Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9081083 21.09.2018 г.  Община Струмяни "Основен ремонт на улици в с. Микрево и с. Илинденци, община Струмяни”. 09.10.2018 г.  17:00 ч.
9080984 19.09.2018 г.  Община Струмяни Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“. Обект на поръчката: Доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Източник на финансиране – Настоящата обществена поръчка се финансира, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН - BG05M9OP001-2.005-0047-C01 от дата 12.04.2017г по проект: "Активен живот" по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, по ОП РЧР 2014-2020 г. 27.09.2018 г.  17:00 ч.
9080701 12.09.2018 г.  Община Струмяни Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“. Обект на поръчката: Доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Източник на финансиране – Настоящата обществена поръчка се финансира, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН - BG05M9OP001-2.005-0047-C01 от дата 12.04.2017г по проект: "Активен живот" по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, по ОП РЧР 2014-2020 г. 19.09.2018 г.  17:00 ч.
9080184 28.08.2018 г.  Община Струмяни Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“. Обект на поръчката: Доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Източник на финансиране – Настоящата обществена поръчка се финансира, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН - BG05M9OP001-2.005-0047-C01 от дата 12.04.2017г по проект: "Активен живот" по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, по ОП РЧР 2014-2020 г. 10.09.2018 г.  17:00 ч.
9079602 14.08.2018 г.  Община Струмяни Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“. Обект на поръчката: Доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Източник на финансиране – Настоящата обществена поръчка се финансира, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН - BG05M9OP001-2.005-0047-C01 от дата 12.04.2017г по проект: "Активен живот" по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, по ОП РЧР 2014-2020 г. 28.08.2018 г.  17:00 ч.
9079120 31.07.2018 г.  Община Струмяни Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“. Обект на поръчката: Доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Източник на финансиране – Настоящата обществена поръчка се финансира, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН - BG05M9OP001-2.005-0047-C01 от дата 12.04.2017г по проект: "Активен живот" по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, по ОП РЧР 2014-2020 г. 13.08.2018 г.  17:00 ч.
9078726 20.07.2018 г.  Община Струмяни Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“. Обект на поръчката: Доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Източник на финансиране – Настоящата обществена поръчка се финансира, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН - BG05M9OP001-2.005-0047-C01 от дата 12.04.2017г по проект: "Активен живот" по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, по ОП РЧР 2014-2020 г. 31.07.2018 г.  17:00 ч.
9076756 01.06.2018 г.  Община Струмяни „Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги“ по проект: „Солидарност за наследство“ (“SOLIDARITY4HERITAGE“)“ 08.06.2018 г.  17:00 ч.
9075919 11.05.2018 г.  Община Струмяни „Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни" 21.05.2018 г.  17:00 ч.
9072561 30.01.2018 г.  Община Струмяни „Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни" 02.02.2018 г.  17:00 ч.
Общ брой: 60
Страница 3 от 6 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)