ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦЕ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 19, АЛ. 2, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Номер на заявление: 1866


Това заявление е подадено от лице/орган по чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗОП

РАЗДЕЛ I

1. Лични данни

Име: Росен
Презиме: Василев
Фамилия: Иванов
Уникален номер на експерта: ВЕ-1398
Адрес за електронна поща: chirpan@abv.bg
Адрес за кореспонденция: гр.Чирпан, общ.Чирпан, обл.Стара Загора, ул. Георги Димитров 54
Телефон: 0896777595
Факс:  

2. Област на компетентност в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник (ОТР)

Кодове на категории от ОТР: 63510000, 71541000, 75121000, 79211000, 79632000, 80420000, 80521000, 80522000, 80532000, 80570000, 85321000, 98200000 
 
Избраните области на компетентност са:
 
63510: Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги
63511: Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги
63512: Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети
63513: Туристически информационни услуги
63514: Услуги на екскурзоводи
63515: Услуги, свързани с пътувания
63516: Услуги по управление на пътувания
71541: Услуги по управление на проекти, свързани със строителството
75121: Услуги на държавното управление в областта на образованието
79211: Счетоводни услуги
79632: Услуги, свързани с обучение на персонала
80420: Услуги по електронно обучение
80521: Услуги, свързани с програми за обучение
80522: Семинари за обучение
80532: Услуги, свързани с обучение по управление
80570: Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
85321: Административни социални услуги
98200: Консултантски услуги в областта на равните възможности

3. Образование

   
Образователна степен Придобита специалност
Магистър Икономист

4. Професионална квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит

(Моля, посочете професионалната квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит, имащ отношение към заявената/ите област/и на професионална компетентност) Придобита образователна степен - магистър Специалност "Международни икономически отношения" - Международни проекти - магистър МИО - диплома Серия СА-2009 №050815, рег.№69665 от 06.01.2009 г.; Придобита образователна степен - магистър Специалност "Счетоводство и контрол" - Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия - магистър Счетоводство и контрол: рег.№56584 от 29.11.2005 г.;

5. Данни за документите, посредством които се доказва образователна степен, придобита специалност, професионална квалификация, допълнителна квалификация и практически опит

(Моля, посочете дипломи, лицензи, сертификати, удостоверения и др., имащи отношение към заявената/ите област/и на професионална компетентност) Директор на Дирекция "Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти в Община Братя Даскалови - 3 г.; инвестиционен консултант във фирма - 1 г., експерт "Външно финансиране, програми и проекти" в община Братя Даскалови - 3 г.

6. Разрешение за достъп до класифицирана информация

Наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация: НЕ
Ниво на класификация за сигурност на информацията, в случай че е налично разрешение за достъп до класифицирана информация: Не е налично разрешение за достъп

7. Регион на действие в страната

Регион на действие в страната: територията на цялата страна

8. Допълнителна информация

Допълнителна информация:

9. Срок на валидност на заявлението

Срок на валидност на заявлението: 02.12.2016 г. 

РАЗДЕЛ II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНА/ЛИЦЕТО ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1 ЗОП

Наименование: Национално сдружение на експертите по обществени поръчки
Идентификационен номер (ЕИК/БУЛСТАТ): 176640267
Органът/лицето, предложил вписване е: Професионално сдружение

РАЗДЕЛ III

ДЕКЛАРАЦИИ

Във връзка с вписването заявявам, че за всяко от предложените лица е извършена проверка, която установи, че:

  • лицето е навършило 18 години и не е поставено под запрещение;
  • лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено от правото да упражнява професия или дейност, която касае вписването.
  • разполага с доказателства, че притежава компетентност/и, съгласно декларираната/декларираните в Раздел I, точка 2 от заявлението.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ПОДАДЕНО ОТ:

Име: Анелия
Фамилия: Георгиева
Длъжност: Председател на УС