List of dossiers, published in the period:   (dd/mm/yyyy)    -      (dd/mm/yyyy)
Published on UCN Contracting Authority Type of Procedure Object Description Estimated Value Currency EU Funding
1 02.06.2020 00138-2020-0012 Община Шумен пряко договаряне Услуги Извършване на услуги по охрана чрез видеонаблюдение 67074 BGN
2 02.06.2020 00330-2020-0013 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца публично състезание Услуги Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система 810000 BGN Да
3 02.06.2020 00875-2020-0002 Аграрен университет - Пловдив публично състезание Доставки „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив по три обособени позиции“ 64000 BGN
4 02.06.2020 01224-2020-0034 Българска народна банка /БНБ/ пряко договаряне Доставки „Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година“ 18000 BGN
5 02.06.2020 00974-2020-0003 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Видин публично състезание Услуги Изпълнение на мерки за информация и комуникация на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "ВИК-Видин" ЕООД, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 9000 BGN Да
6 02.06.2020 00678-2020-0035 Топлофикация - Русе ЕАД публично състезание Доставки Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или 200000 BGN
7 02.06.2020 00360-2020-0012 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София пряко договаряне Услуги „Абонаментна поддръжка, консултиране и предоставяне на лицензионни права за специализиран програмен продукт за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД“ 160000 BGN
8 02.06.2020 00360-2020-0011 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София договаряне без предварително обявление Услуги Абонаментна поддръжка на циклотронен комплекс "BIOMARKER GENERATOR" НА ABT MOLECULAR IMAGING, INC. (ABT BG-17) 403000 BGN
9 02.06.2020 00467-2020-0010 Община Крумовград публично състезание Строителство „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Рехабилитация на улици гр. Крумовград - II етап“, подобект: „Рехабилитация на улица „Съединение“ гр. Крумовград“ 581388.5 BGN
10 02.06.2020 00981-2020-0001 Национална гвардейска част публично състезание Строителство „1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда № 19” 277146.67 BGN
11 02.06.2020 00112-2020-0003 Община Белово публично състезание Строителство Пълното наименование е описано в точка II.1.4 - Кратко описание 564267 BGN
12 02.06.2020 00701-2020-0005 Община Сливо поле, област Русе публично състезание Доставки Доставка на строителни материали за нуждите на ОП „Комунални дейности“, гр. Сливо поле, по 3 обособени позиции 166666.67 BGN
13 02.06.2020 00213-2020-0003 Община Лозница пряко договаряне Услуги „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на спортна инфраструктура в Община Лозница“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ 920 BGN Да
14 02.06.2020 00213-2020-0002 Община Лозница пряко договаряне Услуги „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в община Лозница” 11080 BGN Да
15 02.06.2020 00026-2020-0019 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД публично състезание Доставки „Доставка на преносими компютри с лицензирани Windows и MS Office: 159000 BGN
16 02.06.2020 00026-2020-0017 "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД публично състезание Строителство „Ремонт на бани в средния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско“ 269760.78 BGN
17 02.06.2020 00039-2020-0007 Община Павликени публично състезание Услуги Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за изпълнението на строително-монтажни работи на обект „Техническа и биологическа рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци 87330.69 BGN Да
18 02.06.2020 00030-2020-0018 Община Силистра договаряне без предварително обявление Услуги Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра за обект „Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт“ и обект „Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване“ 107548.08 BGN Да
19 02.06.2020 00611-2020-0004 Община Кресна публично състезание Строителство Реконструкция на улици в гр.Кресна:„Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1,„Влахински езера”от о.т.157 до о.т.149,„Пирин” от о.т.130 до о.т.136,„Спартак”от о.т.153до о.т.151 и„Цар Самуил”ото.т131до о.т135 1105019 BGN Да
20 02.06.2020 00424-2020-0001 Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Стара Загора пряко договаряне Доставки Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на ДМСГД - Стара Загора 60000 BGN
21 02.06.2020 01785-2020-0009 Национален център по заразни и паразитни болести/НЦЗПБ/ - София публично състезание Услуги Извършване на одитна проверка на дейностите по проект BG05M2OP001-1.002-0001, финансиран от ОПНОИР 2014-2020 170834 BGN Да
22 02.06.2020 00908-2020-0002 Областна администрация - област Бургас договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на газьол /за промишлени и комунални цели с код по CPV 09134000-7/ за нуждите на Областна администрация Бургас през отоплителния сезон на 2020-2023год., за месеците от октомври до април, по заявка 89100 BGN
23 02.06.2020 00127-2020-0009 Община Дългопол публично състезание Строителство Изгр.канализационна мрежа по ул.Т.Илиев(ОТ211-272),З.Бомбов(ОТ272-363),Н.Обретенов(ОТ272-266 и 327-323),Й.Йовков(ОТ71-75-103),Хр.Смирненски(ОТ75-77-380),Н.Вапцаров(ОТ102-88),Д.Дебелянов(ОТ89-86) 776210.2 BGN
24 02.06.2020 00707-2020-0005 Община Батак публично състезание Доставки „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Батак в две обособени позиции: 250000 BGN
25 02.06.2020 00088-2020-0021 "Столичен автотранспорт"ЕАД - София договаряне без предварителна покана за участие Доставки Процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП с предмет: „Доставка на масла, компресорни масла и технологични течности” 811946 BGN
26 02.06.2020 00207-2020-0046 Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Търговище публично състезание Услуги Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК–Търговище, включително доставка и монтаж на резервни части 1833.33 BGN
27 02.06.2020 00890-2020-0002 Община Опака публично състезание Строителство „Възстановяване проводимостта на отводни канали /дерета/ в село Крепча и в град Опака, намиращи се в Община Опака” по обособени позиции 793956.94 BGN
28 02.06.2020 00846-2020-0004 Община Сливница публично състезание Строителство „Избор на изпълнител за "Реконструкция на второстепенни клонове на водoпроводната мрежа на с. Бърложница, община Сливница (Втори етап)" 380166.63 BGN
29 02.06.2020 01690-2020-0002 Второ основно училище "Свети Паисий Хилендарски"- гр. Раднево публично състезание Услуги „Специализиран превоз на ученици за учебната 2020/2021 г. по маршрут: гр. Раднево – с.Тихомирово – с.Знаменосец – гр. Раднево”. 9927.5 BGN
30 02.06.2020 02709-2020-0020 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Чипровци към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца публично състезание Строителство Текущ ремонт на горски пътища за нуждите на ТП ДГС Чипровци 12000 BGN
31 02.06.2020 00239-2020-0010 Община Момчилград публично състезание Строителство „Демонтаж на установен незаконен строеж: Полумасивен търговски обект – кафе „Комби“ в УПИ ІІ, кв.43 по плана на гр. Момчилград, общ. Момчилград” 5424.76 BGN
Total: 31 
Page 1 from 1 
   1  
Note: If you want to recieve information on daily basis, please use the subscription service offered by PPA