Провери поръчките, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Процедура Обект Предмет Прогнозна стойност Валута Европейско финансиране
1 21.07.2017 г.  00652-2017-0012 Община Септември публично състезание Строителство „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември”, по две обособени позиции 1561200 BGN
2 21.07.2017 г.  00087-2017-0091 Столична община договаряне без предварително обявление Услуги „Охрана на пунктове /отдели/ на дирекция „Общински приходи“ и дирекция „Ревизии и събиране на вземания“ към Столична община- физическа охрана и СОТ“. 154673.58 BGN
3 21.07.2017 г.  00145-2017-0138 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Русе договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на топлинна енергия за ТП на НОИ-Русе 105000 BGN
4 21.07.2017 г.  01142-2017-0002 Институт по океанология - Варна към Българска академия на науките /БАН/ договаряне без предварително обявление Услуги “Класов ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“ 950000 BGN
5 21.07.2017 г.  00601-2017-0008 Община Долна Митрополия публично състезание Услуги Упражняване на строителен надзор на обект:"Изграждане на нов водопровод за доп. водоснабд. на гр.Тръстеник от същ. помпена станция в м-стта Ченгене сарай в земл. на с.Ореховица " 82104.38 BGN
6 21.07.2017 г.  02724-2017-0138 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Симитли към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград договаряне без предварително обявление Услуги "Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца за нуждите на ТП "ДГС Симитли". 6000 BGN
7 21.07.2017 г.  00360-2017-0019 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София публично състезание Услуги “Дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо” за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД 225000 BGN
8 21.07.2017 г.  00110-2017-0008 Община Тервел публично състезание Строителство «РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО УЛ. «ХАН АСПАРУХ» ГРАД ТЕРВЕЛ - УЧАСТЪКA СРЕЩУ БЛ.3 ТЕМЕНУГА (СТАРА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ) ДО УЛ. «Н. ВАПЦАРОВ» 167305.97 BGN
9 21.07.2017 г.  00413-2017-0015 Община Горна Оряховица публично състезание Доставки "Доставка на автомобили по обособени позиции" 50833.33 BGN
10 21.07.2017 г.  00010-2017-0016 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ публично състезание Доставки Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) - Анестезиологичен апарат, за нуждите на „Операционен блок“, както и обучение на медицинс 90000 BGN
11 21.07.2017 г.  01379-2017-0106 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Шумен към ЕСО публично състезание Доставки Доставка на уред за изпитване на токови трансформатори 5000 BGN
12 21.07.2017 г.  00533-2017-0013 Летище София ЕАД договаряне без предварителна покана за участие Доставки Издаване, зареждане и предоставяне на тримесечни неперсонализирани абонаментни карти за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Летище София ЕАД 1071720 BGN
13 21.07.2017 г.  00530-2017-0058 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново пряко договаряне Услуги „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново“. 120000 BGN
14 21.07.2017 г.  01379-2017-0105 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Шумен към ЕСО публично състезание Доставки Доставка на уред за измерване на съпротивление на намотки на трансформатори 30000 BGN
15 21.07.2017 г.  01379-2017-0104 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Шумен към ЕСО публично състезание Доставки Доставка на уред за измерване на съпротивление на заземителна инсталация 4000 BGN
16 21.07.2017 г.  00435-2017-0065 "Софийска вода" АД публично състезание Услуги Извършване на аварийни ремонти и поддръжка на телескопични и прибутващи камери за заснемане на канали и доставка на резервни части и консумативи 150000 BGN
17 21.07.2017 г.  00019-2017-0013 Община Монтана публично състезание Услуги Превоз на деца и ученици за учебната 2017/2018 г. от местоживеенето до населено място със средищно училище в Община Монтана и обратно 203710 BGN
18 21.07.2017 г.  02724-2017-0137 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Етрополе към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград договаряне без предварително обявление Услуги "Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-охранителна система /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на ТП ДГС Етрополе" за срок от 24 месеца 2400 BGN
19 21.07.2017 г.  00435-2017-0064 "Софийска вода" АД публично състезание Строителство „Рехабилитация на участък с дължина 200 м от довеждащ водопровод Ф900 СТ 1953 г. за р-р „Лозенец”, чрез облицовка с втвърдяване на място (CIPP) - западно платно на бул. „Симеоновско шосе”, при моста 396000 BGN
20 21.07.2017 г.  00207-2017-0064 Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Варна публично състезание Услуги Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК-Варна, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях 7500 BGN
21 21.07.2017 г.  00011-2017-0002 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Пловдив публично състезание Доставки Публично състезание за определяне на изпълнители по договориза обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Пловдив. 85000 BGN
22 21.07.2017 г.  00530-2017-0057 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив публично състезание Услуги „Извършване на абонаментна поддръжка и ремонт на пътнически и товарни асансьори /включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи/, обслужващи административните ..... 29200 BGN
23 21.07.2017 г.  00530-2017-0056 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Пловдив публично състезание Услуги Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив в град Стара Загора. 22550 BGN
24 21.07.2017 г.  00640-2017-0019 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" открита Услуги Организиране и провеждане на Обучителна Школа 1 28875 BGN Да
25 21.07.2017 г.  00360-2017-0018 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София открита Доставки „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД“ 580000 BGN
26 21.07.2017 г.  00112-2017-0005 Община Белово открита Услуги „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на община Белово” 300000 BGN
27 21.07.2017 г.  00752-2017-0063 Министерство на вътрешните работи /МВР/ открита Доставки „Доставка на хардуер и системен софтуер във връзка с обмена на информация с държавите членки на ЕС, изисквана по Директива 2015/413 на ЕС (бивша 2011/82)“ финансиран по „Фонд за безопасност на движени 4177238.33 BGN
28 21.07.2017 г.  00530-2017-0055 Национална агенция за приходите /НАП/ открита Услуги Поддържане на системата за управление на ИЦ на НАП/СУИЦ 40000 BGN
29 21.07.2017 г.  00227-2017-0010 Община Своге открита Услуги Специализиран превоз на ученици по определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2017/2018г. по обособени позиции. 150150 BGN
30 21.07.2017 г.  00484-2017-0006 Община Костенец открита Услуги Изработване на горскостопански план за горските територии собственост на община Костенец, в териториалният обхват на ТП „ДГС Костенец“ 41600 BGN
31 21.07.2017 г.  05401-2017-0016 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към Министерство на вътрешните работи открита Доставки Осигуряване на единна платформа за интегриране на системи за видеонаблюдение и обмен на информация 6500000 BGN
32 21.07.2017 г.  00752-2017-0062 Министерство на вътрешните работи /МВР/ открита Услуги "Предоставяне на пощенски икуриерски услуги за нуждите на Министерство на вътрешните работи" 4500000 BGN
33 21.07.2017 г.  00383-2017-0026 Община град Добрич открита Услуги Избор на изпъл.за изп.на мерки за инф.и комуник.(публичност и визуализация)на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр.Добрич–етап 1“, финан.по ОПОС 2014 - 2020 г.по об.позици 180000 BGN Да
34 21.07.2017 г.  00732-2017-0004 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч открита Доставки Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки 90800 BGN
35 21.07.2017 г.  00530-2017-0054 Национална агенция за приходите /НАП/ открита Доставки Доставка на комуникационно оборудване 250000 BGN
36 21.07.2017 г.  02724-2017-0134 ТП Държавно горско стопанство Сливница към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград открита Доставки „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Сливница” за срок от 36 месеца” 25200 BGN
37 21.07.2017 г.  00420-2017-0008 Община Гълъбово открита Услуги Изготвяне на технически проект за обект „Гробищен парк в ПИ 000792, ПИ 228012, ПИ 228013, ПИ 228014, ПИ 228015 и ПИ 228017 в землище на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово 58333.33 BGN
38 21.07.2017 г.  02724-2017-0131 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Брезник към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград открита Доставки „Доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща група за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник” 10000 BGN
39 21.07.2017 г.  00398-2017-0008 Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат открита Доставки Доставка на медицинска апаратура,оборудване и симулатори/модели за учебни цели по проект: „Реконструкция,преустройство,модернизация..... Продължава в VI.3.) Допълнителна информация 136585 BGN Да
40 21.07.2017 г.  00049-2017-0005 "Бургасбус" ЕООД открита Доставки ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 480000 BGN
Общ брой: 40 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП