Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096442 18.02.2020 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Дунав - Русе към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Застраховане на служебните моторни превозни средства на ТП ДЛС „Дунав” – Русе при „СЦДП”ДП-Габрово със застраховка „Гражданска отговорност за МПС” за 2020 година 02.03.2020 г.  16:30 ч.
9096346 13.02.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Бяла към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Бяла” - гр. Бяла, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово, съгласно Техническа спецификация - Приложение № 4, с обща прогнозна стойност на поръчката до 1000.00 лева ( хиляда лева) без ДДС. 24.02.2020 г.  17:00 ч.
9096334 13.02.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Свищов към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Застраховане на 15 броя служебни МПС собственост на СЦДП ДП - гр. Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Свищов - гр. Свищов със застраховка "Гражданска отговорност на МПС" 18.02.2020 г.  17:00 ч.
9096316 12.02.2020 г.  Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" и програмен продукт Omega за срок от 12 месеца за нуждите на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП 25.02.2020 г.  16:00 ч.
9096265 10.02.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Горна Оряховица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Доставка на боя и спрей за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Горна Оряховица 13.02.2020 г.  16:30 ч.
9096258 10.02.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Болярка към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Извършване на застрахователни услуги за застраховане със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на 12 бр. служебни моторни превозни средство собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово – ТП Държавно горско стопанство „Болярка” – гр. Велико Търново и застраховка „Злополука на местата в МПС” на 12 бр. служебни моторни превозни средства . 18.02.2020 г.  16:30 ч.
9096236 07.02.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Горна Оряховица към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово застраховка гражданска отговорност за нуждите на ТП ДГС Горна Оряховица с обща прогнозна стойност на поръчката – 2000 лева /две хиляди лева/ без включен данък върху застрахователната премия 20.02.2020 г.  16:30 ч.
9096131 03.02.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Свищов към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Застраховане на служебни моторни средства на СЦДП ДП гр. Габрово, ТП ДГС - Свищов, със застраховка "Гражданска отговорност" за 2020 г. 12.02.2020 г.  17:00 ч.
9096088 30.01.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Бяла към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Доставка на боя и спрей, необходими за осъществяване дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП "ДГС Бяла" гр. Бяла при СЦДП ДП гр. Габрово 04.02.2020 г.  17:00 ч.
9096087 30.01.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Бяла към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП - ТП „ДГС Бяла”, гр. Бяла, със застраховка Гражданска отговорност на МПС за 2020г. 04.02.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 381
Страница 1 от 39 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)