Провери поръчките, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Процедура Обект Предмет Прогнозна стойност Валута Европейско финансиране
1 16.11.2017 г.  01287-2017-0002 Студентски столове и общежития /ССО/ ЕАД - София договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на горива за служебните автомобили, при условията на безналично разплащане, посредством карти, за нуждите на СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД, за период от три години, считано от 01.01.2018г. до 31.12.2020г. 210000 BGN
2 16.11.2017 г.  05024-2017-0023 Министерство на туризма договаряне без предварително обявление Услуги Организиране участието на Министерството на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение "Ваканция и Спа Експо" 2018 г. 56825 BGN
3 16.11.2017 г.  00479-2017-0008 Община Балчик публично състезание Доставки Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за създаване на зала за обучение за изпълнение на проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в ... 41659.72 BGN Да
4 16.11.2017 г.  00872-2017-0017 Община Приморско публично състезание Доставки “Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и оборудване по Проект BG16M1OP002-1.009-0005 „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“ 50000 BGN Да
5 16.11.2017 г.  01874-2017-0001 Районен съд - Асеновград публично състезание Строителство „Основен ремонт и преустройство на част от сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов” №8 833333.33 BGN
6 16.11.2017 г.  00164-2017-0043 Министерство на отбраната /МО/ договаряне без предварително обявление Доставки Продажба на топлинна енергия постредством топлоносител гореща вода за нуждите на Министерство на отбраната. 833333.34 BGN
7 16.11.2017 г.  00026-2017-0056 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД публично състезание Доставки “Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за товарни, специализирани автомобили, автобуси, специализирана техника и строителна механизация, използвани за нуждите на НЕК ЕАД“ 178400 BGN
8 16.11.2017 г.  01279-2017-0003 Община Пловдив - Район "Източен" публично състезание Строителство „Изграждане на пристройка към съществуваща Детска ясла № 19 за функцията на две нови детски групи и ограда“ 375000 BGN
9 16.11.2017 г.  01154-2017-0002 Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Варна договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на природен газ за нуждите на ДМСГД-Варна 122434 BGN
10 16.11.2017 г.  00491-2017-0007 Община Оряхово публично състезание Доставки „Доставка чрез покупка на комбиниран багер-товарач за нуждите на Регионално депо за неопасни отпадъци – Оряхово“ 110000 BGN
11 16.11.2017 г.  00127-2017-0012 Община Дългопол договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на горива и смазочни материали за автомобилния парк на община Дългопол”. 190000 BGN
12 16.11.2017 г.  00761-2017-0007 Община Сапарева баня публично състезание Доставки „ТЕКУЩА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ", СУ „ХРИСТО БОТЕВ" И ДЕТСКА ГРАДИНА „СВЕТА АННА" В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ПРЕЗ 2018Г., СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦ 200549.16 BGN Да
13 16.11.2017 г.  00044-2017-0097 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ публично състезание Доставки „Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови мобилни електронни везни с неавтоматично действие за поосово измерване на пътни превозни средства” 160000 BGN
14 16.11.2017 г.  00212-2017-0036 Община Петрич договаряне без предварително обявление Доставки „Ежедневна доставка на хляб и периодични доставки на хранителни продукти и изделия за нуждите на ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с. Първомай, ДСП, гр. Петрич и Обществена трапезария, гр. Петрич“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на закуски за ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с. Първомай и ДСП, гр. Петрич; Обособена позиция № 2 – Доставка на захарни изделия за ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с. Първомай и ДСП, гр. Петрич; Обособена позиция № 3 – Доставка на сладкарски изделия за ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай и ЦНСТДМУ – с. Първомай и Обособена позиция № 4 – Доставка на риба и изделия с риба за ДДЛРГ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ“ – с. Първомай, ЦНСТДМУ – с. Първомай и ДСП, гр. Петрич. 32200 BGN
15 16.11.2017 г.  02477-2017-0001 Средно общообразователно училище - Христо Смирненски, с. Черноочене договаряне без предварително обявление Доставки Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на СУ Христо Смирненски с Черноочене за 18 месеца 69500 BGN
16 16.11.2017 г.  02709-2017-0049 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Лесидрен към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца публично състезание Доставки „Доставка на материали и услуги, необходими за ремонт на административна сграда в гр.Луковит” 10000 BGN
17 16.11.2017 г.  00168-2017-0001 Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" /ГД "ГВА"/ договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на течни горива – бензин А-95Н до 10 000 (десет хиляди) литра и на дизелово моторно гориво до 10 000 ( десет хиляди) литра и ГСМ до 5000 (пет хиляди) лева, без ДДС, за нуждите на МПС, собственост на ГД ГВА, за срок от 1 година, считано от 28.11.2017г. 39000 BGN
18 16.11.2017 г.  00203-2017-0025 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София публично състезание Доставки “Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки” 280000 BGN
19 16.11.2017 г.  01241-2017-0009 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна - Варна" АД договаряне без предварително обявление Доставки "Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД 1320000 BGN
20 16.11.2017 г.  00026-2017-0055 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД публично състезание Доставки Доставка на общостроителни материали за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2017 година в 7 /седем/ обособени позиции за нуждите на Предприятие "Язовири и каскади" 87480 BGN
21 16.11.2017 г.  00972-2017-0003 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас публично състезание Доставки Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" 202667 BGN
22 16.11.2017 г.  01042-2017-0010 Дом за стари хора, гр. Трявна публично състезание Доставки Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора – гр. Трявна” по 5 обособени позиции 48658.09 BGN
23 16.11.2017 г.  02868-2017-0005 Българо-германски център за професионално обучение /БГЦПО/ - клон Стара Загора договаряне без предварително обявление Доставки Доставка и разпределение на природен газ до обекти на Държавно предприятие "БГЦПО" гр.София по три обособени позиции. Обособена позиция № 1 "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Пазарджик". Обособена позиция № 2. "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Плевен". Обособена позиция № 3 "Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на ДП "БГЦПО", кл.Стара Загора". 307074 BGN
24 16.11.2017 г.  00265-2017-0192 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево публично състезание Доставки „Доставка на резервни части за eднокофови багери CASE“ 220000 BGN
25 16.11.2017 г.  00459-2017-0008 Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград пряко договаряне Доставки Доставка на горива чрез посредничеството на стокова борса за срок от две години 480941.3 BGN
26 16.11.2017 г.  02009-2017-0002 Основно училище /ОУ/ "Св. Патриарх Евтимий" гр. Варна договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на природен газ за отопление на сградата на ОУ"Св. Патриарх Евтимий"-Варна , находяща се в гр. Варна, ж.к."Вл. Варненчик", ул."Д.Дончев"10, за срок от три години 75000 BGN
27 16.11.2017 г.  00435-2017-0106 "Софийска вода" АД публично състезание Услуги „Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община и съседните общини.“ 255000 BGN
28 16.11.2017 г.  05367-2017-0004 Изпълнителна агенция - Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове /ИА СОСЕЗФ/, гр. София публично състезание Доставки Доставка на хардуер за ИА СОСЕЗФ 82700 BGN Да
29 16.11.2017 г.  00864-2017-0014 Община Исперих открита Услуги „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Исперих “ 1100000 BGN
30 16.11.2017 г.  05242-2017-0072 "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД открита Услуги Услуга по монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД 2500000 BGN
31 16.11.2017 г.  00156-2017-0032 Община Велинград открита Услуги Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи при изпълнение на инвестиционен проект №8 – община Велинград 7335 BGN
32 16.11.2017 г.  00530-2017-0107 Национална агенция за приходите /НАП/ открита Доставки Доставка на фотокопирна и безконечна хартия за компютърни принтери, термочувствителна хартия и на ролки от хартия за системите за управление на опашките за нуждите на Национална агенция за приходите 234583.33 BGN
33 16.11.2017 г.  00426-2017-0027 Община Кюстендил открита Доставки “Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Кюстендил” 360000 BGN
34 16.11.2017 г.  02718-2017-0305 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Батак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян открита Доставки „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно насипни работи, строителни машини 46300 BGN
35 16.11.2017 г.  02718-2017-0304 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Кормисош към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян открита Услуги „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги – фиксирани телефонни услуги за нуждите на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, за срок от 36 месеца”. 3000 BGN
36 16.11.2017 г.  01467-2017-0109 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ открита Доставки Доставка на комплекти конзоли за изолатори за въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) 20 kV 2157500 BGN
37 16.11.2017 г.  02718-2017-0303 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Смилян към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян открита Услуги Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги – фиксирани телефонни услуги за нуждите на ТП „ДГС Смилян”, за срок от 36 месеца 1800 BGN
38 16.11.2017 г.  00129-2017-0010 ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/ неопределен Доставки Доставка на автоматика за управление на абонатни станции 1200000 BGN
39 16.11.2017 г.  02718-2017-0302 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Батак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян открита Услуги „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч. селскостопански машини, транспортно оборудване 21800 BGN
40 16.11.2017 г.  00246-2017-0127 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД договаряне с предварителна покана за участие Доставки Доставка на багерни (шламови) помпи и резервни части за тях 490000 BGN
41 16.11.2017 г.  00246-2017-0126 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД открита Доставки Доставка на ролки за лентови транспортьори за варовиково стопанство на СОИ 1-4 52000 BGN
42 16.11.2017 г.  00246-2017-0125 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД открита Доставки Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) 246000 BGN
43 16.11.2017 г.  00109-2017-0054 Община Благоевград открита Доставки „Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на Благоевградска професионална гимназия“ във връзка с реализацията на проект “Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска 93333.32 BGN Да
44 16.11.2017 г.  00496-2017-0074 Агенция за социално подпомагане /АСП/ открита Доставки Закупуване на хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-1.003 „Закупуване на хранителни продукти-2017-2019“ по ОПХ ФЕПНЛ 2014-2020 по 17 обособени позиции 13627320.42 BGN Да
45 16.11.2017 г.  00339-2017-0010 Община Ямбол открита Строителство „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол” 24224099.43 BGN Да
46 16.11.2017 г.  02724-2017-0192 Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград открита Доставки „Доставка и инсталиране на оборудване за разсадниково производство, включително доставка на консумативи за разсадниково производство за нуждите на ЮЗДП ДП” 815000 BGN Да
47 16.11.2017 г.  04276-2017-0002 Регионална дирекция на горите /РДГ/ - Варна и Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен открита Услуги Извършване на инвентаризация на ГТ и изработване на горскостопански карти,план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на ГТ от пожари,изработване на ГСП за ГТ–държавна собственост 208116.8 BGN
48 16.11.2017 г.  00975-2017-0005 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Рахила Ангелова" АД - Перник открита Доставки Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Рахила Ангелова АД 738540 BGN
49 16.11.2017 г.  00997-2017-0007 Община Шабла открита Доставки “Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на община Шабла използващи активна електроенергия ниско напрежение – улично осветление“ 142076.04 BGN
50 16.11.2017 г.  00360-2017-0030 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София открита Услуги „Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 1700000 BGN
Общ брой: 61 
Страница 1 от 2 
   1 2  Следваща страница Последна страница
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП