. Драганово"; Обособена позиция № 3: "Закупуване на лек автомобил 4 + 1 места за ЦОП гр. Горна Оряховица
27.06.2017 г.  20170626-00100-0001 Община Правец Публично състезание ,,Изпълнение на СМР по проект „Битова канализация на мах. Живковска - гр.Правец“,финансиран по програма ПУДООС 2017г.,,
26.06.2017 г.  20170622-00467-0008 Община Крумовград Публично състезание „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „КАНАЛИЗАЦИЯ И ПРИГАЖДАНЕ НА МОДУЛНА ПСОВ НА СЕЛО ГОРНА КУЛА, ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ЕТАП 1““
23.06.2017 г.  20170622-01259-0019 Столична община - Район "Красна поляна" Публично състезание „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Детска градина №187 „Жар птица“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на обзавеждане за нуждите на Детска градина №187 „Жар птица“ Обособена позиция № 2 „Доставка на оборудване за нуждите на Детска градина №187 „Жар птица“
22.06.2017 г.  20170619-00757-0047 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград Открита процедура „Доставка на консумативи за микробиологична лаборатория-хранителни среди, реактиви, тестове и лабораторна стъклария, тест реактиви за отделение по трансфузионна хематология и медицински пособия и консумативи за патологоанатомично отделение и съдебна медицина за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”
21.06.2017 г.  20170620-00226-0023 Община Плевен Пряко договаряне „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0019-C01 „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“. Обособена позиция № 1 - Услуга № 2: Предоставяне на подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители и семейства - Позиция 2: педиатър; Обособена позиция № 2 - Услуга № 3: Здравна детска консултация - Позиция 7: педиатър; Обособена позиция № 3 - Услуга № 4: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище - Позиция 10: медиатор;
20.06.2017 г.  20170619-00044-0025 Областно пътно управление /ОПУ/ - Русе Открита процедура Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ- РУСЕ
19.06.2017 г.  20170614-00693-0022 Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София Открита процедура “Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД
16.06.2017 г.  20170615-00267-0002 Община Пловдив Договаряне без предварително обявление Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 2 обособени позиции
15.06.2017 г.  20170612-02718-0032 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пещера към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Публично състезание Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена и охрана с помощта на сигнално-известителна техника“ в обекти на ТП ДГС "Пещера" за срок от 36 месеца
14.06.2017 г.  20170609-00196-0039 Община Белица Открита процедура ”Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Белица”
13.06.2017 г.  20170612-00226-0041 Община Плевен Публично състезание “Извършване на независим финансов одит по проект “Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020””
12.06.2017 г.  20170607-00943-0022 Институт по тютюна и тютюневите изделия /ИТТИ/ - с. Марково Договаряне без предварително обявление Доставка на горива/автомобилен бензин А95Н и дизелово моторно гориво за нуждите на Институт по тютюна и тютюневите изделия - с.Марково
09.06.2017 г.  20170607-00703-0007 Община Болярово, област Ямбол Публично състезание Доставка на нов комбиниран багер-товарач с еднакви гуми
08.06.2017 г.  20170607-00353-0002 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие Повишаване надеждността на собствени нужди на ОРУ. Промяна в захранване в РУСН и консуматори.
07.06.2017 г.  20170605-00156-0021 Община Велинград Публично състезание Закупуване на специализиран автобус за превоз на лица с увреждания до 33 места за нуждите на ДЦВХУ гр.Велинград
07.06.2017 г.  20170602-01379-0013 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Публично състезание Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
06.06.2017 г.  20170605-00267-0010 Общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта" /ОП "ОКТ"/ - Пловдив Договаряне без предварително обявление Надграждане на системата за управление на трафика (СУТ), включително система за видеонаблюдение и комуникационна система за пренос на данни, изпълнени по Договор с деловоден № 14ДГ1418/17.12.2014 г.
05.06.2017 г.  20170601-00010-0030 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Открита процедура Доставки на медицински инструменти – иглодържатели, пинсети, ножици, митрални екартьори, шлаух клампи, коронарни инструменти на „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД.
02.06.2017 г.  20170530-02711-0008 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Търговище към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Открита процедура „ Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище-2017 г.„
01.06.2017 г.  20170530-00758-0036 "Брикел" ЕАД - Гълъбово Договаряне с предварителна покана за участие „Доставка на промишлена и енергетична арматура”
31.05.2017 г.  20170526-00814-0002 Община Враца Открита процедура „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. ”Поп Сава Катрафилов” до ул. ”Кръстьо Българията” и 12 улици в Централна градска част“
30.05.2017 г.  20170526-00532-0004 Община Ардино Публично състезание Ремонт на сградата на кметство с. Ленище, общ. Ардино
29.05.2017 г.  20170526-00030-0020 Община Силистра Публично състезание Периодични доставки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир, с. Калипетрово, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет към община Силистра по обособени позиции: първа обособена позиция: Периодични доставки на строителни материали, изделия и инструменти втора обособена позиция: Периодични доставки на електрически материали трета обособена позиция: Периодични доставки на ВиК материали
29.05.2017 г.  20170526-00532-0005 Община Ардино Публично състезание Изграждане на подпорни стени в общ. Ардино
26.05.2017 г.  20170523-00770-0030 Община Сопот Договаряне без предварително обявление "Доставка на електрическа енергия за сградите - общинска собственост и уличното осветление на територията на Община Сопот"
25.05.2017 г.  20170523-00280-0017 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Свиленград ЕООД Открита процедура „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”
24.05.2017 г.  20170519-00423-0002 "Метрополитен" ЕАД - София Публично състезание Програмно техническо обслужване на Системата за управление, сигнална охрана и контрол на достъпа (СУСОД) на метротрасетата от МС "Фр. Ж. Кюри" до МС "Младост-1", от МС "Обеля" до МС "Ломско шосе", депо "Обеля" и Централен диспечерски пункт (ЦДП) на Софийския метрополитен
23.05.2017 г.  20170519-00813-0008 Комплексен онкологичен център /КОЦ/ - Враца -ЕООД-/Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Враца ЕООД Открита процедура „Абонаментно сервизно обслужване на мултимодален линеен ускорител Elekta Synergy Platform с многолистен колиматор Agylity, локална мрежа за обмен на данни Mosaiq и с-ми за планиране Monaco и Oncentra"
22.05.2017 г.  20170519-00770-0010 Община Сопот Публично състезание ДОСТАВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА СОПОТ
19.05.2017 г.  20170517-00087-0007 Столична община Открита процедура „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности в информационната система на НАГ - Развитие на информационната система на НАГ, чрез създаване на функционалности за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, създаване на предпоставки за управление на обратната връзка с тях и разширяване обхвата на данните достъпни чрез портала на НАГ и тяхното визуализиране в ГИС среда”
18.05.2017 г.  20170516-00087-0042 Столична община Открита процедура Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт през 2017 г. по обособени позиции: 1. Първа обособена позиция: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2017 г.“ 2. Втора обособена позиция: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2017 г.“
17.05.2017 г.  20170516-00774-0058 Община Стара Загора Открита процедура „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура: BG16RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Стара Загора, Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020г. за обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“, с местонахождение кв.1Б, УПИ XII градина по плана на гр.Стара Загора”
16.05.2017 г.  20170515-00530-0043 Национална агенция за приходите /НАП/ Открита процедура „Поддръжка на системи за управление на административното обслужване на чакащи клиенти в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Абонаментна поддръжка на "Автоматизирани системи за управление на административното обслужване на чакащи клиенти - EtiQ Teller"; Обособена позиция № 2: „Абонаментна поддръжка на „Автоматизирани системи за управление на административното обслужване на чакащи клиенти – NemoQ“
15.05.2017 г.  20170510-02724-0035 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Арамлиец - с.Огняново към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части, за нуждите на ТП ДЛС „АРАМЛИЕЦ” за срок от 24 месеца“.
12.05.2017 г.  20170510-00571-0015 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас Открита процедура ”Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за период от 1 година”
11.05.2017 г.  20170509-00085-0039 Военномедицинска академия /ВМА/ Открита процедура Периодична доставка на резервни части и абонаментно техническо обслужване на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания
10.05.2017 г.  20170505-00246-0033 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие създаване на квалификационна система с предмет „Ремонт на котелно оборудване“
09.05.2017 г.  20170505-02849-0054 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР Открита процедура Доставка на нови патрулни и специализирани автомобили с нормална и повишена проходимост
05.05.2017 г.  20170502-00151-0015 Община Троян Публично състезание "Доставка на специализирана техника и транспортни средства по обособени позиции: 1. Употребяван двураменен контейнеровоз; 2. Употребяван тристранен самосвал с двойна кабина; 3. Лек автомобил – употребяван; 4. Комбиниран багер-товарач – фабрично нов с включени палетни вилици и гребло за сняг; 5. Употребяван високопроходим автомобил за обслужване на общинските горски територии"
04.05.2017 г.  20170502-00572-0052 Община Сандански Публично състезание Изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕ на многофамилни жилищни сгради на територията на община Сандански по 6 ОП"
04.05.2017 г.  20170503-00330-0048 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца Пряко договаряне Доставка на горива за нуждите на "В и К" ООД - Враца
03.05.2017 г.  20170427-02193-0005 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Черноризец Храбър" гр. Пловдив Договаряне без предварително обявление Доставка на учебници за нуждите на учениците на СУ "Черноризец Храбър" от подготвителните групи и от 1 до 7 клас за 2017/2018 г.
02.05.2017 г.  20170426-00138-0014 Община Шумен Открита процедура „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане, зимно поддържане и снегопочистване на улици и места за обществено ползване на територията на гр.Шумен и кварталите Дивдядово, Макак и Мътница по две обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане, зимно поддържане и снегопочистване на улици и места за обществено ползване на територията район Север“ Обособена позиция № 2: „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане, зимно поддържане и снегопочистване на улици и места за обществено ползване на територията район Юг“
28.04.2017 г.  20170427-00325-0028 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив Публично състезание Товарене и транспортиране на генерираните от дейността на УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД - Пловдив опасни и не опасни отпадъци определени по кодове
27.04.2017 г.  20170425-00338-0046 Община Разград Публично състезание Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите
26.04.2017 г.  20170424-00383-0046 Община град Добрич Открита процедура „Избор на изпълнител за изготвяне на Оценка за съответствие с основните изисквания към строежите на инвестиционни проекти във фаза работен проект на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП1): „Изготвяне на оценка за съответствие с основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 6 ЗУТ, на инвестиционни проекти във фаза работен проект на сгради”; Обособена позиция 2 (ОП2): „Изготвяне на оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ, на инвестиционни проекти във фаза работен проект на сгради”.
25.04.2017 г.  20170420-00645-0019 Община Ветово Публично състезание Почистване на замърсени с отпадъци терени на територията на община Ветово
25.04.2017 г.  20170421-01379-0025 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Публично състезание Доставка на уред за комплексен анализ на газ SF6
24.04.2017 г.  20170421-00038-0001 Община Габрово Пряко договаряне Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР „Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене”
21.04.2017 г.  20170420-02711-0041 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Провадия към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание “Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества строителни материали за ремонт , съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Провадия” през 2017 год.”
20.04.2017 г.  20170418-00490-0033 Община Марица, област Пловдив Публично състезание Основен ремонт и енергийна ефективност на детска градина "Мечта" в село Маноле, община "Марица", обл. Пловдив
19.04.2017 г.  20170418-00010-0013 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Открита процедура Избор на оператор за отпечатване, опаковане и доставка на ваучери за храна за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД
18.04.2017 г.  20170412-00373-0019 Тракийски университет - Стара Загора Публично състезание Извършване на текущ ремонт на обект: „Покрив на Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
13.04.2017 г.  20170412-00207-0023 Районна Здравноосигурителна Каса /РЗОК/ - гр. Кюстендил Публично състезание "Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Кюстендил, включително доставка и монтаж на резервни части"
12.04.2017 г.  20170411-00212-0044 Община Петрич Публично състезание "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА, СОЦИАЛНАТА И КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция 1 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт ДГ "Здравец",с.Марикостиново филиал с.Генерал Тодоров; „Ремонт ДГ „Здравец”, гр. Петрич филиал ж.к.Самуил” и „Ремонт ДГ„Снежанка”,гр.Петрич; Обособена позиция 2 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт ДГ „Детелина”,гр.Петрич - сграда и околно пространство; „Ремонт ДГ„Детски свят”,с.Коларово и „Ремонт ДГ „Детски свят”,с.Коларово, филиал с.Беласица; Обособена позиция 3 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Основен ремонт пенсионерски клуб „Биляна” кв.”Самуил”гр.Петрич”; „Основен ремонт пенсионерски клуб „Център”гр.Петрич”; „Основен ремонт пенсионерски клуб кв.„Поляните” гр.Петрич”; „Ремонт Дневен център „Надежда” гр.Петрич” и „Основен ремонт сграда за читалище” с.Рупите”; Обособена позиция 4 - Основен ремонт на помещения в ОбА - гр.Петрич"
11.04.2017 г.  20170406-00145-0035 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - София област Открита процедура Охрана на сгради, ползвани от ТП на НОИ - София област, с две обособени позиции: 1.Обособена позиция 1: "Охрана на административната сграда на ТП на НОИ – София област" 2.Обособена позиция 2: "Охрана на имот, ползван от ТП на НОИ - София област, находящ се в град Самоков“.
11.04.2017 г.  20170406-00298-0025 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Русе АД Публично състезание "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "УМБАЛ - Русе"АД
10.04.2017 г.  20170407-00145-0008 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Перник Пряко договаряне Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ - Перник
07.04.2017 г.  20170405-00285-0016 Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград Открита процедура Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
06.04.2017 г.  20170403-00038-0034 Община Габрово Открита процедура Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Община Габрово, по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт публична инфраструктура кв. Младост, кв.45, 48, 50 и 52 по плана на гр.Габрово Обособена позиция № 2: Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Община Габрово 2017-2019 г.
05.04.2017 г.  20170331-00383-0056 Община град Добрич Публично състезание Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по обособени позиции
04.04.2017 г.  20170331-00425-0044 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин Открита процедура „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД – ВИДИН И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" - АД, ГР.ВИДИН“
03.04.2017 г.  20170331-02626-0004 18-то Средно училище - Уилям Гладстон, гр. София Публично състезание " Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по две обособени позиции": 1.Обособена позиция 1 - " Доставка и монтаж на технологично оборудване". 2. Обособена позиция 2 - " Доставка и монтаж на обзавеждане".
31.03.2017 г.  20170329-00752-0044 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Доставка на възглавници, дюшеци, одеяла и спални комплекти за ГТД , настанени в СДВНП в София и Любимец по четири обособени позиции
30.03.2017 г.  20170328-00897-0030 Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с Център по хидро и аеродинамика - Варна/старо наименование - Институт по металознание "Акад. А. Балевски" към Българска академия на науките /БАН// Публично състезание Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. А. Балевски" - БАН
29.03.2017 г.  20170328-00965-0009 Община Върбица Открита процедура „Строително-ремонти работи за саниране на Детска градина „Кокиче” с.Бяла река, община Върбица”
28.03.2017 г.  20170327-00069-0027 Община Нова Загора Публично състезание „Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 11 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изготвяне на проект за основен ремонт на кметство с. Асеновец“; Обособена позиция № 2: „Изготвяне на проект за основен ремонт на здравна служба с. Асеновец“; Обособена позиция № 3: „Изготвяне на проект за основен ремонт на кметство с. Караново“; Обособена позиция № 4: „Изготвяне на проект за основен ремонт на площад на с. Коньово“; Обособена позиция № 5: Проектиране на „Културно информационен център на Дядо Влайчо”; Обособена позиция № 6: „Изготвяне на проект за основен ремонт на площад на с. Полско Пъдарево”; Обособена позиция № 7: „Изготвяне на проект за основен ремонт на кметство с. Омарчево”; Обособена позиция № 8: „Изготвяне на проект за основен ремонт на кметство с. Стоил войвода”; Обособена позиция № 9: „Изготвяне на проект за основен ремонт на читалище с. Сокол”; Обособена позиция № 10: „Изготвяне на проект за основен ремонт на кметство с. Съдиево”; Обособена позиция № 11: „Изготвяне на проект за благоустрояване с.Съдиево”
27.03.2017 г.  20170324-00499-0008 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ АД - Хасково Открита процедура Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на "МБАЛ - Хасково" АД.
27.03.2017 г.  20170322-00589-0006 Община Перник Публично състезание Рехабилитация на ул.„Стримон от ОК 9193 до ОК 9033, кв.Твърди ливади” в гр. Перник, Община Перник
24.03.2017 г.  20170321-02926-0019 7-мо Средно училище /СУ/ "Св. Седмочисленици" гр. София, -/Старо наименование - 7-мо Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Седмочисленици" гр. София/ Пряко договаряне „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната и електропреносната мрежа за сградата на 7 СУ „Свети Седмочисленици“, за срок от три години.”
23.03.2017 г.  20170320-04666-0021 Държавно предприятие /ДП/ Български спортен тотализатор /БСТ/ Открита процедура „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени позиции: Обособена позиция I: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця IIІ: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця IV: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця V: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна кредитна институция (банка)“
22.03.2017 г.  20170317-00426-0021 Община Кюстендил Открита процедура „Доставка на асфалтови смеси по обособени позиции" Обособена позиция 1.„Доставка на битумна емулсия и асфалтови смеси“ Обособена позиция 2.„Доставка и полагане на топла асфалтова смес“ Обособена позиция 3.„Изкърпване на дупки и деформации със студена асфалтова смес“
21.03.2017 г.  20170317-00211-0009 Община Хасково Открита процедура “Благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ по обособени позиции:
21.03.2017 г.  20170316-00268-0008 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/ Открита процедура “Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
20.03.2017 г.  20170315-02009-0027 Основно училище /ОУ/ "Св. Патриарх Евтимий" гр. Варна Договаряне без предварително обявление ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ І до VІІ клас НА ОУ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"- ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година.
17.03.2017 г.  20170314-00118-0049 Община Сливен Публично състезание „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска” по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.015 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Сливен”, Приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
16.03.2017 г.  20170314-00564-0015 Община Панагюрище Договаряне без предварително обявление "Доставка на горива за МПС, обслужващи общинска администрация, кметства по населени места, звена и второстепенни разпоредители на общинска бюджетна издръжка"
15.03.2017 г.  20170310-00349-0042 Българско национално радио /БНР/ Публично състезание „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция №1 “Доставка на канцеларски материали“; Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали включени в списъка и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП“
14.03.2017 г.  20170310-00299-0021 Община Търговище Открита процедура „Доставка на хранителни продукти за нуждите социалните, образователни и детски заведения на територията на Oбщина Търговище“
13.03.2017 г.  20170310-00276-0033 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД Публично състезание "Избор на застраховател за застраховка "Пари и ценности" на "Български пощи"ЕАД"
10.03.2017 г.  20170309-01942-0013 Институт по механика - БАН Открита процедура Осигуряване на самолетни билети и багаж,резервации за настаняване в хотел и застраховки на служителите на Института по маханика БАН за служебни пътувания в страната и чужбина , както и за страните в които има въведен визов режим
09.03.2017 г.  20170306-02718-0021 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Момчилград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура "Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП ДГС "Момчилград" за срок от 36 месеца."
08.03.2017 г.  20170306-02711-0009 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Шумен към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание “Извършване на товаро-разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Шумен” през 2017г.”
07.03.2017 г.  20170301-01587-0016 Детска градина "Русалка", гр. Русе Публично състезание Доставка на хранителни продукти по обособени позиции
07.03.2017 г.  20170301-01467-0026 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Открита процедура „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – направление София град, София област и област Перник”, реф. № РРС 17-020
06.03.2017 г.  20170228-01605-0049 БДЖ - Пътнически превози ЕООД Пряко договаряне ”Доставка на 48 бр. необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за електрически локомотиви серии 44 и 45”
02.03.2017 г.  20170228-00699-0011 Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/ Публично състезание „Доставка на технически и еталонни газови смеси за нуждите на ДП РАО през 2017 г.“
01.03.2017 г.  20170224-00502-0034 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна Публично състезание Закупуване на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
28.02.2017 г.  20170224-02718-0013 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чепино, гр. Велинград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване“ за срок от 24 месеца по обособени позиции: - Обособена позиция №1- „ Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета)“ - - Обособена позиция №2- „ Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарач, снегорини и др.)“ - Обособена позиция №3- „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси“ - Обособена позиция №4 - „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване“
28.02.2017 г.  20170227-00143-0007 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции
27.02.2017 г.  20170223-03082-0037 Областна дирекция на МВР - София Договаряне без предварително обявление Предоставяне на В и К услуги от доставчик от последна инстанция за нуждите на РУ - Ботевград при Областна дирекция на МВР-София за срок от три години
24.02.2017 г.  20170221-00385-0051 Община Пазарджик Открита процедура „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи на общежитие на СОУ „Георги Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов” и ОУ „Христо Ботев” по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ ”Г. Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Христо Ботев” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020.”
23.02.2017 г.  20170222-00108-0047 Община Суворово Публично състезание „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор по проект „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“
23.02.2017 г.  20170222-02849-0051 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР Публично състезание Следгаранционна поддръжка на електронни гишета и други технически средства за гранични проверки и гранично наблюдение
22.02.2017 г.  20170217-00038-0004 Община Габрово Пряко договаряне „Доставка на природен газ за нуждите на Община Габрово по пет обособени позиции” , както следва: Обособена позиция №1 - „Доставка на природен газ за Детска ясла „Първи юни“ гр. Габрово”, Обособена позиция №2 - „Доставка на природен газ за Детска градина „Перуника 1”, гр. Габрово”, Обособена позиция №3 - „Доставка на природен газ за Детска градина „Перуника 2”, гр. Габрово”. Обособена позиция №4 - „Доставка на природен газ за Детска градина „Радост 1”, гр. Габрово”, Обособена позиция №5 - „Доставка на природен газ за Детска градина „Радост 2”, гр. Габрово”
21.02.2017 г.  20170216-00601-0024 Община Долна Митрополия Открита процедура „Доставка на хранителни продукти за функционирането на обществените трапезарии в община Долна Митрополия след 01.05.2017 г. във връзка с операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд “ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България “ по 9 обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти; Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни; Обособена позиция №4: Яйца; Обособена позиция №5: Масла и мазнини; Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива; Обособена позиция №8: Зеленчуци и продукти от тях; Обособена позиция №9: Други хранителни продукти.
20.02.2017 г.  20170215-00911-0022 Община Антоново, област Търговище Договаряне без предварително обявление Доставка и зареждане на ГСМ за МПС и гориво за отопление за нуждите на общинска администрация и мероприятия към Община Антоново, в това число и функция "Образование" - ЦДГ за период от три години"
17.02.2017 г.  20170215-00030-0014 Община Силистра Открита процедура Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра” във връзка с реализацията на проект по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
17.02.2017 г.  20170214-00087-0041 Столична община Открита процедура „Доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение на спирки на обществен транспорт – Video surveillance system (VSS)” в изпълнение на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
16.02.2017 г.  20170214-02724-0002 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Кюстендил към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура "Доставка на материали за текущ ремонт на административни сгради за нуждите на ТП ДГС "Кюстендил" за срок от 24 месеца"
15.02.2017 г.  20170213-00532-0024 Община Ардино Договаряне без предварително обявление Преработка на работен проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа в с. Падина, общ. Ардино
14.02.2017 г.  20170213-00015-0047 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на скребковa веригa за КПСВ /Комбиниран питател сурови въглища/.
13.02.2017 г.  20170209-01008-0020 Община Камено, област Бургас Открита процедура „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено”
10.02.2017 г.  20170207-00752-0002 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи за изпълнение на основни дейности на Министерството на вътрешните работи
09.02.2017 г.  20170208-00752-0036 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Разширяване на интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница - изграждане на сензорни линии за наблюдение
08.02.2017 г.  20170203-00684-0021 Болница "Лозенец" - София Договаряне без предварително обявление “Доставка на консумативи за сърдечносъдова хирургия - оксигенатори, за период от 12 месеца”
08.02.2017 г.  20170207-00062-0009 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Открита процедура ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”
07.02.2017 г.  20170203-00797-0039 Община Бургас Открита процедура „Доставка на канцеларски материали, учебни и игрови пособия, учебни помагала и материали за школа по изобразително изкуство по обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка на канцеларски материали и материали за школа по изобразително изкуство. Обособена позиция 2. Доставка на учебни и игрови пособия и учебни помагала.“
06.02.2017 г.  20170202-00193-0026 Технически университет /ТУ/ - София Открита процедура Избор на изпълнител за доставка и инсталиране на оборудване за учебни зали по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1" със следните обособени позиции: 1.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване за интерактивно и дистанционно обучение. 2.Изграждане на компютърна мрежа и център за съхранение на учебни материали за електронно и дистанционно обучение. 3.Доставка на компютърни конфигурации. 4.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лазерна система за рязане и 3D принтери
06.02.2017 г.  20170201-00816-0016 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Благоевград АД Открита процедура „ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД” АД
03.02.2017 г.  20170131-03912-0015 Театрално-музикален продуцентски център /ТМПЦ/ - Варна Пряко договаряне “ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ОБЕКТИ НА ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА”
02.02.2017 г.  20170201-03507-0024 Детска градина - Мирослава, гр. Пловдив Договаряне без предварителна покана за участие Предоставяне на услуги по газоснабдяване на сградата на ДГ"Мирослава"-гр.Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив бул."Пещерско шосе"№28
01.02.2017 г.  20170131-00763-0028 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Велико Търново ЕООД -/Старо наименованиеМеждуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Велико Търново ЕООД Открита процедура Доставка на скъпоструващ лекарствен продукт Оlaparib за нуждите на КОЦ-В.Търново ЕООД
31.01.2017 г.  20170127-00338-0032 Община Разград Открита процедура „Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проекти на Община Разград, финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001 – 1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, включени в Инвестиционната програма на общината“ по две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Управление и изпълнение на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ 2. Обособена позиция №2: Управление и изпълнение на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“
30.01.2017 г.  20170126-02718-0012 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Борино към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура „Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение, и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП „ДГС – Борино, за срок от 36 месеца“
27.01.2017 г.  20170125-00246-0008 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Публично състезание Доставка на термомасови разходомери за котли от 1 до 8 с цел подобряване на регулирането на горивния процес
26.01.2017 г.  20170125-00308-0036 Община Кирково Открита процедура „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Кирково”.
25.01.2017 г.  20170120-00109-0031 Община Благоевград Открита процедура „Изпълнение на инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на строителство, във връзка с реализацията на проект „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия”, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”
24.01.2017 г.  20170119-00244-0027 Община Самуил Договаряне без предварително обявление Доставка на горива за нуждите на община Самуил по договори № BG05M9OP001-2.004-0062-C01 и BG05M9OP001-2.002-0239-С001 по позиции, както следва: І позиция - приблизително 3000 литра Дизелово гориво за МПС; ІІ позиция - приблизително 1000 литра Бензин А95H;
23.01.2017 г.  20170119-02711-0012 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Черни лом - Попово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание „Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ”
20.01.2017 г.  20170119-00030-0031 Община Силистра Открита процедура Строително монтажни и ремонтни дейности по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра" по обособени позиции ОП 1 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра
19.01.2017 г.  20170116-00507-0013 Добруджански земеделски институт /ДЗИ/ - Генерал Тошево Открита процедура Услуги за денонощна физическа въоръжена охрана в обекти на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево
19.01.2017 г.  20170117-02028-0003 Средно училище /СУ/ "Св. Климент Охридски" - Варна Пряко договаряне Доставка на дизелово гориво за отопление на Средно училище "Свети Климент Охридски" за срок от една година.
18.01.2017 г.  20170117-00402-0025 Община Никопол Публично състезание „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обекти: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на три многофамилни жилищни сгради в град Никопол“ по договор № BG16RFOP001-2.001-0146-C01/18.11.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма ”Региони в растеж“ 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол“
18.01.2017 г.  20170117-00533-0010 Летище София ЕАД Публично състезание Техническо и сервизно обслужване на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части”, за срок от 12 (дванадесет) месеца.
17.01.2017 г.  20170113-00413-0040 Община Горна Оряховица Договаряне без предварително обявление „Упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда на гр. Горна Оряховица“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“ на обекти по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Г. Оряховица” – І етап – Същинско площадно пространство. Обособена позиция №2 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Г. Оряховица” – ІІ етап – Кръгово кръстовище по обхвата на републикански път ІІ-53 „Поликрайще – Горна Оряховица – Лясковец – Елена –Сливен – Ямбол – Средец“, републикански път ІІІ-514 „Камен – Горна Оряховица – Велико Търново Обособена позиция №3 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк „Детски кът“ гр. Г. Оряховица”
16.01.2017 г.  20170113-00307-0027 Община Козлодуй Публично състезание „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй””
13.01.2017 г.  20170110-02030-0026 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието Пряко договаряне „Доизграждане и поддържане на система за фонокартни телефонни апарати за ползване в местата за лишаване от свобода към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”
12.01.2017 г.  20170111-00246-0003 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Публично състезание Ремонт на ротор средно налягане на турбина тип К - 210-130,станционен № 5
11.01.2017 г.  20170109-00426-0013 Община Кюстендил Открита процедура „Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", гр. Кюстендил, обособени в позиции"
10.01.2017 г.  20170106-00140-0012 Община Ихтиман Публично състезание „ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.002-0069 “ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА”
09.01.2017 г.  20170106-00797-0021 Община Бургас Открита процедура „Доставка, монтаж/ инсталиране и поддъжка на оборудване по проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас“, ДБФП N: Д- 34- 16/ 08. 04. 2015г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 – 2014, програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“.
09.01.2017 г.  20170104-01020-0013 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив Публично състезание Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала на МБАЛ „Св.Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД
06.01.2017 г.  20170103-00267-0001 Община Пловдив Пряко договаряне Извършване на физическа охрана на обекти на Община Пловдив и звената на общинска издръжка
05.01.2017 г.  20170104-00079-0014 Община Царево Публично състезание „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0062 “Подай ръка-подари бъдеще“ по обособени позиции” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на електрически и магнитни пособия Обособена позиция 2: Доставка на мебели и обзавеждане Обособена позиция 3: Доставка на театрално и фолклорно облекло, музикални инструменти и спортни пособия Обособена позиция 4: Доставка на облекло, включено в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП
04.01.2017 г.  20170103-02724-0007 Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Договаряне без предварително обявление Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на териториалните поделения и централно управление на "Югозападно държавно предприятие" ДП за 2017г.
03.01.2017 г.  20161229-00383-0009 Община град Добрич Публично състезание Охрана на обекти на Община град Добрич по обособени позиции
30.12.2016 г.  20161227-00332-0037 Община Кричим Публично състезание „Извършване на строително монтажни работи по подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим“
29.12.2016 г.  20161227-00298-0031 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Русе АД Публично състезание Денонощна охрана на сградния фонд и прилежащ терен на "УМБАЛ - Русе" АД
28.12.2016 г.  20161227-00169-0021 Община Ловеч Открита процедура Доставка на хранителни стоки за нуждите на заведенията, финансирани от бюджета на Община Ловеч за периода 2017г.-2018г.
27.12.2016 г.  20161223-00287-0008 Община Белоградчик Публично състезание „Осъществяване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за енергийна ефективност на седем многофамилни жилищни сгради в гр.Белоградчик, по ОПРР 2014-2020 г.“, по три обособени позиции: Обособена позиция 1 - Многофамилни жилищни сгради на ул. Хр. Смирненски № 5, ул. Васил Левски № 1 и бул. Съединение № 11; Обособена позиция 2 - Многофамилни жилищни сгради на бул. Съединение № 7 и бул. Съединение № 9; Обособена позиция 3 - Многофамилни жилищни сгради на ул. Стара планина № 1 и ул. Стара планина № 4;
23.12.2016 г.  20161220-00797-0049 Община Бургас Открита процедура „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Славейков“, к-с „Зорница” и к-с „Изгрев”, Община Бургас“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Зорница“ - гр.Бургас. Обособена позиция 2: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Изгрев“ - гр.Бургас. Обособена позиция 3: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Славейков“ - гр.Бургас.
22.12.2016 г.  20161221-00748-0012 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”
21.12.2016 г.  20161216-00530-0010 Национална агенция за приходите /НАП/ Открита процедура Предоставяне право на ползване на софтуерен продукт за ръководене на лоби бар, ресторант и рецепция в учебните центрове на НАП Банкя и Боровeц
21.12.2016 г.  20161216-00116-0029 Община Лом Публично състезание „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА И ТРОТОАРНА НАСТИЛКА В ГР. ЛОМ“
20.12.2016 г.  20161219-00115-0032 Община Русе Открита процедура Разработване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ във фаза работен проект с предмет: "Модернизация на системата за външно изкуствено осветление на зона 1 в град Русе и упражняване на авторски надзор, съгласно изискванията на Национален Доверителен Еко Фонд (НДЕФ)".
19.12.2016 г.  20161214-01650-0032 Водоснабдяване и канализация/ВИК/ - в ликвидация ЕООД - гр. Пазарджик Пряко договаряне Покупка на горива: Бензин – А95H, Дизел, Пропан-бутан, за нуждите на „В и К в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик“
16.12.2016 г.  20161213-00530-0002 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град Открита процедура „Текущ ремонт на санитарни възли, стълбищна площадка и помещение за сървър в сградата на ФО Ихтиман - Офис "София област" на ТД на НАП София с адрес: гр. Ихтиман, ул. "П. Дрангов" 4“
15.12.2016 г.  20161214-01601-0014 Институт по публична администрация/ИПА/ - /Старо наименование - Институт по публична администрация и европейска интеграция/ИПАЕИ/ Пряко договаряне Осигуряване на логистика при провеждането на обучения по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“
14.12.2016 г.  20161209-00350-0002 Община Тутракан Публично състезание Упражняване на строителен надзор на сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр.Тутракан
13.12.2016 г.  20161208-00402-0043 Община Никопол Публично състезание „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на три многофамилни жилищни сграда в град Никопол“ по договор № BG16RFOP001-2.001-0148-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма ”Региони в растеж“ 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0148 „Региони в растеж обновява Домовете в град Никопол“
12.12.2016 г.  20161207-00040-0034 Община Свиленград Открита процедура „Извършване на СМР - Енергоефективни мерки, на обект „Общинско предприятие - Благоустрояване и озеленяване“, гр.Свиленград” , по проект „Енергийна ефективност на сгради, предоставящи административни услуги“, Договор № BG16RFOP001-2.001-0074-C01, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.
09.12.2016 г.  20161207-00143-0038 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на вентилни отводи 21 kV
08.12.2016 г.  20161205-00195-0021 Община Айтос Открита процедура „Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“ (в това число и съпътстваща инфраструктура, като довеждащ и отвеждащ колектор на ПСОВ, довеждащ водопровод и др.) Обособена позиция № 2: „Доизграждане на Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос и всички съспътстващи съоръжения (преливници, задържатели, шахти и др.)“
07.12.2016 г.  20161205-00712-0031 Община Поморие Открита процедура „ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ“ за обект „Сграда на РУ Полиция, гр. Поморие, ул. „Княз Борис I“ №98, УПИ III, кв. 93“
06.12.2016 г.  20161205-00564-0013 Община Панагюрище Публично състезание Проектиране и изпълнение на строителство(инженеринг)за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет "Образователна инфраструктура" от Инвестиционната програма на Община Панагюрище
05.12.2016 г.  20161201-02724-0003 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Рилски манастир към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура "Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на ТП,,ДГС Рилски манастир" за срок от 24 месеца
02.12.2016 г.  20161129-00450-0063 Община Нови пазар Открита процедура Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 17
01.12.2016 г.  20161128-02711-0045 Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Открита процедура „Доставка на горива за МПС(бензин, диз. гориво , автогаз- пропан бутан) и газьол за отопление чрез карти за безналично плащане за служебните МПС на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен Централно управление и неговите териториални поделения, обособени в (23)двадесет и три самостоятелни позиции“ с включени прогнозни обеми по видове горива за срок от една година от датата на сключване на договора“
30.11.2016 г.  20161125-00257-0045 Община Ботевград Открита процедура Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради бл. „Трети март” и бл. „Здравец”
29.11.2016 г.  20161125-00964-0026 Община Генерал Тошево Публично състезание "Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обществени сгради, гр.Генерал Тошево по обособени позиции”, във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0090-С01 по проект BG 16RFOP001-2.001 „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр.Генерал Тошево”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020”, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР”.
28.11.2016 г.  20161124-02712-0004 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Плачковци към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Открита процедура ДОСТАВКА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ, ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИКА НА ТП "ДГС ПЛАЧКОВЦИ" ЗА 2017 ГОДИНА
25.11.2016 г.  20161122-02716-0014 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Средец към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Публично състезание Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.“ за нуждите на ТП ДГС Средец. В предмета на доставката се включва: 5 бр. настолни компютри, 1 бр. преносим компютър; 1 бр. мултифункционално устройство(принтер, копир, скенер); 1 бр. таблет.
24.11.2016 г.  20161123-00007-0029 Община Мездра Открита процедура Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по Проект № BG16RFOP001-2.001-0089 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект пожарна служба на РС ПБЗН"
23.11.2016 г.  20161121-00467-0058 Община Крумовград Публично състезание „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ГР. КРУМОВГРАД"
22.11.2016 г.  20161121-00467-0051 Община Крумовград Публично състезание Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и оценка на съответствието за обект "административна сграда - държавна собственост"
21.11.2016 г.  20161116-00350-0006 Община Тутракан Открита процедура "Възлагане на инженеринг: изготвяне на работни проекти, СМР и авторски надзор за обекти: ДГ „Патиланчо” и Общински център за извънучилищни дейности по проект №BG16RFOP001-2.001-0014 „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан”
18.11.2016 г.  20161115-01016-0012 Национален център по трансфузионна хематология/НЦТХ/ към МЗ - /Старо наименование - Национален център по хематология и трансфузиология /НЦХТ/ - София/ Открита процедура Периодични доставки на медицински, лабораторни консумативи и други изделия за еднократна употреба по 23 обособени позиции за нуждите на НЦТХ за период от една година, считано от датата на сключване на договор за обществена поръчка.
17.11.2016 г.  20161114-00530-0046 Национална агенция за приходите /НАП/ Публично състезание Отпечатване на формуляри на вестникарска и индигирана хартия и доставка до адресите на ЦУ на НАП и териториалните структури на НАП в 28 областни градове в страната
16.11.2016 г.  20161114-00308-0042 Община Кирково Публично състезание Строителство на обект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места и на местен път на територията на община Кирково“.
15.11.2016 г.  20161111-00969-0026 Община Каолиново Публично състезание „Доставка на дизелово гориво, газ пропан-бутан и бензин А 95Н за нуждите на автотракторна/товарна техника „БКС“ и училищни автобуси в Община Каолиново”
14.11.2016 г.  20161109-02611-0024 Диагностично - консултативен център IV /ДКЦ/ ЕООД - Пловдив Публично състезание Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ ІV - Пловдив" – клинична лаборатория и рентген в 19 /деветнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата
11.11.2016 г.  20161108-02716-0019 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Кости към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС Кости”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя“
10.11.2016 г.  20161109-00277-0035 Топлофикация - София АД Публично състезание „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”, с две обособени позиции - Обособена позиция № 1: „Доставка на нивомерни колонки” и Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части за нивомерни колонки”.
09.11.2016 г.  20161104-02724-0030 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Сандански към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура „Изработка и периодична доставка на работно облекло за нуждите на ТП ДГС Сандански; ТП ДГС Първомай ; ТП ДГС Петрич; ТП ДГС Катунци; ТП ДГС Струмяни; ТП ДГС Кресна; ТП ДГС Симитли; ТП ДГС Благоевград; ТП ДГС Белица ; ТП ДГС Якоруда; ТП ДГС Гоце Делчев; ТП ДГС Гърмен; ТП ДГС Добринище; ТП ДГС Елешница; ТП ДГС Места, ТП ДГС Разлог; ТП ДЛС Дикчан по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - „Доставка на работни облекла за следните длъжности: Пазач въоръжена охрана, пазач, домакин, дивечовъд“ 2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на работни облекла за следните длъжности:Гледач служебни коне, фиданкопроизводител, автомонтьор, механик, електротехник, шофьори, трактористи, огняр, общи работници ГС, общи работници разсадници, строителен работник, препаратор, помощен персонал, ръботници дърводобив“ Както и за всички териториални поделения към ЮЗДП ДП Благоевград за обособени позиции : 3. Обособена позиция № 3 - Доставка на работни облекла за следните длъжности : барман и сервитьор . 4. Обособена позиция № 4 - Доставка на работни облекла за следните длъжности : готвач, помощник готвач и работник кухня. 5. Обособена позиция № 5- Доставка на работни облекла за следните длъжности: камериерка и чистач
08.11.2016 г.  20161107-00222-0028 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/ Публично състезание ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТА FOREFRONT TMG 2010
07.11.2016 г.  20161102-00143-0016 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции
04.11.2016 г.  20161101-00894-0017 Изпълнителна агенция "Борба с градушките" Открита процедура „Доставка нa резервни части за доплерови цифрови метеорологични радарни станции, действащи в системата на ИАБГ“
03.11.2016 г.  20161102-01605-0003 БДЖ - Пътнически превози ЕООД Публично състезание "Доставка на диоди тип DV 878-1600-24,тиристори тип TV 978-1000-24-NDO,диодни модули тип ND 442-160-16 и тиристорни модули тип MT 442-160-16 LHO, или техни еквиваленти, за електрически локомотиви с.61, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД"
02.11.2016 г.  20161101-02443-0027 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София Открита процедура Доставка на ободряващи напитки
01.11.2016 г.  20161027-02030-0033 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието Публично състезание „Доставка на специални санитарни автомобили /линейки/ на нуждите на Специализираните болници за активно лечение на лишени от свобода в затворите в гр. Белене, гр. Бургас, гр. Ловеч и гр. София към Главна дирекци „Изпълнение на на наказанията“
31.10.2016 г.  20161027-00044-0031 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Конкурс за проект „Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за Автомагистрала „Струма“, Лот 3.2., участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно с приблизителна дължина 5,45 км“
28.10.2016 г.  20161026-00115-0021 Община Русе Открита процедура ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ в рамките на Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Русе – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно подписан Договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP001-8.001-0003-C01 от 11.03.2016 г. между Управляващия орган на Програмата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и Община Русе, в качеството й на бенефициент по Договора
27.10.2016 г.  20161025-00207-0048 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - гр. Враца Публично състезание Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК- Враца, включително доставка и монтаж на разервни части
26.10.2016 г.  20161021-01666-0043 Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/ Публично състезание Доставка на техника и материали за поддръжка, развитие и експлоатация на комуникационна система - по спецификация"
25.10.2016 г.  20161021-01224-0026 Българска народна банка /БНБ/ Открита процедура Поддръжка, следгаранционно сервизно обслужване, подмяна и доставка на резервни части, материали и консумативи за служебните автомобили собственост на БНБ по обособени позиции
24.10.2016 г.  20161019-02724-0005 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Дупница към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура „Предоставяне на електронни съобщителни услуги – фиксирана телефония за нуждите на Териториално поделение – Държавно горско стопанство Дупница“
21.10.2016 г.  20161019-00874-0019 Община Ветрино Публично състезание „Изработване на технически инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на община Ветрино” на три обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обекти: 1. „Възстановяване настилката на улица в участък ок 37-36-52-57-58, с.Момчилово”, община Ветрино, област Варна 2. „Възстановяване настилката на улица в участък ок 18-16-54-92-93-99, с.Доброплодно”, община Ветрино, област Варна 3. „Възстановяване настилката на площад в участък ок 62-101-99-100-94, с.Невша”, община Ветрино, област Варна Обособена позиция №2: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обекти: 1. „Почистване продълбочаване на река преминаваща през урбанизираната територия на с.Млада гвардия”, община Ветрино, област Варна 2. „Почистване продълбочаване на река преминаваща през урбанизираната територия на с.Неофит Рилски”, община Ветрино, област Варна Обособена позиция №3: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: 1. „Ремонт и реконструкция на два броя мостови съоръжения в с.Доброплодно”, община Ветрино, област Варна
21.10.2016 г.  20161020-00774-0015 Община Стара Загора Открита процедура „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 8 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна“ №70, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх. В ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Самара 3“ бл. 9; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Антон Марчин“ №2, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх.В; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №126 , вх.0, вх.А, вх.Б, вх.В; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ №104 , вх.0,вх. А, вх.Б, вх.В, вх.Г, вх.Д; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул."Генерал Столетов" №78, вх.0, вх.А; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: Жилищна сграда гр. Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №282; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. "Самара" 3, бл.6, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх. В, с административен адрес кв."Самара" 3, бул."Хан Тервел" №52
20.10.2016 г.  20161018-00265-0032 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Открита процедура „Ремонт на сухи и маслонапълнени трансформатори за средно и ниско напрежение“ - реф. № 115/2016 г.
19.10.2016 г.  20161018-00270-0014 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/ Открита процедура „Развитие, оптимизация и поддръжка на Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020“
19.10.2016 г.  20161014-05242-0007 "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД Публично състезание “Ремонт и монтажни дейности за железопътен участък на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД."
18.10.2016 г.  20161014-00265-0038 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Публично състезание „Доставка на вакуумни контактори ниско напрежение и допълнителни контакти за тях“ - реф. № 136/2016 г. - ПС
17.10.2016 г.  20161012-00353-0008 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Публично състезание Доставка на електрокари и мотокари за ЕП-2. Поръчката включва две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на електрокари Обособена позиция № 2 - Доставка на мотокари
14.10.2016 г.  20161012-00585-0042 Русенски университет "Ангел Кънчев" Пряко договаряне „Организиране и провеждане на пет събития по проект “Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian Bulgarian cross border area”, PROJECT Code: 15.3.1.017, който се изпълнява по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.
13.10.2016 г.  20161011-00413-0010 Община Горна Оряховица Договаряне без предварително обявление “Упражняване на авторски надзор в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 “Изграждане на приют в гр.Г.Оряховица” по ОП "Региони в растеж" 2014 – 2020г. за обект „Изграждане, включително обзавеждане и оборудване на „Приют” за бездомни лица с капацитет 15 места, УПИ VI за социални нужди, квартал №29 по ПУП на район „Север” на гр.Горна Оряховица””
12.10.2016 г.  20161011-00733-0037 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян Публично състезание Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД
11.10.2016 г.  20161006-00267-0006 Община Пловдив Открита процедура „ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ПО ЧЛ. 110, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗУТ, ОЦИФРЯВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАН КАДАСТЪР – СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА ЗА УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, НА КВ. „ЗАХАРНА ФАБРИКА“ И „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, ГР. ПЛОВДИВ“.
10.10.2016 г.  20161005-00115-0037 Община Русе Открита процедура Доставка на горива за нуждите на Община Русе по обособени позиции, както следва: Позиция № 1: Доставка на горива за ведомствените автомобили на Община Русе и второстепенни разпоредители, които не са възложители по ЗОП Позиция №2: Дизелово гориво за нуждите на автопарка на общинско предприятие “Комунални дейности” Позиция №3: Доставка на газьол за отопление за нуждите на ДВД "Приста" и „Семизова къща“
07.10.2016 г.  20161006-00494-0020 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД Открита процедура "Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД"
06.10.2016 г.  20161005-00119-0046 Община Казанлък Открита процедура „Осигуряване на охрана на обекти на Община Казанлък по видове дейности: 1.Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; 2.Техническа охрана и реагиране със специален автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение; 3.Охрана на ценни пратки и товари от и до обекти на Община Казанлък“
05.10.2016 г.  20161003-01055-0040 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Открита процедура Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”, по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Провеждане на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър” Обособена позиция № 2 „Избор на служба по трудова медицина за служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия, картография и кадастър“ Обособена позиция № 3 „Доставка на очила за корекция на зрението и/или за работа с видеодисплеи за нуждите на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър” Обособена позиция № 4 „Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър”.
04.10.2016 г.  20160929-02724-0019 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Белово към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Договаряне без предварително обявление „Монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС, собственост на ТП ДГС Белово за срок от 24 месеца”
03.10.2016 г.  20160929-00371-0009 Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Плевен Публично състезание „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Плевен през 2017 г. по обособени позиции”
30.09.2016 г.  20160929-02849-0008 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР Открита процедура Доставка на работни станции ЕВРОДАК и АФИС, заедно с лиценз и скенер към тях, за нуждите на подразделенията на ГДГП
29.09.2016 г.  20160926-00169-0028 Община Ловеч Публично състезание Осъществяване на мерки за информация и публичност
28.09.2016 г.  20160921-00514-0022 Община Минерални бани Публично състезание „Изграждане на многофункционална спортна площадка на мястото на съществуващото спортно игрище в УПИ VI-175, кв. 24, с. Минерални бани, община Минерални бани”
27.09.2016 г.  20160926-00207-0009 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Видин Пряко договаряне СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА РЗОК–ВИДИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЯХ
26.09.2016 г.  20160920-00851-0013 Община Пирдоп Открита процедура ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОБЩИНА ПИРДОП, ОБЛАСТ СОФИЯ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП 1: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. ОП 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
21.09.2016 г.  20160919-00692-0004 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Открита процедура Доставка на допълнително оборудване, съвместимо с медицинска апаратура, налична в УМБАЛ "Света Анна" - София АД
20.09.2016 г.  20160916-00744-0026 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол Открита процедура Доставка на медицински изделия
19.09.2016 г.  20160916-00087-0018 Столична община Открита процедура Извършване на универсална пощенска услуга - приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, включващи кореспондентски пратки до два килограма, малки пакети до два килограма, печатни произведения до пет килограма и приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до двадесет килограма, както и неуниверсални пощенски услуги на Столична община.
17.09.2016 г.  20160915-00233-0028 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Публично състезание Доставка на офис обзавеждане и оборудване за структурните звена на ДП НКЖИ
16.09.2016 г.  20160913-00160-0024 Община Вълчи дол Публично състезание „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Вълчи дол”
15.09.2016 г.  20160912-00497-0007 Община Бяла, област Русе Договаряне без предварително обявление „Предоставяне на консултантски услуги по проекти на Община Бяла, област Русе по мярка 07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Предоставяне на консултантски услуги по проект за реконструкция и рехабилитация на ІV-класен път VTR 1233 (№ ІV-40964) „Павел – Босилковци - Гара Бяла“ от общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 12+000 с обща дължина 10 000 метра“ Обособена позиция № 2 - „Предоставяне на консултантски услуги по проект за подобряване /ремонт/ на общинска улична мрежа в Община Бяла, област Русе“
14.09.2016 г.  20160913-00530-0002 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град Публично състезание „Текущ ремонт на дограма на административна сграда на офис "Люлин" на ТД на НАП София с адрес: гр. София, ж.к. Люлин” ІІІ, бл.327, вх. В“
13.09.2016 г.  20160912-00115-0005 Община Русе Открита процедура „Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ с 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: - Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио“ 1 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност; - Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио“ 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност; - Основен ремонт на ЦДГ „Русалка“ 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност; Обособена позиция № 2: - Ремонт на МГ „Баба Тонка“, в т. ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства; - Ремонт на СОУ „Христо Ботев“, в т. ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства“
12.09.2016 г.  20160908-00752-0023 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Услуга за обновяване на техническите и системни средства на Интегрирана Регионална Полицейска система, Централен Полицейски регистър и Централна Полицейска Статистика чрез виртуализация на ресурсите
10.09.2016 г.  20160909-02716-0017 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Котел към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Публично състезание „Доставка, монтаж , баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни"
09.09.2016 г.  20160907-00280-0014 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Свиленград ЕООД Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Свиленград” ЕООД
08.09.2016 г.  20160901-00115-0010 Община Русе Открита процедура Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ на Община Русе, Процедура BG16RFOP001-1.005, по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: - Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Баба Тонка“, гр. Русе; - Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Църковна независимост“; - Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Райко Даскалов“, гр. Русе; - Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Славянска“, гр. Русе; Обособена позиция № 2: Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж. п. прелеза на речна гара до ул. „Мостова“, гр. Русе – първи, втори и трети етап; Обособена позиция № 3: Парк на Младежта – реконструкция и паркоустрояване, в т. ч. изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито, гр. Русе, к-с „Възраждане“ – четвърти етап
07.09.2016 г.  20160902-00536-0018 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора Открита процедура Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична лаборатория по 48 обособени позиции за дейността на на “УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович” АД
02.09.2016 г.  20160901-00080-0013 Министерство на здравеопазването /МЗ/ Публично състезание „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”