List of dossiers, published in the period:   (dd/mm/yyyy)    -      (dd/mm/yyyy)
Published on UCN Contracting Authority Type of Procedure Object Description Estimated Value Currency EU Funding
1 09.12.2019 00403-2019-0012 Национален статистически институт /НСИ/ договаряне без предварително обявление Услуги „Техническа поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на НСИ през 2020 година” 160000 BGN
2 09.12.2019 01605-2019-0036 БДЖ - Пътнически превози ЕООД договаряне без предварителна покана за участие Услуги „Извършване на планова техническа поддръжка на електрически мотрисни влакове /ЕМВ/ серии 30 и 31, със срок на възлагане до започване на фактическото изпълнение на плановата техническа поддръжка, включена в обема на процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Извършване на техническа поддръжка за 5-годишен период на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД“, открита с решение №1/03.01.2017 г.“ 3692520 BGN
3 09.12.2019 02953-2019-0014 Сухопътни войски - Военно формирование 22450 договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на природен газ за военно формирование 34750 - Карлово. 117836.67 BGN
4 09.12.2019 00864-2019-0014 Община Исперих договаряне без предварително обявление Услуги „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Исперих “ 300000 BGN
5 09.12.2019 01351-2019-0073 "Булгартрансгаз" ЕАД публично състезание Доставки Доставка на употребявани автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове) 120000 BGN
6 09.12.2019 01075-2019-0015 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Сливен публично състезание Услуги Избор на и-тел за и-ние мерки за инфор. и ком., чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проекта „Доизграждане и рехаби 321200 BGN Да
7 09.12.2019 00265-2019-0139 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево публично състезание Доставки Доставка на порцеланови ВМ предпазители, касети и основи за тях 60000 BGN
8 09.12.2019 01467-2019-0093 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ договаряне без предварителна покана за участие Доставки „Доставка на електромерни табла НН за индиректно измерване“ 5040447 BGN
9 09.12.2019 02711-2019-0162 Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка за срок от две години (01.01.2020г – 31.12.2021г) чрез Стокова борса на горива за МПС (бензин, диз. гориво , автогаз-пропан бутан) , газьол за отопление, смазочни масла и препарати, моторни , масла за хидравлични системи и за други цели, масла за зъбни предавки , спирачни течности , греси и смазочни препарати , чрез карти за безналично плащане за служебните МПС на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен Централно управление и неговите териториални поделения, обособени в 23 (двадесет и три самостоятелни позиции)“ с включени прогнозни обеми по видове горива, смазочни материали и препарати и др.“ 3470945 BGN
10 09.12.2019 02526-2019-0001 Професионална гимназия по селско стопанство /ПГСС/ "Хан Аспарух" гр. Исперих публично състезание Услуги Превоз на ученици от VIII клас до XII клас от гр. Исперих до ПГСС "Хан Аспарух" гр. Исперих и обратно 5520 BGN
11 09.12.2019 00073-2019-0077 Община Велико Търново публично състезание Услуги Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново. 194083.34 BGN
12 09.12.2019 00019-2019-0025 Дневна детска ясла № 4 "Веселушки" - Монтана пряко договаряне Доставки Периодична доставка на хранителни продукти за Детска ясла №4 „Веселушки“ гр. Монтана 71474 BGN
13 09.12.2019 00946-2019-0007 Община Медковец публично състезание Услуги „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор: Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Расово, община Медковец“ 1600 BGN Да
14 09.12.2019 00108-2019-0003 Община Суворово публично състезание Строителство „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“ 995489.38 BGN Да
15 09.12.2019 00864-2019-0013 Община Исперих договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на природен газ за нуждите на Община Исперих 41700 BGN
16 09.12.2019 00063-2019-0006 Военна академия "Георги Стойков Раковски" пряко договаряне Услуги Осигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. Раковски” - обекти на адрес бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, гр. София. 450000 BGN
17 09.12.2019 00946-2019-0006 Община Медковец публично състезание Услуги „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор: Реконструкция, обновяване и изграждане на паркове и градини в селата Медковец и Расово на община Медковец” 10970.09 BGN Да
18 09.12.2019 01605-2019-0034 БДЖ - Пътнически превози ЕООД публично състезание Услуги „Доставка на ценни образци, отпечатани под финансов контрол за дейността билетоиздаване на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” 149250 BGN
19 09.12.2019 00748-2019-0031 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на горива чрез стокова борса за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД по две обособени позиции: ОП1 - доставка на горива за МПС/бензин А95- 300л , дизелово моторно гориво- 8200 л и газ пропан-бутан - 2500 л/ и ОП 2 Дизелово гориво за отопление - 9000 л. Посочените количества са ориентировъчни за период от 1 година. 33155.73 BGN
20 09.12.2019 00182-2019-0011 Община Венец пряко договаряне Доставки „Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на Община Венец със срок до 31.12.2021 г.“ 163291.67 BGN
21 09.12.2019 00197-2019-0015 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив публично състезание Услуги “Предоставяне на далекос.услуги с нац.покритие чрез далекосъобщ.клетъчна мрежа,предоставяща мобил.услуги и извършване на специал.услуги и дос-ки,свързани с тази дейн-т,за "ВиК"ЕООД-Пл-в по об. поз-и" 350000 BGN
22 09.12.2019 01605-2019-0033 БДЖ - Пътнически превози ЕООД публично състезание Услуги „Пране на спално бельо и одеяла за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за регион София за период от две години”. 325051.59 BGN
23 09.12.2019 00164-2019-0046 Министерство на отбраната /МО/ договаряне с публикуване на обявление за поръчка Услуги „Следгаранционна техническа поддръжка на система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА“ 10666666.67 BGN
24 09.12.2019 05397-2019-0044 Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/ открита Услуги "Надграждане на Система за е-Връчване" 1696000 BGN Да
25 09.12.2019 00081-2019-0086 Община Варна открита Услуги „Зимно поддържане на пътища, улици и булеварди на територията на Община Варна“ 6700000 BGN
26 09.12.2019 00081-2019-0085 Община Варна открита Доставки „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ в община Варна, процедура BG05M 64166.67 BGN Да
27 09.12.2019 00143-2019-0079 Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ договаряне с предварителна покана за участие Доставки Доставка на модулни електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОм, Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции 2700000 BGN
28 09.12.2019 00081-2019-0084 Община Варна открита Услуги Извършване на геодезически услуги по проекти на Община Варна по процедура BG16RFOP001-1.002 с две обособени позиции 9500 BGN Да
29 09.12.2019 00081-2019-0083 Община Варна открита Услуги Одит на проекти на Община Варна, които ще се изпълняват по процедура BG16RFOP001-1.002 с 2 ОП 5000 BGN Да
30 09.12.2019 00087-2019-0144 Столична община открита Доставки „Закупуване и доставка на ехографски системи за нуждите на общински лечебни заведения” по обособени позиции 409166.66 BGN
31 09.12.2019 00081-2019-0082 Община Варна открита Услуги „Извършване на геодезически услуги за нуждите на община Варна“ 520000 BGN
32 09.12.2019 00640-2019-0042 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" открита Доставки Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване в съществуващите лаборатории на СУ «Св. Климент Охридски» по проект BG05M2OP001-1.002-0019 2096562.05 BGN Да
33 09.12.2019 01667-2019-0010 Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания/СБАЛХЗ/ - ЕАД, гр.София открита Услуги „Избор на външен консултант във връзка с участие на СБАЛХЗ ЕАД в процедури за получаване на JACIE-сертификат“ 70000 BGN
34 09.12.2019 00435-2019-0092 "Софийска вода" АД открита Доставки Сервизно обслужване на товарни автомобили марка Мерцедес и Ман. 150000 BGN
35 09.12.2019 00763-2019-0015 Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Велико Търново ЕООД -/Старо наименованиеМеждуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Велико Търново ЕООД открита Доставки Доставка на медицински консумативи за нуждите на КОЦ- В. Търново ЕООД 32000 BGN
36 09.12.2019 02443-2019-0052 Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София открита Услуги Осъществяване на оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор 16666.66 BGN Да
37 09.12.2019 00352-2019-0005 Община Полски Тръмбеш открита Доставки „Доставка на система за ранно предупреждение и управление на водите и риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш " 597000 BGN Да
38 09.12.2019 00985-2019-0006 Областна администрация - област Варна открита Услуги Почистване на остатък от отпадък с код 07 01 07*, съдържащ се в резервоар FA-502 A в поземлен имот 20482.505.534 по КК и КР на гр. Девня, Промишлена зона -юг 690754 BGN
39 09.12.2019 00640-2019-0041 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" открита Доставки Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано технологично оборудване за ФзФ и ФХФ на Софийски университет „Св.Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008, с 4 обособени позиции 470000 BGN Да
40 09.12.2019 00422-2019-0021 Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ открита Услуги Подготовка на предложения за промени в нормативната база и подзаконовите нормативни актове, гарантиращи подобряване на механизмите за спазване на трудовото законодателство и фундаменталните права на 166666 BGN Да
41 09.12.2019 00752-2019-0040 Министерство на вътрешните работи /МВР/ открита Строителство Изготвяне на инвестиционни проекти, упраж. на авторски надзор и изпъл. на СМР(инженеринг) за изграждане на инфраструктурни райони с мултифункционално предназначение за нуждите на МВР по 2 об. позиции 8339125 BGN Да
42 09.12.2019 00176-2019-0007 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол открита Услуги Избор на изпълнител за организация и управление на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол 1116292.74 BGN Да
43 09.12.2019 01241-2019-0013 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна - Варна" АД открита Доставки „ Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД ”. 3148656 BGN
44 09.12.2019 00958-2019-0010 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Кърджали открита Услуги Осигуряване на експерти за звено за управление на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, ...продължава в II.1.4) 2227184.42 BGN Да
45 09.12.2019 01200-2019-0010 Български институт по метрология /БИМ/ открита Доставки Доставка на еталонно и технологично оборудване и специализиран софтуер за провеждане на изпитвания на софтуера на средства за измерване за целите на одобряване на типа 145833 BGN Да
46 09.12.2019 00073-2019-0075 Община Велико Търново открита Доставки Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново 537438.12 BGN
47 09.12.2019 00104-2019-0016 Община Мадан открита Услуги „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Мадан за зимния период до 31.03.2020 г.“, с двадесет и две обособени позиции“ 240471 BGN
48 09.12.2019 00631-2019-0009 Община Челопеч открита Доставки Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско и средно напрежение. 142000 BGN
49 09.12.2019 00028-2019-0024 Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. открита Услуги „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020“ 500000 BGN Да
50 09.12.2019 00166-2019-0031 Община Доспат открита Услуги Изработване на технически проекти , КСС и последващо осъществяване на авторски надзор 177200 BGN
Total: 78 
Page 1 from 2 
   1 2  Следваща страница Последна страница
Note: If you want to recieve information on daily basis, please use the subscription service offered by PPA