ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦЕ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 19, АЛ. 2, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Номер на заявление: 1867


Това заявление е подадено от лице/орган по чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗОП

РАЗДЕЛ I

1. Лични данни

Име: Мая
Презиме: Иванова
Фамилия: Андонова - Генова
Уникален номер на експерта: ВЕ-1403
Адрес за електронна поща: m.andonova74@gmail.com
Адрес за кореспонденция: ЖК. ЛЕВСКИ – Г, БЛ.34, ВХ.Е, ЕТ.6, П.К 1836, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Телефон: 0878 299857
Факс:  

2. Област на компетентност в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник (ОТР)

Кодове на категории от ОТР: 79000000, 80000000, 85300000 
 
Избраните области на компетентност са:
 
79000: Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
79100: Юридически услуги
79110: Юридически консултации и представителство
79111: Юридически консултации
79112: Юридическо представителство
79120: Консултации и услуги по патентно и авторско право
79121: Консултации и услуги по авторско право
79130: Нотариални услуги
79131: Услуги по подготовка и изготвяне на документи
79132: Услуги по нотариални заверки и удостоверяване
79140: Други юридически консултации и услуги
79200: Счетоводни и одиторски услуги; данъчни консултации
79210: Счетоводни и одиторски услуги
79211: Счетоводни услуги
79212: Одиторски услуги
79220: Данъчни услуги
79221: Данъчни консултации
79222: Услуги по изготвяне на данъчни декларации
79223: Услуги, предоставени от митнически посредник
79300: Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика
79310: Услуги по проучване на пазари
79311: Услуги, свързани с проучвания
79312: Услуги по анализ на пазара
79313: Услуги по оценка на пазарни характеристики
79314: Технико-икономическо изследване
79315: Социални изследвания
79320: Услуги по изследване на общественото мнение
79330: Статистически услуги
79340: Рекламни и маркетингови услуги
79341: Рекламни услуги
79342: Маркетингови услуги
79400: Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
79410: Консултантски услуги по управление и стопанска дейност
79411: Консултантски услуги по общо управление
79412: Консултантски услуги по управление на финансите, без корпоративните данъци
79413: Консултантски услуги по търговската дейност
79414: Консултантски услуги по управление на човешки ресурси
79415: Консултантски услуги по управление на производството
79416: Услуги в областта на връзките с обществеността
79417: Консултантски услуги, свързани с безопасност
79418: Консултантски услуги, свързани със закупуване
79419: Консултантски услуги, свързани с оценяване
79420: Услуги по управление
79421: Услуги по управление на проекти, без строителните
79422: Услуги по уреждане на спорове, които нямат юридически характер
79430: Услуги по управление на кризисни ситуации
79500: Секретарски и преводачески услуги; услуги по размножаване
79510: Услуги, предоставени чрез телефон
79511: Услуги по прехвърляне на телефонни повиквания
79512: Услуги на центрове за услуги чрез телефонни обаждания
79520: Услуги по размножаване
79521: Услуги по изготвяне на фотокопия
79530: Услуги по писмени преводи
79540: Услуги по устни преводи
79550: Машинописни и други канцеларски услуги
79551: Машинописни услуги
79552: Услуги по текстообработка
79553: Услуги по компютърно изготвяне на документи
79560: Услуги по подреждане и класиране на документи
79570: Услуги по съставяне на адресни списъци и експедиция на пратки
79571: Услуги по експедиция на пратки
79600: Услуги по набиране на персонал
79610: Посреднически услуги по подбор и насочване на персонал
79611: Услуги по търсене на работа
79612: Посреднически услуги по подбор и насочване на помощен персонал за офиси
79613: Услуги по преместване на служители на друго работно място
79620: Посреднически услуги по предоставяне на персонал, включително временна работна ръка
79621: Посреднически услуги по предоставяне на помощен персонал за офиси
79622: Посреднически услуги по предоставяне на лица за работа в домакинствата
79623: Посреднически услуги по предоставяне на работници за промишлеността, строителството и търговията
79624: Посреднически услуги по предоставяне на среден медицински персонал
79625: Посреднически услуги по предоставяне на висш медицински персонал
79630: Услуги, свързани с "Човешки ресурси", без услуги по набиране, подбор и предоставяне на персонал
79631: Услуги, свързани с работните заплати на персонала
79632: Услуги, свързани с обучение на персонала
79633: Услуги, свързани с повишаване на квалификацията на персонала
79634: Услуги по професионално ориентиране
79635: Услуги, свързани с оценяване и подбор на нов персонал
79700: Детективски и охранителни услуги
79710: Услуги по безопасност
79711: Услуги чрез сигнално-охранителни системи
79713: Охранителни услуги
79714: Услуги по наблюдение
79715: Услуги по патрулиране
79716: Услуги по издаване на служебни пропуски
79720: Услуги по провеждане на разследване
79721: Услуги, свързани с частни разследвания
79722: Услуги по графология
79723: Услуги, свързани с анализа на отпадъци
79800: Печатни и други, свързани с печата услуги
79810: Услуги по печатане на печатни изделия
79811: Услуги, свързани с цифров печат
79812: Услуги, свързани с печатането на банкноти
79820: Услуги, свързани с печатането
79821: Спомагателни услуги, свързани с печатането
79822: Услуги по предпечатна подготовка
79823: Услуги по доставка на печатни издания
79824: Услуги по разпространение на печатни издания
79900: Разнообразни бизнес услуги
79910: Услуги при управлението на холдингови компании
79920: Услуги по пакетиране
79921: Услуги по пакетиране на стоки
79930: Услуги на специализирания дизайн
79931: Услуги по дизайн на предмети за вътрешно обзавеждане
79932: Услуги по съставяне на проекти за вътрешно обзавеждане
79933: Спомагателни услуги по специализиран дизайн
79934: Услуги по дизайн на мебели
79940: Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове
79941: Услуги на агенти по събиране на дължими суми
79950: Услуги по организиране на изложения, панаири и конгреси
79951: Услуги по организиране на семинари
79952: Услуги, свързани с организирането на събития
79953: Услуги по организиране на фестивали
79954: Услуги по организиране на празници
79955: Услуги по организиране на модни ревюта
79956: Услуги по организиране на панаири и изложби
79957: Услуги по организиране на търгове
79960: Фотографски и свързани с тях услуги
79961: Фотографски услуги
79962: Услуги по обработка на фотофилми
79963: Услуги по възстановяване, изготвяне на копия и ретуширане на фотографии
79970: Други услуги, свързани с издателската дейност
79971: Услуги по подвързване и довършване на печатни издания
79972: Услуги по издаване на речници
79980: Услуги по абонамент за вестници и периодични издания
79990: Разнообразни бизнес услуги, некласифицирани другаде
79991: Консултантски услуги по управление и контрол на запасите
79992: Услуги по посрещане
79993: Услуги по управление на жилищни сгради и инсталации
79994: Услуги по предоставяне на договори (архитектурни, инженерни, строителни)
79995: Услуги по управление на библиотеки
79996: Услуги по организиране на бизнес събития
79997: Услуги, свързани с бизнес пътувания
79998: Учебно-професионални консултантски услуги
79999: Услуги по сканиране и фактуриране
80000: Образователни и учебно-тренировъчни услуги
80100: Услуги на предучилищното и основното образование
80110: Услуги на предучилищното образование
80200: Услуги на средното образование
80210: Услуги на средното техническо и професионално образование
80211: Услуги на средното техническо образование
80212: Услуги на средното професионално образование
80300: Услуги на висшето образование
80310: Услуги по образование на млади хора
80320: Услуги на висшето медицинско образование
80330: Услуги по образование по безопасност
80340: Услуги по специално образование
80400: Образование за възрастни и други образователни услуги
80410: Други образователни услуги
80411: Услуги на школи за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства
80412: Услуги на авиационни школи
80413: Услуги на школи по платноходство
80414: Услуги на школи за водолази
80415: Услуги на ски училища
80420: Услуги по електронно обучение
80430: Образование за възрастни на университетско ниво
80490: Експлоатация на образователни центрове
80500: Услуги по обучение
80510: Услуги по специализирано обучение
80511: Услуги по обучение на персонала
80512: Услуги по обучение на кучета
80513: Услуги по учебна езда
80520: Техническа база за обучение
80521: Услуги, свързани с програми за обучение
80522: Семинари за обучение
80530: Услуги по професионално обучение
80531: Услуги по промишлено и техническо обучение
80532: Услуги, свързани с обучение по управление
80533: Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката
80540: Услуги по обучение в областта на околната среда
80550: Услуги по обучение по безопасност
80560: Услуги по обучение в областта на здравето и даванетo на първа помощ
80561: Услуги по обучение в областта на здравето
80562: Услуги по обучение за даване на първа помощ
80570: Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
80580: Осигуряване на курсове по чужди езици
80590: Наставнически услуги
80600: Учебно-тренировъчни услуги, свързани с материали за сигурност и отбрана
80610: Тренировка и симулация с оборудване за сигурност
80620: Тренировка и симулация с огнестрелни оръжия и боеприпаси
80630: Тренировка и симулация с военни превозни средства
80640: Тренировка и симулация с военни плавателни средства
80650: Тренировка и симулация със самолети, ракети и космически кораби
80660: Тренировка и симулация с военни електронни системи
85300: Социални и свързаните с тях услуги
85310: Социални услуги
85311: Социални услуги на заведения с настаняване
85312: Социални услуги на заведения без настаняване
85320: Други социални услуги
85321: Административни социални услуги
85322: Програма за социални дейности
85323: Медико-социални услуги

3. Образование

   
Образователна степен Придобита специалност
Магистър Юрист

4. Професионална квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит

(Моля, посочете професионалната квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит, имащ отношение към заявената/ите област/и на професионална компетентност) 1999г. – 2005г. Магистър по специалност „Право“, Университет за национално и световно стопанство, гр. София и удостоверение за правоспособност – 2005г. с диплома № 1202/20.06.2005г. и удостоверение за правоспособност № 1565/24.10.2005г. 1992г. – 2007г. Магистър, специалист по „Международни отношения“, Университет за национално и световно стопанство, гр. София, с диплома серия ВД-96, № 0000790 /1997г.;

5. Данни за документите, посредством които се доказва образователна степен, придобита специалност, професионална квалификация, допълнителна квалификация и практически опит

(Моля, посочете дипломи, лицензи, сертификати, удостоверения и др., имащи отношение към заявената/ите област/и на професионална компетентност) 2009Г. – 01.09.2015Г. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИ ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА 112“ – МВР; ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В СЕКТОР „ПРАВНО - НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ В ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ (ДУССД)– МВР; НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „КОНКУРСНА ДЕЙНОСТ“ КЪМ ОТДЕЛ „ДОСТАВКИ“ ПРИ ДУССД – МВР; ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ЗВЕНО „ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ“ В ДУССД – МВР 2008Г. – 2009Г. НА ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ“ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ; 2006Г. – 2008Г. НА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ“ В ДИРЕКЦИЯ „ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ГР. СОФИЯ КЪМ ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ – МТСП; 2004Г. – 2006Г. НА ДЛЪЖНОСТ „ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ“ КАМ „МЕТАЛСНАБ“ ООД; 2000Г. – 2003Г. НА ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ИНСПЕКТОР“ В ОТДЕЛ „СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА“ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ТУРИЗМА; 1998Г. – 2000Г. НА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗМА

6. Разрешение за достъп до класифицирана информация

Наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация: НЕ
Ниво на класификация за сигурност на информацията, в случай че е налично разрешение за достъп до класифицирана информация: Не е налично разрешение за достъп

7. Регион на действие в страната

Регион на действие в страната: територията на цялата страна

8. Допълнителна информация

Допълнителна информация:

9. Срок на валидност на заявлението

Срок на валидност на заявлението: 04.12.2016 г. 

РАЗДЕЛ II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНА/ЛИЦЕТО ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1 ЗОП

Наименование: Национално сдружение на експертите по обществени поръчки
Идентификационен номер (ЕИК/БУЛСТАТ): 176640267
Органът/лицето, предложил вписване е: Професионално сдружение

РАЗДЕЛ III

ДЕКЛАРАЦИИ

Във връзка с вписването заявявам, че за всяко от предложените лица е извършена проверка, която установи, че:

  • лицето е навършило 18 години и не е поставено под запрещение;
  • лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено от правото да упражнява професия или дейност, която касае вписването.
  • разполага с доказателства, че притежава компетентност/и, съгласно декларираната/декларираните в Раздел I, точка 2 от заявлението.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ПОДАДЕНО ОТ:

Име: Анелия
Фамилия: Георгиева
Длъжност: Управител на УС