Информация за случаен избор на процедури за осъществяване на контрола по чл. 232 от ЗОП

Дата на избор ИН на процедурата Име на възложителя Вид на процедурата Предмет на поръчката
22.05.2018 г.  20180518-00637-0024 Община Сатовча Публично състезание „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Работна“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството за проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча“
21.05.2018 г.  20180518-00145-0047 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Хасково Публично състезание Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ - Хасково
18.05.2018 г.  20180517-00211-0031 Община Хасково Открита процедура "Ремонтни дейности на обект:"Център за обществена подкрепа"- помещения за спешен прием"
17.05.2018 г.  20180516-00151-0006 Община Троян Пряко договаряне "Доставка на материали, необходими за строителни и монтажни работи на ОП "Комунални услуги"- Троян" през 2018 г. - 2019 г.
16.05.2018 г.  20180511-02712-0015 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Сеслав, гр. Кубрат към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Публично състезание извършване на агротехнически услуги-жътва и транспорт на земеделска продукция /пшеница, царевица и слънчоглед/ на територията на ТП ДГС "Сеслав", гр.Кубрат
15.05.2018 г.  20180510-01785-0003 Национален център по заразни и паразитни болести/НЦЗПБ/ - София Открита процедура „Доставка на диагностични тестове и медицински консумативи по "Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия" през 2018 г. и Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България за 2018
14.05.2018 г.  20180509-00081-0031 Община Варна Открита процедура „Доставка на оригинални консумативи, доставка на съвместими консумативи /заместители/ за принтери и МФУ за нуждите на Община Варна и второстепенните ѝ разпоредители по обособени позиции“
11.05.2018 г.  20180508-00109-0056 Община Благоевград Открита процедура „Инженеринг - проектиране, ведно с авторски надзор и изграждане на уличен водопровод и канализаия на ул. „Търново“ от о.т. 153 до о.т. 170“
10.05.2018 г.  20180508-02443-0048 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София Открита процедура Основен ремонт на покрива на административната сграда на сектор "Специализирани оперативни дейности" при СДПБЗН, град София, бул. "Рожен" 26"
09.05.2018 г.  20180508-00435-0041 "Софийска вода" АД Публично състезание TT001749 Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на „Софийска вода“ АД
08.05.2018 г.  20180502-02849-0051 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР Открита процедура Доставка на автомобилни гуми
04.05.2018 г.  20180502-00694-0003 Община Гурково Договаряне без предварително обявление Доставка на течни горива- дизелово гориво, безоловен бензин, газ пропан бутан, масла, антифриз и спирачна течност за нуждите на Община Гурково.
03.05.2018 г.  20180430-00797-0043 Община Бургас Открита процедура „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства по обособени позиции: ОП 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в УПИ І, кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас“. ОП 2: „Доставка и монтаж на оборудване на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в УПИ І, кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас“. ОП 3: „Доставка и монтаж на съоръжения за кът за отдих в УПИ I, кв. 1 по плана на Приморски план, гр. Бургас, идентификатор 07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“.
02.05.2018 г.  20180427-02718-0007 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Борово към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Публично състезание „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство ( косене на 150 дка дивечови ливади ) за нуждите на ТП ДЛС „Борово” за срок от 12 месеца”
30.04.2018 г.  20180426-02716-0015 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Мъглиж към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари чрез отстраняване на горската покривка, храстите и тревата до минералния почвен слой, които не са строителство по смисъла на ЗУТ и на ЗГ, в горските територии на ТП ДГС „Мъглиж”, през 2018 год.”.
27.04.2018 г.  20180424-00056-0039 Община Харманли Открита процедура Основен ремонт на улици в селата на Община Харманли
26.04.2018 г.  20180424-02718-0020 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Борино към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Договаряне без предварително обявление Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.), стопанисвани от ТП „ДГС – Борино”, вкл. доставка на резервни части и консумативи за срок от 24 месеца
25.04.2018 г.  20180420-00145-0022 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Монтана Публично състезание Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана
24.04.2018 г.  20180419-00461-0025 Четвърта многопрофилна болница за активно лечение /IV МБАЛ/ - София АД Открита процедура Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
23.04.2018 г.  20180419-00594-0035 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Иван Рилски" ЕАД - София Открита процедура Абонаментно сервизно обслужване на климатични и вентилационни системи, и машини
20.04.2018 г.  20180417-00087-0011 Столична община Открита процедура 1. „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – II зона, включваща райони “Овча купел, Красна поляна, Красно село и Банкя“. 2. „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – IV зона, включваща райони “Оборище, Сердика, Подуяне и Нови Искър“.
19.04.2018 г.  20180417-00287-0041 Община Белоградчик Публично състезание “Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“
18.04.2018 г.  20180417-00621-0020 Община Две могили, област Русе Публично състезание „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две Могили“.
17.04.2018 г.  20180416-00388-0011 Българска национална телевизия /БНТ/ Открита процедура „Доставка на оборудване за малка подвижна телевизионна станция за работа в HD формат”
16.04.2018 г.  20180411-00684-0023 Болница "Лозенец" - София Открита процедура “Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””
13.04.2018 г.  20180410-00530-0009 Национална агенция за приходите /НАП/ Открита процедура „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“
12.04.2018 г.  20180405-05448-0035 Народно читалище - Развитие 1869, гр. Дряново Публично състезание „Реконструкция и ремонт на “Народно Читалище „Развитие – 1869“ гр. Дряново
11.04.2018 г.  20180405-00705-0007 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен Открита процедура “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ Д-р Иван Селимински Сливен” АД”
10.04.2018 г.  20180405-00712-0042 Община Поморие Публично състезание „Консултантски услуги за управление на проект № 02/07/2/0/00726 „Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 / III 906, Каблешково – Бургас / - Каменар – Поморие“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“
05.04.2018 г.  20180403-00098-0005 Община Гоце Делчев Публично състезание Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на обект „Социално предприятие „Цветен град““ намиращ се в УПИ II, кв. 98 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев
04.04.2018 г.  20180403-00178-0040 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен Открита процедура „Доставка на специализиран консуматив, необходим за работа с ендоскопска система ,,Da Vinci S, модел: SS2000, system, IS 2000, G1.1” за роботизирана хирургия за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.
04.04.2018 г.  20180330-00212-0021 Община Петрич Открита процедура Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: • BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037,634 • BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84 • BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III– 198 от км 0+000 до км 3+100• BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово
03.04.2018 г.  20180330-05585-0029 Народно читалище - Иван Вазов - 1947, гр. Костинброд Публично състезание ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ № 23/07/2/0/00576 „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ-1947“- ГР. КОСТИНБРОД“, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ДОГОВОР ЗА БФП С №23/07/2/0/00576/21.09.2017Г., ПО ДЕЙНОСТ №1 „РЕМОНТ НА СГРАДА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ-1947“- ГР. КОСТИНБРОД“
03.04.2018 г.  20180330-02716-0018 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Твърдица към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Пряко договаряне „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор аз срок от 48 месеца”
03.04.2018 г.  20180330-01271-0044 Столична община - Район "Сердика" Публично състезание Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Ремонт на покрив на топла връзка и физкултурен салон на 29 СУ „Кузман Шапкарев” ; ІІ-ра обособена позиция: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ №149 „Зорница” – втора сграда и IIІ-та обособена позиция: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”.
30.03.2018 г.  20180328-00484-0004 Община Костенец Открита процедура Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000”
29.03.2018 г.  20180326-00520-0018 Лесотехнически университет /ЛТУ/ Договаряне без предварително обявление „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет“
28.03.2018 г.  20180323-00604-0033 Община Любимец Открита процедура Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Целодневна детска градина „Рай“, находяща се в гр. Любимец, с. Малко Градище и с. Лозен, община Любимец
27.03.2018 г.  20180322-00267-0030 Община Пловдив Открита процедура Текущ ремонт на Професионална Гимназия по Вътрешна Архитектура и Дървообработване "Христо Ботев", гр. Пловдив
26.03.2018 г.  20180323-02022-0020 Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието /ГДО към МП/ Открита процедура „Предоставяне и поддържане на защитена VPN услуга от комуникационен оператор на територията на страната за нуждите на ГД „Охрана”
23.03.2018 г.  20180322-01379-0009 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Открита процедура Ремонт на ВЛ 220 кV „Камчия“ в участъка от ст.№ 1 до ст.№ 228
22.03.2018 г.  20180320-02724-0042 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Искър към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ Открита процедура „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДЛС Искър” за срок от 36 месеца”.
21.03.2018 г.  20180316-00606-0039 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна Открита процедура Доставка, чрез покупка на употребявани автомобили и техника за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД Предметът на поръчката е разделен на следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Доставка чрез покупка на четири броя употребявани автомобили – хечбек, 5 врати". 2. Обособена позиция № 2 „Доставка чрез покупка на три броя употребявани автомобили тип „Пикап“ /или еквивалент/” 3. Обособена позиция № 3 „Доставка чрез покупка на четири броя употребявани товарни автомобили – тип самосвал с тристранно разтоварване на коша“ 4. Обособена позиция № 4 „Доставка чрез покупка на три броя употребявани каналопочистващи машини“ 5. Обособена позиция № 5 „Доставка чрез покупка на един брой употребяван мотокар“
20.03.2018 г.  20180319-00752-0054 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура "Доставка на камериза за носене на униформата на гранично-полицейски служители"
20.03.2018 г.  20180319-01379-0003 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Открита процедура „Доставка на 3 броя шунтови реактори 50 000 кVAr, 31,5 kV“
19.03.2018 г.  20180314-03000-0035 Областна дирекция /ОД/ на МВР - Пазарджик Договаряне без предварително обявление Снабдяване с ел. енергия /ниско напрежение/ на сградния фонд /обекти/, управляван от ОДМВР - Пазарджик Описание: Снабдяване с ел. енергия /ниско напрежение/ на сградния фонд /обекти/, управляван от ОДМВР - Пазарджик. 1. Срок на договора за възлагане на обществената поръчка - 3 /три/ години. 2. Стойността на договора за възлагане на обществената поръчка не може да бъде предварително определена, т.е. не може да се прогнозира реалното потребление на ел. енергия в рамките на срока на договора, както и действащите към съответния период регулярни цени. Прогнозната стойност на поръчката за срок от три години, за всички обекти на ОДМВР - Пазарджик, от доставчик "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД е на стойност 792 000 лв. без ДДС, изчислена въз основа на разхода за този вид доставка през предходните 12 /дванадесет/ месеца, умножен по три и завишен с 20%
16.03.2018 г.  20180314-00512-0010 Медицински университет /МУ/ - Пловдив Договаряне без предварително обявление Доставка на лабораторни реактиви, субстанции и имунологични китове за нуждите на Медицински университет - Пловдив по пет обособени позиции
15.03.2018 г.  20180314-00484-0046 Община Костенец Открита процедура Подобряване материалната база на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец
14.03.2018 г.  20180312-00795-0025 Община Садово Открита процедура “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР), СЪПЪТСТВАЩИ СМР И УСЛУГИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „СВОБОДА”, с. КАТУНИЦА, ОБЩИНА САДОВО”
13.03.2018 г.  20180312-01032-0012 Институт по животновъдни науки - Костинброд Публично състезание „Доставка на комбинирани фуражи и зърнено-фуражни суровини за нуждите на Институт по животновъдни науки – Костинброд"
12.03.2018 г.  20180307-02711-0006 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Провадия към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание „Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Провадия за 2018 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация“
09.03.2018 г.  20180306-00794-0018 Община Левски Публично състезание „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Левски“, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020“
08.03.2018 г.  20180302-00774-0038 Община Стара Загора Открита процедура ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”, в УПИ I за училище кв.127 по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ангел Кънчев“ № 82
07.03.2018 г.  20180306-02718-0005 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Батак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Публично състезание Основен ремонт на почивна база "Надпяване", местност Корията в териториалния обхват на ТП ДГС "Батак"
06.03.2018 г.  20180302-00115-0047 Община Русе Открита процедура ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА: ОП „Комунални дейности“ – Русе, ОП „Паркстрой“, ОП “Русе арт“ ОП „Спортни имоти“ и ОП „Обреден дом – Русе“ по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Строителни материали Обособена позиция 2 - Електроматериали Обособена позиция 3 - Други материали
02.03.2018 г.  20180227-00340-0028 Община Угърчин Открита процедура „Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“ №11/07/2/0/00517 по 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване. Обособена позиция №2: Доставка на мебели. Обособена позиция №3: Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване.“
01.03.2018 г.  20180227-00340-0026 Община Угърчин Публично състезание „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин” по проект №11/07/2/0/00517“ Избраният за изпълнител участник следва да упражни строителен надзор при изпълнение на „Реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин във връзка с реализацията (изпълнението) на проект: „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“, финансиран с Договор за предоставяне на финансова помощ № 11/07/2/0/00517, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“.
01.03.2018 г.  20180227-01272-0005 Столична община - Район "Слатина" Открита процедура Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина” , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5. 2. Обособена позиция № 2 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б. 3. Обособена позиция № 3 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 (по обособена позиция № 1). 4. Обособена позиция № 4 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б. (по обособена позиция № 2). 5. Обособена позиция № 5 - Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 (по обособена позиция № 1). 6. Обособена позиция № 6 - Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б (по обособена позиция № 2).
28.02.2018 г.  20180226-00064-0066 Община Чепеларе Публично състезание „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция” (INTEGRA_TOUR), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”
27.02.2018 г.  20180223-00081-0025 Община Варна Договаряне без предварително обявление „Доставка на 300 000 квт. ч. на ел. енергия за нуждите Община Варна“
26.02.2018 г.  20180222-00490-0018 Община Марица, област Пловдив Публично състезание „Изграждане на целодневна детска градина в УПИ V–502.1023, от кв.30 по плана на с.Калековец, Община Марица”
23.02.2018 г.  20180221-00537-0031 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/ Публично състезание Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции
22.02.2018 г.  20180220-00396-0054 Община Борово Открита процедура „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“
21.02.2018 г.  20180219-02711-0050 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тервел към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание Доставка на препарати за растителна защита
20.02.2018 г.  20180216-00748-0019 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“
19.02.2018 г.  20180216-00385-0018 Община Пазарджик Договаряне без предварително обявление „Доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане и провеждане на обучение на служители по проект: „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната. база на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик по 2 обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на софтуерни продукти и компютърна техника за нуждите на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик“; Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на фитнес екипировка за нуждите на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик“
16.02.2018 г.  20180213-00031-0019 Община Малко Търново Публично състезание “Закриване и рекултивация на „Общинско депо за неопасни отпадъци“ в местност „Ярково“ до гр. Малко Търново“
15.02.2018 г.  20180214-00087-0022 Столична община Открита процедура Рехабилитация на бул.“Асен Йорданов“ от бул.“Шипченски проход“ до бул.“Христофор Колумб“ и на ул.“Искърско шосе“ от бул.“Христофор Колумб“ до ул.“Димитър Пешев“, включително трамваен релсов път и ККМ по бул. „Шипченски проход” и бул. „Асен Йорданов” от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Проф.Цветан Лазаров“, по съществуващо положение“
14.02.2018 г.  20180213-00373-0025 Тракийски университет - Стара Загора Публично състезание Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена
13.02.2018 г.  20180208-00532-0007 Община Ардино Публично състезание „Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Ардино - Мировец от утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 14:00 - 08:30 часа”
12.02.2018 г.  20180208-02695-0031 Пазари изток - ЕАД Публично състезание Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Пазари Изток ЕАД
09.02.2018 г.  20180206-01011-0026 Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Христо Стамболски"/МБАЛ/ - Казанлък /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Казанлък/ Открита процедура Доставка на общоболнични консумативми за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък
08.02.2018 г.  20180205-00464-0026 Община Родопи, област Пловдив Договаряне без предварително обявление „Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на уличната мрежа по населени места, находящи се на територията на община Родопи, област Пловдив през експлоатационен сезон 2017/2018" по обособени позиции: Обособена позиция № 4 с предмет:„Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на уличната мрежа на село Брестовица, Община Родопи", Обособена позиция №11 с предмет: „Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на уличната мрежа на село Марково, Община Родопи“ и Обособена позиция №13 с предмет: „Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на уличната мрежа на село Първенец, Община Родопи“
08.02.2018 г.  20180206-00814-0018 Община Враца Открита процедура „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти: „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. ”Поп Сава Катрафилов” до ул. ”Кръстьо Българията” и 12 улици в централна градска част“
07.02.2018 г.  20180202-00165-0007 Министерство на образованието и науката /МОН/ Пряко договаряне Адаптиране на методологията за ограмотяване и обучение на възрастни с новото учебно съдържание, предвидено за 5., 6. и 7. клас
06.02.2018 г.  20180201-00052-0033 Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново Открита процедура „Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти и дежурен персонал на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“
05.02.2018 г.  20180202-02331-0037 Средно училище "Д-Р Петър Берон"/СУ/, с. Хитрино /Старо наименование - Средно общообразователно училище "Д-Р Петър Берон"/СОУ/, с. Хитрино/ Открита процедура “Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на СУ "Д-р Петър Берон" с. Хитрино
02.02.2018 г.  20180201-00816-0021 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Благоевград АД Открита процедура „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - Благоевград” АД
01.02.2018 г.  20180130-00116-0048 Община Лом Открита процедура Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 “Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом”, финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, по 13 (тринадесет) обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на постелъчен инвентар – стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж/инсталиране на техническо оборудване“ Обособена позиция №3: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане“ Обособена позиция №4: „Доставка и монтаж на модулни сцени“ Обособена позиция №5: „Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане“ Обособена позиция №6: „Доставка на музикални инструменти за оборудване кабинети „Музика““ Обособена позиция №7: „Доставка на оборудване за лаборатории“ Обособена позиция №8: „Доставка и монтаж на оборудване за медицински кабинет“ Обособена позиция №9: „Доставка на оборудване за специализирани кабинети“ Обособена позиция №10: „Доставка и монтаж на спортно оборудване за физкултурни салони“ Обособена позиция №11: „Доставка/монтаж на текстилни изделия“ Обособена позиция №12: „Доставка на уреди за спорт и игра в детските градини“ Обособена позиция №13: „Доставка на ученически пособия“
31.01.2018 г.  20180126-00572-0041 Община Сандански Открита процедура "Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в Екип за организация и управление на проект BG16M10P002-2.002-0013"
30.01.2018 г.  20180129-00717-0014 Община Бойчиновци Открита процедура „ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ”
29.01.2018 г.  20180126-00051-0043 Община Видин Открита процедура „Информация и публичност по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин” на ОПРР 2014-2020, по обособени позиции“
26.01.2018 г.  20180123-00140-0010 Община Ихтиман Публично състезание Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: ” Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман ”
25.01.2018 г.  20180123-00334-0040 Агенция "Митници" Открита процедура „ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА МИТНИЦА ВАРНА”
24.01.2018 г.  20180122-00325-0036 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив Открита процедура Доставка чрез наем на копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите за работа с техниката в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД.
23.01.2018 г.  20180122-00311-0042 Агенция по заетостта Открита процедура „ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА” ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.017-001-C01 „ГОТОВИ ЗА РАБОТА” ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И ИНИЦИАТИВАТА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАТО СЛЕДВА: Обособена позиция № 1: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-София” Обособена позиция № 2: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Бургас” Обособена позиция № 3: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Варна” Обособена позиция № 4: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Ловеч” Обособена позиция № 5: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Монтана” Обособена позиция № 6: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Пловдив” Обособена позиция № 7: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Русе” Обособена позиция № 8: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Благоевград” Обособена позиция № 9: „Експертизи за идентифициране и активиране на неактивни лица на територията на ДРСЗ-Хасково”
22.01.2018 г.  20180119-00490-0026 Община Марица, област Пловдив Открита процедура Събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община „Марица“
19.01.2018 г.  20180116-00126-0036 Община Несебър Публично състезание избор на изпълнител за сезонна подръжка, извънгаранционно обслужване на съоръжения и консервация в края на сезона на автоматизирана паркинг-система и интегрирана система за достъп на МПС, съобразно нуждите на Община Несебър
19.01.2018 г.  20180117-02711-0001 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Черни лом - Попово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание „Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки, включително и за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен туризъм от ТП Държавно ловно стопанство "Черни Лом” гр.Попово при „СИДП” ДП Шумен за 2018 год. в обособени позиции"
18.01.2018 г.  20180116-00015-0023 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/ Пряко договаряне Доставка на елементи за акустична стръскваща система за бункери на въздухоподгревател на котел ЕП 62
17.01.2018 г.  20180112-00575-0028 Община Раковски Открита процедура “Организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци и биоразградими отпадъци, генерирани от жилищните и нежилищни имоти на територията на Община Раковски; машинно метене и машинно миене на благоустроените улици и територии за обществено ползване в Община Раковски”
16.01.2018 г.  20180112-00246-0003 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на лагери с общо предназначение и други по две обособени позиции: I-ва обособена позиция – Доставка на лагери търкалящи с общо предназначение, съгласно спецификация; IІ-ра обособена позиция – Доставка на лагери специфични, лагерни тела и други, съгласно спецификация.
15.01.2018 г.  20180112-00737-0006 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ Открита процедура „Доставка и гаранционна поддръжка на преносими компютри“
12.01.2018 г.  20180110-01467-0037 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Открита процедура Доставка на защитни стикери за средствата за търговско измерване (електромери), собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
11.01.2018 г.  20180109-00307-0025 Община Козлодуй Публично състезание Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй - Бунгала към административна сграда на Община Козлодуй”
10.01.2018 г.  20180105-00603-0024 Община Баните, област Смолян Публично състезание "Изготвяне на обследване за енергийна ефективност,архитектурно заснемане на сгради,техническо проектиране и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради: 1.Административна сграда "Общинска администрация" в с. Баните 2.Административна сграда "Кметство" в с.Гълъбово 3.Административна сграда "Кметство" в с.Вишнево 4.Административна сграда "Кметство" в с.Давидково 5.Административна сграда "Кметство" в с.Загражден 6.Административна сграда "Кметство" в с.Вълчан дол 7.Административна сграда "Кметство" в с.Оряховец
09.01.2018 г.  20180108-00184-0040 Община Пещера Открита процедура „Доставка на товарни средства за отпадъци за нуждите на ОП “Чистота и поддръжка на общинската инфраструктура“ гр. Пещера“
08.01.2018 г.  20180105-00233-0028 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Открита процедура „Археологическо наблюдение и ограничени спасителни археологически проучвания и дейности/надзор по време на строителните дейности в железопътен участък София- Елин Пелин“
05.01.2018 г.  20180103-00518-0028 Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен Открита процедура „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми необходими за автопарка и селскостопанската техника на ДП „Кабиюк” – гр. Шумен за срок от дванадесет месеца“
04.01.2018 г.  20171229-00662-0008 Община Раднево, област Стара Загора Открита процедура Приготвяне и доставка на обедно хранене за учениците от I до VII клас в средищните училища в Община Раднево
03.01.2018 г.  20180102-05516-0023 Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Открита процедура „Организиране на събития за нуждите на председателството на Съвета на ЕС през 2018г. и за нуждите на МБПСЕС 2018 "
03.01.2018 г.  20180102-00426-0012 Община Кюстендил Публично състезание Доставка на канцеларски материали, консумативи и офис оборудване, обособени в позиции
02.01.2018 г.  20171222-00334-0019 Агенция "Митници" Пряко договаряне „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Административната сграда на Митница Свищов, с адрес: гр. Свищов, ул. „Дунав“ № 10“
29.12.2017 г.  20171222-00752-0027 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Доставка и монтаж на обзорно сензорна система за наблюдение за хеликоптер
28.12.2017 г.  20171220-01467-0015 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Открита процедура „Доставка на триполюсни товарови прекъсвачи за монтиране на закрито“, реф. № PPD17-141
22.12.2017 г.  20171220-00257-0044 Община Ботевград Открита процедура Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда "Славейков 21-23" с административен адрес: гр. Ботевград, ул. "Славейков" № 21 и № 23
21.12.2017 г.  20171219-00541-0023 Община Бяла, област Варна Открита процедура „Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на Община Бяла”
20.12.2017 г.  20171219-02718-0014 Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура Доставка чрез покупка на 24 броя употребявани високопроходими автомобили, необходими за дейността на Южноцентрално държавно предприятие
20.12.2017 г.  20171219-00600-0006 Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести /МБАЛББ/ "Света София" ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести /СБАЛББ/ "Света София" ЕАД - София/ Публично състезание Доставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал в МБАЛББ "Света София" ЕАД
19.12.2017 г.  20171218-00130-0011 Авиоотряд 28 - София Открита процедура “Наземна и полетна тренажорна подготовка на авиационния персонал на Авиоотряд 28 на самолет Фалкон-2000”
19.12.2017 г.  20171214-01968-0005 XVI Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" гр. Перник Договаряне без предварително обявление Доставка на газьол за ПКЦ за нуждите на XVI ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Перник
18.12.2017 г.  20171215-00420-0008 Община Гълъбово Пряко договаряне „Приготвяне и доставка на топъл обяд по предварителна заявка на Община Гълъбово, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05FMOP001-3.002 - 0221 по Оперативна програма за храна и/или основно материално подпомагане - „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019 г“
15.12.2017 г.  20171214-01379-0015 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Открита процедура "Доставка на вакуумни прекъсвачи Ср.Н."
14.12.2017 г.  20171211-00102-0007 Национален институт на правосъдието Открита процедура Изработване и внедряване на информационна система за управление на процеса на обучение, във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-3.002-0002 „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран с безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ)
13.12.2017 г.  20171208-00797-0029 Община Бургас Договаряне без предварително обявление Доставка и монтаж на ОВК съоръжения - подмяна на термопомпен агрегат за ДГ "Чайка" - гр. Бургас.
12.12.2017 г.  20171211-00233-0042 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Открита процедура „Доставка на компютърно, периферно офис оборудване и лицензиран софтуер за нуждите на ЗПУИП София-Пловдив” – в три обособени позиции
11.12.2017 г.  20171207-05397-0013 Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/ Публично състезание "Изготвяне на анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави"
08.12.2017 г.  20171206-00166-0021 Община Доспат Публично състезание „Разширение на сградата на основно училище в село Късак община Доспат”
07.12.2017 г.  20171205-00738-0025 Патентно ведомство на Република България /РБ/ Публично състезание „Избор на експерти, членове на екип за управление на проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, разделена в две обособени позиции : Обособена позиция № 1 „Експерт Отчетност на дейностите по проекта“; Обособена позиция № 2 „Експерт „Финансова отчетност на дейностите по проекта“.
06.12.2017 г.  20171204-00870-0011 Специализирана болница за активно лечение по детски болести /СБАЛДБ/ ЕАД - София Открита процедура "Доставка на лекарствени продукти в СБАЛДБ "Проф. Иван Митев" ЕАД"
05.12.2017 г.  20171204-02718-0030 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пещера към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП ДГС „Пещера” за срок от 36 месеца”.
05.12.2017 г.  20171130-02718-0014 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тракия /предишно наименование - Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чекерица към Държавно предприятие/ - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура „Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП „ДЛС-Тракия” по обособени позиции за срок от 24 месеца”
04.12.2017 г.  20171201-00115-0028 Община Русе Договаряне без предварително обявление Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж, Домове за стари хора, Социално предприятие обществена трапезария Детска млечна кухня, Хранителните продукти са по групи по закона за храните и са описани в приложения: Приложение № 5 Други храни Приложение № 6 Масла и мазнини Приложение № 11 Яйца и яйчни продукти Приложение № 12 Подправки - пресни и изсушени Приложение № 13 Месни и месно-растителни консерви Приложение № 14 Риба, рибни продукти и други морски храни
01.12.2017 г.  20171128-00647-0020 Министерство на културата /МК/ Публично състезание Дигитализиране на фотограматични плаки за 350 обекта на недвижими култулни ценности
30.11.2017 г.  20171129-00017-0040 Община Берковица Публично състезание Доставка на един брой нов специализиран автомобил - мултифункционална машина за събиране на зелени биоразградими отпадъци от площи за обществено ползване
29.11.2017 г.  20171127-00848-0035 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Атанас Дафовски" АД - Кърджали Открита процедура "Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"
28.11.2017 г.  20171123-02716-0004 Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално охранителна техника /СОТ/, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на ЮИДП ДП за срок от 2 /две/ години”
27.11.2017 г.  20171122-00116-0046 Община Лом Публично състезание „Специализиран превоз на ученици за учебните дни през периода м. Януари – м. Юни на 2018 г. по обособени позиции: Маршрут 1. „Лом –-Расово-Аспарухово -Ст. махала - Лом”, - общо 80 км на ден; Маршрут 2. „Лом – Комощица - Лом”, общо 68 км. на ден; Маршрут 3. „Лом – Мокреш – Ботево – Разград – Златия - Игнатово – Ковачица - Лом”/ общо 120 км. на ден; Маршрут 4. „Лом - Долни Цибър – Ковачица – Лом”, общо 110 км. на ден; Маршрут 5. „Лом-– Мокреш – Черни връх - Лом” общо 140 км. на ден.“
24.11.2017 г.  20171123-00752-0002 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Отпечатване на обучителни и информационни материали
23.11.2017 г.  20171122-01558-0011 БДЖ - Товарни превози ЕООД Договаряне без предварителна покана за участие „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от пет години.
22.11.2017 г.  20171120-00694-0023 Община Гурково Публично състезание „Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по Проект BG05FMOP001-3.002-0083-С02 ”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”.
21.11.2017 г.  20171116-00045-0032 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Пловдив ЕООД- /Старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Пловдив ЕООД/ Открита процедура “Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”
20.11.2017 г.  20171117-00087-0025 Столична община Открита процедура Доставка на гранулирана храна за възрастни и малки/до 4м. възраст/ кучета, настанени в обектите на ОП „Екоравновесие“
17.11.2017 г.  20171114-00540-0006 Регионална дирекция по горите/РДГ/ - Кюстендил - /Старо наименование Регионално управление на горите /РУГ/ - Кюстендил Открита процедура Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на: горскостопански карти; план за ловностопанските дейности; план за дейностите по опазване на горските територии от пожари; горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП “Държавно ловно стопанство Осогово”, териториално поделение на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград
16.11.2017 г.  20171113-00690-0008 Община Борован Открита процедура „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Борован по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 2 - „Доставка на месо и месни продукти” Обособена позиция № 3 - „Доставка на риба” Обособена позиция № 4 - „Доставка на захарни изделия” Обособена позиция № 5 - „Доставка на пакетирани хранителни стоки и подправки” Обособена позиция № 6 - „Доставка на пресни плодове и зеленчуци” Обособена позиция №7 - „ Доставка на хляб ” Обособена позиция № 8 - „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”
16.11.2017 г.  20171114-00814-0020 Община Враца Публично състезание „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор), във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Враца” за обект: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Враца бул. „Христо Ботев“ № 140, бл. „Май“ № 1“
15.11.2017 г.  20171110-02724-0024 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пирдоп към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Договаряне без предварително обявление Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца.
14.11.2017 г.  20171110-00307-0031 Община Козлодуй Публично състезание „Реконструкция на улици на територията на град Козлодуй”
13.11.2017 г.  20171110-00797-0044 Община Бургас Открита процедура „Доставка на хигиенни и почистващи материали по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в Общините Бургас, Средец и Малко Търново”, по обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка на хигиенни и почистващи материали. Обособена позиция 2. Доставка на специфични медицински препарати, хигиенни материали и консумативи “
10.11.2017 г.  20171109-00904-0024 Община Драгоман Договаряне без предварително обявление „Доставка на горива за нуждите на Община Драгоман “ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: ”Доставка чрез зареждане на горива за МПС и друга техника за нуждите на Община Драгоман посредством абонаментни карти или друг еквивалент за безкасово плащане”; Обособена позиция 2 : “Доставка на гориво за отопление - газьол 0.1% S – маркиран за отопление за административната сграда на община Драгоман”;
09.11.2017 г.  20171106-02885-0022 Софийски имоти ЕАД Публично състезание Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза на проектиране „Технически проект“ за обект „Високоетажна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, в УПИ XII-293, кв.262, м.“Зона Б-5-3“, район „Възраждане“, гр.София
08.11.2017 г.  20171103-02724-0022 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Осогово към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура Доставка чрез покупка и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ за нуждите на ТП ДЛС „Осогово”
07.11.2017 г.  20171103-02716-0014 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Средец към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Публично състезание Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри и др. вкл. и техника в извънгаранционен сервиз/
06.11.2017 г.  20171101-01037-0031 Община Копривщица Открита процедура „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“
03.11.2017 г.  20171031-00233-0028 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Открита процедура Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2
02.11.2017 г.  20171030-00197-0011 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив Открита процедура Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение(НН) и координатор на балансираща група на "ВиК" ЕООД - Пловдив
01.11.2017 г.  20171027-04077-0042 БМФ Порт Бургас ЕАД Публично състезание ИЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС - ЗАПАД”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС, СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРЕДВАРИТЕЛНИ (ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ) ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА № 10 ОТ 31.03.2014 г., ЗА ОБХВАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЗРАБОТВАНЕТО, ОДОБРЯВАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
31.10.2017 г.  20171030-00733-0042 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян Договаряне без предварително обявление “Доставка на газьол за отопление за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД"
30.10.2017 г.  20171025-01266-0023 Столична община - Район "Нови Искър" Публично състезание „Приготвяне и доставяне на храна „Топъл обяд“ в СО-район „Нови Искър“ финансиран от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” съфинансирана от „Фонда за европейско подпомагана на най-нуждаещите се лица“
27.10.2017 г.  20171024-00301-0003 Многопрофилна болница за aктивно лечение /МБАЛ/ - Бургас АД Открита процедура „Периодични доставки на специфични медицински консумативи за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД””
26.10.2017 г.  20171025-00051-0056 Община Видин Открита процедура „Избор на изпълнител за дейностите по строителен надзор съгласно чл.168 от ЗУТ по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“, BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“
25.10.2017 г.  20171024-04177-0015 АресГаз ЕАД - Старо наименование - Черноморска технологична компания/ Публично състезание Застраховане на дълготрайни материални активи - Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка обща гражданска отговорност.
24.10.2017 г.  20171020-00246-0029 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Публично състезание "Доставка на 1100 тона течна натриева основа, техническа"
23.10.2017 г.  20171020-00536-0031 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора Открита процедура „Доставка на ортопедични имплати, консумативи и инструментариум за нуждите на ортопедична операционна в „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр.Стара Загора”
20.10.2017 г.  20171019-00222-0011 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/ Открита процедура „Изграждане на Public Key Infrastructure (PKI) инфраструктура за нуждите на ДП РВД“
20.10.2017 г.  20171017-02190-0001 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Саво Ценов Савов" гр. Пирдоп Пряко договаряне „Доставка на газьол за отопление за нуждите на СУ „Саво Ц. Савов” гр. Пирдоп.
19.10.2017 г.  20171017-00774-0050 Община Стара Загора Открита процедура “Публичност и визуализация на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Стара Загора“ по процедура: BG16RFOP001-1.006 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Стара Загора“ по Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020“
19.10.2017 г.  20171017-00774-0049 Община Стара Загора Договаряне без предварително обявление „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“, с местонахождение кв.1Б, УПИ XII градина по плана на гр.Стара Загора”
18.10.2017 г.  20171017-00647-0017 Министерство на културата /МК/ Договаряне без предварително обявление „Упражняване на авторски надзор по част „ОВК“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна“
17.10.2017 г.  20171016-00814-0020 Община Враца Публично състезание „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година по шест обособени позиции“
16.10.2017 г.  20171012-00203-0027 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София Публично състезание Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки Доставка на 70 000 броя скрепителни елемента за трамвайния релсов път и 21 000 броя резервни части за трамвайни стрелки, разделени на две обособени позиции.
13.10.2017 г.  20171012-00087-0031 Столична община Открита процедура Осигуряване на публичност, информация и визуализация по проект: "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", район Илинден, финансиран по приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура", процедура BG16RFOP0013.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България", по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
12.10.2017 г.  20171010-00388-0016 Българска национална телевизия /БНТ/ Открита процедура „Избор на доставчик на обществена мобилна телефонна услуга и мобилен интернет”
11.10.2017 г.  20171006-02712-0022 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Болярка към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Открита процедура „Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 3 /три/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Болярка” гр. Велико Търново за срок от 12 календарни месеца.”
10.10.2017 г.  20171009-00418-0033 Община Дупница Публично състезание „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ „ГЛАВНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ 2 И 3 И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ МРЕЖИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ 4 И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ МРЕЖИ““ В Ж.К „БИСТРИЦА“, ГР. ДУПНИЦА
09.10.2017 г.  20171004-00044-0017 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Открита процедура “Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/ обекта – Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: •Обособена позиция № 1 – Лот 24 „Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян”; •Обособена позиция № 2 – Лот 25 „Път IІІ-109 І-1 - Мелник" от км 0+528 до км 12+815, с обща дължина 12,287 км, област Благоевград”; •Обособена позиция № 3 – Лот 26 „Път III-507 Кърджали-Мост-Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали”
06.10.2017 г.  20171003-00207-0048 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Хасково Открита процедура Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Хасково
05.10.2017 г.  20171004-00212-0023 Община Петрич Открита процедура „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект на община Петрич „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Петрич”
04.10.2017 г.  20171002-00640-0061 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" Открита процедура „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект – „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски“ по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и комуникация по проект, с бенефициент СУ „Св. Климент Охридски“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“ и Обособена позиция 2: „Организиране на пресконференции и информиране на общностите за дейностите по проект, с бенефициент СУ „Св. Климент Охридски“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
03.10.2017 г.  20171002-00991-0001 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Открита процедура „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр.Ловеч“.Предметът на поръчката включва 2 обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 - „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“; - Обособена позиция № 2 - „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“.
02.10.2017 г.  20170927-00450-0001 Община Нови пазар Договаряне без предварително обявление Доставка на течни горива и смазочни масла и препарати за общинските МПС и газьол за промишлени и комунални цели на ЦДГ № 2 "Калина Малина" - филиал, гр. Нови пазар по следните обособени позиции: 1. Автомобилен бензин А95Н; 2. Дизелово гориво Б6; 3. Пропан-бутан; 4. Смазочни масла и препарати за МПС; 5. Газьол за промишлени и комунални цели.
29.09.2017 г.  20170926-00530-0006 Национална агенция за приходите /НАП/ Открита процедура „Надграждане и поддръжка на информационна система „Контрол на горивата“
28.09.2017 г.  20170927-05401-0003 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към Министерство на вътрешните работи Открита процедура Информационна система за събиране, бърза обработка и визуализация на информационни потоци, свързани с миграционния натиск на външни граници на Република България
27.09.2017 г.  20170926-00106-0047 Министерство на правосъдието /МП/ Открита процедура „Избор на изпълнител, който да изготви техническа спецификация, методика за оценка и изисквания към изпълнителя по Дейност 1 от Проект „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система“, договор № BG05SFOP001-3.001-0007-С01/13.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд“
26.09.2017 г.  20170925-00512-0002 Медицински университет /МУ/ - Пловдив Открита процедура Доставка на храни за нуждите на Медицински университет - Пловдив по три обособени позиции
25.09.2017 г.  20170921-00630-0047 Община Ситово Пряко договаряне Доставка чрез покупка при условията на 30 /тридесет/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично ново транспортно средство /миниван 6+1/ за нуждите на Община Ситово
21.09.2017 г.  20170918-00190-0033 Община Карнобат Открита процедура „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ И НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СЕЗОН НА 2017 - 2018 Г.”
20.09.2017 г.  20170919-02538-0029 Прокуратура на Република България /ПРБ/ - Главен прокурор Открита процедура „Доставка на хардуер, комуникационно оборудване и друго оборудване, необходимо за доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП и закупуване на софтуер“
19.09.2017 г.  20170914-00801-0007 "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" /СБАЛОЗ/ ЕООД София-град /бивш Комплексен онкологичен център ЕООД - град София, старо наименование /Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - София-град ЕООД/ Открита процедура „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОМПЛЕКСНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА СЕКТОР ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО АСЕПТИЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БОЛНИЧНАТА АПТЕКА НА СБАЛОЗ ЕООД –ГР.СОФИЯ”
18.09.2017 г.  20170915-00983-0008 Медицински университет /МУ/ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Открита процедура Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна по седем обособени позиции
18.09.2017 г.  20170915-00092-0013 Община Смолян Открита процедура „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“
15.09.2017 г.  20170913-00115-0035 Община Русе Договаряне без предварително обявление Упражняване на авторски надзор за обект „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“
14.09.2017 г.  20170913-02030-0010 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието Открита процедура „Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора гр. Бобов дол, затвора гр. Враца, затвора гр. София“, по обособени позиции
13.09.2017 г.  20170912-00025-0034 Община Куклен Открита процедура „Доставка на 2 (два) броя нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, необходими за нуждите на Община Куклен“
12.09.2017 г.  20170911-00752-0025 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Проектиране и СМР за строеж /инженеринг/ на учебно-тренировъчна сграда, стрелбищен център и модулен разместваем симулатор
11.09.2017 г.  20170905-00207-0017 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Добрич Публично състезание Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Добрич, включително доставка и монтаж на резервни части
08.09.2017 г.  20170907-00496-0003 Регионална дирекция за социално подпомагане - Кюстендил Открита процедура Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Кюстендил и ДСП на територията на област Кюстендил.
07.09.2017 г.  20170901-00814-0020 Община Враца Договаряне без предварително обявление "Доставка на горива за нуждите на ОП "БКС", град Враца за 36 месеца"
05.09.2017 г.  20170904-00037-0030 Община Тетевен Открита процедура Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, част от уличната мрежа на град Тетевен, част от уличната мрежа на с. Дивчовото, част от уличната мрежа на с. Малка Желязна за зимните експлоатационни сезони - 2017/2018 г., 2018/2019 г.,2019/2020 г.,2020/2021 г. и 2021/2022 г.
04.09.2017 г.  20170830-00613-0027 Община Крушари, област Добрич Публично състезание "Ремонт на част от общински път DOB 2176 /III-293/ Крушари-Северци-Граница Община Крушари-Добричка/Черна-Житница-Тянево"
01.09.2017 г.  20170831-00027-0036 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД Публично състезание „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделение по Травматология и ортопедия : Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо, изготвяне на пълна проектна документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация, обучение за работа с него и гаранционно поддържане”
31.08.2017 г.  20170829-00009-0004 Община Девин Открита процедура „Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативен сезон 2017/2018 година”, разделена на 3 /три/ обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция 1: Снегопочистване и зимно поддържане на улиците в гр.Девин, кв.Настан и с.Лясково за оперативен сезон 2017/2018 година. 2.Обособена позиция 2: Снегопочистване и зимно поддържане на път SML1050 /III-197/ Тешел – Триград – Кестен, път SML1052 /SML1050, Тешел – Триград/ - Гьоврен и път SML1050 /SML1050, Триград - Кестен/ - Водни пад за оперативен сезон 2017/2018 година 3.Обособена позиция 3: Снегопочистване и зимно поддържане на местните общински пътища на територията на община Девин за оперативен сезон 2017/2018 година
30.08.2017 г.  20170828-00164-0023 Министерство на отбраната /МО/ Публично състезание "Доставка на раници многофункционални, пустинен тип, ръкавици кожено-плетени без пръсти, черни и ръкавици защитни с цвят бежов(пясъчен)". 1.Обособена позиция №1-Доставка на раници многофункционални, пустинен тип; 2.Обособена позиция №2-Доставка на ръкавици кожено-плетени без пръсти, черни; 3.Обособена позиция №3-Доставка на ръкавици защитни с цвят бежов(пясъчен)
29.08.2017 г.  20170824-00537-0011 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/ Открита процедура Доставка на храни и напитки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, за нуждите на териториални поделения Враца, Плевен, Белене и Ловеч при ДПФЗД
28.08.2017 г.  20170825-00237-0013 Община Аксаково Открита процедура Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Аксаково
25.08.2017 г.  20170824-00334-0038 Агенция "Митници" Публично състезание "Доставка и монтаж на огради за отделяне на „входящ“ и „изходящ“ трафик на ГКПП „Дунав мост“ - Русе с вградени в тях портали – за товарни автомобили и за пешеходци"
24.08.2017 г.  20170821-00662-0029 Община Раднево, област Стара Загора Открита процедура Зимна поддръжка на общинската пътна мрежа на територията на Община Раднево
24.08.2017 г.  20170822-00964-0022 Община Генерал Тошево Публично състезание „Доставка на нов многофункционален багер челен товарач за нуждите на Община Генерал Тошево”
23.08.2017 г.  20170822-05401-0015 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към Министерство на вътрешните работи Открита процедура Изграждане на система за ГДГП за идентифициране на лица в реално време по фотографии и видео потоци
23.08.2017 г.  20170818-00045-0014 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Пловдив ЕООД- /Старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Пловдив ЕООД/ Открита процедура “Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”
22.08.2017 г.  20170821-01170-0045 Национална служба за охрана /НСО/ Открита процедура Доставка на два пътнически микробуса
22.08.2017 г.  20170821-02078-0050 Основно училище/ОУ/ - Иван Вазов, гр. Русе Договаряне без предварително обявление Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците във II и в VI клас на ОУ "Иван Вазов" гр. Русе за учебната 2017/2018 година по 5 (пет) обособени позиции
21.08.2017 г.  20170816-00169-0029 Община Ловеч Договаряне без предварително обявление Упражняване на авторски надзор при изпълнение на дейностите на обект "Цялостни консервативни-реставрационни дейности на паметник "Васил Левски"-гр. Ловеч"
18.08.2017 г.  20170815-00530-0019 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Бургас Пряко договаряне Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води - ВиК за ТД на НАП Бургас, офис за обслужване Ямбол
17.08.2017 г.  20170816-02849-0032 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР Публично състезание "Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорки контрол и координатор по безопасност и здраве" по две обособени позиции
16.08.2017 г.  20170814-00413-0029 Община Горна Оряховица Открита процедура "Ремонт на физкултурен салон на професионална гимназия по хранителни технологии "Професор д-р Асен Златаров" гр. Горна Оряховица
15.08.2017 г.  20170814-02033-0024 Областна дирекция /ОД/ на МВР - Шумен Публично състезание "Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ОДМВР Шумен за срок от 24 месеца"
14.08.2017 г.  20170811-00352-0011 Община Полски Тръмбеш Публично състезание „Доставка на автомобилен бензин А 95Н и дизелово гориво за моторни превозни средства и за друга техника на община Полски Тръмбеш”.
11.08.2017 г.  20170810-01149-0010 Институт по молекулярна биология към Българска академия на науките /БАН/ Публично състезание "Доставка на оборудване по проект “Създаване на полеви детектор за отчитане на генотоксична активност излъчена от военни експлозиви“ NATO SPS MYP G5266 в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на хоризонтален фризер за съхранение на проби. Обособена позиция № 2: Доставка на лабораторна охлаждаща центрофуга; Обособена позиция № 3: Доставка на апарати за молекулярно генетични анализи.”
10.08.2017 г.  20170808-02716-0046 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Айтос към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/“ , за срок до изчерпване на предвидените суми по следните две обособени позиции: 1. Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/ - с месечен абонамент; 2. Доставка на специализирани продукти, материали, консумативи и стоки, необходими за осъществяване на дейностите по Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/ Прогнозната стойност на поръчката за всичките обособени позиции е общо 15 140 лв. ( петнадесет хиляди сто и четиридесет лева ) без включен ДДС, като стойностите по обособени позиции са както следва: - обособена позиция № 1 - стойност до 6000 лв. ( шест хиляди лева ) без ДДС за дванадесет месеца. - обособена позиция № 2 - стойност до 9140 лв. ( девет хиляди сто и четиридесет лева ) без ДДС.
09.08.2017 г.  20170804-00494-0021 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД Открита процедура Доставка на новорегистрирани в НЗОК кохлеарни импланти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД
08.08.2017 г.  20170804-00609-0031 "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на преносими трифазни еталони за енергия в комплект с 3 (три) броя токови клещи до 120А и 3 (три) броя гъвкави токови сензори до 2000А за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД
07.08.2017 г.  20170803-00189-0035 Община Севлиево Публично състезание "Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Севлиево - Пловдив, която е част от републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево"
07.08.2017 г.  20170804-00267-0025 Община Пловдив Открита процедура ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
04.08.2017 г.  20170802-01379-0014 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО Пряко договаряне Оперативно обслужване на ОРУ ТЕЦ Република
03.08.2017 г.  20170802-00435-0013 "Софийска вода" АД Публично състезание Доставка на резервни части, консумативи, резервни модули и сервизна поддръжка на уреди „Хах Ланге”.
02.08.2017 г.  20170731-00164-0038 Министерство на отбраната /МО/ Публично състезание Изпълнение на строителство по проект 3AF31046 „Осигуряване на сграда за личния състав (ЛС) на AGSR авиацията" в Авиобаза Безмер, финансиран по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP). Предвижда се да бъде изградена нова административна сграда с обслужваща улица и паркинг, като естеството и обема на строителството са съгласно одобрен инвестиционен проект и количествени сметки.
01.08.2017 г.  20170728-00109-0033 Община Благоевград Открита процедура Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, за 15 обособени позиции във връзка с реализацията на проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”
01.08.2017 г.  20170728-02443-0030 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София Открита процедура „Осигуряване на информираност и публичност по проект „Сили за бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации покрай река Дунав” по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния-България“ 2014-2020 г.”
31.07.2017 г.  20170726-00087-0015 Столична община Пряко договаряне "Неотложен авариен ремонт на покрив над столова, фоайе и сервизни помещения в дом. П. Р. Славейков"
28.07.2017 г.  20170726-01351-0032 "Булгартрансгаз" ЕАД Публично състезание „Доставка на багери”, с референтен № 170-055, разпределена в 2 обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 с наименование: „Доставка на мини багер с ремарке“ – включваща 1 брой мини багер и ремарке – 1 брой; - Обособена позиция № 2 с наименование: „Доставка на верижен багер“ – включваща 1 брой верижен багер
27.07.2017 г.  20170726-00464-0020 Община Родопи, област Пловдив Публично състезание „Избор на изпълнител за извършване на рехабилитация на улици на територията на община Родопи“
26.07.2017 г.  20170725-00109-0024 Община Благоевград Договаряне без предварително обявление „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Многофамилни жилищни сгради – блок № 125 и № 126, с административен адрес ж.к. “Еленово”
25.07.2017 г.  20170724-01558-0048 БДЖ - Товарни превози ЕООД Публично състезание „Опазване на имуществото и подвижния жп състав, находящи се в жп гара Подуяне разпределителна – източен район и административна сграда, Вагонно ремонтен цех /ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо –Подуяне и Общежитие „Н. Й. Вапцаров” – Подуяне, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, чрез денонощна въоръжена физическа охрана, със срок до избор на изпълнител и сключване на договор за охрана на всички обекти, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, но не повече от две години”
25.07.2017 г.  20170720-00109-0030 Община Благоевград Открита процедура „Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – етап VII - 2017 г.”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт за обектите в Приложение № 1” Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за енергийна ефективност за обектите в Приложение № 1”
24.07.2017 г.  20170720-00496-0003 Агенция за социално подпомагане /АСП/ Пряко договаряне Осигуряване на абонаментна поддръжка, актуализация, развитие и комплексна системно-техническа и аналитична помощ, както и обучение на служители в системата на АСП, на софтуерен продукт „САНТА ТРЗ“, внедрен и използван от Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури“, за срок от 24 месеца /2 години/
24.07.2017 г.  20170720-02251-0028 Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз - Брюксел Открита процедура Доставка на автомобили за Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз по самостоятелно обособени позиции
21.07.2017 г.  20170719-02724-0016 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Брезник към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Договаряне без предварително обявление „Доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Териториално поделение "Държавно горско стопанство - Брезник”
20.07.2017 г.  20170719-00145-0010 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - София област Публично състезание Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - София област
20.07.2017 г.  20170717-01034-0013 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Ботевград Публично състезание Доставка на лекарствени продукти и стерилни разтвори за нуждите на стационарни отделения в МБАЛ - Ботевград ЕООД.
19.07.2017 г.  20170718-00422-0025 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ Пряко договаряне Предоставяне на юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
18.07.2017 г.  20170717-00203-0050 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София Открита процедура Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазаp: Настоящата обществена поръчка е за доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар. Предметът на обществена поръчка е сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на обектите на „Столичен електротранспорт” ЕАД, разположени на територията на гр.София и присъединени към мрежа Ср.Н и Н.Н. със собствена кабелна мрежа. Възложителят има регистрация като привилегирован потребител на електрическа енергия и е вписан в регистъра на търговските участници с кодов номер „CNM040” и с един виртуален обект с кодов № 32X0011001001440. Използване на специализиран софтуер и обучение на персонала при координиране и балансиране от страна на Възложителя.
17.07.2017 г.  20170712-00062-0025 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Публично състезание ДОСТАВКА НА ПЕЧАТАРСКИ КАРТОН ЗА НУЖДИТЕ НА „ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - УНСС“
14.07.2017 г.  20170712-02718-0047 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ракитово към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура Слeдгаранционно, сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч. селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване), вкл. доставка на резервни части и консумативи за превозните средства, собственост на ТП ДГС "Ракитово" към ЮЦДП- гр. Смолян, както и извършване на технически прегледи за срок от 24 месеца по обособена позиция - ремонт, баланс, монтаж, демонтаж на гуми.
13.07.2017 г.  20170711-00115-0027 Община Русе Открита процедура „Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба 4 за достъпна среда на комплекс за социални услуги за деца и семейства“ на Община Русе, Процедура BG16RFOP001-1.005, инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“
12.07.2017 г.  20170710-00435-0012 "Софийска вода" АД Публично състезание „Изграждане и поддръжка на решение за централизирано събиране и управление на събития, свързани със сигурността на инфраструктурата (SIEM) на Софийска вода АД“
11.07.2017 г.  20170707-00010-0016 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Публично състезание Осигуряване на средства за колективна защита - Доставка на климатична техника за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
10.07.2017 г.  20170707-00087-0059 Столична община Открита процедура Избор на изпълнител на консултантска услуга по чл.166 от ЗУТ за: "Основен ремонт/реконструкция и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на "Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", гр. София, район "Илинден", м. "Разсадника", ул. "Хайдут Сидер" №10 по проект "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", район Илинден, финансиран по приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура", процедура BG16RFOP0013.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България", по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
07.07.2017 г.  20170705-00867-0020 Диагностично-консултативен център II /ДКЦ II/ - Плевен ЕООД Публично състезание "Доставка на медицински консумативи за апарати-тип затворена система" по 6бр. обособени позиции за нуждите на лаборатория на "ДКЦ-II-Плевен"ЕООД
06.07.2017 г.  20170703-00207-0013 Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Ловеч Публично състезание СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ В РАБОТНИ И СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА РЗОК- ЛОВЕЧ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
05.07.2017 г.  20170704-00017-0006 Община Берковица Публично състезание „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица“
04.07.2017 г.  20170703-00087-0002 Столична община Открита процедура „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2“ в изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
03.07.2017 г.  20170630-00334-0043 Агенция "Митници" Открита процедура „Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични инсталации в структурите на Агенция „Митници”
30.06.2017 г.  20170627-00143-0013 Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Извършване на дейности, свързани с упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, подръжка и присъединяване на нови клиенти в “Електроразпределение Юг” EАД (старо наименование: “ЕВН България Електроразпределение” EАД) за обособена позиция № 2- Територията на КЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, КЕЦ ПЛОВДИВ ЮГ; По система за предварителен подбор № С-16-ЕР-ХК-У-27, публикувана в АОП с преписка №00143-2016-0036
29.06.2017 г.  20170626-00572-0042 Община Сандански Открита процедура „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на„Оценка за съответствие на инвестиционни проект и упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Сандански по 7 обособени позиции”
28.06.2017 г.  20170623-00413-0026 Община Горна Оряховица Публично състезание "Доставка по обособени позиции" Обособена позиция № 1: "Закупуване на траурен автомобил за ОП "Обреди"; Обособена позиция № 2: "Закупуване на микробус 8 + 1 места за ДВХУИ с. Драганово"; Обособена позиция № 3: "Закупуване на лек автомобил 4 + 1 места за ЦОП гр. Горна Оряховица
27.06.2017 г.  20170626-00100-0001 Община Правец Публично състезание ,,Изпълнение на СМР по проект „Битова канализация на мах. Живковска - гр.Правец“,финансиран по програма ПУДООС 2017г.,,
26.06.2017 г.  20170622-00467-0008 Община Крумовград Публично състезание „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „КАНАЛИЗАЦИЯ И ПРИГАЖДАНЕ НА МОДУЛНА ПСОВ НА СЕЛО ГОРНА КУЛА, ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ЕТАП 1““
23.06.2017 г.  20170622-01259-0019 Столична община - Район "Красна поляна" Публично състезание „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Детска градина №187 „Жар птица“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на обзавеждане за нуждите на Детска градина №187 „Жар птица“ Обособена позиция № 2 „Доставка на оборудване за нуждите на Детска градина №187 „Жар птица“
22.06.2017 г.  20170619-00757-0047 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград Открита процедура „Доставка на консумативи за микробиологична лаборатория-хранителни среди, реактиви, тестове и лабораторна стъклария, тест реактиви за отделение по трансфузионна хематология и медицински пособия и консумативи за патологоанатомично отделение и съдебна медицина за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”
21.06.2017 г.  20170620-00226-0023 Община Плевен Пряко договаряне „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0019-C01 „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“. Обособена позиция № 1 - Услуга № 2: Предоставяне на подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители и семейства - Позиция 2: педиатър; Обособена позиция № 2 - Услуга № 3: Здравна детска консултация - Позиция 7: педиатър; Обособена позиция № 3 - Услуга № 4: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище - Позиция 10: медиатор;
20.06.2017 г.  20170619-00044-0025 Областно пътно управление /ОПУ/ - Русе Открита процедура Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ- РУСЕ
19.06.2017 г.  20170614-00693-0022 Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София Открита процедура “Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД
16.06.2017 г.  20170615-00267-0002 Община Пловдив Договаряне без предварително обявление Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 2 обособени позиции
15.06.2017 г.  20170612-02718-0032 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пещера към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Публично състезание Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена и охрана с помощта на сигнално-известителна техника“ в обекти на ТП ДГС "Пещера" за срок от 36 месеца
14.06.2017 г.  20170609-00196-0039 Община Белица Открита процедура ”Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Белица”
13.06.2017 г.  20170612-00226-0041 Община Плевен Публично състезание “Извършване на независим финансов одит по проект “Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020””
12.06.2017 г.  20170607-00943-0022 Институт по тютюна и тютюневите изделия /ИТТИ/ - с. Марково Договаряне без предварително обявление Доставка на горива/автомобилен бензин А95Н и дизелово моторно гориво за нуждите на Институт по тютюна и тютюневите изделия - с.Марково
09.06.2017 г.  20170607-00703-0007 Община Болярово, област Ямбол Публично състезание Доставка на нов комбиниран багер-товарач с еднакви гуми
08.06.2017 г.  20170607-00353-0002 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие Повишаване надеждността на собствени нужди на ОРУ. Промяна в захранване в РУСН и консуматори.
07.06.2017 г.  20170605-00156-0021 Община Велинград Публично състезание Закупуване на специализиран автобус за превоз на лица с увреждания до 33 места за нуждите на ДЦВХУ гр.Велинград
07.06.2017 г.  20170602-01379-0013 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Публично състезание Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП
06.06.2017 г.  20170605-00267-0010 Общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта" /ОП "ОКТ"/ - Пловдив Договаряне без предварително обявление Надграждане на системата за управление на трафика (СУТ), включително система за видеонаблюдение и комуникационна система за пренос на данни, изпълнени по Договор с деловоден № 14ДГ1418/17.12.2014 г.
05.06.2017 г.  20170601-00010-0030 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Открита процедура Доставки на медицински инструменти – иглодържатели, пинсети, ножици, митрални екартьори, шлаух клампи, коронарни инструменти на „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД.
02.06.2017 г.  20170530-02711-0008 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Търговище към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Открита процедура „ Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище-2017 г.„
01.06.2017 г.  20170530-00758-0036 "Брикел" ЕАД - Гълъбово Договаряне с предварителна покана за участие „Доставка на промишлена и енергетична арматура”
31.05.2017 г.  20170526-00814-0002 Община Враца Открита процедура „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. ”Поп Сава Катрафилов” до ул. ”Кръстьо Българията” и 12 улици в Централна градска част“
30.05.2017 г.  20170526-00532-0004 Община Ардино Публично състезание Ремонт на сградата на кметство с. Ленище, общ. Ардино
29.05.2017 г.  20170526-00030-0020 Община Силистра Публично състезание Периодични доставки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир, с. Калипетрово, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет към община Силистра по обособени позиции: първа обособена позиция: Периодични доставки на строителни материали, изделия и инструменти втора обособена позиция: Периодични доставки на електрически материали трета обособена позиция: Периодични доставки на ВиК материали
29.05.2017 г.  20170526-00532-0005 Община Ардино Публично състезание Изграждане на подпорни стени в общ. Ардино
26.05.2017 г.  20170523-00770-0030 Община Сопот Договаряне без предварително обявление "Доставка на електрическа енергия за сградите - общинска собственост и уличното осветление на територията на Община Сопот"
25.05.2017 г.  20170523-00280-0017 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Свиленград ЕООД Открита процедура „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД” ЕООД”
24.05.2017 г.  20170519-00423-0002 "Метрополитен" ЕАД - София Публично състезание Програмно техническо обслужване на Системата за управление, сигнална охрана и контрол на достъпа (СУСОД) на метротрасетата от МС "Фр. Ж. Кюри" до МС "Младост-1", от МС "Обеля" до МС "Ломско шосе", депо "Обеля" и Централен диспечерски пункт (ЦДП) на Софийския метрополитен
23.05.2017 г.  20170519-00813-0008 Комплексен онкологичен център /КОЦ/ - Враца -ЕООД-/Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Враца ЕООД Открита процедура „Абонаментно сервизно обслужване на мултимодален линеен ускорител Elekta Synergy Platform с многолистен колиматор Agylity, локална мрежа за обмен на данни Mosaiq и с-ми за планиране Monaco и Oncentra"
22.05.2017 г.  20170519-00770-0010 Община Сопот Публично състезание ДОСТАВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА СОПОТ
19.05.2017 г.  20170517-00087-0007 Столична община Открита процедура „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности в информационната система на НАГ - Развитие на информационната система на НАГ, чрез създаване на функционалности за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, създаване на предпоставки за управление на обратната връзка с тях и разширяване обхвата на данните достъпни чрез портала на НАГ и тяхното визуализиране в ГИС среда”
18.05.2017 г.  20170516-00087-0042 Столична община Открита процедура Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт през 2017 г. по обособени позиции: 1. Първа обособена позиция: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2017 г.“ 2. Втора обособена позиция: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2017 г.“
17.05.2017 г.  20170516-00774-0058 Община Стара Загора Открита процедура „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура: BG16RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Стара Загора, Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020г. за обект: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ“, с местонахождение кв.1Б, УПИ XII градина по плана на гр.Стара Загора”
16.05.2017 г.  20170515-00530-0043 Национална агенция за приходите /НАП/ Открита процедура „Поддръжка на системи за управление на административното обслужване на чакащи клиенти в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Абонаментна поддръжка на "Автоматизирани системи за управление на административното обслужване на чакащи клиенти - EtiQ Teller"; Обособена позиция № 2: „Абонаментна поддръжка на „Автоматизирани системи за управление на административното обслужване на чакащи клиенти – NemoQ“
15.05.2017 г.  20170510-02724-0035 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Арамлиец - с.Огняново към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части, за нуждите на ТП ДЛС „АРАМЛИЕЦ” за срок от 24 месеца“.
12.05.2017 г.  20170510-00571-0015 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас Открита процедура ”Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за период от 1 година”
11.05.2017 г.  20170509-00085-0039 Военномедицинска академия /ВМА/ Открита процедура Периодична доставка на резервни части и абонаментно техническо обслужване на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания
10.05.2017 г.  20170505-00246-0033 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Договаряне с предварителна покана за участие създаване на квалификационна система с предмет „Ремонт на котелно оборудване“
09.05.2017 г.  20170505-02849-0054 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР Открита процедура Доставка на нови патрулни и специализирани автомобили с нормална и повишена проходимост
05.05.2017 г.  20170502-00151-0015 Община Троян Публично състезание "Доставка на специализирана техника и транспортни средства по обособени позиции: 1. Употребяван двураменен контейнеровоз; 2. Употребяван тристранен самосвал с двойна кабина; 3. Лек автомобил – употребяван; 4. Комбиниран багер-товарач – фабрично нов с включени палетни вилици и гребло за сняг; 5. Употребяван високопроходим автомобил за обслужване на общинските горски територии"
04.05.2017 г.  20170502-00572-0052 Община Сандански Публично състезание Изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕ на многофамилни жилищни сгради на територията на община Сандански по 6 ОП"
04.05.2017 г.  20170503-00330-0048 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца Пряко договаряне Доставка на горива за нуждите на "В и К" ООД - Враца
03.05.2017 г.  20170427-02193-0005 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Черноризец Храбър" гр. Пловдив Договаряне без предварително обявление Доставка на учебници за нуждите на учениците на СУ "Черноризец Храбър" от подготвителните групи и от 1 до 7 клас за 2017/2018 г.
02.05.2017 г.  20170426-00138-0014 Община Шумен Открита процедура „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане, зимно поддържане и снегопочистване на улици и места за обществено ползване на територията на гр.Шумен и кварталите Дивдядово, Макак и Мътница по две обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане, зимно поддържане и снегопочистване на улици и места за обществено ползване на територията район Север“ Обособена позиция № 2: „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане, зимно поддържане и снегопочистване на улици и места за обществено ползване на територията район Юг“
28.04.2017 г.  20170427-00325-0028 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив Публично състезание Товарене и транспортиране на генерираните от дейността на УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД - Пловдив опасни и не опасни отпадъци определени по кодове
27.04.2017 г.  20170425-00338-0046 Община Разград Публично състезание Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите
26.04.2017 г.  20170424-00383-0046 Община град Добрич Открита процедура „Избор на изпълнител за изготвяне на Оценка за съответствие с основните изисквания към строежите на инвестиционни проекти във фаза работен проект на сгради, във връзка с реализацията на проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП1): „Изготвяне на оценка за съответствие с основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1, т. 1 - 6 ЗУТ, на инвестиционни проекти във фаза работен проект на сгради”; Обособена позиция 2 (ОП2): „Изготвяне на оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ, на инвестиционни проекти във фаза работен проект на сгради”.
25.04.2017 г.  20170420-00645-0019 Община Ветово Публично състезание Почистване на замърсени с отпадъци терени на територията на община Ветово
25.04.2017 г.  20170421-01379-0025 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО Публично състезание Доставка на уред за комплексен анализ на газ SF6
24.04.2017 г.  20170421-00038-0001 Община Габрово Пряко договаряне Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР „Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене”
21.04.2017 г.  20170420-02711-0041 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Провадия към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание “Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества строителни материали за ремонт , съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Провадия” през 2017 год.”
20.04.2017 г.  20170418-00490-0033 Община Марица, област Пловдив Публично състезание Основен ремонт и енергийна ефективност на детска градина "Мечта" в село Маноле, община "Марица", обл. Пловдив
19.04.2017 г.  20170418-00010-0013 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Открита процедура Избор на оператор за отпечатване, опаковане и доставка на ваучери за храна за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД
18.04.2017 г.  20170412-00373-0019 Тракийски университет - Стара Загора Публично състезание Извършване на текущ ремонт на обект: „Покрив на Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
13.04.2017 г.  20170412-00207-0023 Районна Здравноосигурителна Каса /РЗОК/ - гр. Кюстендил Публично състезание "Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Кюстендил, включително доставка и монтаж на резервни части"
12.04.2017 г.  20170411-00212-0044 Община Петрич Публично състезание "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА, СОЦИАЛНАТА И КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция 1 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт ДГ "Здравец",с.Марикостиново филиал с.Генерал Тодоров; „Ремонт ДГ „Здравец”, гр. Петрич филиал ж.к.Самуил” и „Ремонт ДГ„Снежанка”,гр.Петрич; Обособена позиция 2 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт ДГ „Детелина”,гр.Петрич - сграда и околно пространство; „Ремонт ДГ„Детски свят”,с.Коларово и „Ремонт ДГ „Детски свят”,с.Коларово, филиал с.Беласица; Обособена позиция 3 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Основен ремонт пенсионерски клуб „Биляна” кв.”Самуил”гр.Петрич”; „Основен ремонт пенсионерски клуб „Център”гр.Петрич”; „Основен ремонт пенсионерски клуб кв.„Поляните” гр.Петрич”; „Ремонт Дневен център „Надежда” гр.Петрич” и „Основен ремонт сграда за читалище” с.Рупите”; Обособена позиция 4 - Основен ремонт на помещения в ОбА - гр.Петрич"
11.04.2017 г.  20170406-00145-0035 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - София област Открита процедура Охрана на сгради, ползвани от ТП на НОИ - София област, с две обособени позиции: 1.Обособена позиция 1: "Охрана на административната сграда на ТП на НОИ – София област" 2.Обособена позиция 2: "Охрана на имот, ползван от ТП на НОИ - София област, находящ се в град Самоков“.
11.04.2017 г.  20170406-00298-0025 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Русе АД Публично състезание "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "УМБАЛ - Русе"АД
10.04.2017 г.  20170407-00145-0008 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Перник Пряко договаряне Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ - Перник
07.04.2017 г.  20170405-00285-0016 Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград Открита процедура Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
06.04.2017 г.  20170403-00038-0034 Община Габрово Открита процедура Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Община Габрово, по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт публична инфраструктура кв. Младост, кв.45, 48, 50 и 52 по плана на гр.Габрово Обособена позиция № 2: Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Община Габрово 2017-2019 г.
05.04.2017 г.  20170331-00383-0056 Община град Добрич Публично състезание Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по обособени позиции
04.04.2017 г.  20170331-00425-0044 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин Открита процедура „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД – ВИДИН И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" - АД, ГР.ВИДИН“
03.04.2017 г.  20170331-02626-0004 18-то Средно училище - Уилям Гладстон, гр. София Публично състезание " Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по две обособени позиции": 1.Обособена позиция 1 - " Доставка и монтаж на технологично оборудване". 2. Обособена позиция 2 - " Доставка и монтаж на обзавеждане".
31.03.2017 г.  20170329-00752-0044 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Доставка на възглавници, дюшеци, одеяла и спални комплекти за ГТД , настанени в СДВНП в София и Любимец по четири обособени позиции
30.03.2017 г.  20170328-00897-0030 Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" с Център по хидро и аеродинамика - Варна/старо наименование - Институт по металознание "Акад. А. Балевски" към Българска академия на науките /БАН// Публично състезание Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. А. Балевски" - БАН
29.03.2017 г.  20170328-00965-0009 Община Върбица Открита процедура „Строително-ремонти работи за саниране на Детска градина „Кокиче” с.Бяла река, община Върбица”
28.03.2017 г.  20170327-00069-0027 Община Нова Загора Публично състезание „Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по 11 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изготвяне на проект за основен ремонт на кметство с. Асеновец“; Обособена позиция № 2: „Изготвяне на проект за основен ремонт на здравна служба с. Асеновец“; Обособена позиция № 3: „Изготвяне на проект за основен ремонт на кметство с. Караново“; Обособена позиция № 4: „Изготвяне на проект за основен ремонт на площад на с. Коньово“; Обособена позиция № 5: Проектиране на „Културно информационен център на Дядо Влайчо”; Обособена позиция № 6: „Изготвяне на проект за основен ремонт на площад на с. Полско Пъдарево”; Обособена позиция № 7: „Изготвяне на проект за основен ремонт на кметство с. Омарчево”; Обособена позиция № 8: „Изготвяне на проект за основен ремонт на кметство с. Стоил войвода”; Обособена позиция № 9: „Изготвяне на проект за основен ремонт на читалище с. Сокол”; Обособена позиция № 10: „Изготвяне на проект за основен ремонт на кметство с. Съдиево”; Обособена позиция № 11: „Изготвяне на проект за благоустрояване с.Съдиево”
27.03.2017 г.  20170322-00589-0006 Община Перник Публично състезание Рехабилитация на ул.„Стримон от ОК 9193 до ОК 9033, кв.Твърди ливади” в гр. Перник, Община Перник
27.03.2017 г.  20170324-00499-0008 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ АД - Хасково Открита процедура Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на "МБАЛ - Хасково" АД.
24.03.2017 г.  20170321-02926-0019 7-мо Средно училище /СУ/ "Св. Седмочисленици" гр. София, -/Старо наименование - 7-мо Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Седмочисленици" гр. София/ Пряко договаряне „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната и електропреносната мрежа за сградата на 7 СУ „Свети Седмочисленици“, за срок от три години.”
23.03.2017 г.  20170320-04666-0021 Държавно предприятие /ДП/ Български спортен тотализатор /БСТ/ Открита процедура „Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени позиции: Обособена позиция I: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от основна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця II: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от първа резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця IIІ: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от втора резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця IV: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна кредитна институция (банка)“ Обособена позиця V: „Предоставяне на финансови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от четвърта резервна кредитна институция (банка)“
22.03.2017 г.  20170317-00426-0021 Община Кюстендил Открита процедура „Доставка на асфалтови смеси по обособени позиции" Обособена позиция 1.„Доставка на битумна емулсия и асфалтови смеси“ Обособена позиция 2.„Доставка и полагане на топла асфалтова смес“ Обособена позиция 3.„Изкърпване на дупки и деформации със студена асфалтова смес“
21.03.2017 г.  20170317-00211-0009 Община Хасково Открита процедура “Благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ по обособени позиции:
21.03.2017 г.  20170316-00268-0008 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/ Открита процедура “Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
20.03.2017 г.  20170315-02009-0027 Основно училище /ОУ/ "Св. Патриарх Евтимий" гр. Варна Договаряне без предварително обявление ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ І до VІІ клас НА ОУ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"- ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година.
17.03.2017 г.  20170314-00118-0049 Община Сливен Публично състезание „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска” по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.015 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Сливен”, Приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
16.03.2017 г.  20170314-00564-0015 Община Панагюрище Договаряне без предварително обявление "Доставка на горива за МПС, обслужващи общинска администрация, кметства по населени места, звена и второстепенни разпоредители на общинска бюджетна издръжка"
15.03.2017 г.  20170310-00349-0042 Българско национално радио /БНР/ Публично състезание „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция №1 “Доставка на канцеларски материали“; Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали включени в списъка и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП“
14.03.2017 г.  20170310-00299-0021 Община Търговище Открита процедура „Доставка на хранителни продукти за нуждите социалните, образователни и детски заведения на територията на Oбщина Търговище“
13.03.2017 г.  20170310-00276-0033 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД Публично състезание "Избор на застраховател за застраховка "Пари и ценности" на "Български пощи"ЕАД"
10.03.2017 г.  20170309-01942-0013 Институт по механика - БАН Открита процедура Осигуряване на самолетни билети и багаж,резервации за настаняване в хотел и застраховки на служителите на Института по маханика БАН за служебни пътувания в страната и чужбина , както и за страните в които има въведен визов режим
09.03.2017 г.  20170306-02718-0021 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Момчилград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура "Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП ДГС "Момчилград" за срок от 36 месеца."
08.03.2017 г.  20170306-02711-0009 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Шумен към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание “Извършване на товаро-разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Шумен” през 2017г.”
07.03.2017 г.  20170301-01587-0016 Детска градина "Русалка", гр. Русе Публично състезание Доставка на хранителни продукти по обособени позиции
07.03.2017 г.  20170301-01467-0026 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Открита процедура „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – направление София град, София област и област Перник”, реф. № РРС 17-020
06.03.2017 г.  20170228-01605-0049 БДЖ - Пътнически превози ЕООД Пряко договаряне ”Доставка на 48 бр. необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за електрически локомотиви серии 44 и 45”
02.03.2017 г.  20170228-00699-0011 Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/ Публично състезание „Доставка на технически и еталонни газови смеси за нуждите на ДП РАО през 2017 г.“
01.03.2017 г.  20170224-00502-0034 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна Публично състезание Закупуване на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
28.02.2017 г.  20170224-02718-0013 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чепино, гр. Велинград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване“ за срок от 24 месеца по обособени позиции: - Обособена позиция №1- „ Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета)“ - - Обособена позиция №2- „ Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарач, снегорини и др.)“ - Обособена позиция №3- „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси“ - Обособена позиция №4 - „Доставка на гуми за селскостопански машини, камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване“
28.02.2017 г.  20170227-00143-0007 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции
27.02.2017 г.  20170223-03082-0037 Областна дирекция на МВР - София Договаряне без предварително обявление Предоставяне на В и К услуги от доставчик от последна инстанция за нуждите на РУ - Ботевград при Областна дирекция на МВР-София за срок от три години
24.02.2017 г.  20170221-00385-0051 Община Пазарджик Открита процедура „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи на общежитие на СОУ „Георги Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов” и ОУ „Христо Ботев” по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ ”Г. Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Христо Ботев” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020.”
23.02.2017 г.  20170222-00108-0047 Община Суворово Публично състезание „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор по проект „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“
23.02.2017 г.  20170222-02849-0051 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР Публично състезание Следгаранционна поддръжка на електронни гишета и други технически средства за гранични проверки и гранично наблюдение
22.02.2017 г.  20170217-00038-0004 Община Габрово Пряко договаряне „Доставка на природен газ за нуждите на Община Габрово по пет обособени позиции” , както следва: Обособена позиция №1 - „Доставка на природен газ за Детска ясла „Първи юни“ гр. Габрово”, Обособена позиция №2 - „Доставка на природен газ за Детска градина „Перуника 1”, гр. Габрово”, Обособена позиция №3 - „Доставка на природен газ за Детска градина „Перуника 2”, гр. Габрово”. Обособена позиция №4 - „Доставка на природен газ за Детска градина „Радост 1”, гр. Габрово”, Обособена позиция №5 - „Доставка на природен газ за Детска градина „Радост 2”, гр. Габрово”
21.02.2017 г.  20170216-00601-0024 Община Долна Митрополия Открита процедура „Доставка на хранителни продукти за функционирането на обществените трапезарии в община Долна Митрополия след 01.05.2017 г. във връзка с операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд “ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България “ по 9 обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти; Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни; Обособена позиция №4: Яйца; Обособена позиция №5: Масла и мазнини; Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива; Обособена позиция №8: Зеленчуци и продукти от тях; Обособена позиция №9: Други хранителни продукти.
20.02.2017 г.  20170215-00911-0022 Община Антоново, област Търговище Договаряне без предварително обявление Доставка и зареждане на ГСМ за МПС и гориво за отопление за нуждите на общинска администрация и мероприятия към Община Антоново, в това число и функция "Образование" - ЦДГ за период от три години"
17.02.2017 г.  20170215-00030-0014 Община Силистра Открита процедура Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра” във връзка с реализацията на проект по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
17.02.2017 г.  20170214-00087-0041 Столична община Открита процедура „Доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение на спирки на обществен транспорт – Video surveillance system (VSS)” в изпълнение на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
16.02.2017 г.  20170214-02724-0002 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Кюстендил към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура "Доставка на материали за текущ ремонт на административни сгради за нуждите на ТП ДГС "Кюстендил" за срок от 24 месеца"
15.02.2017 г.  20170213-00532-0024 Община Ардино Договаряне без предварително обявление Преработка на работен проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа в с. Падина, общ. Ардино
14.02.2017 г.  20170213-00015-0047 КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на скребковa веригa за КПСВ /Комбиниран питател сурови въглища/.
13.02.2017 г.  20170209-01008-0020 Община Камено, област Бургас Открита процедура „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено”
10.02.2017 г.  20170207-00752-0002 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи за изпълнение на основни дейности на Министерството на вътрешните работи
09.02.2017 г.  20170208-00752-0036 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Разширяване на интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница - изграждане на сензорни линии за наблюдение
08.02.2017 г.  20170203-00684-0021 Болница "Лозенец" - София Договаряне без предварително обявление “Доставка на консумативи за сърдечносъдова хирургия - оксигенатори, за период от 12 месеца”
08.02.2017 г.  20170207-00062-0009 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Открита процедура ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”
07.02.2017 г.  20170203-00797-0039 Община Бургас Открита процедура „Доставка на канцеларски материали, учебни и игрови пособия, учебни помагала и материали за школа по изобразително изкуство по обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка на канцеларски материали и материали за школа по изобразително изкуство. Обособена позиция 2. Доставка на учебни и игрови пособия и учебни помагала.“
06.02.2017 г.  20170202-00193-0026 Технически университет /ТУ/ - София Открита процедура Избор на изпълнител за доставка и инсталиране на оборудване за учебни зали по проект „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1" със следните обособени позиции: 1.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване за интерактивно и дистанционно обучение. 2.Изграждане на компютърна мрежа и център за съхранение на учебни материали за електронно и дистанционно обучение. 3.Доставка на компютърни конфигурации. 4.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лазерна система за рязане и 3D принтери
06.02.2017 г.  20170201-00816-0016 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Благоевград АД Открита процедура „ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД” АД
03.02.2017 г.  20170131-03912-0015 Театрално-музикален продуцентски център /ТМПЦ/ - Варна Пряко договаряне “ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ОБЕКТИ НА ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА”
02.02.2017 г.  20170201-03507-0024 Детска градина - Мирослава, гр. Пловдив Договаряне без предварителна покана за участие Предоставяне на услуги по газоснабдяване на сградата на ДГ"Мирослава"-гр.Пловдив, находяща се на адрес: гр.Пловдив бул."Пещерско шосе"№28
01.02.2017 г.  20170131-00763-0028 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Велико Търново ЕООД -/Старо наименованиеМеждуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Велико Търново ЕООД Открита процедура Доставка на скъпоструващ лекарствен продукт Оlaparib за нуждите на КОЦ-В.Търново ЕООД
31.01.2017 г.  20170127-00338-0032 Община Разград Открита процедура „Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проекти на Община Разград, финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001 – 1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, включени в Инвестиционната програма на общината“ по две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Управление и изпълнение на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ 2. Обособена позиция №2: Управление и изпълнение на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“
30.01.2017 г.  20170126-02718-0012 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Борино към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Открита процедура „Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение, и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП „ДГС – Борино, за срок от 36 месеца“
27.01.2017 г.  20170125-00246-0008 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Публично състезание Доставка на термомасови разходомери за котли от 1 до 8 с цел подобряване на регулирането на горивния процес
26.01.2017 г.  20170125-00308-0036 Община Кирково Открита процедура „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Кирково”.
25.01.2017 г.  20170120-00109-0031 Община Благоевград Открита процедура „Изпълнение на инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на строителство, във връзка с реализацията на проект „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия”, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”
24.01.2017 г.  20170119-00244-0027 Община Самуил Договаряне без предварително обявление Доставка на горива за нуждите на община Самуил по договори № BG05M9OP001-2.004-0062-C01 и BG05M9OP001-2.002-0239-С001 по позиции, както следва: І позиция - приблизително 3000 литра Дизелово гориво за МПС; ІІ позиция - приблизително 1000 литра Бензин А95H;
23.01.2017 г.  20170119-02711-0012 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Черни лом - Попово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Публично състезание „Доставка чрез покупка на семена за посев за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ”
20.01.2017 г.  20170119-00030-0031 Община Силистра Открита процедура Строително монтажни и ремонтни дейности по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра" по обособени позиции ОП 1 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра
19.01.2017 г.  20170116-00507-0013 Добруджански земеделски институт /ДЗИ/ - Генерал Тошево Открита процедура Услуги за денонощна физическа въоръжена охрана в обекти на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево
19.01.2017 г.  20170117-02028-0003 Средно училище /СУ/ "Св. Климент Охридски" - Варна Пряко договаряне Доставка на дизелово гориво за отопление на Средно училище "Свети Климент Охридски" за срок от една година.
18.01.2017 г.  20170117-00402-0025 Община Никопол Публично състезание „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обекти: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на три многофамилни жилищни сгради в град Никопол“ по договор № BG16RFOP001-2.001-0146-C01/18.11.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма ”Региони в растеж“ 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол“
18.01.2017 г.  20170117-00533-0010 Летище София ЕАД Публично състезание Техническо и сервизно обслужване на оборудване за проверка за сигурност на пътници, багажи и карго,включително доставка на резервни части”, за срок от 12 (дванадесет) месеца.
17.01.2017 г.  20170113-00413-0040 Община Горна Оряховица Договаряне без предварително обявление „Упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда на гр. Горна Оряховица“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“ на обекти по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Г. Оряховица” – І етап – Същинско площадно пространство. Обособена позиция №2 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Г. Оряховица” – ІІ етап – Кръгово кръстовище по обхвата на републикански път ІІ-53 „Поликрайще – Горна Оряховица – Лясковец – Елена –Сливен – Ямбол – Средец“, републикански път ІІІ-514 „Камен – Горна Оряховица – Велико Търново Обособена позиция №3 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк „Детски кът“ гр. Г. Оряховица”
16.01.2017 г.  20170113-00307-0027 Община Козлодуй Публично състезание „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй””
13.01.2017 г.  20170110-02030-0026 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието Пряко договаряне „Доизграждане и поддържане на система за фонокартни телефонни апарати за ползване в местата за лишаване от свобода към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”
12.01.2017 г.  20170111-00246-0003 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Публично състезание Ремонт на ротор средно налягане на турбина тип К - 210-130,станционен № 5
11.01.2017 г.  20170109-00426-0013 Община Кюстендил Открита процедура „Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", гр. Кюстендил, обособени в позиции"
10.01.2017 г.  20170106-00140-0012 Община Ихтиман Публично състезание „ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.002-0069 “ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА”
09.01.2017 г.  20170106-00797-0021 Община Бургас Открита процедура „Доставка, монтаж/ инсталиране и поддъжка на оборудване по проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас“, ДБФП N: Д- 34- 16/ 08. 04. 2015г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 – 2014, програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“.
09.01.2017 г.  20170104-01020-0013 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив Публично състезание Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала на МБАЛ „Св.Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД
06.01.2017 г.  20170103-00267-0001 Община Пловдив Пряко договаряне Извършване на физическа охрана на обекти на Община Пловдив и звената на общинска издръжка
05.01.2017 г.  20170104-00079-0014 Община Царево Публично състезание „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0062 “Подай ръка-подари бъдеще“ по обособени позиции” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на електрически и магнитни пособия Обособена позиция 2: Доставка на мебели и обзавеждане Обособена позиция 3: Доставка на театрално и фолклорно облекло, музикални инструменти и спортни пособия Обособена позиция 4: Доставка на облекло, включено в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП
04.01.2017 г.  20170103-02724-0007 Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Договаряне без предварително обявление Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на териториалните поделения и централно управление на "Югозападно държавно предприятие" ДП за 2017г.
03.01.2017 г.  20161229-00383-0009 Община град Добрич Публично състезание Охрана на обекти на Община град Добрич по обособени позиции
30.12.2016 г.  20161227-00332-0037 Община Кричим Публично състезание „Извършване на строително монтажни работи по подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от Помпена станция „Кричим – Устина“ до регулацията на град Кричим“
29.12.2016 г.  20161227-00298-0031 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Русе АД Публично състезание Денонощна охрана на сградния фонд и прилежащ терен на "УМБАЛ - Русе" АД
28.12.2016 г.  20161227-00169-0021 Община Ловеч Открита процедура Доставка на хранителни стоки за нуждите на заведенията, финансирани от бюджета на Община Ловеч за периода 2017г.-2018г.
27.12.2016 г.  20161223-00287-0008 Община Белоградчик Публично състезание „Осъществяване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за енергийна ефективност на седем многофамилни жилищни сгради в гр.Белоградчик, по ОПРР 2014-2020 г.“, по три обособени позиции: Обособена позиция 1 - Многофамилни жилищни сгради на ул. Хр. Смирненски № 5, ул. Васил Левски № 1 и бул. Съединение № 11; Обособена позиция 2 - Многофамилни жилищни сгради на бул. Съединение № 7 и бул. Съединение № 9; Обособена позиция 3 - Многофамилни жилищни сгради на ул. Стара планина № 1 и ул. Стара планина № 4;
23.12.2016 г.  20161220-00797-0049 Община Бургас Открита процедура „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Славейков“, к-с „Зорница” и к-с „Изгрев”, Община Бургас“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Зорница“ - гр.Бургас. Обособена позиция 2: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Изгрев“ - гр.Бургас. Обособена позиция 3: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в к-с „Славейков“ - гр.Бургас.
22.12.2016 г.  20161221-00748-0012 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”
21.12.2016 г.  20161216-00530-0010 Национална агенция за приходите /НАП/ Открита процедура Предоставяне право на ползване на софтуерен продукт за ръководене на лоби бар, ресторант и рецепция в учебните центрове на НАП Банкя и Боровeц
21.12.2016 г.  20161216-00116-0029 Община Лом Публично състезание „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА И ТРОТОАРНА НАСТИЛКА В ГР. ЛОМ“
20.12.2016 г.  20161219-00115-0032 Община Русе Открита процедура Разработване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ във фаза работен проект с предмет: "Модернизация на системата за външно изкуствено осветление на зона 1 в град Русе и упражняване на авторски надзор, съгласно изискванията на Национален Доверителен Еко Фонд (НДЕФ)".
19.12.2016 г.  20161214-01650-0032 Водоснабдяване и канализация/ВИК/ - в ликвидация ЕООД - гр. Пазарджик Пряко договаряне Покупка на горива: Бензин – А95H, Дизел, Пропан-бутан, за нуждите на „В и К в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик“
16.12.2016 г.  20161213-00530-0002 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град Открита процедура „Текущ ремонт на санитарни възли, стълбищна площадка и помещение за сървър в сградата на ФО Ихтиман - Офис "София област" на ТД на НАП София с адрес: гр. Ихтиман, ул. "П. Дрангов" 4“
15.12.2016 г.  20161214-01601-0014 Институт по публична администрация/ИПА/ - /Старо наименование - Институт по публична администрация и европейска интеграция/ИПАЕИ/ Пряко договаряне Осигуряване на логистика при провеждането на обучения по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“
14.12.2016 г.  20161209-00350-0002 Община Тутракан Публично състезание Упражняване на строителен надзор на сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр.Тутракан
13.12.2016 г.  20161208-00402-0043 Община Никопол Публично състезание „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на три многофамилни жилищни сграда в град Никопол“ по договор № BG16RFOP001-2.001-0148-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма ”Региони в растеж“ 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0148 „Региони в растеж обновява Домовете в град Никопол“
12.12.2016 г.  20161207-00040-0034 Община Свиленград Открита процедура „Извършване на СМР - Енергоефективни мерки, на обект „Общинско предприятие - Благоустрояване и озеленяване“, гр.Свиленград” , по проект „Енергийна ефективност на сгради, предоставящи административни услуги“, Договор № BG16RFOP001-2.001-0074-C01, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.
09.12.2016 г.  20161207-00143-0038 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на вентилни отводи 21 kV
08.12.2016 г.  20161205-00195-0021 Община Айтос Открита процедура „Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“ (в това число и съпътстваща инфраструктура, като довеждащ и отвеждащ колектор на ПСОВ, довеждащ водопровод и др.) Обособена позиция № 2: „Доизграждане на Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос и всички съспътстващи съоръжения (преливници, задържатели, шахти и др.)“
07.12.2016 г.  20161205-00712-0031 Община Поморие Открита процедура „ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ“ за обект „Сграда на РУ Полиция, гр. Поморие, ул. „Княз Борис I“ №98, УПИ III, кв. 93“
06.12.2016 г.  20161205-00564-0013 Община Панагюрище Публично състезание Проектиране и изпълнение на строителство(инженеринг)за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет "Образователна инфраструктура" от Инвестиционната програма на Община Панагюрище
05.12.2016 г.  20161201-02724-0003 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Рилски манастир към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура "Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на ТП,,ДГС Рилски манастир" за срок от 24 месеца
02.12.2016 г.  20161129-00450-0063 Община Нови пазар Открита процедура Възлагане на дейности по упражняване на независим строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционните проекти“ за обект „Жилищна сграда, гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 17
01.12.2016 г.  20161128-02711-0045 Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен Открита процедура „Доставка на горива за МПС(бензин, диз. гориво , автогаз- пропан бутан) и газьол за отопление чрез карти за безналично плащане за служебните МПС на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен Централно управление и неговите териториални поделения, обособени в (23)двадесет и три самостоятелни позиции“ с включени прогнозни обеми по видове горива за срок от една година от датата на сключване на договора“
30.11.2016 г.  20161125-00257-0045 Община Ботевград Открита процедура Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради бл. „Трети март” и бл. „Здравец”
29.11.2016 г.  20161125-00964-0026 Община Генерал Тошево Публично състезание "Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обществени сгради, гр.Генерал Тошево по обособени позиции”, във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0090-С01 по проект BG 16RFOP001-2.001 „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр.Генерал Тошево”, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020”, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР”.
28.11.2016 г.  20161124-02712-0004 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Плачковци към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Открита процедура ДОСТАВКА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ, ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИКА НА ТП "ДГС ПЛАЧКОВЦИ" ЗА 2017 ГОДИНА
25.11.2016 г.  20161122-02716-0014 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Средец към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Публично състезание Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.“ за нуждите на ТП ДГС Средец. В предмета на доставката се включва: 5 бр. настолни компютри, 1 бр. преносим компютър; 1 бр. мултифункционално устройство(принтер, копир, скенер); 1 бр. таблет.
24.11.2016 г.  20161123-00007-0029 Община Мездра Открита процедура Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по Проект № BG16RFOP001-2.001-0089 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра - обект пожарна служба на РС ПБЗН"
23.11.2016 г.  20161121-00467-0058 Община Крумовград Публично състезание „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ГР. КРУМОВГРАД"
22.11.2016 г.  20161121-00467-0051 Община Крумовград Публично състезание Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и оценка на съответствието за обект "административна сграда - държавна собственост"
21.11.2016 г.  20161116-00350-0006 Община Тутракан Открита процедура "Възлагане на инженеринг: изготвяне на работни проекти, СМР и авторски надзор за обекти: ДГ „Патиланчо” и Общински център за извънучилищни дейности по проект №BG16RFOP001-2.001-0014 „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан”
18.11.2016 г.  20161115-01016-0012 Национален център по трансфузионна хематология/НЦТХ/ към МЗ - /Старо наименование - Национален център по хематология и трансфузиология /НЦХТ/ - София/ Открита процедура Периодични доставки на медицински, лабораторни консумативи и други изделия за еднократна употреба по 23 обособени позиции за нуждите на НЦТХ за период от една година, считано от датата на сключване на договор за обществена поръчка.
17.11.2016 г.  20161114-00530-0046 Национална агенция за приходите /НАП/ Публично състезание Отпечатване на формуляри на вестникарска и индигирана хартия и доставка до адресите на ЦУ на НАП и териториалните структури на НАП в 28 областни градове в страната
16.11.2016 г.  20161114-00308-0042 Община Кирково Публично състезание Строителство на обект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места и на местен път на територията на община Кирково“.
15.11.2016 г.  20161111-00969-0026 Община Каолиново Публично състезание „Доставка на дизелово гориво, газ пропан-бутан и бензин А 95Н за нуждите на автотракторна/товарна техника „БКС“ и училищни автобуси в Община Каолиново”
14.11.2016 г.  20161109-02611-0024 Диагностично - консултативен център IV /ДКЦ/ ЕООД - Пловдив Публично състезание Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ ІV - Пловдив" – клинична лаборатория и рентген в 19 /деветнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата
11.11.2016 г.  20161108-02716-0019 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Кости към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Открита процедура „Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС Кости”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя“
10.11.2016 г.  20161109-00277-0035 Топлофикация - София АД Публично състезание „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”, с две обособени позиции - Обособена позиция № 1: „Доставка на нивомерни колонки” и Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части за нивомерни колонки”.
09.11.2016 г.  20161104-02724-0030 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Сандански към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура „Изработка и периодична доставка на работно облекло за нуждите на ТП ДГС Сандански; ТП ДГС Първомай ; ТП ДГС Петрич; ТП ДГС Катунци; ТП ДГС Струмяни; ТП ДГС Кресна; ТП ДГС Симитли; ТП ДГС Благоевград; ТП ДГС Белица ; ТП ДГС Якоруда; ТП ДГС Гоце Делчев; ТП ДГС Гърмен; ТП ДГС Добринище; ТП ДГС Елешница; ТП ДГС Места, ТП ДГС Разлог; ТП ДЛС Дикчан по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - „Доставка на работни облекла за следните длъжности: Пазач въоръжена охрана, пазач, домакин, дивечовъд“ 2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на работни облекла за следните длъжности:Гледач служебни коне, фиданкопроизводител, автомонтьор, механик, електротехник, шофьори, трактористи, огняр, общи работници ГС, общи работници разсадници, строителен работник, препаратор, помощен персонал, ръботници дърводобив“ Както и за всички териториални поделения към ЮЗДП ДП Благоевград за обособени позиции : 3. Обособена позиция № 3 - Доставка на работни облекла за следните длъжности : барман и сервитьор . 4. Обособена позиция № 4 - Доставка на работни облекла за следните длъжности : готвач, помощник готвач и работник кухня. 5. Обособена позиция № 5- Доставка на работни облекла за следните длъжности: камериерка и чистач
08.11.2016 г.  20161107-00222-0028 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/ Публично състезание ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТА FOREFRONT TMG 2010
07.11.2016 г.  20161102-00143-0016 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Договаряне с предварителна покана за участие Доставка на модулни електромерни табла изработени от стъклонапълнен полиестер, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции
04.11.2016 г.  20161101-00894-0017 Изпълнителна агенция "Борба с градушките" Открита процедура „Доставка нa резервни части за доплерови цифрови метеорологични радарни станции, действащи в системата на ИАБГ“
03.11.2016 г.  20161102-01605-0003 БДЖ - Пътнически превози ЕООД Публично състезание "Доставка на диоди тип DV 878-1600-24,тиристори тип TV 978-1000-24-NDO,диодни модули тип ND 442-160-16 и тиристорни модули тип MT 442-160-16 LHO, или техни еквиваленти, за електрически локомотиви с.61, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД"
02.11.2016 г.  20161101-02443-0027 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София Открита процедура Доставка на ободряващи напитки
01.11.2016 г.  20161027-02030-0033 Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието Публично състезание „Доставка на специални санитарни автомобили /линейки/ на нуждите на Специализираните болници за активно лечение на лишени от свобода в затворите в гр. Белене, гр. Бургас, гр. Ловеч и гр. София към Главна дирекци „Изпълнение на на наказанията“
31.10.2016 г.  20161027-00044-0031 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Конкурс за проект „Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за Автомагистрала „Струма“, Лот 3.2., участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно с приблизителна дължина 5,45 км“
28.10.2016 г.  20161026-00115-0021 Община Русе Открита процедура ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ в рамките на Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Русе – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно подписан Договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP001-8.001-0003-C01 от 11.03.2016 г. между Управляващия орган на Програмата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и Община Русе, в качеството й на бенефициент по Договора
27.10.2016 г.  20161025-00207-0048 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - гр. Враца Публично състезание Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК- Враца, включително доставка и монтаж на разервни части
26.10.2016 г.  20161021-01666-0043 Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/ Публично състезание Доставка на техника и материали за поддръжка, развитие и експлоатация на комуникационна система - по спецификация"
25.10.2016 г.  20161021-01224-0026 Българска народна банка /БНБ/ Открита процедура Поддръжка, следгаранционно сервизно обслужване, подмяна и доставка на резервни части, материали и консумативи за служебните автомобили собственост на БНБ по обособени позиции
24.10.2016 г.  20161019-02724-0005 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Дупница към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Открита процедура „Предоставяне на електронни съобщителни услуги – фиксирана телефония за нуждите на Териториално поделение – Държавно горско стопанство Дупница“
21.10.2016 г.  20161019-00874-0019 Община Ветрино Публично състезание „Изработване на технически инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на община Ветрино” на три обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обекти: 1. „Възстановяване настилката на улица в участък ок 37-36-52-57-58, с.Момчилово”, община Ветрино, област Варна 2. „Възстановяване настилката на улица в участък ок 18-16-54-92-93-99, с.Доброплодно”, община Ветрино, област Варна 3. „Възстановяване настилката на площад в участък ок 62-101-99-100-94, с.Невша”, община Ветрино, област Варна Обособена позиция №2: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обекти: 1. „Почистване продълбочаване на река преминаваща през урбанизираната територия на с.Млада гвардия”, община Ветрино, област Варна 2. „Почистване продълбочаване на река преминаваща през урбанизираната територия на с.Неофит Рилски”, община Ветрино, област Варна Обособена позиция №3: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: 1. „Ремонт и реконструкция на два броя мостови съоръжения в с.Доброплодно”, община Ветрино, област Варна
21.10.2016 г.  20161020-00774-0015 Община Стара Загора Открита процедура „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 8 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна“ №70, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх. В ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Самара 3“ бл. 9; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Антон Марчин“ №2, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх.В; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №126 , вх.0, вх.А, вх.Б, вх.В; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ №104 , вх.0,вх. А, вх.Б, вх.В, вх.Г, вх.Д; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул."Генерал Столетов" №78, вх.0, вх.А; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: Жилищна сграда гр. Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №282; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. "Самара" 3, бл.6, вх. 0, вх. А, вх. Б, вх. В, с административен адрес кв."Самара" 3, бул."Хан Тервел" №52
20.10.2016 г.  20161018-00265-0032 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Открита процедура „Ремонт на сухи и маслонапълнени трансформатори за средно и ниско напрежение“ - реф. № 115/2016 г.
19.10.2016 г.  20161018-00270-0014 Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/ Открита процедура „Развитие, оптимизация и поддръжка на Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020“
19.10.2016 г.  20161014-05242-0007 "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД Публично състезание “Ремонт и монтажни дейности за железопътен участък на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД."
18.10.2016 г.  20161014-00265-0038 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Публично състезание „Доставка на вакуумни контактори ниско напрежение и допълнителни контакти за тях“ - реф. № 136/2016 г. - ПС
17.10.2016 г.  20161012-00353-0008 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Публично състезание Доставка на електрокари и мотокари за ЕП-2. Поръчката включва две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на електрокари Обособена позиция № 2 - Доставка на мотокари
14.10.2016 г.  20161012-00585-0042 Русенски университет "Ангел Кънчев" Пряко договаряне „Организиране и провеждане на пет събития по проект “Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian Bulgarian cross border area”, PROJECT Code: 15.3.1.017, който се изпълнява по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.
13.10.2016 г.  20161011-00413-0010 Община Горна Оряховица Договаряне без предварително обявление “Упражняване на авторски надзор в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 “Изграждане на приют в гр.Г.Оряховица” по ОП "Региони в растеж" 2014 – 2020г. за обект „Изграждане, включително обзавеждане и оборудване на „Приют” за бездомни лица с капацитет 15 места, УПИ VI за социални нужди, квартал №29 по ПУП на район „Север” на гр.Горна Оряховица””
12.10.2016 г.  20161011-00733-0037 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян Публично състезание Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД
11.10.2016 г.  20161006-00267-0006 Община Пловдив Открита процедура „ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ПО ЧЛ. 110, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗУТ, ОЦИФРЯВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАН КАДАСТЪР – СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА ЗА УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, НА КВ. „ЗАХАРНА ФАБРИКА“ И „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, ГР. ПЛОВДИВ“.
10.10.2016 г.  20161005-00115-0037 Община Русе Открита процедура Доставка на горива за нуждите на Община Русе по обособени позиции, както следва: Позиция № 1: Доставка на горива за ведомствените автомобили на Община Русе и второстепенни разпоредители, които не са възложители по ЗОП Позиция №2: Дизелово гориво за нуждите на автопарка на общинско предприятие “Комунални дейности” Позиция №3: Доставка на газьол за отопление за нуждите на ДВД "Приста" и „Семизова къща“
07.10.2016 г.  20161006-00494-0020 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД Открита процедура "Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД"
06.10.2016 г.  20161005-00119-0046 Община Казанлък Открита процедура „Осигуряване на охрана на обекти на Община Казанлък по видове дейности: 1.Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; 2.Техническа охрана и реагиране със специален автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение; 3.Охрана на ценни пратки и товари от и до обекти на Община Казанлък“
05.10.2016 г.  20161003-01055-0040 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Открита процедура Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”, по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Провеждане на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър” Обособена позиция № 2 „Избор на служба по трудова медицина за служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия, картография и кадастър“ Обособена позиция № 3 „Доставка на очила за корекция на зрението и/или за работа с видеодисплеи за нуждите на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър” Обособена позиция № 4 „Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър”.
04.10.2016 г.  20160929-02724-0019 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Белово към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Договаряне без предварително обявление „Монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС, собственост на ТП ДГС Белово за срок от 24 месеца”
03.10.2016 г.  20160929-00371-0009 Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Плевен Публично състезание „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Плевен през 2017 г. по обособени позиции”
30.09.2016 г.  20160929-02849-0008 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР Открита процедура Доставка на работни станции ЕВРОДАК и АФИС, заедно с лиценз и скенер към тях, за нуждите на подразделенията на ГДГП
29.09.2016 г.  20160926-00169-0028 Община Ловеч Публично състезание Осъществяване на мерки за информация и публичност
28.09.2016 г.  20160921-00514-0022 Община Минерални бани Публично състезание „Изграждане на многофункционална спортна площадка на мястото на съществуващото спортно игрище в УПИ VI-175, кв. 24, с. Минерални бани, община Минерални бани”
27.09.2016 г.  20160926-00207-0009 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Видин Пряко договаряне СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА РЗОК–ВИДИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЯХ
26.09.2016 г.  20160920-00851-0013 Община Пирдоп Открита процедура ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ОБЩИНА ПИРДОП, ОБЛАСТ СОФИЯ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП 1: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. ОП 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
21.09.2016 г.  20160919-00692-0004 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Открита процедура Доставка на допълнително оборудване, съвместимо с медицинска апаратура, налична в УМБАЛ "Света Анна" - София АД
20.09.2016 г.  20160916-00744-0026 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол Открита процедура Доставка на медицински изделия
19.09.2016 г.  20160916-00087-0018 Столична община Открита процедура Извършване на универсална пощенска услуга - приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, включващи кореспондентски пратки до два килограма, малки пакети до два килограма, печатни произведения до пет килограма и приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до двадесет килограма, както и неуниверсални пощенски услуги на Столична община.
17.09.2016 г.  20160915-00233-0028 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Публично състезание Доставка на офис обзавеждане и оборудване за структурните звена на ДП НКЖИ
16.09.2016 г.  20160913-00160-0024 Община Вълчи дол Публично състезание „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Вълчи дол”
15.09.2016 г.  20160912-00497-0007 Община Бяла, област Русе Договаряне без предварително обявление „Предоставяне на консултантски услуги по проекти на Община Бяла, област Русе по мярка 07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Предоставяне на консултантски услуги по проект за реконструкция и рехабилитация на ІV-класен път VTR 1233 (№ ІV-40964) „Павел – Босилковци - Гара Бяла“ от общинската мрежа, от км. 2+000 до км. 12+000 с обща дължина 10 000 метра“ Обособена позиция № 2 - „Предоставяне на консултантски услуги по проект за подобряване /ремонт/ на общинска улична мрежа в Община Бяла, област Русе“
14.09.2016 г.  20160913-00530-0002 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град Публично състезание „Текущ ремонт на дограма на административна сграда на офис "Люлин" на ТД на НАП София с адрес: гр. София, ж.к. Люлин” ІІІ, бл.327, вх. В“
13.09.2016 г.  20160912-00115-0005 Община Русе Открита процедура „Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ с 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: - Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио“ 1 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност; - Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио“ 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност; - Основен ремонт на ЦДГ „Русалка“ 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност; Обособена позиция № 2: - Ремонт на МГ „Баба Тонка“, в т. ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства; - Ремонт на СОУ „Христо Ботев“, в т. ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства“
12.09.2016 г.  20160908-00752-0023 Министерство на вътрешните работи /МВР/ Открита процедура Услуга за обновяване на техническите и системни средства на Интегрирана Регионална Полицейска система, Централен Полицейски регистър и Централна Полицейска Статистика чрез виртуализация на ресурсите
10.09.2016 г.  20160909-02716-0017 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Котел към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен Публично състезание „Доставка, монтаж , баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни"
09.09.2016 г.  20160907-00280-0014 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Свиленград ЕООД Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Свиленград” ЕООД
08.09.2016 г.  20160901-00115-0010 Община Русе Открита процедура Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ на Община Русе, Процедура BG16RFOP001-1.005, по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: - Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Баба Тонка“, гр. Русе; - Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Църковна независимост“; - Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Райко Даскалов“, гр. Русе; - Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Славянска“, гр. Русе; Обособена позиция № 2: Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж. п. прелеза на речна гара до ул. „Мостова“, гр. Русе – първи, втори и трети етап; Обособена позиция № 3: Парк на Младежта – реконструкция и паркоустрояване, в т. ч. изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито, гр. Русе, к-с „Възраждане“ – четвърти етап
07.09.2016 г.  20160902-00536-0018 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора Открита процедура Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична лаборатория по 48 обособени позиции за дейността на на “УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович” АД
02.09.2016 г.  20160901-00080-0013 Министерство на здравеопазването /МЗ/ Публично състезание „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”