Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091920 28.08.2019 г.  Община Бургас „Услуги за оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас” 09.09.2019 г.  17:15 ч.
9091890 28.08.2019 г.  Община Бургас „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”, ГР. БУРГАС“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 02.09.2019 г.  17:15 ч.
9091516 16.08.2019 г.  Община Бургас „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”, ГР. БУРГАС“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 27.08.2019 г.  17:15 ч.
9090975 01.08.2019 г.  ОП "Общински имоти" гр. Бургас „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА, ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ И ВИК МРЕЖИ, СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО, УПИ I, КВ. 31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС” 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090555 22.07.2019 г.  ОП "Общински имоти" гр. Бургас „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА, ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ И ВИК МРЕЖИ, СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО, УПИ I, КВ. 31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС” 01.08.2019 г.  17:00 ч.
9089661 26.06.2019 г.  Община Бургас Извършване на ангажимент за договорени процедури (одит) за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по следните проекти: Обособена позиция 1. Енергийна ефективност, включваща проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26, ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0004-C01 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“; Обособена позиция 2, включваща проект „Интегриран модел за управление на градската мобилност – етап 1“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Обособена позиция 3, включваща проект: „Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж. к. Меден рудник - етап II“ Обособена позиция 4, включваща проекти “Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас” и Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 08.07.2019 г.  17:15 ч.
9088493 22.05.2019 г.  Община Бургас „Доставка и монтаж на колонки за паркиране на електровелосипеди, компоненти за електровелоспеди и присъединяване към съществуващата система за отдаване на велосипеди под наем чрез надграждане и усъвършенстване.“ 27.05.2019 г.  17:15 ч.
9088170 09.05.2019 г.  Община Бургас „Доставка и монтаж на колонки за паркиране на електровелосипеди, компоненти за електровелоспеди и присъединяване към съществуващата система за отдаване на велосипеди под наем чрез надграждане и усъвършенстване.“ 21.05.2019 г.  17:15 ч.
9087169 03.04.2019 г.  Община Бургас „Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, предназначени за разполагане в кабинети и зали“ 08.04.2019 г.  17:15 ч.
9086907 22.03.2019 г.  Община Бургас „Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност, предназначени за разполагане в кабинети и зали“ 02.04.2019 г.  17:15 ч.
Общ брой: 77
Страница 1 от 8 
   1 2 3 4 5 6 7 8  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)