List of dossiers, published in the period:   (dd/mm/yyyy)    -      (dd/mm/yyyy)
Published on UCN Contracting Authority Type of Procedure Object Description Estimated Value Currency EU Funding
1 20.11.2018 01136-2018-0002 Детска градина гр. Чепеларе /Обединено детско заведение /ОДЗ/ - Чепеларе/ пряко договаряне Доставки „Доставка на пелети от дървесни стърготини за нуждите на ДГ Гр.Чепеларе, обл. Смолян, ул.Перелик №1” 23400 BGN
2 20.11.2018 00360-2018-0020 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София договаряне без предварително обявление Доставки “Доставка на консумативи за автоматичен инжектор и диспенсър към PET/CT” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД 800000 BGN
3 20.11.2018 00360-2018-0019 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София публично състезание Доставки „Доставка на хигиенни материали за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 11 обособени позиции“ 260000 BGN
4 20.11.2018 05615-2018-0022 Дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи публично състезание Доставки „Доставка на принтери и мултифункционални устройства“ 10500 BGN Да
5 20.11.2018 04878-2018-0008 Овергаз мрежи АД /предишно наиманование Софиягаз ЕАД/ публично състезание Услуги Извършване на услугата Хибридна поща за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД 816900 BGN
6 20.11.2018 00530-2018-0113 Национална агенция за приходите /НАП/ публично състезание Доставки Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа с отчитане на работното време 3000 BGN
7 20.11.2018 04878-2018-0007 Овергаз мрежи АД /предишно наиманование Софиягаз ЕАД/ публично състезание Услуги Избор на застрахователна компания за сключване на групова рискова застраховка „Живот” за служителите на „Овергаз Мрежи” АД 405000 BGN
8 20.11.2018 00073-2018-0046 Община Велико Търново пряко договаряне Доставки Доставка на книжка „Моето семейство” за 5-6 годишните деца в детските градини. 1500 BGN
9 20.11.2018 00056-2018-0026 Община Харманли публично състезание Доставки "Доставка на употребяван сметосъбиращ автомобил - 1 брой за нуждите на Възложителя" 58333.33 BGN
10 20.11.2018 00040-2018-0044 Община Свиленград публично състезание Услуги „Изготвяне на технически проект и осъществяване на Авторски надзор на обект: “Изграждане на изложбена зала към Общински исторически музей, гр. Свиленград“ 3333.33 BGN
11 20.11.2018 00212-2018-0028 Община Петрич пряко договаряне Строителство “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич” 1173282.38 BGN Да
12 20.11.2018 00189-2018-0027 Община Севлиево публично състезание Услуги „Избор на изпълнител за провеждане на информационни кампании и обучения на заинтересованите страни по време на изграждането и след въвеждането в експлоатация на цялата децентрализирана система за упра 161553.48 BGN Да
13 20.11.2018 00703-2018-0001 Община Болярово, област Ямбол публично състезание Услуги “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА ПРЕЗ 2019 г. В ОБЩИНА БОЛЯРОВО” 81500 BGN
14 20.11.2018 00630-2018-0010 Община Ситово публично състезание Услуги Упражняване на строителен надзор по време на строителството на строежи „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Искра, община Ситово“ и „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Ситово, о 24880 BGN Да
15 20.11.2018 00027-2018-0010 Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД публично състезание Услуги Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по видове от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД 250000 BGN
16 20.11.2018 01096-2018-0004 Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Хасково публично състезание Услуги “ПОДДРЪЖКА, ТЕКУЩ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ АВТОМОБИЛИ ОТ АВТОПАРКА НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ХАСКОВО” 150000 BGN
17 20.11.2018 00226-2018-0042 Община Плевен публично състезание Услуги Изготвяне на проектно предложение по Процедура BG16M1OP002-5.002 по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 15000 BGN
18 20.11.2018 00166-2018-0021 Община Доспат публично състезание Услуги Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект № BG16M1OP002-2.002-0001-C01 по 2 (две) обособени позиции 45530 BGN Да
19 20.11.2018 00207-2018-0109 Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - София област публично състезание Услуги Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК- София област, включително доставка и монтаж на резервни части 2500 BGN
20 20.11.2018 04976-2018-0001 Начално училище "Хаджи Генчо" гр. Тетевен публично състезание Доставки Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от НУ „Хаджи Генчо”, гр.Тетевен по две обособени позиции 264000 BGN
21 20.11.2018 01224-2018-0040 Българска народна банка /БНБ/ договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на 1 брой сензор (детектор) за проверка на М-защитата в българските банкноти за банкнотообработваща система BPS M7-12SB-22“ 17000 EUR
22 20.11.2018 01517-2018-0002 Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ - БАН - /Старо наименование - Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/ публично състезание Строителство „Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за нуждите на проект - Център за компетентност ПЕРИМЕД 50000 BGN Да
23 20.11.2018 01379-2018-0206 Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Хасково към ЕСО публично състезание Строителство Подмяна на обтяжки на ВЛ 400 кV Одрин 180000 BGN
24 20.11.2018 00575-2018-0011 Община Раковски публично състезание Строителство „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЧАЛЪКОВИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“ 1036747.31 BGN
25 20.11.2018 00541-2018-0008 Община Бяла, област Варна договаряне без предварително обявление Доставки „Доставка на газьол за отопление за нуждите на бюджетните звена на Община Бяла, Област Варна“ 340000 BGN
26 20.11.2018 01379-2018-0205 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД публично състезание Строителство Реконструкция на ВЛ 110 kV „Бетон“ 407000 BGN
27 20.11.2018 01379-2018-0204 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД публично състезание Строителство Ремонт на ВЛ 110kV „Азот - Дракон“ 3300000 BGN
Total: 27 
Page 1 from 1 
   1  
Note: If you want to recieve information on daily basis, please use the subscription service offered by PPA