Провери поръчките, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Процедура Обект Предмет Прогнозна стойност Валута Европейско финансиране
1 27.01.2020 г.  01170-2020-0002 Национална служба за охрана /НСО/ публично състезание Доставки Доставка на електрическа енергия – средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана. 129677.79 BGN
2 27.01.2020 г.  02711-2020-0023 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Суворово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен публично състезание Доставки „Доставка, чрез покупка на прогнозни количества бои, разредители, спрей и други необходими материали за осъществяването на стопанската дейност на ТП ДГС „Суворово” през 2020 г” 4000 BGN
3 27.01.2020 г.  00699-2020-0002 Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/ публично състезание Доставки "Доставка на аерозолна лента, аерозолни филтри и филтър намазки" 115613.2 BGN
4 27.01.2020 г.  03788-2020-0003 Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД публично състезание Услуги "Отпечатване и доставка на формуляри и бланки, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД” 143000 BGN
5 27.01.2020 г.  03788-2020-0002 Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД публично състезание Доставки Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Център за градска мобилност ЕАД чрез включване в балансираща група 273000 BGN
6 27.01.2020 г.  03516-2020-0001 Детска градина - Незабравка, гр. Пловдив - /Старо наименование - Целодневна детска градина - Незабравка, гр. Пловдив/ публично състезание Доставки Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ Незабравка – гр. Пловдив, по 6 обособени позиции 187601.67 BGN
7 27.01.2020 г.  02693-2020-0001 Детска градина № 103 "Патиланско царство" гр. София /предишно - Обединено детско заведение /ОДЗ/ №3 "Патиланско царство" - гр. София/ публично състезание Доставки Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 103 "Патиланско царство", гр. София 120000 BGN
8 27.01.2020 г.  02317-2020-0001 Диагностично - консултативен център I /ДКЦ I/ - гр. Добрич публично състезание Доставки Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на ДКЦ I-Добрич ЕООД по обособени позиции 25370.68 BGN
9 27.01.2020 г.  00770-2020-0001 Община Сопот публично състезание Строителство „„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. ... вж. 1.4) 752214.13 BGN Да
10 27.01.2020 г.  00904-2020-0004 Община Драгоман публично състезание Услуги „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект: „Изграждане на физкултурен салон в СУ “Христо Ботев“ – УПИ I, кв. 5, гр. Драгоман“ 6600 BGN Да
11 27.01.2020 г.  04878-2020-0002 Овергаз мрежи АД /предишно наиманование Софиягаз ЕАД/ публично състезание Услуги Извършване на услугата „Хибридна поща” за корпоративни клиенти на „Овергаз Мрежи” АД 75000 BGN
12 27.01.2020 г.  00088-2020-0002 "Столичен автотранспорт"ЕАД - София публично състезание Строителство „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на АП Дружба и АП Малашевци 565000 BGN
13 27.01.2020 г.  00652-2020-0001 Община Септември публично състезание Строителство „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 9,040 км., по улици в 9 (девет) на брой населени места в Община Септември” с 9 обособени позиции. 1962232.23 BGN
14 27.01.2020 г.  00350-2020-0002 Община Тутракан договаряне без предварително обявление Услуги Упражняване на авторски надзор по всички проектни части при изпълнение на строителни и монтажни работи за рехабилитация на общински пътища на територията на Община Тутракан, включително съоръженията и принадлежностите към тях 12000 BGN Да
15 27.01.2020 г.  03527-2020-0001 Детска градина - Д-р Едгар Бороу, гр. Пловдив - /Старо наименование - Обединено детско заведение -Д-р Едгар Бороу, гр. Пловдив/ публично състезание Доставки „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ “д-р Едгар Бороу” – гр. Пловдив“ 14591.27 BGN
16 27.01.2020 г.  02711-2020-0021 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Черни лом - Попово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен публично състезание Доставки „Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ” 18000 BGN
17 27.01.2020 г.  00656-2020-0002 Община Гърмен пряко договаряне Услуги „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Изграждане и обзавеждане на многофункционална спортна площадка в село Рибново, община Гърмен“. 846.17 BGN Да
18 27.01.2020 г.  00369-2020-0001 Община Луковит пряко договаряне Услуги Строителен надзор по договор № BG06RDNP00I-7.006 -0041-C01 от 05.06.2019 г. на обект: „Реконструкция и благоустрояване на Градска градина в УПИ III – за озеленяване, кв.157 по плана на гр. Луковит, Община Луковит, област Ловеч“, финансирани по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP00I-7.006 – площи. 12000 BGN Да
19 27.01.2020 г.  03522-2020-0001 Детска градина - Червена шапчица, гр. Пловдив - /Старо наименование - - Целодневна детска градина - Червена шапчица, гр. Пловдив/ публично състезание Доставки „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Червената шапчица” – гр. Пловдив“ 19522.42 BGN
20 27.01.2020 г.  02709-2020-0002 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца публично състезание Строителство Текущ ремонт на съществуващи горски пътища,строителство на нови горски пътища,осигуряващи достъп до обектите и в обектите включени за ползване през 2020/2021г.,както и пътища обслужващи ловностопанска 99990 BGN
21 27.01.2020 г.  00287-2020-0001 Община Белоградчик договаряне без предварително обявление Доставки Доставка чрез покупка на горива за зареждане на МПС и смазочни материали, с посредничеството на Национална стокова борса-АД за срок от две години. 117360 BGN
22 27.01.2020 г.  00521-2020-0001 Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология /СБАЛАГ/ "Майчин дом" ЕАД - София публично състезание Строителство Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби. 180000 BGN
23 27.01.2020 г.  00983-2020-0002 Медицински университет /МУ/ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сет за миниинвазивна кардиохирургия за практическо обучение на студентите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 323000 BGN
24 27.01.2020 г.  03528-2020-0001 Детска градина - Таня Савичева, гр. Пловдив - /Старо наименование - Целодневна детска градина - Таня Савичева, гр. Пловдив/ публично състезание Доставки „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Таня Савичева” – гр. Пловдив“ 13166.4 BGN
25 27.01.2020 г.  03540-2020-0001 Детска градина "Десислава" гр. Пловдив публично състезание Доставки „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Десислава” – гр. Пловдив“ 10887.92 BGN
26 27.01.2020 г.  02716-2020-0002 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Елхово към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен открита Доставки Обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП "ДГС Елхово" 6000 BGN
27 27.01.2020 г.  00753-2020-0004 Община Свищов открита Строителство „Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища в град Свищов“. 935687.56 BGN Да
28 27.01.2020 г.  00998-2020-0002 Многопрофилна болница за активно лечение - Югозападна болница, гр. Сандански - /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Свети Врач" - Сандански/ открита Доставки Доставка на медицински изделия – вътреочни лещи за нуждите на Очно отделение на МБАЛ Югозападна болница ООД, по периодични заявки на възложителя, съгласно спецификация 400000 BGN
29 27.01.2020 г.  00872-2020-0002 Община Приморско открита Доставки Доставка чрез покупка на специализирани машини за нуждите на община Приморско 391666.67 BGN
30 27.01.2020 г.  00499-2020-0003 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ АД - Хасково открита Доставки „Доставка на система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци в „МБАЛ –Хасково“ АД“. 400000 BGN
31 27.01.2020 г.  00574-2020-0002 Технически университет /ТУ/ - Габрово открита Доставки Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспе 137007.84 BGN Да
32 27.01.2020 г.  00085-2020-0001 Военномедицинска академия /ВМА/ открита Доставки Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на медицински апарати Alcon 944000 BGN
33 27.01.2020 г.  02711-2020-0020 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Шерба към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен открита Услуги Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз 26000 BGN
34 27.01.2020 г.  00044-2020-0003 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ открита Услуги „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Основен ремонт на Път III-811 по две обособени позиции" 347000 BGN
35 27.01.2020 г.  00044-2020-0002 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ открита Услуги „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“ 40000000 BGN
36 27.01.2020 г.  02711-2020-0019 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Шерба към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен открита Услуги Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз 50000 BGN
37 27.01.2020 г.  00023-2020-0002 Медицински институт към Министерство на вътрешните работи /МВР/ открита Доставки Доставка на медицински изделия за нуждите на Кликиа по ортопедия и травматология при Медицински институт - МВР 1050255.38 BGN
38 27.01.2020 г.  02724-2020-0007 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Кюстендил към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград открита Доставки „Доставка чрез закупуване на предпазни средства и защитно облекло /7 чифта ботуши, 7 броя очила, 4 броя маски и 8 чифта ръкавици/ за нуждите на ТП „ДГС Кюстендил““ 3600 BGN
39 27.01.2020 г.  00120-2020-0003 Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София открита Доставки Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане за нуждите на "СБР-НК“ ЕАД 335000 BGN
40 27.01.2020 г.  02711-2020-0018 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Шерба към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен открита Услуги Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни автомобили марка „Тойота“ 37000 BGN
41 27.01.2020 г.  00073-2020-0004 Община Велико Търново открита Доставки Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България 788536.81 BGN
42 27.01.2020 г.  00502-2020-0002 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна /Предишно - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна/ открита Услуги Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на ангиографски апарат Axiom Artis Q и ехографски апарат Acuson Freestyle в Клиника по образна диагностика - Ангиографски сектор към УМБАЛ „Света Марина 46666.67 BGN
43 27.01.2020 г.  00182-2020-0001 Община Венец открита Услуги „Специализиран превоз на служители на община Венец за период от две години с маршрут Шумен-Венец-Ясенково и обратно с 2 позиции“ 49896 BGN
44 27.01.2020 г.  00094-2020-0002 Специализирана болница за активно лечение по онкология "Свети Мина" ЕООД - Благоевград /старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Благоевград ЕООД/ открита Доставки ДОСТАВКА НА 8 ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 1618599.84 BGN
45 27.01.2020 г.  00373-2020-0003 Тракийски университет - Стара Загора открита Доставки Доставка на реактиви, китове и лабораторни консумативи и стъклария в изпълнение на проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора 7878.48 BGN
46 27.01.2020 г.  00609-2020-0001 Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД// договаряне с предварителна покана за участие Доставки Доставка на нови електронни електромери по обособени позиции за нуждите на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 10824000 BGN
Общ брой: 46 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП