List of dossiers, published in the period:   (dd/mm/yyyy)    -      (dd/mm/yyyy)
Published on UCN Contracting Authority Type of Procedure Object Description Estimated Value Currency EU Funding
1 23.02.2018 01224-2018-0004 Българска народна банка /БНБ/ публично състезание Услуги Абонаментно обслужване и функционално развитие на Интегрираната информационна система за финансовите пазари и ЗМР (Системата) в БНБ 136100 BGN
2 23.02.2018 00118-2018-0006 Община Сливен публично състезание Строителство „Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр.Сливен и населените места в общината“, по две обособени позиции 3300000 BGN
3 23.02.2018 02711-2018-0054 Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тервел към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен публично състезание Доставки Доставка на семена за посев 35400 BGN
4 23.02.2018 00038-2018-0005 Община Габрово публично състезание Доставки „Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Габрово – ЕМО „Етър“ 54166.67 BGN
5 23.02.2018 00758-2018-0001 "Брикел" ЕАД - Гълъбово публично състезание Строителство Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци (НПО) - втори етап 936000 BGN
6 23.02.2018 00190-2018-0006 Община Карнобат публично състезание Доставки „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Карнобат” по Оперативна програ 40000 BGN Да
7 23.02.2018 00104-2018-0006 Община Мадан публично състезание Услуги Консултантски услуги, свързани с управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан”. 17610.39 BGN Да
8 23.02.2018 00104-2018-0005 Община Мадан публично състезание Услуги Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан”. 35220.79 BGN Да
9 23.02.2018 00530-2018-0013 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София в три обособени позиции: № 1: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София, обхващаща административните сгради на територията на гр. София; № 2: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ИРМ Ихтиман към офис „София област“; № 3: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на офис „Благоевград“.“ 79000 BGN
10 23.02.2018 02210-2018-0001 Основно училище/СОУ/ "Васил Друмев", гр. Варна - /Старо наименование - Средно общообразователно училище/СОУ/ "Васил Друмев", гр. Варна/ договаряне без предварително обявление Доставки “ДОСТАВКА на течно гориво за отопление” 110000 BGN
11 23.02.2018 05397-2018-0002 Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/ ограничена Услуги „Осигуряване на експлоатационна поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системи на електронното управление“ 4356000 BGN
12 23.02.2018 00041-2018-0005 Община Ивайловград публично състезание Строителство „Ремонтни работи на общинската улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2018 година" 416500 BGN
13 23.02.2018 00188-2018-0003 Община Хисаря публично състезание Услуги „Осъществяване на строителен надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Хисаря“ 60000 BGN Да
14 23.02.2018 00353-2018-0024 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД пряко договаряне Услуги „Ремонт в заводски условия на 3 броя цилиндрови глави за дизелов двигател SULZER 12ZV40/48” 100000 BGN
15 23.02.2018 00304-2018-0001 Средно училище /СУ/ "Васил Левски" - Русе - /Старо наименование -Средно общообразователно училище /СОУ/ "Васил Левски" - Русе/ договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I, ІІ, IV, V и VІ клас на СУ "Васил Левски" гр. Русе за учебната 2018/2019 година по обособени позиции Обособена позиция № 1: Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД Обособена позиция № 2: „ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД“, представлявано от „С.А.Н.-ПРО” ООД Обособена позиция № 3: Издателство „АНУБИС - БУЛВЕСТ" ООД 19464.73 BGN
16 23.02.2018 00850-2018-0004 Община Вършец публично състезание Услуги „Консултантски услуги по ОСИП и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Реконструкция на водопроводна и улична инфраструктура в гр. Вършец" 15000 BGN
17 23.02.2018 02583-2018-0001 Второ средно училище "Професор Никола Маринов" гр. Търговище договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от І, II и IV клас на Второ СУ „Професор Никола Маринов” – град Търговище за учебната 2018/2019 г. по обособени позиции” 13574.34 BGN
18 23.02.2018 00110-2018-0005 Община Тервел публично състезание Услуги Осъществяване на Строителен надзор по време на изпълнение на СМР по проект- „Рехабилитация на съществуващи улици в Община Тервел, в 12 бр.участъци 10000 BGN Да
19 23.02.2018 00112-2018-0001 Община Белово публично състезание Доставки “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и социални заведения на територията на Община Белово” 250000 BGN Да
20 23.02.2018 00265-2018-0035 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево публично състезание Услуги Осигуряване на мобилни телефонни услуги 480000 BGN
21 23.02.2018 00640-2018-0004 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" публично състезание Доставки „Доставка на строителни материали и свързани с тях изделия за текущата поддръжка на сградния фонд на Софийския университет „Св. Климент Охридски“” 260000 BGN
22 23.02.2018 01763-2018-0001 Основно училище /ОУ/ "Свети Иван Рилски" - Хасково договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас и по учебни предмети за ОУ "Св. Иван Рилски" град Хасково за учебната 2018/2019 година 45000 BGN
23 23.02.2018 00246-2018-0026 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД публично състезание Доставки Доставка на технически газове и еталонни газови смеси 120000 BGN
24 23.02.2018 00308-2018-0001 Община Кирково публично състезание Строителство Строителство на обект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места и на местни пътища на територията на община Кирково“ 988688.33 BGN
25 23.02.2018 03149-2018-0001 Първо средно училище - Св. седмочисленици, гр. Търговище - /Старо наименование - I-во средно общообразователно училище /СОУ/- Св. седмочисленици, гр. Търговище/ договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І,ІІ,ІV,V и VІ клас на Първо СУ „Свети седмочисленици” – град Търговище за учебната 2018/2019 г. по обособени позиции” 14814.43 BGN
26 23.02.2018 00491-2018-0003 Община Оряхово публично състезание Услуги „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, квота на Община Оряхово, съгласно утвърдени маршрутни разписания“, по обособени позиции 99642 BGN
27 23.02.2018 00265-2018-0034 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево публично състезание Услуги Ремонт на хидравлични гъвкави съединения 60000 BGN
28 23.02.2018 00104-2018-0003 Община Мадан публично състезание Услуги „Консултантски услуги, свързани с управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан”. 53519.69 BGN Да
29 23.02.2018 00104-2018-0002 Община Мадан публично състезание Услуги „Упражняване на СН по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан". 68599.26 BGN Да
30 23.02.2018 02711-2018-0053 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Търговище към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен публично състезание Доставки „Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДГС ”Търговище” гр.Търговище “ 10000 BGN
31 23.02.2018 03026-2018-0001 Областна дирекция /ОД/ на МВР - Ямбол договаряне без предварително обявление Доставки Снабдяване с електрическа енергия /ниско напрежение/ от краен снабдител на обекти, управлявани от ОДМВР-Ямбол 299270 BGN
32 23.02.2018 01155-2018-0001 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Исперих пряко договаряне Доставки Доставка на горива /автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво и пропан-бутан/ за нуждите на "В и К" ООД - гр. Исперих. 160000 BGN
33 23.02.2018 01379-2018-0006 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Плевен към ЕСО договаряне без предварително обявление Услуги Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на ВЛ 400 кV Родина
34 23.02.2018 00737-2018-0002 Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ публично състезание Услуги „Провеждане на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на Държавен Фонд „Земеделие“ 250000 BGN
35 23.02.2018 00435-2018-0010 "Софийска вода" АД публично състезание Услуги Извършване на ремонт на 1 бр. лентова филтър преса Roediger SSP 22.4.1.1 и 1 бр. дозаторна станция (комплект филтър преса и дозаторна станция към нея) 100000 BGN
36 23.02.2018 00169-2018-0005 Община Ловеч открита Строителство „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ "Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч - Разрешение за строеж №19/10.03.2017 г.“ 1147596.08 BGN Да
37 23.02.2018 02378-2018-0002 Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/ открита Доставки Доставка на ваксина срещу болестта син език, серотип 4 по преживните животни 4950039.6 BGN Да
38 23.02.2018 01007-2018-0001 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД - Севлиево открита Доставки Доставка на медицински изделия (консумативи, превързочни и хирургични материали), реактиви и консумативи за клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ ,,Д-р Стойчо Христов'' ЕООД , град Севлиево 260956.77 BGN
39 23.02.2018 00515-2018-0005 Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"// открита Услуги Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за град Лом 44049 BGN
40 23.02.2018 00515-2018-0004 Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"// открита Услуги Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за град Айтос 44049 BGN
41 23.02.2018 00156-2018-0004 Община Велинград открита Услуги „Изработване на обследване за енергийна ефективност на съществуващата система за улично осветление в Община Велинград” . 35000 BGN
42 23.02.2018 00385-2018-0004 Община Пазарджик открита Доставки „Доставка на музикални инструменти по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик – общежитие на СОУ „Г. Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Димитър Гачев” 8320 BGN Да
43 23.02.2018 01258-2018-0001 Столична община - Район "Искър" открита Строителство Реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №96 и изграждане на пристройка–двуетажна сграда за две групи–1 яслена и 1 градинска и физкултурен салон в упи III, кв.5, ж.к. „Дружба" 2458333.33 BGN
44 23.02.2018 00265-2018-0032 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево открита Доставки Доставка на станции шарнирни ролкови 4132000 BGN
45 23.02.2018 00092-2018-0002 Община Смолян открита Доставки „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ (РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕБЕЛИРОВКА) И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“ 135319 BGN Да
46 23.02.2018 00083-2018-0004 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Добрич АД открита Доставки Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Добрич” АД 75300 BGN
47 23.02.2018 00392-2018-0003 Община Провадия открита Строителство Основен ремонт на общинска пътна мрежа през 2018 година с три обособени позиции 188370.31 BGN
48 23.02.2018 00392-2018-0002 Община Провадия открита Услуги Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт на общнска пътна мрежа през 2018 година с три обособени позиции 3333.33 BGN
49 23.02.2018 00826-2018-0002 Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/ открита Доставки Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов многосрезов компютърен томограф за нуждите на МБАЛНП “Св. Наум", гр. София 791633 BGN
50 23.02.2018 00423-2018-0003 "Метрополитен" ЕАД - София открита Услуги „Абонаментно техническо обслужване, профилактика, хардуерна и софтуерна поддръжка на системи за управление и контрол на Линия 1 и Линия 2 на Метро София” 260000 BGN
Total: 52 
Page 1 from 2 
   1 2  Следваща страница Последна страница
Note: If you want to recieve information on daily basis, please use the subscription service offered by PPA