Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094908 29.11.2019 г.  Община Борово «Зимно поддържане и снегопочистване на пътищата на територията на Община Борово през 2020 година» по обособени позиции 09.12.2019 г.  17:00 ч.
9093125 04.10.2019 г.  Община Борово „Избор на изпълнител за извършване на услуга – “blackspot”- картиране на улици в гр. Борово и разработване на модул/апликация, представляващи интегрирана информационна система за мерките за безопасност на улиците, по проект “W-TEN - Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network”, финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране” При управлението на безопасността на движението по пътищата, „черна точка“ (blackspot) е място, където пътно-транспортните произшествия са с повишена честота. Най-често това се случва поради различни причини, като например рязка смяна на надлъжния или напречен наклон на пътя, включване на път така, че трафикът по основния път да е скрит, лоши или скрити предупредителни знаци на кръстовище или пък неадекватна маркировка за регулиране на възможностите за изпреварване. Основната цел на този проект е да картира регистрираните пътни инциденти, да анализира съществуващите и предвиди появата (в следствие на променените пътни условия) на blackspot локации в пътните участъци (или в близост до тях), предвидени за рехабилитация в община Борово. Картирането и анализът на тези условия ще подпомогне планирането и изпълнението на мероприятия за намаляването на инцидентите в тези локации и ще помогне за повишаване на безопасността на хора и товари в тези участъци. Петте улици в гр. Борово са както следва: - Улица Горна Манастирица от ул. 1-ви май до път I-5 - Улица 1-ви Май от ул. Христо Ботев до ул. Горна Mанастирица - Улица Христо Ботев от ул. 1-ви Май до ул. 6-ти Септември - Улица 6-ти Септември от ул. Христо Ботев до ул. Дунав /път III-5101/ - Улица Горазд от ул. Иван Вазов до ул. 6-ти септември Пълно описание на дейностите, включени в обхвата на възлаганата обществена поръчка, се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация. 07.10.2019 г.  17:00 ч.
9092737 24.09.2019 г.  Община Борово „Избор на изпълнител за извършване на услуга – “blackspot”- картиране на улици в гр. Борово и разработване на модул/апликация, представляващи интегрирана информационна система за мерките за безопасност на улиците, по проект “W-TEN - Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network”, финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране” При управлението на безопасността на движението по пътищата, „черна точка“ (blackspot) е място, където пътно-транспортните произшествия са с повишена честота. Най-често това се случва поради различни причини, като например рязка смяна на надлъжния или напречен наклон на пътя, включване на път така, че трафикът по основния път да е скрит, лоши или скрити предупредителни знаци на кръстовище или пък неадекватна маркировка за регулиране на възможностите за изпреварване. Основната цел на този проект е да картира регистрираните пътни инциденти, да анализира съществуващите и предвиди появата (в следствие на променените пътни условия) на blackspot локации в пътните участъци (или в близост до тях), предвидени за рехабилитация в община Борово. Картирането и анализът на тези условия ще подпомогне планирането и изпълнението на мероприятия за намаляването на инцидентите в тези локации и ще помогне за повишаване на безопасността на хора и товари в тези участъци. Петте улици в гр. Борово са както следва: - Улица Горна Манастирица от ул. 1-ви май до път I-5 - Улица 1-ви Май от ул. Христо Ботев до ул. Горна Mанастирица - Улица Христо Ботев от ул. 1-ви Май до ул. 6-ти Септември - Улица 6-ти Септември от ул. Христо Ботев до ул. Дунав /път III-5101/ - Улица Горазд от ул. Иван Вазов до ул. 6-ти септември Пълно описание на дейностите, включени в обхвата на възлаганата обществена поръчка, се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация. 04.10.2019 г.  17:00 ч.
9089208 14.06.2019 г.  Община Борово “Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Реконструкция на улици в община Борово“. Касае се за консултантски услуги при управлението и отчитането на проект: „Реконструкция на улици в община Борово“. Дейностите по предмета включват подготовка на документи за искания на плащания, доклади, отчети и всички изискуеми документи, съгласно изискванията на управляващия орган; оказване на техническа помощ при подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие“-РА по време на изпълнението на проекта и други. Пълно описание се съдържа техническа спецификация 24.06.2019 г.  17:00 ч.
9086758 18.03.2019 г.  Община Борово „Основен ремонт на общински улици на територията на община Борово”, Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: обект №1. Основен ремонт на улици в гр.Борово, обект №2. Основен ремонт на улици в с. Брестовица; обект №3. Основен ремонт на улици в с. Горно Абланово; обект №4. Основен ремонт на улици в с. Екзарх Йосиф, обект №5. Основен ремонт на улици в с. Батин. 21.03.2019 г.  17:00 ч.
9086328 28.02.2019 г.  Община Борово „Основен ремонт на общински улици на територията на община Борово”,Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: Подобект №1. Основен ремонт на улици в гр.Борово, Подобект №2. Основен ремонт на улици в с. Брестовица; Подобект №3. Основен ремонт на улици в с. Горно Абланово; Подобект №4. Основен ремонт на улици в с. Екзарх Йосиф, Подобект №5. Основен ремонт на улици в с. Батин. 15.03.2019 г.  17:00 ч.
9084867 14.01.2019 г.  Община Борово Предмет на поръчката: „Основен ремонт на покривна конструкция над сцена на зрителна зала към НЧ „Искра-1898” – гр.Борово, обновяване на залата и адаптиране на санитарен възел за хора с увреждания” 30.01.2019 г.  17:00 ч.
9083754 30.11.2018 г.  Община Борово : «Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътищата на територията на Община Борово през 2019 година» по обособени позиции 06.12.2018 г.  17:00 ч.
9083359 21.11.2018 г.  Община Борово «Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътищата на територията на Община Борово през 2019 година» 30.11.2018 г.  17:00 ч.
9082627 31.10.2018 г.  Община Борово Обществената поръчка е с предмет: „Упражняване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода““. Целта на настоящата обществена поръчка, е избирането на изпълнител, професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, за гарантиране на законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка. Строително-монтажните работи обхващат следните дейности: реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа в гр. Боровопо ул.“ Гео Милев“, ул. “Отец Паисий“, ул. “Кирил и Методий“, ул. “Белите брези“, ул.“ „Георги Мамарчев“, ул. “Първи май“, ул. “Цар Калоян“, ул. “Опълченец Дончо Марков“, ул. “Княз Борис“, ул. “Цар Асен“, ул.“6-ти септември“, ул. “Горазд“, ул. “Българка“, ул. “Кольо Денев“, ул. “Даскал Костов“, ул.“3-ти март“, ул .“Червен“, ул. “Асен Златаров“, ул. “Плиска“, ул.”Мусала”, ул.”Патриарх Ефтимий”, ул.”Климент Охридски”, ул.”Горна Манастирица”, ул.”Ал.Стамболийски”, ул.”Ивайло”, ул.”Никола Вапцаров”, ул.”Баба Тонка”, ул.”Черни лом”, ул.”Хан Крум”, ул.”Поручик Кънчо Димов”, ул. „Мильо Радев” ул.”Околчица” и ул. “П. Кр. Яворов“. Пълно описание е направено в Техническата спецификация. 07.11.2018 г.  17:00 ч.
Общ брой: 30
Страница 1 от 3 
   1 2 3  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)