Провери поръчките, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Процедура Обект Предмет Прогнозна стойност Валута Европейско финансиране
1 22.04.2019 г.  00388-2019-0015 Българска национална телевизия /БНТ/ пряко договаряне Услуги „Осигуряване на въоръжена денонощна физическа охрана и пропускателен режим на РТВЦ Благоевград на БНТ, ул. "Иван Михайлов" № 56 и РТВЦ Русе на БНТ, ул. „Цариброд“, № 6". 201600 BGN
2 22.04.2019 г.  00467-2019-0006 Община Крумовград публично състезание Доставки „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Крумовград” 148194.9 BGN
3 22.04.2019 г.  00662-2019-0014 Община Раднево, област Стара Загора публично състезание Доставки „Доставка на употребявана специализирана техника за нуждите на общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, гр. Раднево“ по обособени позиции 98333.33 BGN
4 22.04.2019 г.  01031-2019-0004 Община Чипровци публично състезание Услуги „СМЕТОСЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ -МОНТАНА” 238000 BGN
5 22.04.2019 г.  00109-2019-0025 Община Благоевград договаряне без предварително обявление Строителство „Ремонт на покрив на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - ул. "Катина и Никола Хайдукови” № 83" 6833.33 BGN
6 22.04.2019 г.  05363-2019-0002 Плевенска филхармония публично състезание Услуги Избор на изпълнител за техническо озвучаване на концертите на Плевенска филхармония 135000 BGN
7 22.04.2019 г.  05363-2019-0001 Плевенска филхармония публично състезание Услуги Избор на изпълнителнза техническо осветление на концертите на Плевенска филхармония 115000 BGN
8 22.04.2019 г.  00604-2019-0004 Община Любимец договаряне без предварително обявление Услуги Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Реконструкция на тротоари, бордюри и настилки по улици в община Любимец, област Хасково - ул. „Ген. Гурко“, ул. „Дамян Груев”, ул. „Янтра“, ул. „Иван Рилски“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Оборище“ (м/у ул. „Бяло Море“ и бул. „Одрин“), ул. „Богомил“. 17583.8 BGN Да
9 22.04.2019 г.  01379-2019-0064 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО публично състезание Строителство ПОДМЯНА МАСИЧКИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ИЗВОДНИ ПОРТАЛИ В ОРУ 110 KV НА П/СТ НОВИ КРИЧИМ. 95000 BGN
10 22.04.2019 г.  00426-2019-0011 Община Кюстендил публично състезание Доставки „Доставка на облекло (детски футболни екипи), включено в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП“ 1250 BGN Да
11 22.04.2019 г.  00422-2019-0003 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ публично състезание Услуги „Надграждане на системата за наблюдение изпълнението на политиката в областта на жизненото равнище и доходите от труд“ по проект BG05M9OP001-3.018 „Подобряване на ефективността на политиката по доход 36238.53 BGN Да
12 22.04.2019 г.  02711-2019-0101 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Добрич към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен пряко договаряне Услуги Агротехнически дейности в землището на гр. Добрич в отдел 190-1 4781.56 BGN
13 22.04.2019 г.  01089-2019-0001 Комисия за защита от дискриминация /КЗД/ пряко договаряне Услуги Юридически услуги в областта на равните възможности и антидискриминационното право изразяваща се в изготвянето на сравнително-правно проучване на добри законодателни национални и международни практики за стандарти и сертифициране на работодатели и работодателски организации за недопускане на дискриминация и гарантиране на равните възможности на пазара на труда по проект BG05M9OP001-3.017-0001-C01 „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“ 100250 BGN Да
14 22.04.2019 г.  00265-2019-0025 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево публично състезание Доставки Доставка на резервни части за автокран LIEBHERR LTM 1090-2 180000 BGN
15 22.04.2019 г.  01224-2019-0013 Българска народна банка /БНБ/ пряко договаряне Услуги „Застраховане служителите на БНБ при служебни командировки или обучения и специализации в чужбина“ 5000 BGN
16 22.04.2019 г.  05680-2019-0001 Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- гр. Ямбол пряко договаряне Доставки "ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА РДПБЗН-ЯМБОЛ" 139772 BGN
17 22.04.2019 г.  00056-2019-0010 Община Харманли публично състезание Доставки “Доставка на плътна асфалтова смес и битумна емулсия за извършване на ремонтни дейности на улиците на територията на Община Харманли 2019 г.” 151000 BGN
18 22.04.2019 г.  00030-2019-0022 Община Силистра публично състезание Строителство Ремонт на сгради общинска собственост 36995.5 BGN
19 22.04.2019 г.  01467-2019-0025 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на метални електромерни табла за монтаж на открито, след сключени рамкови споразумения“, референтен № PPD 19 -032 . Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции и Участниците задължително оферират всички позиции от предмета на поръчката.
20 22.04.2019 г.  00145-2019-0024 Национален осигурителен институт /НОИ/ публично състезание Услуги „Абонаментна подръжка на противопожарни съоръжения, монтирани в сгради на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи, по обособени позиции”. 124000 BGN
21 22.04.2019 г.  01474-2019-0004 Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия публично състезание Доставки Доставка на нетно количество активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координиране на балансираща група, за средно и ниско напрежение, в обектите на КРДОПБГДСРСБНА 95000 BGN
22 22.04.2019 г.  00426-2019-0010 Община Кюстендил публично състезание Доставки Доставка на материали по проект „Равни възможности за малцинствата и уязвимите групи – преодоляване на негативните стереотипи и подкрепа за личностно развитие“, финансиран от ОПРЧР и ОПНОИР“ 107053.32 BGN Да
23 22.04.2019 г.  00486-2019-0004 Втора многопрофилна болница за активно лечение /II МБАЛ/ - София ЕАД публично състезание Доставки Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок от две година за 272471.44 BGN
24 22.04.2019 г.  00496-2019-0036 Регионална дирекция социално подпомагане - Пазарджик публично състезание Услуги Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Пазарджик и ДСП на територията на област Пазарджик 6750 BGN
25 22.04.2019 г.  02716-2019-0049 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Елхово към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен открита Услуги „Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика , доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Елхово”, по обособени позиции: 22000 BGN
26 22.04.2019 г.  00425-2019-0006 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин открита Доставки Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин 850000 BGN
27 22.04.2019 г.  02899-2019-0001 Командване на военноморските сили, гр.Варна открита Услуги "Превоз на личен състав от военни формирования на Военноморските сили до месторабота и обратно". 1485215 BGN
28 22.04.2019 г.  02716-2019-0048 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Кости към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен открита Доставки „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ за срок от 12 месеца“ 3000 BGN
29 22.04.2019 г.  00123-2019-0014 ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово договаряне с предварителна покана за участие Услуги „Профилактика и поддръжка на КИП и А и ел. оборудване и ремонт на ел. двигатели 0,4кV” 800000 BGN
30 22.04.2019 г.  01667-2019-0004 Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания/СБАЛХЗ/ - ЕАД, гр.София открита Доставки Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 32 (тридесет и две) обособени позиции 593544.07 BGN
31 22.04.2019 г.  00085-2019-0020 Военномедицинска академия /ВМА/ открита Доставки Периодична доставка на превързочен материал, хирургически сетове и медицински изделия за стерилни превръзки по обособени позиции 7461528.47 BGN
32 22.04.2019 г.  00267-2019-0040 Община Пловдив открит конкурс за проект Конкурс за проект „Открит архитектурен конкурс за идеен проект за основен ремонт на Кино „Космос“ на ул. „Гладстон“ № 48 в гр. Пловдив“ 128333.33 BGN
33 22.04.2019 г.  00143-2019-0046 Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ договаряне с предварителна покана за участие Доставки Доставка на горива, смазочни материали и консумативи за автомобили на дружества от групата на ЕВН България, по обособени позиции 15816162 BGN
34 22.04.2019 г.  00325-2019-0013 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив открита Услуги «Сервизно обслужване на медицинската техника в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив“. 351184 BGN
35 22.04.2019 г.  00353-2019-0045 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй договаряне с предварителна покана за участие Доставки Подмяна на ходови колела на мостови кранове 6UQ12E01a, 6UQ12E1б и 5UQ12E01 с Q=12,5t в МЗ-5,6 ЕБ, ред А-Б, к.23 268000 BGN
36 22.04.2019 г.  00464-2019-0003 Община Родопи, област Пловдив открита Доставки Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Община Родопи, разпределена по обособени позиции 1368064.42 BGN Да
37 22.04.2019 г.  00512-2019-0010 Медицински университет /МУ/ - Пловдив открита Доставки „Доставка на симулационна с-ма за практическо обучение в условията на 3D виртуална операционна в областта на офталмологията и оборудване за 3D принтиране за нуждите на МУ–Пловдив по обособени позиции" 492802 BGN
38 22.04.2019 г.  00085-2019-0018 Военномедицинска академия /ВМА/ открита Доставки Доставка, монтаж и пускане в действие на хирургическа навигационна система базирана на визуално-насочвана хирургия 1654000 BGN
39 22.04.2019 г.  00423-2019-0009 "Метрополитен" ЕАД - София открита Доставки Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 15 броя автомати за продажба на превозни документи 290000 BGN
40 22.04.2019 г.  00143-2019-0045 Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ неопределен Доставки Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нови неупотребявани леки и лекотоварни пътни превозни средства (ППС) по обособени позиции 18000000 BGN
41 22.04.2019 г.  00085-2019-0017 Военномедицинска академия /ВМА/ открита Доставки “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури” 18734289.18 BGN
42 22.04.2019 г.  00600-2019-0002 Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести /МБАЛББ/ "Света София" ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести /СБАЛББ/ "Света София" ЕАД - София/ открита Доставки Доставка на лекарствени продукти и превързочен материал в МБАЛББ Света София ЕАД 2099526.59 BGN
43 22.04.2019 г.  02716-2019-0046 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Твърдица към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен открита Услуги Механизирано поддържане на минерализовани ивици в ДГТ на територията на ТП ДГС Твърдица през 2019 г. 3500 BGN
44 22.04.2019 г.  00585-2019-0002 Русенски университет "Ангел Кънчев" открита Строителство „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на Център за върхови постижения - Русе за целите на Център за Върхови Постижения – УНИ 611330 BGN Да
45 22.04.2019 г.  02443-2019-0017 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София открита Доставки „Доставка на височинно, водолазно оборудване и лодка” 111128.13 BGN Да
46 22.04.2019 г.  02716-2019-0045 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Несебър към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен открита Услуги „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП”ДЛС – Несебър, както и доставка на резервни части необходими за техн. обслужване“ за срок от 12 месеца 22000 BGN
47 22.04.2019 г.  00222-2019-0014 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/ открита Услуги Комплексно обслужване на обекти в ЕЦ за УВД 2400000 BGN
48 22.04.2019 г.  00589-2019-0016 Община Перник открита Услуги „Упражняване на строителен надзор по време на строителството и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти по проект BG16RFOP001-5.002-0021-C01 прод.в VI.3) 27000 BGN Да
49 22.04.2019 г.  00782-2019-0005 Община Стамболово открита Строителство Изв-не на стр-во по проект: „Рек-я на вод-та мрежа в с.Стамболово, с.Гледка, с.Голям извор, с.Долно Ботево, с.Зимовина, с.Царева поляна, Общ.Стамболово,Обл.Хасково“, осъщ. по ПРСР 2014-2020г. по 6 OП 5094826.39 BGN Да
50 22.04.2019 г.  01241-2019-0003 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна - Варна" АД открита Доставки „Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, „Гинекология” и Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология” към МБАЛ „Света 803000 BGN
Общ брой: 55 
Страница 1 от 2 
   1 2  Следваща страница Последна страница
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП