Провери поръчките, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Процедура Обект Предмет Прогнозна стойност Валута Европейско финансиране
1 19.04.2018 г.  00106-2018-0018 Министерство на правосъдието /МП/ публично състезание Услуги „Мерки за информация и комуникация по проект „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система”. 2923.33 BGN Да
2 19.04.2018 г.  00737-2018-0005 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ пряко договаряне Услуги „Поддържане и обслужване на системата за управление на човешки ресурси „Hermes V” 38754 BGN
3 19.04.2018 г.  00353-2018-0070 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД публично състезание Доставки „Доставка на спирателни силфонни вентили в комплект с редуктор и електрическо задвижване, за монтаж по системи 5VF на О I к-р DN15, PN16, T=150°С и DN32, PN16, T=150°С” 493680 BGN
4 19.04.2018 г.  00661-2018-0004 Община Белене публично състезание Услуги Строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти: „Рехабилитация на общински път PVN 1005, (ІІІ-5202)–Белене–АЕЦ „Белене” и „Рехабилитация на общински път PVN 2002 (ІІ-52,Деков–Бяла вода)–Кулина вода 100941.68 BGN Да
5 19.04.2018 г.  00662-2018-0014 Община Раднево, област Стара Загора публично състезание Строителство Текущи ремонти на обекти – общинска собственост на територията на с. Сърнево 33277.89 BGN
6 19.04.2018 г.  00281-2018-0004 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ Русе ЕООД-/Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Русе ЕООД пряко договаряне Услуги Провеждане на обучения по проект № BG05M9OP001-1.021-0275 - Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на заети лица в КОЦ - Русе ЕООД по обособени позиции 59250 BGN Да
7 19.04.2018 г.  00353-2018-0069 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД публично състезание Услуги “Закупуване софтуерни продукти от фамилията AutoCAD” 80000 BGN
8 19.04.2018 г.  00479-2018-0010 Община Балчик публично състезание Услуги „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Оброчище, община Балчик“ 20000 BGN Да
9 19.04.2018 г.  00151-2018-0017 Община Троян публично състезание Строителство „Реконструкция кръстовище ул. „Васил Левски“ и ул. „Минко Радковски“ /при АИР/“. 666666.67 BGN
10 19.04.2018 г.  00435-2018-0026 "Софийска вода" АД публично състезание Услуги Внедряване на допълнителни разработки в системата SAP-ISU 170000 BGN
11 19.04.2018 г.  00373-2018-0012 Тракийски университет - Стара Загора публично състезание Доставки Периодична доставка на комбиниран фураж за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора 102719.16 BGN
12 19.04.2018 г.  00151-2018-0016 Община Троян публично състезание Строителство Преасфалтиране на общински и местни пътища на територията на община Троян 173333.33 BGN
13 19.04.2018 г.  00287-2018-0007 Община Белоградчик публично състезание Услуги Осъществяване на строителен надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в град Белоградчик, Община Белоградчик 29000 BGN Да
14 19.04.2018 г.  00435-2018-0025 "Софийска вода" АД публично състезание Доставки "Доставка, инсталация и поддръжка на шест броя лицензи за работни станции на ABB SCADA и поддръжка (Sentinel)" 270000 BGN
15 19.04.2018 г.  05242-2018-0040 "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД договаряне без предварителна покана за участие Доставки Доставка чрез стокова борса на газьол със съдържание на сяра до 10 mg/kg за „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД. 3800000 BGN
16 19.04.2018 г.  00210-2018-0004 Министерство на финансите /МФ/ договаряне без публикуване на обявление за поръчка Услуги „Отпечатване на акцизни бандероли за тютюневи изделия” 37000000 BGN
17 19.04.2018 г.  00055-2018-0005 Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА "ДР и ВВЗ"/ публично състезание Доставки "Доставка на медицински изделия" 250000 BGN
18 19.04.2018 г.  04390-2018-0001 Детска градина № 72 "Приказка без край" гр. София /предишно - Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 72/ пряко договаряне Доставки Доставка на топлинна енергия до сградата на ДГ №72 "Приказка без край", находяща се в гр. София, район "Студентски", кв. Дървеница, ул. "Белимел" №11 229570 BGN
19 19.04.2018 г.  00246-2018-0054 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД договаряне с предварителна покана за участие Доставки Доставка на лагери специални за отговорни съоръжения, произведени с марка SKF, FAG, TIMKEN или еквивалент 212265.55 BGN
20 19.04.2018 г.  00435-2018-0024 "Софийска вода" АД публично състезание Доставки „Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори“ 286000 BGN
21 19.04.2018 г.  02711-2018-0078 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Шерба към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен публично състезание Услуги Извършване на услуга, включваща товаро- разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ за 2018 година, съгласно техническа спецификация 10000 BGN
22 19.04.2018 г.  00246-2018-0053 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД публично състезание Доставки Доставка на оборудван шкаф с модули за управление за блок 8 140000 BGN
23 19.04.2018 г.  00116-2018-0019 Община Лом пряко договаряне Доставки „Доставка на канцеларски материали, свързани с учебния процес и дейността на клубовете по интереси, във връзка с реализацията на проект: „Заедно в училище“, финансиран с Договор №BG05M2OP001-3.002-0180 – C001 за БФП по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура №BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или получили международна закрила“ по обособена позиция № 2: «Доставка на аксесоари за техника» 816.67 BGN Да
24 19.04.2018 г.  00115-2018-0018 Община Русе договаряне без предварително обявление Услуги Упражняване на авторски надзор: за обект „Външен асансьор към сградата на „Дневен център за стари хора“, ул.“Йосиф Цанков“ №47, гр. Русе ” 833.33 BGN
25 19.04.2018 г.  01552-2018-0002 Областна администрация - област Кърджали публично състезание Строителство „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения“ – строително-ремонтни работи на инженеринг с две обособени позиции. 1638051.23 BGN Да
26 19.04.2018 г.  00520-2018-0007 Лесотехнически университет /ЛТУ/ договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на хранителни продукти за Факултет ветеринарна медицина 4000 BGN
27 19.04.2018 г.  00184-2018-0004 Община Пещера публично състезание Доставки „Доставка на контейнери и кофи за отпадъци за нуждите на общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр. Пещера с 2 обособени позиции“ 43440 BGN
28 19.04.2018 г.  00303-2018-0005 Община Велики Преслав пряко договаряне Строителство Изпълнение на строителни и монтажни работи във връзка с основен ремонт по ул. "Борис Спиров" в гр. Велики Преслав чрез повторение на строителство, възложено с Договор за обществена поръчка № 336/2017 год. от същия изпълнител 365638 BGN
29 19.04.2018 г.  01241-2018-0006 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна - Варна" АД открита Доставки „ Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия /общ медицинскиконсуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ” 1100000 BGN
30 19.04.2018 г.  00520-2018-0006 Лесотехнически университет /ЛТУ/ открита Доставки „Доставка на нов специализиран горски трактор за дърводобив за нуждите на Лесотехнически университет - УОГС Петрохан“ 160000 BGN
31 19.04.2018 г.  00334-2018-0016 Агенция "Митници" открита Доставки „Доставка, монтаж, гаранционно сервизно обслужване и поддръжка на климатици и конвектори за обекти на Агенция „Митници“ 470000 BGN
32 19.04.2018 г.  00164-2018-0011 Министерство на отбраната /МО/ открита Доставки Доставка на леки автомобили с нормална и повишена проходимост по обособени позиции. 1010000 BGN
33 19.04.2018 г.  00712-2018-0005 Община Поморие открита Услуги Избор на Консултант за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция на обект:Общински път BGS1149/III 906, Каблешково–Бургас/-Каменар–Поморие 100000 BGN Да
34 19.04.2018 г.  00774-2018-0009 Община Стара Загора открита Услуги „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора” по две обособени позиции 2950000 BGN
35 19.04.2018 г.  00652-2018-0007 Община Септември открита Услуги Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата 73000 BGN Да
36 19.04.2018 г.  02538-2018-0006 Прокуратура на Република България /ПРБ/ - Главен прокурор открита Услуги „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ТРИ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ, 2. СТАЦИОНАРНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ, 3. ИНТЕРН 2400000 BGN
37 19.04.2018 г.  00246-2018-0051 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД открита Доставки Доставка на резервни части за кофово съоръжение ERs 500 Man Takraf - Германия 734800 BGN
38 19.04.2018 г.  00246-2018-0050 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД открита Услуги Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 2000000 BGN
39 19.04.2018 г.  02711-2018-0077 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Върбица към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен открита Доставки „Доставка на резервни части и аксесоари за МПС, включително и автостъкла, за моторни-превозни средства собственост на ТП „ДГС Върбица“, за срок от една година считано от датата на сключване на договор 9000 BGN
40 19.04.2018 г.  00010-2018-0005 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ открита Доставки Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД 276833.31 BGN
41 19.04.2018 г.  00484-2018-0010 Община Костенец открита Строителство Избор на Изпълнител на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000 5682906.45 BGN Да
42 19.04.2018 г.  00106-2018-0017 Министерство на правосъдието /МП/ открита Услуги „Анализ на прилагането на Наказателния кодекс и оценка на изпълнението на Концепцията за наказателната политика 2010-2014г.“ по проект: „Нова концепция за наказателна политика“ 135833.33 BGN Да
43 19.04.2018 г.  00028-2018-0010 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. открита Услуги ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ВИК АКТИВИ, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА И ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2000000 BGN Да
44 19.04.2018 г.  02724-2018-0026 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Радомир към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград открита Услуги Охрана с помощта на СОТ в обекти на ТП „ДГС Радомир 4800 BGN
45 19.04.2018 г.  02712-2018-0016 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Буйновци към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово открита Услуги ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца” 13000 BGN
46 19.04.2018 г.  00423-2018-0005 "Метрополитен" ЕАД - София открита Услуги Капитален ремонт и модернизация на метровагони от серия 81-717.4 – 24 вагона и серия 81-714.4 – 24 вагона (12 метровлака по 4 вагона) 66000000 BGN
47 19.04.2018 г.  00499-2018-0002 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ АД - Хасково открита Доставки „Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens - Somatom Spirit Power за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД”. 107610 BGN
48 19.04.2018 г.  02955-2018-0001 Областна дирекция /ОД/ на МВР - Перник открита Строителство “Изграждане на помещения за задържане, специални помещения за задържане на непълнолетни граждани, помещения за водене на разпит, разпознаване и посещения от адвокатите, помещение за охранителите и при 81556 BGN Да
49 19.04.2018 г.  00797-2018-0013 Община Бургас открита Доставки „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разход 510656 BGN
50 19.04.2018 г.  01379-2018-0052 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД открита Доставки "Доставка на 3 броя шунтови реактори 50000 kVAr 31,5 kV" 2000000 BGN
Общ брой: 52 
Страница 1 от 2 
   1 2  Следваща страница Последна страница
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП