Провери поръчките, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Процедура Обект Предмет Прогнозна стойност Валута Европейско финансиране
1 16.10.2018 г.  05216-2018-0002 Обединено детско заведение - ОДЗ №175 Слънчеви лъчи СО р-н Лозенец публично състезание Доставки Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 175 "Слънчеви лъчи", гр. София 83906.1 BGN
2 16.10.2018 г.  00835-2018-0004 Община Съединение публично състезание Строителство Изпълнение на инженеринг–проектиране,авторски надзор и строителство на обект:„Възстановяване/основен ремонт/на част от ул.„Москва”, с о.т. 94,94а,10а,9,8,25,25а,55,185,194,193,195 и 196 с.Царимир 591509.16 BGN
3 16.10.2018 г.  00835-2018-0003 Община Съединение публично състезание Строителство „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Аварийно изграждане на колектор за отвеждане на повърхностни води в гр. Съединение“ 1596251.8 BGN
4 16.10.2018 г.  02538-2018-0023 Прокуратура на Република България /ПРБ/ - Главен прокурор публично състезание Доставки „Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на телев 26700 BGN
5 16.10.2018 г.  00164-2018-0039 Министерство на отбраната /МО/ публично състезание Строителство „Проектиране и изпълнение на обект „1563/Проектиране и изграждане на нови гаражи във в.ф. 24490 – Асеновград“ 1662500 BGN
6 16.10.2018 г.  01313-2018-0001 Висше транспортно училище /ВТУ/ "Тодор Каблешков" - София публично състезание Доставки Доставка на нетна активна електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група за нуждите на ВТУ Тодор Каблешков 240000 BGN
7 16.10.2018 г.  00974-2018-0003 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Видин публично състезание Доставки Доставка на аварийни скоби 70000 BGN
8 16.10.2018 г.  01019-2018-0006 Община Неделино публично състезание Строителство „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Дельо войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул. Напредък, гр. Неделино, общ. Неделино, област Смолян по четири обособени пози 930768.88 BGN
9 16.10.2018 г.  00149-2018-0010 Община Ракитово публично състезание Строителство Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ № 62004.4.284 на територията на гр. Ракитово, община Ракитово" 1122290.4 BGN
10 16.10.2018 г.  00024-2018-0012 Община Елин Пелин публично състезание Услуги „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за нуждите на Община Елин Пелин за зимен сезон 2018 - 2019 г.“ 150000 BGN
11 16.10.2018 г.  00026-2018-0066 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД публично състезание Строителство “Укрепване, пристрояване от югоизток и преустройство на средния и част от североизточния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско“ 1662862.74 BGN
12 16.10.2018 г.  02716-2018-0161 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Тунджа към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен публично състезание Услуги Предоставяне на услуги свързани със селското ст-во /в т.ч изпълнение на агротехн. услуги дискуване,сейтба,пръскане,и др./,за отглеждане на пшеница в/у обща площ от 125дка,за нуждите на ТП ДГС Тунджа 3375 BGN
13 16.10.2018 г.  00856-2018-0003 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Търговище публично състезание Услуги Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите във "В и К" ООД Търговище - за общини: Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово. 237900 BGN
14 16.10.2018 г.  00516-2018-0007 Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/ договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Централна администрация на ИА ГИТ и дирекции „Инспекция по труда” за срок от 24 месеца 290000 BGN
15 16.10.2018 г.  00782-2018-0019 Община Стамболово публично състезание Услуги „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Стамболово през сезон 2018/2019год.” 94500 BGN
16 16.10.2018 г.  00744-2018-0006 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол пряко договаряне Доставки ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Св. Пантелеймон – гр. Ямбол» АД 180000 BGN
17 16.10.2018 г.  00537-2018-0025 Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/ публично състезание Доставки Закупуване на 4 броя леки автомобили за нуждите на ГДИН и 1 брой автомобил с висока проходимост за нуждите на ТП Пловдив, подразделение Смолян към ДПФЗД 235000 BGN
18 16.10.2018 г.  00765-2018-0005 Община Брацигово публично състезание Строителство „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Брацигово, област Пазарджик – Етапно строителство“. 1692992 BGN
19 16.10.2018 г.  00265-2018-0180 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево публично състезание Доставки Доставка на хладилници и хладилни чанти 39800 BGN
20 16.10.2018 г.  01379-2018-0185 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Варна към ЕСО публично състезание Услуги Превоз на работници по направление Варна - Суворово - п/ст „Варна 98000 BGN
21 16.10.2018 г.  04932-2018-0002 Регионално Сдружение на общините "Марица" публично състезание Доставки Доставка на противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност” 91350.63 BGN Да
22 16.10.2018 г.  00353-2018-0162 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД публично състезание Доставки „Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна на амортизирано и морално остаряло оборудване” 164250 BGN
23 16.10.2018 г.  00062-2018-0034 Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ пряко договаряне Доставки Абонамент и доставка за 2019г., 2020г. и 2021г. на руски периодични издания за нуждите на Университетска библиотека 5500 BGN
24 16.10.2018 г.  00796-2018-0003 Водоснабдяване и канализация ЕООД - София публично състезание Доставки Доставка на 2 броя нови комбинирани колесни багера-товарачи. 270000 BGN
25 16.10.2018 г.  02443-2018-0041 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на безалкохолни и топли напитки, сокове и минерална вода” 36000 BGN
26 16.10.2018 г.  00771-2018-0006 Институт по земеделие - Карнобат публично състезание Доставки Доставка на минерални торове за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат 75000 BGN
27 16.10.2018 г.  00056-2018-0024 Община Харманли публично състезание Услуги Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Харманли" на обекти 5500 BGN
28 16.10.2018 г.  04878-2018-0006 Овергаз мрежи АД /предишно наиманование Софиягаз ЕАД/ публично състезание Услуги Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД 816900 BGN
29 16.10.2018 г.  00514-2018-0003 Община Минерални бани пряко договаряне Услуги Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на обект: "Аварийно почистване на речното корито на р.Банска и доизграждане на подпорни стени в регулационните граници на с.Сусам, община Минерални бани, област Хасково - втори етап" 26961.85 BGN
30 16.10.2018 г.  00696-2018-0023 Министерство на земеделието, храните и горите /предишно - Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП// пряко договаряне Услуги „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители на МЗХГ във връзка с изпълнение на административен договор № BG05SFOP001-2.006-0009-C01/29.08.2018 г.“ 143882 BGN Да
31 16.10.2018 г.  01098-2018-0008 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Силистра АД публично състезание Доставки „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ Силистра АД гр. Силистра”. 201300 BGN
32 16.10.2018 г.  02709-2018-0061 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Монтана към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на горива и смазочни материали чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДГС Монтана 440000 BGN
33 16.10.2018 г.  00590-2018-0008 Община Стамболийски публично състезание Доставки Доставка чрез финансов лизинг на два броя автобуси за нуждите на Община Стамболийски – за осъществяване на междуселищен и вътрешноградски транспорт 177500 BGN
34 16.10.2018 г.  00530-2018-0104 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град публично състезание Доставки „Периодична доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП София в три самостоятелни обособени позиции“ 16000 BGN
35 16.10.2018 г.  00092-2018-0012 Община Смолян публично състезание Услуги „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“ 179712 BGN Да
36 16.10.2018 г.  00714-2018-0009 Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение /СБАГАЛ/ "Проф. д-р Д. Стаматов" - Варна" ЕООД публично състезание Строителство ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА СБАГАЛ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД 325021 BGN
Общ брой: 36 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП