Провери поръчките, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Процедура Обект Предмет Прогнозна стойност Валута Европейско финансиране
1 18.12.2018 г.  00207-2018-0134 Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на горива за автомобилите на Националната здравноосигурителна каса и Районните здравноосигурителни каси чрез карти за безналично разплащане“ 566666.67 BGN
2 18.12.2018 г.  00482-2018-0004 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Д. Павлович" - Свищов ЕООД договаряне без предварително обявление Доставки „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ГР. СВИЩОВ“. 300000 BGN
3 18.12.2018 г.  00515-2018-0032 Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"// пряко договаряне Услуги Абонаментно обслужване на асансьорни уредби в обекти на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" - Териториален отдел - София" 40000 BGN
4 18.12.2018 г.  00164-2018-0053 Министерство на отбраната /МО/ договаряне без публикуване на обявление за поръчка Доставки Придобиване на IP криптографски средства за защита на национална КИ до ниво „Поверително“ включително, в съответствие с техническа спецификация ТС А69.3094.18-BO 10000000 BGN
5 18.12.2018 г.  01369-2018-0003 "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД - Стара Загора /предишно наименование "Тролейбусни превози" ЕООД - Стара Загора/ договаряне без предварителна покана за участие Доставки Доставка чрез периодични покупки на течни горива, масла, греси, реагент за пречистване на изгорелите газове на дизеловите двигатели и антифриз. 6374200 BGN
6 18.12.2018 г.  00678-2018-0038 Топлофикация - Русе ЕАД публично състезание Строителство РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване електро и КИП и А в „Топлофикация Русе”ЕАД по техническо задание 1000000 BGN
7 18.12.2018 г.  00753-2018-0037 Община Свищов договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на електрическа енергия на регулиран пазар за нуждите на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”. 1000000 BGN
8 18.12.2018 г.  00846-2018-0005 Община Сливница пряко договаряне Доставки Доставка на допълнително количество плътна асфалтова смес в размер на 420 тона за нуждите на община Сливница 33333.33 BGN
9 18.12.2018 г.  00537-2018-0029 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/ публично състезание Доставки „Доставка на семена за посев за нуждите на ТП на ДП "Фонд затворно дело" 122756 BGN
10 18.12.2018 г.  00537-2018-0028 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/ публично състезание Доставки „Доставка на торове и препарати за растителна защита за нуждите на ТП на ДП "Фонд затворно дело" 107100 BGN
11 18.12.2018 г.  01241-2018-0016 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна - Варна" АД публично състезание Услуги "Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД” 167280 BGN
12 18.12.2018 г.  00496-2018-0113 Регионална дирекция за социално подпомагане - гр. Ловеч пряко договаряне Доставки Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Ловеч за отоплителен сезон 2018/2019г. 6985 BGN
13 18.12.2018 г.  00115-2018-0051 Община Русе публично състезание Строителство Проектиране и строителство на обект „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на 1-ви и сутеренен етажи в сгради с идентификатори 63427.4.609.1, и 63427.4.609.2 по кадастралнатакарта на Русе 330000 BGN Да
14 18.12.2018 г.  00848-2018-0018 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Атанас Дафовски" АД - Кърджали пряко договаряне Доставки "Доставка на компютърна техника за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" по проект: “Насърчаване на успешните основи на здравеопазва¬нето: Подобряване на сътрудничест¬вото между болни¬ците в прилагането на спешна медицин¬ска помощ” (MediciNet II), финансиран съгласно договор № B2.9a.01 г. по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A “Гърция-България 2014-2020”". 5704.4 BGN Да
15 18.12.2018 г.  00088-2018-0055 "Столичен автотранспорт"ЕАД - София договаряне без предварителна покана за участие Доставки Покупка на Бензин А-95Н, Бензин А-98Н и дизелово гориво: доставка чрез карти за безналично плащане 180000 BGN
16 18.12.2018 г.  00360-2018-0024 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на лекарствени продукти и лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа, лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и обезболяване” 868903.76 BGN
17 18.12.2018 г.  00080-2018-0029 Министерство на здравеопазването /МЗ/ договаряне без предварително обявление Доставки "Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за обекти на Министерството на здравеопазването" 425000 BGN
18 18.12.2018 г.  00246-2018-0153 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД публично състезание Услуги Извършване на основен ремонт на подгреватели високо налягане №5 и №7 на ТА-8 86000 BGN
19 18.12.2018 г.  00080-2018-0028 Министерство на здравеопазването /МЗ/ пряко договаряне Доставки „Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадните води за обекти на МЗ“ 50000 BGN
20 18.12.2018 г.  02038-2018-0001 Средно училище с езиково обучение "Александър Сергеевич Пушкин", гр. Варна /предишно наименование - VIII Средно общообразователно училище /СОУ/ с преподаване на чужди езици "Александър Сергеевич Пушкин"/, гр. Варна пряко договаряне Доставки Доставка на природен газ за нуждите на СУЕО "Ал. С. Пушкин" - Варна за периода 2019 - 2021 150000 BGN
21 18.12.2018 г.  02611-2018-0002 Диагностично - консултативен център IV /ДКЦ/ ЕООД - Пловдив публично състезание Доставки Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ ІV - Пловдив" – клинична лаборатория и рентген в 20 /двадесет/ обособени позиции 103215.91 BGN
22 18.12.2018 г.  04504-2018-0001 Детска градина N:59 Елхица, гр. София - /Старо наименование - Обединено детско заведение N:59 Елхица/ публично състезание Доставки Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 59 "Елхица", гр. София 100000 BGN
23 18.12.2018 г.  00110-2018-0021 Община Тервел договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н/еквивалент, Дизелово моторно гориво с добавка, Дизелово моторно гориво и Пропан-бутан) за автомобилите на Община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Община Тервел. 195000 BGN
24 18.12.2018 г.  01038-2018-0002 Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /МБДПЛР/ Вита ЕООД - Велинград публично състезание Строителство „Ремонтни и възстановителни дейности на съществуваща сграда със специално предназначение - Калолечебница и закрит басейн за ЛФК в имота на „МБПЛР – ВИТА“ ЕООД - клон Поморие“. 1041500.86 BGN
25 18.12.2018 г.  00026-2018-0076 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД публично състезание Услуги Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД" в обособени позиции 76483 BGN
26 18.12.2018 г.  00166-2018-0023 Община Доспат публично състезание Строителство „Благоустрояване и озеленяване на общински имоти и изграждане на пешеходна алея до брега на яз. Доспат” 321083.42 BGN
27 18.12.2018 г.  00140-2018-0016 Община Ихтиман пряко договаряне Услуги „Упражняване на авторски надзор по всички проектни части при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Рекнострукция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман 45730.92 BGN Да
28 18.12.2018 г.  00251-2018-0014 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" пряко договаряне Доставки Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет "Еп. К. Преславски" 59000 BGN
29 18.12.2018 г.  00083-2018-0023 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Добрич АД публично състезание Услуги Превоз на пациентите, лекувани чрез хемодиализа в „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД, гр. Добрич 120000 BGN
30 18.12.2018 г.  00401-2018-0004 Община Вълчедръм публично състезание Строителство „Благоустрояване на улична мрежа на гр. Вълчедръм, подобект: „Улица "Клокотница" - от ул. „Алабин“ до ул. „Славянска“ от км 0+000 до км 1+602.33” 1528083 BGN
31 18.12.2018 г.  02724-2018-0118 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Сандански към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград открита Доставки „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Сандански“ за срок от 36 месеца“ 9600 BGN
32 18.12.2018 г.  00069-2018-0005 Община Нова Загора открита Доставки „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Нова Загора“ 500000 BGN
Общ брой: 32 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП