Провери поръчките, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Процедура Обект Предмет Прогнозна стойност Валута Европейско финансиране
1 19.06.2018 г.  00753-2018-0019 Община Свищов публично състезание Доставки „Доставка на два броя автомобили по проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/, ROBG274 по програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“. 97790 BGN Да
2 19.06.2018 г.  02443-2018-0029 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София договаряне без предварително обявление Услуги Абонаментно поддържане на инсталиран и работещ програмен счетоводен продукт Конто 375840 BGN
3 19.06.2018 г.  05659-2018-0001 Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество публично състезание Строителство „Изпълнение на инженеринг(изготв.на инвест.проект във фаза работен, изпъл.на СМР,КРР и осъщ.на автор.надзор) за осн.ремонт с консер.-рестав.работи и адаптация на същ.адм.сграда-паметник на кутурата 2950000 BGN
4 19.06.2018 г.  00589-2018-0009 Община Перник публично състезание Строителство Изграждане на улици в кв.Драгановец от ОТ36-ОТ40-ОТ117-ОТ9115 до ОТ 2008 / към входа на Парка на предизвикателствата/ и паркинг 472447 BGN
5 19.06.2018 г.  00106-2018-0030 Министерство на правосъдието /МП/ публично състезание Доставки „Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Министерство на правосъдието“ по обособени позиции 97000 BGN
6 19.06.2018 г.  00467-2018-0006 Община Крумовград публично състезание Строителство „СМР за обект: „Реконструкция и обновление на площад „България“ в гр. Крумовград“ 1574253 BGN
7 19.06.2018 г.  00073-2018-0024 Община Велико Търново договаряне без предварително обявление Строителство „Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“ 1518701.86 BGN
8 19.06.2018 г.  00073-2018-0023 Община Велико Търново договаряне без предварително обявление Услуги Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” - Осъществяване на строителен надзор на ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада Войвода” и ДГ „Пролет” 55714 BGN Да
9 19.06.2018 г.  01418-2018-0003 Община Пловдив - район "Южен" публично състезание Доставки Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив” 90000 BGN
10 19.06.2018 г.  02849-2018-0021 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР публично състезание Доставки “Доставка на дърва за горене за нуждите на РДГП Русе през отоплителен сезон 2018 г. ? 2019 г.” 4000 BGN
11 19.06.2018 г.  00496-2018-0046 Дирекция социално подпомагане - Пловдив пряко договаряне Доставки "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Дирекция "Социално подпомагане"- Пловдив по четири обособени позиции: - обособена позиция №1 административна сграда, находяща се на адрес: гр. Пловдив, бул.“ Шести септември“ № 77А; -Обособена позиция №2 административна сграда, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул.“ Трети март“ № 28; -Обособена позиция №3 административна сграда, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул.“ Ландос“ № 14; - Обособена позиция №4 административна сграда, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул.“ Българка“№ 4; Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за срок от пет/ години, считано от датата на подписване на договора. Максимално допустимата стойност на настоящата поръчка е в размер до 3928,33/ трихиляди деветстотин двадесет и осем лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС. 3928.33 BGN
12 19.06.2018 г.  00350-2018-0006 Община Тутракан публично състезание Услуги „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на община Тутракан." 84670 BGN
13 19.06.2018 г.  00145-2018-0082 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Благоевград публично състезание Доставки „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП на НОИ – Благоевград“ 6000 BGN
14 19.06.2018 г.  00797-2018-0024 Община Бургас публично състезание Доставки „Обновяване и разширяване на мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по 4 обособени позиции'" 133333.33 BGN
15 19.06.2018 г.  00115-2018-0027 Община Русе публично състезание Услуги Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги / включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на автомобили, собственост на Община Русе и 170000 BGN
16 19.06.2018 г.  00145-2018-0081 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора публично състезание Строителство Подмяна на алуминиева дограма на входа на сграда на ТП на НОИ - Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. Сан Стефано №11 4158 BGN
17 19.06.2018 г.  00118-2018-0015 Община Сливен публично състезание Услуги Информация и публичност по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ по 2 (две) обособени позиции 4800 BGN Да
18 19.06.2018 г.  00688-2018-0004 Водоснабдяване и канализация ООД - Русе публично състезание Доставки Доставка на автомобили за нуждите на „ВиК“ ООД – гр. Русе в 3(три) ЛОТ-а 571500 BGN
19 19.06.2018 г.  00532-2018-0014 Община Ардино публично състезание Доставки Доставка на твърди и течни горива за нуждите на Община Ардино за отоплителен сезон 2018/2019 год. 102000 BGN
20 19.06.2018 г.  00130-2018-0004 Авиоотряд 28 - София договаряне без предварително обявление Услуги Абонамент за навигационна база данни за самолет Airbus A 319-112, рег. № LZ AOB 400000 BGN
21 19.06.2018 г.  00172-2018-0008 Община Хитрино публично състезание Доставки „Закупуване на колесен трактор, нова цистерна и съоръжение за третиране на зелени градински отпадъци за нуждите на община Хитрино” 231666.66 BGN
22 19.06.2018 г.  00246-2018-0080 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД пряко договаряне Услуги Ремонт на ротора на Генератор 6 110000 BGN
23 19.06.2018 г.  00048-2018-0001 Върховен административен съд /ВАС/ договаряне без предварително обявление Услуги " Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия на ниско напрежение през електроразпределителната мрежа за нуждите на Върховния административен съд и за обектите предоставени за стопанисване на ВАС, с 2 обособени позиции: Обособени позиция №1"Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ВАС - за обекти - Съдебна сграда гр. София, УБ"Бели Искър",община Самоков"; Обособена позиция № 2"Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обект УБ"Лозенец",община Царево,област Бургас". 81618 BGN
24 19.06.2018 г.  00532-2018-0013 Община Ардино публично състезание Строителство "Изграждане на частична канализация в с. Жълтуша, общ. Ардино" 19166 BGN
25 19.06.2018 г.  00672-2018-0010 Община Кнежа публично състезание Услуги „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми от квота на Община Кнежа по седем маршрутни разписания“ по обособени позици 56166 BGN
26 19.06.2018 г.  00532-2018-0012 Община Ардино публично състезание Строителство "Направа на тротоари на ул. Тютюнева, ул. Самара и ул. Арда, гр Ардино" 33620 BGN
27 19.06.2018 г.  02294-2018-0004 Изпълнителна агенция "Медицински одит" договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на горива, чрез карти за безналично плащане за нуждите на служебните автомобили на Изпълнителна агенция Медицински одит 75000 BGN
28 19.06.2018 г.  00435-2018-0055 "Софийска вода" АД публично състезание Услуги Доставка на GPS услуги за контрол на автопарка на Софийска вода АД 320000 BGN
29 19.06.2018 г.  00563-2018-0014 Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ публично състезание Услуги „Инвестиционно проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на сградите в ЦСПП гр. Пазарджик при Академия на МВР“ 70833.34 BGN
30 19.06.2018 г.  00265-2018-0084 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево открита Доставки Доставка на калодки за електрически локомотив, калаена композиция и тягови акумулаторни батерии 206000 BGN
31 19.06.2018 г.  00594-2018-0022 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Иван Рилски" ЕАД - София открита Доставки „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова бипланова ангиографска система” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД 3300000 BGN
32 19.06.2018 г.  00530-2018-0044 Национална агенция за приходите /НАП/ открита Услуги „Предоставяне право на ползване на електронна система с информация за целите на трансферното ценообразуване” 100000 BGN
33 19.06.2018 г.  00737-2018-0012 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ открита Доставки „Доставка на високопроходими автомобили“ 650000 BGN
34 19.06.2018 г.  00087-2018-0084 Столична община открита Доставки „Доставка на устройство за защита на мрежата на Столична община от distributed denial of service (DDoS) атаки" 150000 BGN
35 19.06.2018 г.  00265-2018-0083 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево открита Услуги Ремонт на колекторни електрически двигатели и генератори 120000 BGN
36 19.06.2018 г.  00737-2018-0011 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ открита Доставки "Доставка и гаранционна поддръжка при условията на пълно сервизно обслужване на копирни машини" 380000 BGN Да
37 19.06.2018 г.  00164-2018-0019 Министерство на отбраната /МО/ открита Доставки Доставка на компютърна и периферна техника по обособени позиции 79874.99 BGN
38 19.06.2018 г.  00521-2018-0010 Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология /СБАЛАГ/ "Майчин дом" ЕАД - София открита Доставки Доставка на готова храна за пациенти. 380000 BGN
Общ брой: 38 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП