Провери поръчките, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Процедура Обект Предмет Прогнозна стойност Валута Европейско финансиране
1 21.10.2019 г.  00748-2019-0027 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ 507004.17 BGN
2 21.10.2019 г.  00164-2019-0039 Министерство на отбраната /МО/ договаряне с публикуване на обявление за поръчка Услуги Преоборудване на малък военен транспорт в минен заградител за ВМС. 2500000 BGN
3 21.10.2019 г.  02830-2019-0006 Командване на Военновъздушните сили публично състезание Доставки Доставка на видеоскоп с възможност за стереоизмервания 116666.67 BGN
4 21.10.2019 г.  00388-2019-0018 Българска национална телевизия /БНТ/ договаряне без предварително обявление Доставки "Доставка на природен газ за нуждите на БНТ" в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на природен газ за нуждите на РТВЦ – Благоевград“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на природен газ за нуждите на Творчески дом „Пампорово“ на БНТ". 273000 BGN
5 21.10.2019 г.  00073-2019-0062 Община Велико Търново публично състезание Услуги Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение 4873.21 BGN Да
6 21.10.2019 г.  00451-2019-0006 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Разлог ЕООД договаряне без предварително обявление Доставки Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление на сградите, на "Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог" ЕООД 88424.79 BGN
7 21.10.2019 г.  00109-2019-0065 Община Благоевград договаряне без предварително обявление Строителство „Инженеринг – проектиране и СМР на газификация и отоплителна инсталация на обекти от инвестиционната програма на територията на Община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ на ул „Катина и Никола Хайдукови“ № 83, гр. Благоевград“; Обособена позиция № 2 „Преустройство на газова инсталация за добив на топла вода за битови нужди в Дом за стари хора „Света Петка“, с адрес: ж.к. „Струмско“, гр. Благоевград“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в защитено жилище на ул. „Тодор Александров“ № 98“, гр. Благоевград“; Обособена позиция № 4 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в 12 броя къщи в квартал „Вароша“, гр. Благоевград“; Обособена позиция № 5: „Изграждане на газификация в Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, с адрес: пл. „Мите Марков“, гр. Благоевград“. 230503.24 BGN
8 21.10.2019 г.  00073-2019-0061 Община Велико Търново публично състезание Услуги “Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал и Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработениея интегриран туристически продукт, по обособени позиции: 16298.33 BGN Да
9 21.10.2019 г.  00040-2019-0053 Община Свиленград публично състезание Строителство „Благоустрояване на зелени площи: кв. „Капитан Петко войвода”, околовръстен път „Сан Стефано”, с. Левка и с. Мезек” 20817.12 BGN Да
10 21.10.2019 г.  01379-2019-0220 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Варна към ЕСО публично състезание Строителство „Изграждане на ново поле за ЕП 110 kV „Кичево“ в п/ст „Варна Запад“ 412000 BGN
11 21.10.2019 г.  00175-2019-0003 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Мездра ЕООД публично състезание Доставки „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ 70830 BGN
12 21.10.2019 г.  00073-2019-0060 Община Велико Търново публично състезание Услуги “Изработка и монтаж на 1 бр.временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“ 896.41 BGN Да
13 21.10.2019 г.  00156-2019-0016 Община Велинград публично състезание Строителство Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Смирненски“ в едно с прилежащо дворно пространство" 741581.56 BGN Да
14 21.10.2019 г.  00496-2019-0126 Регионална дирекция за социално подпомагане - Кюстендил пряко договаряне Строителство „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Кюстендил – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект - Изнесено работно място Кочериново към Дирекция «Социално подпомагане» – Бобошево“ 10441.67 BGN
15 21.10.2019 г.  00496-2019-0125 Регионална дирекция за социално подпомагане - Кюстендил пряко договаряне Строителство „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Кюстендил – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект - Изнесено работно място Рила към Дирекция «Социално подпомагане» – Бобошево“. 41416.67 BGN
16 21.10.2019 г.  00688-2019-0015 Водоснабдяване и канализация ООД - Русе публично състезание Услуги „Предоставяне на услуги по застраховане в три обособени позиции“ 73000 BGN
17 21.10.2019 г.  00956-2019-0005 Община Ценово публично състезание Услуги „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019-2020 ГОДИНА“ 88739.26 BGN
18 21.10.2019 г.  05024-2019-0017 Министерство на туризма договаряне без предварително обявление Услуги "Организиране участието на Министерството на туризма с рекламен щанд на международното туристическо изложение "Ваканция и Спа Експо" 2020 г." 59080 BGN
19 21.10.2019 г.  00276-2019-0011 "Български пощи" /"БП"/ ЕАД публично състезание Доставки „Доставка на хартиени артикули за нуждите на „Български пощи“ ЕАД с две обособени позициии“ 600000 BGN
20 21.10.2019 г.  04537-2019-0001 Водоснабдяване и канализация - П ЕООД, гр. Панагюрище публично състезание Доставки „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение, за нуждите на ,,В и К-П” ЕООД гр.Панагюрище 450000 BGN
21 21.10.2019 г.  00360-2019-0028 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи по обособени позиции №1, №2 и №5” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 1880140 BGN
22 21.10.2019 г.  00145-2019-0165 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пловдив публично състезание Строителство Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ - Пловдив 48454.64 BGN
23 21.10.2019 г.  00418-2019-0018 Община Дупница публично състезание Строителство ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО КРАЙНИЦИ, ОБЩИНА ДУПНИЦА 1331667 BGN
24 21.10.2019 г.  01605-2019-0026 БДЖ - Пътнически превози ЕООД публично състезание Доставки "Доставка на резервни части за механична част на лостово спирачната система на 20 броя електрически локомотиви серии 44 и 45, за едногодишен период" 175538 BGN
25 21.10.2019 г.  00610-2019-0013 Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/ публично състезание Услуги Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години 100000 BGN
26 21.10.2019 г.  00615-2019-0002 Българска телеграфна агенция /БТА/ пряко договаряне Услуги „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.СОФИЯ, БУЛ."ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 49” 223526.6 BGN
27 21.10.2019 г.  00733-2019-0011 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян договаряне без предварително обявление Доставки "ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА “МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД 337400 BGN
28 21.10.2019 г.  01266-2019-0004 Столична община - Район "Нови Искър" публично състезание Строителство „Строително ремонтни работи за промяна на предназначението на сграда, общинска собственост, находяща се в с. Чепинци, СО район "Нови Искър“ от баня в читалище ". 358733 BGN
29 21.10.2019 г.  00040-2019-0052 Община Свиленград публично състезание Услуги „Изработка, доставка и монтаж на информационни табели, билборд и карта” по проект „Green Urban Territories - Better Place to Live”, Договор No B2.6d.12, финансиран по програма..... 8149.16 BGN Да
30 21.10.2019 г.  00468-2019-0009 Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана публично състезание Услуги Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти и персонал на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана 388143 BGN
31 21.10.2019 г.  00435-2019-0078 "Софийска вода" АД публично състезание Доставки Доставка на кварцов пясък за бързи пясъчни филтри тип „Аквазур“. 290000 BGN
32 21.10.2019 г.  00080-2019-0027 Министерство на здравеопазването /МЗ/ публично състезание Строителство Извършване на СМР за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Североизточен район за планиране, в изпълнение на Проект Подкрепа за развитие на системата за СМП по ОПРР 5213375.93 BGN Да
33 21.10.2019 г.  00080-2019-0026 Министерство на здравеопазването /МЗ/ публично състезание Строителство Извършване на СМР за нуждите на извънболничните структури на СП на територията на Северозападен район за планиране,в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на системата за СМП", преобявяване 8030742.12 BGN Да
34 21.10.2019 г.  03540-2019-0001 Детска градина "Десислава" гр. Пловдив публично състезание Доставки „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Десислава”– гр. Пловдив, по четири обособени позиции" 92014.77 BGN
35 21.10.2019 г.  00145-2019-0164 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Ямбол публично състезание Строителство Доставка и монтаж на допълнителна СОТ в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол 360 BGN
36 21.10.2019 г.  00353-2019-0107 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй публично състезание Доставки Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) 370365 BGN
37 21.10.2019 г.  00125-2019-0005 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" /МГУ/ - София публично състезание Доставки Доставка на хранителни продукти за нуждите на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ – поделение “Студентски общежития и столове” по обособени позиции 160836.04 BGN
38 21.10.2019 г.  00030-2019-0049 Община Силистра договаряне без предварително обявление Строителство Авариен ремонт на част от покрива на сградата на кметството и част от пристройките в с. Майор Ценович, Община Силистра 13590 BGN
39 21.10.2019 г.  00001-2019-0005 Икономически университет - Варна договаряне без предварително обявление Доставки Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна с изключение на кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“. 280000 BGN
40 21.10.2019 г.  03527-2019-0001 Детска градина - Д-р Едгар Бороу, гр. Пловдив - /Старо наименование - Обединено детско заведение -Д-р Едгар Бороу, гр. Пловдив/ публично състезание Доставки „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Д-р Едгар Бороу”– гр. Пловдив, по четири обособени позиции" 100117.69 BGN
41 21.10.2019 г.  00309-2019-0005 Община Гулянци публично състезание Строителство Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с.Брест и с. Долни Вит, община Гулянци“ 742109.56 BGN Да
42 21.10.2019 г.  00951-2019-0005 Служба "Военна полиция"/ВП/ - /Старо наименование - Служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" /Служба "Сигурност - ВП и ВКР"/ публично състезание Услуги „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на служба „Военна полиция” 78775 BGN
43 21.10.2019 г.  00693-2019-0036 Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София публично състезание Услуги СОФТУЕРНО НАДГРАЖДАНЕ НА НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА 240000 BGN
44 21.10.2019 г.  00423-2019-0025 "Метрополитен" ЕАД - София публично състезание Доставки Доставка на специализирани почистващи препарати за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД 120000 BGN
45 21.10.2019 г.  03532-2019-0001 Детска градина - Еделвайс, гр. Пловдив - /Старо наименование - Целодневна детска градина - Еделвайс, гр. Пловдив/ публично състезание Доставки „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Еделвайс”– гр. Пловдив, по четири обособени позиции" 92203.93 BGN
46 21.10.2019 г.  00496-2019-0124 Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/ - Плевен публично състезание Доставки Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Плевен за отоплителен сезон 2019/2020г. 3400 BGN
47 21.10.2019 г.  00964-2019-0017 Община Генерал Тошево публично състезание Строителство Строит.дейности по проект„Разв. на тур.потенциал,опазване и популяризиране на общото н-ство“,ROBG-453-Д-р за субс. от ЕФРР№ 98923/31.08.18г. по Прогр. за трансгр. сътр. INTERREG V-A Р-я-Б-я 2014-2020 693495.71 BGN Да
48 21.10.2019 г.  02711-2019-0155 Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен публично състезание Доставки „Доставка при еднократно плащане на 3 неупотреб. , МПС (Цяломет. купе брой седящи места 6+1 и закрит товарен отсек, изолиран от седящите места, задвижване 4х4 87000 BGN
49 21.10.2019 г.  00521-2019-0020 Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология /СБАЛАГ/ "Майчин дом" ЕАД - София договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на медицински консумативи 38500 BGN
50 21.10.2019 г.  00693-2019-0035 Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София публично състезание Услуги Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за правоимащите служители на „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД 2700000 BGN
Общ брой: 115 
Страница 1 от 3 
   1 2 3  Следваща страница Последна страница
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП