4. Професионална квалификация и практически опит

Професионална квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит Гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. В периода 2006 – 2014 г. е Началник на Отдел „Предварителен контрол на договаряния без обявление” и Началник на Отдел „Предварителен контрол” в Агенцията по обществени поръчки. Работил е като ръководител на вътрешния одит на “В и К” ЕАД - СОФИЯ и като вътрешен одитор в МРРБ и Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.