Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9072373 22.01.2018 г.  Община Струмяни „Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни" 29.01.2018 г.  17:00 ч.
9072274 17.01.2018 г.  Община Струмяни „Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни" 24.01.2018 г.  17:00 ч.
9071719 20.12.2017 г.  Община Струмяни „Избор на ръководител на проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“ 28.12.2017 г.  17:00 ч.
9069144 11.10.2017 г.  Община Струмяни „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект „Активен живот“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 – запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; Обособена позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01– запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания Обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис: А) За екип по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 Б) За Оценка на потребностите на идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 В) За управление на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 24.10.2017 г.  17:00 ч.
9069143 11.10.2017 г.  Община Струмяни Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Активен живот“ с обща прогнозна стойност 12 627,30 лв. без ДДС по обособени позиции, както следва: ОП №1 „Изработване и доставка на брошури и диплянки“ на стойност 1 662,50 лв. без ДДС запазена за хора с увреждания; ОП №2 „Изработка и доставка на тениски и шапки“ на стойност 1 250,00 лв. без ДДС запазена за хора с увреждания; ОП №3 „Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността“ – Прогнозна стойност 9 714,80 лв. без ДДС 24.10.2017 г.  17:00 ч.
9068750 28.09.2017 г.  Община Струмяни „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект „Активен живот“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 – запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; Обособена позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01– запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания Обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис: А) За екип по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 Б) За Оценка на потребностите на идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 В) За управление на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 10.10.2017 г.  17:00 ч.
9068749 28.09.2017 г.  Община Струмяни Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Активен живот“ с обща прогнозна стойност 12 627,30 лв. без ДДС по обособени позиции, както следва: ОП №1 „Изработване и доставка на брошури и диплянки“ на стойност 1 662,50 лв. без ДДС запазена за хора с увреждания; ОП №2 „Изработка и доставка на тениски и шапки“ на стойност 1 250,00 лв. без ДДС запазена за хора с увреждания; ОП №3 „Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността“ – Прогнозна стойност 9 714,80 лв. без ДДС 10.10.2017 г.  17:00 ч.
9068665 26.09.2017 г.  Община Струмяни Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с реализирането на проект „Активен живот“ в община Струмяни“ 03.10.2017 г.  17:00 ч.
9068473 19.09.2017 г.  Община Струмяни Доставка на оборудване и обзавеждане за дневен център-Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот. 26.09.2017 г.  17:00 ч.
9068115 08.09.2017 г.  Община Струмяни Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с реализирането на проект „Активен живот“ в община Струмяни“ 26.09.2017 г.  17:00 ч.
Общ брой: 60
Страница 4 от 6 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)