List of dossiers, published in the period:   (dd/mm/yyyy)    -      (dd/mm/yyyy)
Published on UCN Contracting Authority Type of Procedure Object Description Estimated Value Currency EU Funding
1 27.02.2020 01215-2020-0001 Средно училище /СУ/ "Димитър Благоев" - Свищов пряко договаряне Строителство Аварийно-възстановителни ремонтни работи за отстраняване щетите от силен вятър на 24.02.2020г. в СУ "Д. Благоев" - Свищов 84654.4 BGN
2 27.02.2020 00640-2020-0012 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" публично състезание Услуги "Извънгаранционна поддръжка на климатична техника, монтирана в сгеадите на СУ "Св. Климент Охридски" 270990 BGN
3 27.02.2020 00072-2020-0004 Община Карлово публично състезание Строителство „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛНА ЗОНА – ПЛОЩАД „20-ТИ ЮЛИ” В ГР. КАРЛОВО“ 1247200 BGN Да
4 27.02.2020 00640-2020-0011 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" публично състезание Доставки „Доставка на строителни материали и свързани с тях изделия за текущата поддръжка на сградния фонд на Софийския университет „Св. Климент Охридски“” 199999 BGN
5 27.02.2020 00948-2020-0001 Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания/СБАЛПФЗ/ "Д-р Трейман" ЕООД - Велико Търново - /Старо наименование -Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар /ОДПФЗС/ "Д-р Трейман" ЕООД - Велико Търново/ публично състезание Доставки „Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД гр. Велико Търново 245999 BGN
6 27.02.2020 00108-2020-0002 Община Суворово публично състезание Строителство „Изпълнение на строителни ремонти на обекти общинска собственост на територията на община Суворово“ 670000 BGN
7 27.02.2020 00352-2020-0001 Община Полски Тръмбеш публично състезание Строителство „Реконструкция на ул."Търговска", гр. Полски Тръмбеш” – ЕТАП II 443995.18 BGN
8 27.02.2020 01351-2020-0016 "Булгартрансгаз" ЕАД публично състезание Услуги Поддържане на сервитутите на газопроводите през горски територии и необработваеми земи 690000 BGN
9 27.02.2020 00646-2020-0002 Община Първомай публично състезание Строителство „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на улица "К. Фотинов" в кв. Любеново, гр. Първомай, община Първомай” 1042555.32 BGN
10 27.02.2020 00017-2020-0010 Община Берковица публично състезание Услуги Изработка на рекламни чанти и информационни брошури като част от дейностите по информация и публичност по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица 12730 BGN Да
11 27.02.2020 00017-2020-0009 Община Берковица публично състезание Услуги „Информациoнни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъщ 78006.5 BGN Да
12 27.02.2020 02999-2020-0001 Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ - Велико Търново- /Правоприемник на Областна дирекция - Полиция - Велико Търново/ договаряне без предварително обявление Доставки " Доставка на електрическа енергия ниско напрежение от доставчик от последна инстанция за нуждите на Областна дирекция на МВР - Велико Търново на територията на област Велико Търново по регулирани цени " 299500 BGN
13 27.02.2020 00064-2020-0002 Община Чепеларе публично състезание Услуги Упражняване на стр.надзор при изпълнението на СМР по проект„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг–проектиране,авт.надзор и строителство по Реконструкция на уличната мрежа в община Чепеларе 35440 BGN
14 27.02.2020 00814-2020-0007 Община Враца публично състезание Строителство „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка ....Продължава в Раздел II.1.4) Кратко описание 1133078.33 BGN
15 27.02.2020 01558-2020-0005 БДЖ - Товарни превози ЕООД публично състезание Доставки „Доставка на контактни елементи за АТП (избирачите на степени ) в електрическия ТПС и силови електрически включватели при електрическите и дизеловите лок. за нуждите на "БДЖ-ТП" ЕООД за едногод. п-д 99949 BGN
16 27.02.2020 00814-2020-0006 Община Враца публично състезание Строителство „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с изграждане на нова улица от О.Т.128 до О.Т.15 ....Продължава в Раздел II.1.4) Кратко описание 517210.84 BGN
17 27.02.2020 00606-2020-0008 Водоснабдяване и канализация ООД - Варна публично състезание Услуги Сервизно обслужване и доставка на консумативи и реагенти за процесните уреди на ПСОВ Варна, ПСОВ Провадия и ПСОВ Златни пясъци, производство на „Хах Ланге“ 160000 BGN
18 27.02.2020 01604-2020-0001 Културен център "Двореца", гр. Балчик публично състезание Доставки „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДКИ ”КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ”ДВОРЕЦА”, гр. Балчик“, обособена по позиции: 220000 BGN
19 27.02.2020 00826-2020-0002 Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/ пряко договаряне Доставки Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София 31085.83 BGN
20 27.02.2020 00196-2020-0006 Община Белица публично състезание Строителство „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: ...Прод. в Раз.VI.3. Доп. инф. 149403.45 BGN Да
21 27.02.2020 00370-2020-0003 Първа многопрофилна болница за активно лечение /I МБАЛ/ - София ЕАД договаряне без предварително обявление Доставки Доставка на топлинна енергия за нуждите на Университетска Първа МБАЛ София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД 295000 BGN
22 27.02.2020 00254-2020-0005 Община Рудозем договаряне без предварително обявление Услуги „Осигуряване на достъп и пренос на ел.енергия през електроразпределителна мрежа за обекти на Общинска администрация Рудозем за срок от 12 месеца. 65000 BGN
23 27.02.2020 00254-2020-0004 Община Рудозем договаряне без предварително обявление Доставки “Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулярни цени от краен снабдител за нуждите на обекти към Общинска администрация Рудозем. 145090 BGN
24 27.02.2020 00254-2020-0003 Община Рудозем публично състезание Услуги "Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари" по три обособени позиции 198050 BGN
25 27.02.2020 00207-2020-0009 Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Варна публично състезание Услуги Отпечатване, доставка и управление на ваучери за храна за служителите на РЗОК-Варна 18380 BGN
26 27.02.2020 00827-2020-0002 Община Кула публично състезание Строителство „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Кула“ 910046.42 BGN Да
27 27.02.2020 00435-2020-0009 "Софийска вода" АД публично състезание Доставки Доставка на фланшови обратни клапи и жаба клапи, фланшови Т филтри с горен капак, поплавкови вентили 108750 BGN
28 27.02.2020 00490-2020-0005 Община Марица, област Пловдив публично състезание Строителство „Избор на изпълнител на инженеринг по проект: „Реконструкция на довеждащи улица и път до „Археологически комплекс МАЛТЕПЕ“ 2235000 BGN
29 27.02.2020 02711-2020-0056 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Нови пазар към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен пряко договаряне Услуги Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на „ДГС Нови пазар“ - ТП на „СИДП“ ДП – гр. Шумен за срока от една година считано от датата на сключване на договор. 7800 BGN
30 27.02.2020 00190-2020-0002 Община Карнобат публично състезание Строителство „Основен ремонт на общински път „BGS 1060 /III-5391/ Аспарухово – Сърнево – Черково – Екзарх Антимово – Смолник“ – участък с. Екзарх Антимово – с. Черково, общ. Карнобат“ 583333.33 BGN
31 27.02.2020 00450-2020-0006 Община Нови пазар публично състезание Доставки „ДОСТАВКА НА СТЕЛАЖИ ЗА АРХИВ В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР.” 12000 BGN
32 27.02.2020 00401-2020-0002 Община Вълчедръм публично състезание Доставки “Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПР 76867.8 BGN Да
33 27.02.2020 00402-2020-0003 Община Никопол открита Услуги "Предоставяне на услуги по третиране на биотопи и площи срещу комари, кърлежи, бълхи и гризачи за период от три години на територията на община Никопол” 200000 BGN
34 27.02.2020 00233-2020-0012 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София открита Услуги Стр.надзор и изготв.на техн.паспорт за строеж:„Рехабилитация на железния път,изкуств.съоръж.,съоръж.и у-вата на с-мата за ел.снабдяване от жп инфраструктура в уч-ка Копривщица-Стряма по III жп линия 494629 BGN
35 27.02.2020 00203-2020-0003 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София открита Строителство Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции 16374663.5 BGN Да
36 27.02.2020 00640-2020-0009 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" открита Строителство Инженеринг–проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и авторски надзор на Лабораторен комплекс, находящ се в кампуса на Соф. у-тет "Св. Климент Охридски" по проект BG05M2OP001-1.001-0008 820000 BGN Да
37 27.02.2020 00640-2020-0008 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" открита Доставки Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на специализирано оборудване за вивариум с физиологична лаборатория към департамент „Биоактивност на продукти” по проект BG05M2OP001-1.002-0012 309366.52 BGN Да
38 27.02.2020 00640-2020-0007 Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" открита Строителство Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на представителен обект на Център за върхови постижения в Софийски университет „Св. Климент О 866513 BGN Да
39 27.02.2020 00420-2020-0001 Община Гълъбово открита Доставки „Доставка на автомобилни горива: Автомобилен Бензин А95 Н; Автомобилен Бензин А100 Н; Дизелово гориво; Газ пропан бутан и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общинска администрация гр 900000 BGN
40 27.02.2020 00660-2020-0004 Община Елхово открита Строителство „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на част от водопроводната мрежа ... Продължава в Раздел VI. 3) 539687.5 BGN
41 27.02.2020 00870-2020-0002 Специализирана болница за активно лечение по детски болести /СБАЛДБ/ ЕАД - София открита Доставки Доставка на медицинска апаратура 328100 BGN
42 27.02.2020 00044-2020-0008 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ открита Услуги „Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект: „ПЪТ II-81 БУЧИН ПРОХОД – БЕРКОВИЦА ОТ КМ 30+400 ДО КМ 51+235“ на етап „НАЧАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ 10000 BGN
43 27.02.2020 02718-2020-0018 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Хисар към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян открита Услуги „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства включително достав ка на резервни части и консумативи по 3 обособени позиции 72200 BGN
44 27.02.2020 00023-2020-0004 Медицински институт към Министерство на вътрешните работи /МВР/ открита Доставки Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Медицински институт - МВР 12061583.55 BGN
45 27.02.2020 02712-2020-0004 Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Свищов към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово открита Услуги Доставка на резервни части и ремонтни услуги на служебните автомобили на ТП ДГС Свищов за срок от 12 календарни месеца 17000 BGN
46 27.02.2020 00085-2020-0010 Военномедицинска академия /ВМА/ открита Доставки Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за модулни операционни зали – 6 броя 2640000 BGN
47 27.02.2020 00299-2020-0001 Община Търговище открита Доставки Доставка и монтаж на оборуд., обзавеж. и техника по проект Алтернатива за живот по ОПРР 2014-2020, Проц. Подкрепа за деинституционал. на социал. услуги за възрастни и хора с увреждания, по об.позиции 102915.63 BGN Да
48 27.02.2020 01785-2020-0001 Национален център по заразни и паразитни болести/НЦЗПБ/ - София открита Доставки „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и поддръжка на пипети, микроскопи и ултрамикротом по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвани 2283241 BGN Да
49 27.02.2020 00193-2020-0004 Технически университет /ТУ/ - София открита Доставки „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София .... продължава в раздел VI.3. Допълнителна информация 201000 BGN Да
Total: 49 
Page 1 from 1 
   1  
Note: If you want to recieve information on daily basis, please use the subscription service offered by PPA