Провери поръчките, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Процедура Обект Предмет Прогнозна стойност Валута Европейско финансиране
1 19.02.2019 г.  00814-2019-0007 Община Враца публично състезание Строителство „Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Враца“ 2000000 BGN
2 19.02.2019 г.  00102-2019-0002 Национален институт на правосъдието пряко договаряне Доставки Доставка на топлинна енергия за сградите на Националния институт на правосъдието, находящи се в гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 14 160000 BGN
3 19.02.2019 г.  00268-2019-0004 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/ публично състезание Услуги „Строителен надзор на обекти, собственост на ДАБ при МС по четири обособени позиции“ 79559 BGN Да
4 19.02.2019 г.  03788-2019-0003 Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД публично състезание Услуги „ Ремонт (тенекеджийски и бояджийски услуги) на леки, лекотоварни автомобили до 3.5 т. и специализирани товарни автомобили, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД“ 60000 BGN
5 19.02.2019 г.  00530-2019-0004 Национална агенция за приходите /НАП/ договаряне без предварително обявление Услуги Закупуване на 100 бр. електронни носители и зареждане на 499 бр. електронни носители, собственост на НАП, с 1 996 бр. тримесечни абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в градски транспорт в гр. София за служители на НАП 233698.67 BGN
6 19.02.2019 г.  00220-2019-0002 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград публично състезание Доставки "Доставка чрез финансов лизинг на специализирани машини за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, по обособени позиции" 770900 BGN
7 19.02.2019 г.  00118-2019-0003 Община Сливен публично състезание Услуги „Монтаж и демонтаж на съществуваща великденска украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова великденска украса за град Сливен” 11000 BGN
8 19.02.2019 г.  05754-2019-0001 Медицински център І - Първомай ЕООД публично състезание Строителство Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на "Медицински център I - Първомай" ЕООД гр. Първомай 333155.2 BGN
9 19.02.2019 г.  00627-2019-0001 Община Смядово публично състезание Строителство „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица "Симеон Велики" и част от ул.”Добри Войников” (от кръстовището с улица"Жечко Дечев” до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново. 163433.33 BGN
10 19.02.2019 г.  00563-2019-0003 Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ договаряне без предварително обявление Доставки "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите и общежитията на Академията на МВР на територията на гр. София" 250948 BGN
11 19.02.2019 г.  02532-2019-0002 Столична регионална здравна инспекция /СРЗИ/ публично състезание Доставки Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група 91800 BGN
12 19.02.2019 г.  02711-2019-0060 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Шерба към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен публично състезание Доставки Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове строителни материали за ремонт , съгласно техническа спецификация 10000 BGN
13 19.02.2019 г.  02711-2019-0059 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Шерба към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен публично състезание Доставки Доставка осъществена чрез покупка на препарати за растителна защита , за нуждите на ТП ДЛС Шерба за 2019 година, съгласно техническа спецификация 10000 BGN
14 19.02.2019 г.  02711-2019-0058 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Шерба към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен публично състезание Доставки Доставка осъществена чрез покупка на семена за посев , за нуждите на ТП ДЛС Шерба за 2019 година, съгласно техническа спецификация 16600 BGN
15 19.02.2019 г.  00123-2019-0010 ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово публично състезание Доставки „Доставка на ламарини и прокати” 70000 BGN
16 19.02.2019 г.  00123-2019-0009 ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово публично състезание Услуги Калибриране на всички средства за измерване при извършване на СНИ на димните газове, изпускани от котлоагрегати №4, 5 и 6 80000 BGN
17 19.02.2019 г.  05715-2019-0001 Народно читалище Развитие- 1869 гр. Враца пряко договаряне Услуги „Организиране и провеждане на събития в гр. Враца по проект № ROBG-337 “Culture Green” („Култура в зелено“), финансиран по програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ 139073.68 BGN Да
18 19.02.2019 г.  00446-2019-0001 Диагностично-консултативен център I /ДКЦ I/ - Пловдив ЕООД публично състезание Доставки Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и медицински кабинети в 18 /осемнадесет/ обособени позиции 143549.83 BGN
19 19.02.2019 г.  00662-2019-0004 Община Раднево, област Стара Загора публично състезание Услуги „Поддържане на зелените площи на територията на община Раднево и миене на улиците и местата за обществено ползване“ по обособени позиции 153967.57 BGN
20 19.02.2019 г.  00530-2019-0003 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Варна пряко договаряне Доставки „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна с адреси: гр. Добрич, ул. „Независимост“ №7 и № 31“ 10000 BGN
21 19.02.2019 г.  00057-2019-0002 Община Твърдица публично състезание Строителство „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – висока зона, северозападна част на гр. Шивачево, общ. Твърдица“ 1700000 BGN
22 19.02.2019 г.  00350-2019-0001 Община Тутракан договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за сгради – собственост на община Тутракан”. 46360 BGN
23 19.02.2019 г.  00031-2019-0003 Община Малко Търново публично състезание Доставки Доставка на специализиран автомобил за разделно събиране на отпадъци за нуждите на Община Малко Търново 89000 BGN Да
24 19.02.2019 г.  00097-2019-0002 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на 10 броя високопроходими и 3 патрулни автомобила за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ в две обособени позиции 575743.33 BGN Да
25 19.02.2019 г.  00149-2019-0001 Община Ракитово публично състезание Доставки Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения на територията на община Ракитово по обособени позиции 263000 BGN
26 19.02.2019 г.  00831-2019-0004 Многопрофилна транспортна болница /МТБ/ - Пловдив пряко договаряне Доставки Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за нуждите на МТБ - Пловдив 240000 BGN
27 19.02.2019 г.  02711-2019-0057 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Нови пазар към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен публично състезание Доставки „Доставка, чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Нови пазар“ ”. 2500 BGN
28 19.02.2019 г.  00831-2019-0003 Многопрофилна транспортна болница /МТБ/ - Пловдив пряко договаряне Доставки Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за сградата на МТБ – Пловдив 100000 BGN
29 19.02.2019 г.  00253-2019-0001 Община Роман договаряне без предварително обявление Доставки „Периодична доставка на дизелово гориво и пропан бутан за отопление за нуждите на ОбА -Роман , НУ"П.Р. Славейков" ДГ"Зора " и КСУДС гр. Роман и пропан бутан за КСУДУ гр. Роман- за отоплителени сезони 2019/2020 и 2020/2021г. 185622 BGN
30 19.02.2019 г.  00914-2019-0003 Община Разлог публично състезание Строителство „Ремонт и изкърпване на улици в Община Разлог по три обособени позиции“ 758333.33 BGN
31 19.02.2019 г.  00246-2019-0016 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД публично състезание Доставки Доставка на защитни обувки половинки 79500 BGN
32 19.02.2019 г.  00246-2019-0015 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД публично състезание Доставки Доставка на гуми 180000 BGN
33 19.02.2019 г.  00841-2019-0001 Община Ковачевци публично състезание Доставки „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на детска градина „Радост” с.Лобош, Домашен социален патронаж и СУРТ – Община Ковачевци, с.Сирищник” 75136 BGN
34 19.02.2019 г.  00246-2019-0014 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД публично състезание Доставки Доставка на ЛПС за защита на главата, очите, слуха, горните крайници и ЛПС за защита от влага и дъжд 49100 BGN
35 19.02.2019 г.  00797-2019-0006 Община Бургас договаряне без предварително обявление Услуги “Организиране на музикален фестивал „Space Music Festival, 90s” 166666.67 BGN
36 19.02.2019 г.  00072-2019-0006 Община Карлово открита Услуги Предоставяне на услуги по поддържане на чистотата, зимно почистване за нуждите на Община Карлово и поддържка, експлоатация и мониторинг на регионално депо за твърди битови отпадъци на Община Карлово. 10000000 BGN
Общ брой: 36 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП