List of dossiers, published in the period:   (dd/mm/yyyy)    -      (dd/mm/yyyy)
Published on UCN Contracting Authority Type of Procedure Object Description Estimated Value Currency EU Funding
1 26.06.2019 01351-2019-0024 "Булгартрансгаз" ЕАД договаряне без предварителна покана за участие Доставки Доставка на газьол и дизелово гориво 30250 BGN
2 26.06.2019 00140-2019-0004 Община Ихтиман публично състезание Доставки „Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на община Ихтиман в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“ 48322.74 BGN Да
3 26.06.2019 00211-2019-0026 Община Хасково договаряне без предварително обявление Услуги „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)“ 450000 BGN
4 26.06.2019 00334-2019-0015 Агенция "Митници" договаряне без предварително обявление Услуги "Извънгаранционна поддръжка и ремонт на рентгенови системи, произведени от Smiths Heimann за инспекция на стоки и товари в моторни превозни средства и на Централизирана система за превенция в борбата с контрабандата, нелегалния трафик и митническите измами" 11442240 BGN
5 26.06.2019 00594-2019-0011 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Иван Рилски" ЕАД - София публично състезание Услуги „Предоставяне на застрахователни услуги необходими за обезпечаване на рискове при осъществяване на дейността на УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД, София по обособени позиции” 76000 BGN
6 26.06.2019 00440-2019-0006 Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Хасково договаряне без предварителна покана за участие Услуги Изпитване на образци (извадки) от води, съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г., за проучване, ползване и опазване на подземните води, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково. 55000 BGN
7 26.06.2019 00397-2019-0006 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора публично състезание Услуги „Изпитване на питейни, подземни и отпадъчни води“. 190000 BGN
8 26.06.2019 00212-2019-0011 Община Петрич публично състезание Строителство Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, Община Петрич по обособени позиции 1134412.95 BGN Да
9 26.06.2019 00140-2019-0003 Община Ихтиман публично състезание Строителство Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман 1385503.11 BGN
10 26.06.2019 02724-2019-0054 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Белица към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград договаряне без предварително обявление Услуги "Осугуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за срок от 48 месеца" 6400 BGN
11 26.06.2019 00166-2019-0013 Община Доспат публично състезание Строителство Благоустрояване на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, с.Любча, с.Змейца, с.Црънча и с.Късак общ. Доспат, обл.Смолян 4309189 BGN
12 26.06.2019 00040-2019-0039 Община Свиленград публично състезание Услуги Упражняване на строителен надзор за ул. „Тодор Кирков”, ул. „Георги Кирков”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Пушкин” 1516.66 BGN Да
13 26.06.2019 00040-2019-0038 Община Свиленград публично състезание Услуги „Упражняване на строителен надзор за ул. „Комуна” и ул. „Трети март” 1100 BGN Да
14 26.06.2019 00530-2019-0038 Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново договаряне без предварително обявление Услуги "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на офиси Враца, Монтана и Плевен при ТД на НАП Велико Търново". 150000 BGN
15 26.06.2019 02709-2019-0072 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Мездра към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца публично състезание Услуги „Поддръжка,ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36месеца за нуждите на Държавно горско стопанство - гр.Мездра” 6000 BGN
16 26.06.2019 00268-2019-0016 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/ договаряне без предварително обявление Услуги Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на териториалните поделения на ДАБ при МС", по три обособени позиции: 1. Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на РПЦ - гр. София, териториално поделение на ДАБ при МС в кв. Овча купел, кв. Военна рампа и кв. Враждебна. 2. Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на РПЦ - гр. Харманли и ТЦ - с. Пъстрогор, обл. Хасково - териториални поделения на ДАБ при МС. 3. Доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на РПЦ - с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, териториално поделение на ДАБ при МС. 1351132 BGN Да
17 26.06.2019 00032-2019-0004 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" публично състезание Доставки "Доставка по периодични заявки на съвместими тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” 124700 BGN
18 26.06.2019 00241-2019-0001 Регионална дирекция на горите/РДГ/ - Варна /Старо наименование - Регионално управление на горите /РУГ/ - Варна/ договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на горива: автомобилен бензин А-95Н - 28 000 л., автомобилен бензин А-98Н/А-100Н - 1000 л., дизелово гориво - 10 000 л. и газ пропан-бутан - 110 000 л., съгласно спецификация, неразделна част от документацията, необходими за нуждите на служебните автомобили на Регионална дирекция по горите - Варна, за срок от 3 години, считано от 02.08.2019 г. или до изчерпване на количествата /валидно е събитието настъпило първо/. 160833.33 BGN
19 26.06.2019 00532-2019-0019 Община Ардино пряко договаряне Строителство „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ НА РЕКА "КОДЖАДЕРЕ" , ПЪТ КЪМ СЕЛО ХРОМИЦА , ОБЩ. АРДИНО” 141666.66 BGN
20 26.06.2019 00272-2019-0009 Община Ружинци публично състезание Услуги „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за 1500 BGN
21 26.06.2019 03788-2019-0013 Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД публично състезание Доставки Комплексна доставка и монтаж на мебели и оборудване за нуждите на „Център за градска мобилност” ЕAД 75600 BGN
22 26.06.2019 00609-2019-0014 Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД// договаряне без предварителна покана за участие Доставки Доставка на Еднофазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация, Трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация и Трифазни електромери за индиректно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация за нуждите на Електроразпределение Север АД 1450000 BGN
23 26.06.2019 00287-2019-0002 Община Белоградчик публично състезание Строителство „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и общинска сграда за образователни и социални услуги по обособени позиции" 1638694.29 BGN Да
24 26.06.2019 00215-2019-0001 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Константин Чилов" ЕООД - Мадан публично състезание Доставки Доставка на лекарствени продукти 180000 BGN
25 26.06.2019 00305-2019-0001 Топлофикация - Перник АД публично състезание Доставки “ДОСТАВКА НА КАЛЦИЕВ ОКСИД /СаО/ И КАЛЦИЕВ ХИДРОКСИД Са(OH)2 ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ НУЖДИ НА СОИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК"АД” 600000 BGN
26 26.06.2019 01008-2019-0008 Община Камено, област Бургас публично състезание Строителство „Осъществяване на строително-монтажни работи по ремонт на покрива на СУ „Христо Ботев“ , гр.Камено“ 50000 BGN
27 26.06.2019 01379-2019-0118 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО публично състезание Строителство ПОДМЯНА ОБТЯЖКИ ОТ СТ.№ 63 ДО СТ.№ 90 НА НА ВЛ 400 KV ИВАН ПОПОВ 200000 BGN
28 26.06.2019 03129-2019-0001 Диагностично консултативен център III /ДКЦ/ - Варна ЕООД публично състезание Доставки „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично –консултативен център III- Варна“ ЕООД” 88000 BGN
29 26.06.2019 00496-2019-0045 Дирекция Социално подпомагане гр. Чирпан публично състезание Доставки Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение, по свободно договорени цени и избор на коорденатор на стандартна балансираща група за нуждите на Дирекция за социално подпомагане Чир 32521 BGN
30 26.06.2019 00728-2019-0009 Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на горива за нуждите на Народното събрание на Република България“ 835000 BGN
31 26.06.2019 00145-2019-0086 Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Видин публично състезание Строителство „Доставка на система за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Видин” 19400 BGN
32 26.06.2019 00257-2019-0011 Община Ботевград публично състезание Услуги „Организиране на пресконференции, заснемане и излъчване на репортажи за популяризиране, прозрачност и информиране на общностите за дейностите по шест проекта на община Ботевград по...виж. VI.3 5910 BGN Да
33 26.06.2019 00265-2019-0049 Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево открита Доставки Доставка на ролки за ГТЛ 2250 1317000 BGN
34 26.06.2019 00121-2019-0002 Специализирана болница за активно лечение по ортопедия /СБАЛО/ "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД - София открита Доставки ЕЖЕДНЕВНИ ДОСТАВКИ НА ГОТОВА БОЛНИЧНА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЖУРНИЯ ПЕРСОНАЛ НА СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД 170000 BGN
35 26.06.2019 01785-2019-0005 Национален център по заразни и паразитни болести/НЦЗПБ/ - София открита Доставки Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите 1437333 BGN Да
36 26.06.2019 00813-2019-0003 Комплексен онкологичен център /КОЦ/ - Враца -ЕООД-/Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Враца ЕООД открита Услуги „Абонаментно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска техника и апаратура през 2019г.-2020г.” 65406 BGN
37 26.06.2019 00027-2019-0005 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД открита Услуги „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в “ МБАЛ Пазарджик” АД 2019 – 2021 г. по наредба №11/21.12.2005 г. за определяне ..................... 576000 BGN
Total: 37 
Page 1 from 1 
   1  
Note: If you want to recieve information on daily basis, please use the subscription service offered by PPA