Провери поръчките, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Процедура Обект Предмет Прогнозна стойност Валута Европейско финансиране
1 16.08.2019 г.  00102-2019-0004 Национален институт на правосъдието пряко договаряне Доставки Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на Почивна база, находяща се в „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, предоставена за ползване от Националния институт на правосъдието. 2500 BGN
2 16.08.2019 г.  00537-2019-0027 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/ публично състезание Строителство Изпълнение на строително - монтажни работи по изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в поземлен имот с идентификатор 03366.2.78, остров Персин 1529181.44 BGN Да
3 16.08.2019 г.  05024-2019-0014 Министерство на туризма пряко договаряне Услуги „Организиране и провеждане на събития на територията на Република България за нуждите на Министерството на туризма“ 81940 BGN Да
4 16.08.2019 г.  05724-2019-0002 Индустриална зона Загоре ЕАД, гр. Стара Загора публично състезание Услуги “Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на обект - „Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; ул 20833 BGN
5 16.08.2019 г.  00604-2019-0011 Община Любимец публично състезание Услуги Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на спортна площадка, озеленяване и благоустройство на УПИ XXXI за спортна площадка и детски кът, кв. 130а по плана на гр. Любимец“ 1400 BGN Да
6 16.08.2019 г.  00165-2019-0014 Министерство на образованието и науката /МОН/ договаряне без предварително обявление Услуги „Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Web of Science, свързания към нея Индекс на цитиранията за новопостъпили източници (ESCI) и аналитичната платформа InCites собственост на издателство Clarivate Analytics“ 7634236 BGN
7 16.08.2019 г.  00073-2019-0044 Община Велико Търново договаряне без предварително обявление Услуги "Упражняване на авторски надзор на СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК” гр. Велико Търново" 13400 BGN
8 16.08.2019 г.  00212-2019-0018 Община Петрич публично състезание Строителство Реконструкция, рехабилитация на съществуващо трасе и изграждане на новопроектирана част от общински път - BLG 1181, находящ се в землището на с. Рупите, общ. Петрич (продължава в раздел VI.3) 1166666.66 BGN
9 16.08.2019 г.  00064-2019-0006 Община Чепеларе публично състезание Услуги „Зимно поддържане на територията на Община Чепеларе, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Зимно поддържане на уличната мрежа на град Чепеларе за три оперативни зимни сезона: 142000 BGN
10 16.08.2019 г.  00151-2019-0018 Община Троян публично състезание Услуги Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема, Областната транспортна схема на Ловешка област и Общинската транспортна схема на град Троян ... 65000 BGN
11 16.08.2019 г.  00104-2019-0008 Община Мадан публично състезание Услуги „Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2019-2020 година в община Мадан“ 134657.37 BGN
12 16.08.2019 г.  05724-2019-0001 Индустриална зона Загоре ЕАД, гр. Стара Загора публично състезание Строителство „Строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т. 131- о.т. 132; улица о.т. 127- о.т 2444325 BGN
13 16.08.2019 г.  00382-2019-0004 Агенция за ядрено регулиране /АЯР/ пряко договаряне Услуги Осигуряване на превозни документи (неперсонализирани абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Агенция за ядрено регулиране 60000 BGN
14 16.08.2019 г.  00039-2019-0019 Община Павликени публично състезание Услуги „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на спортна площадка за фитнес на открито в гр. Павликени“ 854.79 BGN Да
15 16.08.2019 г.  00571-2019-0013 Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас договаряне без предварителна покана за участие Доставки Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас, за период от 4 месеца. 1600000 BGN
16 16.08.2019 г.  00295-2019-0008 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Смолян публично състезание Доставки „Доставка на чугунени тръби с посипка на 40 атм. с диаметри Ф 80 и Ф 250, от материал сферографитен чугун” 120000 BGN
17 16.08.2019 г.  00039-2019-0018 Община Павликени публично състезание Услуги „Извършване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на съоръжения за спорт на открито и детска площадка в УПИ І, кв. 130, гр. Павликени, Община Павликени“ 1709.58 BGN Да
18 16.08.2019 г.  00422-2019-0013 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ публично състезание Услуги „Изграждане на система за наблюдение и мониторинг на равнопоставеността на жените и мъжете“ 125000 BGN Да
19 16.08.2019 г.  00085-2019-0044 Военномедицинска академия /ВМА/ публично състезание Услуги Периодична поддръжка на подови покрития във ВМА и подчинените й структури по обособени позиции 198000 BGN
20 16.08.2019 г.  00088-2019-0012 "Столичен автотранспорт"ЕАД - София публично състезание Услуги Избор на изпълнител за извършване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР на обект:Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за ел.автобуси и зарядни станции в АП Дружба 19360 BGN
21 16.08.2019 г.  00353-2019-0082 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй публично състезание Доставки Доставка на специализиран автомобил Камион - водоноска 180000 BGN
22 16.08.2019 г.  00080-2019-0019 Министерство на здравеопазването /МЗ/ публично състезание Услуги „ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА ИМОТИ И ВЕЩИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ 80405 BGN
23 16.08.2019 г.  00039-2019-0017 Община Павликени публично състезание Услуги „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите на СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени“ 8789 BGN Да
24 16.08.2019 г.  00226-2019-0025 Община Плевен публично състезание Доставки „Доставка и монтаж на мебели и офис оборудване, разделена на пет обособени позиции 61335 BGN
25 16.08.2019 г.  00039-2019-0016 Община Павликени публично състезание Услуги „Извършване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите на СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени“ 17500 BGN Да
26 16.08.2019 г.  02711-2019-0138 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Търговище към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен публично състезание Доставки „Доставка на торове, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДГС Търговище” гр. Търговище” 5000 BGN
27 16.08.2019 г.  02718-2019-0142 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тракия /предишно наименование - Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чекерица към Държавно предприятие/ - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян договаряне без предварително обявление Доставки „Периодична доставка, чрез закупуване на храна за ловни кучета за нуждите на ТП „ДЛС Тракия”, за срок от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималния финансов ресурс. 6000 BGN
Общ брой: 27 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП