Провери поръчките, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Процедура Обект Предмет Прогнозна стойност Валута Европейско финансиране
1 25.09.2017 г.  00689-2017-0011 Община Тунджа, област Ямбол публично състезание Доставки „Доставка на течни горива /бензин, дизел, газ пропан-бутан/ и смазочни материали за нуждите на автомобилния парк и друга техника на Община „Тунджа“. 145000 BGN
2 25.09.2017 г.  01880-2017-0002 Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" публично състезание Услуги „Организиране и провеждане на специализирани информационни събития за потребителите на услуги по акредитация и крайни потребители с участие на МСП в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.008-0001 по ОПИК 155520 BGN Да
3 25.09.2017 г.  00532-2017-0019 Община Ардино публично състезание Строителство „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Ардино” 417000 BGN
4 25.09.2017 г.  00532-2017-0018 Община Ардино публично състезание Строителство ИЗГРАЖДАНЕ НА ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ И НАПРАВА НА ВРЪЗКИ С ВОДНИТЕ ОБЕКТИ В С. АХРЯНСКО, ОБЩ. АРДИНО 93400 BGN
5 25.09.2017 г.  02443-2017-0036 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на дърва за огрев” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Благоевград”; Обособена позиция № 2 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Бургас”; Обособена позиция № 3 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Варна”; Обособена позиция № 4 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Велико Търново”; Обособена позиция № 5 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Видин”; Обособена позиция № 6 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Враца”; Обособена позиция № 7 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Габрово”; Обособена позиция № 8 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Добрич”; Обособена позиция № 9 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Кюстендил”; Обособена позиция № 10 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Кърджали”; Обособена позиция № 11 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Ловеч”; Обособена позиция № 12 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Монтана”; Обособена позиция № 13 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Пазарджик”; Обособена позиция № 14 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Перник”; Обособена позиция № 15 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Плевен”; Обособена позиция № 16 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН -Пловдив”; Обособена позиция № 17 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Разград”; Обособена позиция № 18 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Русе”; Обособена позиция № 19 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Силистра”; Обособена позиция № 20 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Сливен”; Обособена позиция № 21 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Смолян”; Обособена позиция № 22 - „Доставка на дърва за огрев за СДПБЗН”; Обособена позиция № 23 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - София”; Обособена позиция № 24 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Ст.Загора”; Обособена позиция № 25 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Търговище”; Обособена позиция № 26 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Хасково”; Обособена позиция № 27 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Шумен”; Обособена позиция № 28 - „Доставка на дърва за огрев за РДПБЗН - Ямбол”. 129360 BGN
6 25.09.2017 г.  00532-2017-0017 Община Ардино публично състезание Строителство ИЗГРАЖДАНЕ НА ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ И НАПРАВА НА ВРЪЗКИ С ВОДНИТЕ ОБЕКТИ В С. БОРОВИЦА, ОБЩ. АРДИНО 23000 BGN
7 25.09.2017 г.  00012-2017-0022 Община Попово публично състезание Строителство „Извършване на превантивен ремонт на асфалтови настилки на пътища от общинската пътна мрежа в община Попово” 154166 BGN
8 25.09.2017 г.  00621-2017-0003 Община Две могили, област Русе публично състезание Услуги „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2017-2018г”. 110000 BGN
9 25.09.2017 г.  00369-2017-0008 Община Луковит публично състезание Строителство „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“ - етап 6, Довеждащ водопровод от СШ до ЧР и Хранителен водопровод“ 376626 BGN
10 25.09.2017 г.  00145-2017-0190 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора публично състезание Услуги “Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора“ 11000 BGN
11 25.09.2017 г.  00468-2017-0008 Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана публично състезание Доставки Доставки на хранителни продукти 262000 BGN
12 25.09.2017 г.  00958-2017-0004 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Кърджали публично състезание Доставки Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „В и К" ООД, гр. Кърджали 300000 BGN
13 25.09.2017 г.  00567-2017-0004 Водоснабдяване и канализация ООД - Монтана публично състезание Доставки "Доставка на водомери" по четири обособени позиции 550000 BGN
14 25.09.2017 г.  05242-2017-0066 "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД публично състезание Доставки Доставка на ролки за лентови транспортьори 205954 BGN
15 25.09.2017 г.  00127-2017-0010 Община Дългопол публично състезание Строителство „Изграждане на захранващ водопровод по ул.”Антон Иванов” и ул. ”Хр.Ботев” в гр. Дългопол , Община Дългопол.” 801578.48 BGN
16 25.09.2017 г.  01685-2017-0005 Тролейбусен транспорт ЕООД - гр. Враца договаряне без предварителна покана за участие Доставки "Доставка на гориво за нуждите на „Тролейбусен транспорт–Враца“ ЕООД, град Враца за 24 месеца" 452765 BGN
17 25.09.2017 г.  01379-2017-0131 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Бургас към ЕСО публично състезание Строителство Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст "Елхово" 500000 BGN
18 25.09.2017 г.  00069-2017-0010 Община Нова Загора публично състезание Услуги „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема на територията на община Нова Загора по обособени групи“. 164895 BGN
19 25.09.2017 г.  02718-2017-0261 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Михалково към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян пряко договаряне Услуги „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води от ВиК оператор за нуждите на ТП „ДГС – Михалково” за срок от 48 месеца 2400 BGN
20 25.09.2017 г.  00088-2017-0017 "Столичен автотранспорт"ЕАД - София публично състезание Доставки „Доставка на резервни части и консумативи за компресор за сгъстен природен газ, модел 2ТDЕ30.160.160, производство на "Idromeccanica" s.r.l. Италия“ 69000 BGN
21 25.09.2017 г.  00145-2017-0189 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Ловеч пряко договаряне Услуги Предоставяне на В и К услуги за ТП на НОИ- Ловеч 8092 BGN
22 25.09.2017 г.  00210-2017-0013 Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ// открита Доставки „Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ 8500000 BGN
23 25.09.2017 г.  00606-2017-0016 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна открита Строителство Възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура, разрушени в следствие на аварийни, текущи и основни ремонти, рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и строителство на ВиК про 6000000 BGN
24 25.09.2017 г.  01055-2017-0018 Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ открита Строителство „Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180“ 131000 BGN
25 25.09.2017 г.  00484-2017-0009 Община Костенец открита Строителство „Подмяна на отоплителна инсталация на сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Костенец“ ЕООД и „Медицински център 1 – Костенец“ ЕООД“ 68700 BGN
26 25.09.2017 г.  02724-2017-0164 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Добринище към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград открита Доставки Проектиране, доставка, монтиране и поддържане на система за видео наблюдение на административната сграда на тП ДГС Добринище 2500 BGN
27 25.09.2017 г.  01265-2017-0014 Столична община - Район "Надежда" открита Услуги „Предоставяне на охранителни услуги и осъществяване на пропусквателен режим в сградите и дворните пространства на училищата и детските градини, находящи се на територията на СО-район „Надежда“ 500000 BGN
28 25.09.2017 г.  00731-2017-0006 "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД - Старо наименование /Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Стара Загора ЕООД/ открита Доставки Доставка на медицински изделия през 2018г. 745707.91 BGN
29 25.09.2017 г.  02718-2017-0260 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Борино към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян открита Доставки Доставка чрез закупуване на прикачен инвентар за селскостопанска техника - 1 бр. плуг и 1 бр. моторна коса за нуждите на ТП "ДГС - Борино", по обособени позиции 2600 BGN
30 25.09.2017 г.  00044-2017-0067 Областно пътно управление /ОПУ/ - Смолян открита Строителство Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: РПС - Чепеларе и кантон с. Момчиловци, находящи се на територията на ОПУ - Смолян 16666.67 BGN
31 25.09.2017 г.  01016-2017-0005 Национален център по трансфузионна хематология/НЦТХ/ към МЗ - /Старо наименование - Национален център по хематология и трансфузиология /НЦХТ/ - София/ открита Доставки Периодични доставки на комплекти пластмасови сакове (сетове) за получаване на аферезни кръвни съставки, алуминиеви клипси и консумативи за 2017г. за нуждите на ЦТХ 509750 BGN
32 25.09.2017 г.  01351-2017-0030 "Булгартрансгаз" ЕАД открита Услуги Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304, състоящ се от газгенератор (ГГ) №2054 и силова турбина (СТ) №2067 5000000 BGN
33 25.09.2017 г.  00403-2017-0006 Национален статистически институт /НСИ/ открита Доставки Доставка и гаранционно обслужване на място на дискови масиви и компоненти за надграждане на сървъри 40000 BGN
34 25.09.2017 г.  00640-2017-0026 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" открита Услуги Дейности по информация, публичност и реклама. Изработка и доставка на презентационни, информационни и рекламни материали, протоколни подаръци и аксесоари по 5 обособени позиции 800000 BGN
35 25.09.2017 г.  00640-2017-0025 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" открита Доставки Дейности по информация, публичност и реклама. Изработка и доставка на презентационни, информационни и рекламни материали, протоколни подаръци и аксесоари по 5 обособени позиции 886240.67 BGN
36 25.09.2017 г.  00640-2017-0024 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" открита Доставки „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване, принадлежности, аксесоари и консумативи за нуждите на СУ «Св. Климент Охридски» по осем обособени позиции 840000 BGN
37 25.09.2017 г.  00067-2017-0011 Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ/ ЕАД - София/ открита Доставки Доставка на медицински изделия – медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа 1615691.79 BGN
38 25.09.2017 г.  00210-2017-0012 Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ// открита Доставки Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техните администрации 2650000 BGN
39 25.09.2017 г.  00423-2017-0025 "Метрополитен" ЕАД - София открита Услуги Изготвяне на идеен проект за трета метролиния в участъка между МС5 и МС2 включително – частична актуализация 180000 BGN
40 25.09.2017 г.  00044-2017-0066 Областно пътно управление /ОПУ/ - Русе открита Услуги „Техническо и информационно поддържане на компютърната техника в ОПУ-Русе, интернет достъп до отдалечените работни места и поддържане на пропускателна система”. 9120 BGN
41 25.09.2017 г.  00265-2017-0145 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево открита Доставки Доставка на адаптери и зъби Ultralok U20 или техен еквивалент 54000 BGN
42 25.09.2017 г.  00515-2017-0028 Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"// открита Услуги Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Ямбол 44049 BGN
43 25.09.2017 г.  00520-2017-0010 Лесотехнически университет /ЛТУ/ открита Доставки Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Лесотехнически университет 393800 BGN
44 25.09.2017 г.  00353-2017-0151 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД договаряне с предварителна покана за участие Услуги Допълнително доброволно здравно застраховане на работници и служители на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и членове на семействата им 3870000 BGN
45 25.09.2017 г.  00246-2017-0101 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД договаряне с предварителна покана за участие Доставки Химическа обработка на водата против накипообразуване, корозия и биообрастване в циркулационна охладителна система /ЦОС/ на блок №7 и 8 425000 BGN
46 25.09.2017 г.  00246-2017-0100 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД договаряне с предварителна покана за участие Доставки „Доставка на резервни части за арматура на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140” 251000 BGN
47 25.09.2017 г.  00979-2017-0011 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Шумен ЕООД/Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Шумен открита Доставки «ДОСТАВКА НА НОВА ХИБРИДНА SPECT/CT СИСТЕМА КОМБИНИРАЩА ГАМА КАМЕРА С ДВА ДЕТЕКТОРА С ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В ИНТЕГРИРАНО ГЕНТРИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ» 853333.33 BGN
48 25.09.2017 г.  00731-2017-0005 "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД - Старо наименование /Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Стара Загора ЕООД/ открита Доставки Доставка на лекарствени продукти през 2018г. 1020280.15 BGN
49 25.09.2017 г.  00145-2017-0186 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Търговище открита Услуги “Предоставяне на услуги по охрана за нуждите на ТП на НОИ Търговище ” 40000 BGN
50 25.09.2017 г.  00998-2017-0004 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Свети Врач" - Сандански открита Доставки Доставка на медицински изделия- водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено „Инвазивна кардиология“ на МБАЛ ”Свети Врач” ЕООД по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя, съгл 330000 BGN
Общ брой: 50 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП