4. Професионална квалификация и практически опит

Професионална квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит Зам. председател на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Към момента е Началник отдел “Правно-нормативно обслужване, проекти, програми и обществени поръчки”, дирекция “Административно информационно и правно обслужване”. Подпомага кмета на Общината при възлагането на обществени поръчки, в координирането на правното и нормативно обслужване, както и при управлението на проекти и програми, финансирани от структурните фондове на ЕС и други международни програми. Има опит в Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Държавен експерт в сектор „Техническа верификация”,отдел “Верификация”, главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”. Осъществява проверка на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, с цел верификация. Опит в Агенция по обществени поръчки, Главен експерт в отдел “Предварителен контрол”, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”. Осъществява предварителен контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки, изготвя проекти на методически указания и становища по прилагането на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, участва в осъществяването на мониторинг на обществените поръчки, участва в работни групи, изпълнява дежурства на специализираните телефонни линии.