Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9082244 23.10.2018 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Доставка на водомери и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ООД - гр.Перник. 30.10.2018 г.  16:30 ч.
9081672 09.10.2018 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник „Избор на изпълнител за предоставяне от кредитни или финансови институции за обслужване на свободните парични средства на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник“. 12.10.2018 г.  16:30 ч.
9081347 01.10.2018 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник „Избор на изпълнител за предоставяне от кредитни или финансови институции за обслужване на свободните парични средства на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник". 08.10.2018 г.  16:30 ч.
9080177 28.08.2018 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник „Предоставяне на консултантски услуги в процеса на кандидатстване и оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 04.09.2018 г.  16:30 ч.
9070883 29.11.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник ”Цялостна техническа поддръжка и обслужване на информационната система –Инкасо на „Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност” 04.12.2017 г.  16:30 ч.
9070556 21.11.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Цялостна техническа поддръжка на системите за инкасо – ВиК ООД Перник и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност. 28.11.2017 г.  16:30 ч.
9069553 23.10.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и печатни изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД-гр. Перник разпределена в две обособени позиции: 1. „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи“. 2.Доставка на печатни изделия“. 02.11.2017 г.  16:30 ч.
9068739 28.09.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник „ Избор на обслужваща банка за нуждите на „Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и регионалните й структури : Район Перник, Район Радомир, Район Брезник, Район Земен и Район Трън” 03.10.2017 г.  16:30 ч.
9068686 27.09.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник в две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на работно облекло и Обособена позиция 2 „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства 02.10.2017 г.  16:30 ч.
9068446 19.09.2017 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник "Избор на обслужваща банка за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД-гр.Перник и регионалните й структури:Район Перник, Район Радомир, Район Брезник, Район Земен и Район Трън". 27.09.2017 г.  16:30 ч.
Общ брой: 30
Страница 2 от 3 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)