ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦЕ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 19, АЛ. 2, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Номер на заявление: 1833


Това заявление е подадено от лице/орган по чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗОП

РАЗДЕЛ I

1. Лични данни

Име: Орлин
Презиме: Чавдаров
Фамилия: Япраков
Уникален номер на експерта: ВЕ-1394
Адрес за електронна поща: orlinyaprakov@gmail.com
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Чавдар Мутафов" № 69
Телефон: 0888969943
Факс:  

2. Област на компетентност в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник (ОТР)

Кодове на категории от ОТР: 66000000, 79200000, 79300000, 79400000 
 
Избраните области на компетентност са:
 
66000: Финансови и застрахователни услуги
66100: Услуги в областта на банковото и застрахователно дело
66110: Услуги в областта на банковото дело
66111: Услуги на централната банка
66112: Услуги по приемане и администриране на депозити
66113: Услуги по предоставяне на кредит
66114: Услуги по финансов лизинг
66115: Услуги за международни парични преводи
66120: Инвестиционни банкови услуги и свързаните с тях услуги
66121: Консултантски услуги по сливания и придобивания на капитал
66122: Услуги по корпоративни финанси и рискови капиталовложения
66130: Брокерски услуги с ценни книжа и управление на фондове
66131: Брокерски услуги с инструменти на паричния пазар
66132: Брокерски услуги със стоки
66133: Брокерски услуги, свързани с клиринг и разплащане
66140: Услуги по управление на "портфейли" от ценни книжа
66141: Услуги по управление на самостоятелни осигурителни фондове
66150: Административни услуги, свързани с финансовите пазари
66151: Услуги по управление на финансови пазари, различни от съответните услуги на органите на държавната власт
66152: Услуги по регулиране на финансови пазари
66160: Посреднически услуги на попечителски фондове и съхранение на ценни книжа
66161: Посреднически услуги на попечителски фондове
66162: Услуги по съхранение на ценни книжа
66170: Финансови консултантски услуги, финансови транзакции и услуги на клирингови къщи
66171: Финансови консултантски услуги
66172: Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи
66180: Услуги по обмяна на чужда валута и управление на налични парични средства
66190: Посреднически услуги по заеми
66500: Услуги по застраховане и услуги на самостоятелни осигурителни фондове
66510: Застрахователни услуги
66511: Животозастраховане
66512: Застраховки "Заболяване"
66513: Услуги по застраховка на правна защита и услуги, свързани с пълнорисково застраховане
66514: Услуги по застраховка на товари по време на превоз и услуги, свързани с транспортно застраховане
66515: Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
66516: Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
66517: Застраховане на кредити и гаранции
66518: Услуги на застрахователни брокери и агенти (помощници)
66519: Услуги по осигуряване на технически инсталации, допълнително осигуряване, при загуби при търговски сделки, при актюерски услуги и услуги по спасителни работи
66520: Пенсионни услуги
66521: Услуги на осигурителни фондове, свързани с индивидуално осигуряване
66522: Услуги на осигурителни фондове, свързани с групово осигуряване
66523: Консултантски услуги в областта на осигуряването чрез самостоятелни фондове
66600: Услуги по управление на активи
66700: Презастрахователни услуги
66710: Презастрахователни услуги, свързани с животозастраховането
66720: Презастрахователни услуги, свързани със застраховки "Заболяване"
79200: Счетоводни и одиторски услуги; данъчни консултации
79210: Счетоводни и одиторски услуги
79211: Счетоводни услуги
79212: Одиторски услуги
79220: Данъчни услуги
79221: Данъчни консултации
79222: Услуги по изготвяне на данъчни декларации
79223: Услуги, предоставени от митнически посредник
79300: Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика
79310: Услуги по проучване на пазари
79311: Услуги, свързани с проучвания
79312: Услуги по анализ на пазара
79313: Услуги по оценка на пазарни характеристики
79314: Технико-икономическо изследване
79315: Социални изследвания
79320: Услуги по изследване на общественото мнение
79330: Статистически услуги
79340: Рекламни и маркетингови услуги
79341: Рекламни услуги
79342: Маркетингови услуги
79400: Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
79410: Консултантски услуги по управление и стопанска дейност
79411: Консултантски услуги по общо управление
79412: Консултантски услуги по управление на финансите, без корпоративните данъци
79413: Консултантски услуги по търговската дейност
79414: Консултантски услуги по управление на човешки ресурси
79415: Консултантски услуги по управление на производството
79416: Услуги в областта на връзките с обществеността
79417: Консултантски услуги, свързани с безопасност
79418: Консултантски услуги, свързани със закупуване
79419: Консултантски услуги, свързани с оценяване
79420: Услуги по управление
79421: Услуги по управление на проекти, без строителните
79422: Услуги по уреждане на спорове, които нямат юридически характер
79430: Услуги по управление на кризисни ситуации

3. Образование

   
Образователна степен Придобита специалност
Магистър Икономист

4. Професионална квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит

(Моля, посочете професионалната квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит, имащ отношение към заявената/ите област/и на професионална компетентност) Образование: Висше, магистър, специалност: Финанси и Банково дело – „Университет за Национално и Световно Стопанство“, Катедра „Финанси“

5. Данни за документите, посредством които се доказва образователна степен, придобита специалност, професионална квалификация, допълнителна квалификация и практически опит

(Моля, посочете дипломи, лицензи, сертификати, удостоверения и др., имащи отношение към заявената/ите област/и на професионална компетентност) Основни квалификации: Валутни операции на Междубанков пазар и търгуване с държавни ценни книжа ИЛВЕ Учебен Център; Фундаменти на Банковия Мениджмънт – Belgian Bankers Institution.

6. Разрешение за достъп до класифицирана информация

Наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация: НЕ
Ниво на класификация за сигурност на информацията, в случай че е налично разрешение за достъп до класифицирана информация: Не е налично разрешение за достъп

7. Регион на действие в страната

Регион на действие в страната: територията на цялата страна

8. Допълнителна информация

Допълнителна информация:

9. Срок на валидност на заявлението

Срок на валидност на заявлението: 01.12.2016 г. 

РАЗДЕЛ II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНА/ЛИЦЕТО ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1 ЗОП

Наименование: Национално сдружение на експертите по обществени поръчки
Идентификационен номер (ЕИК/БУЛСТАТ): 176640267
Органът/лицето, предложил вписване е: Професионално сдружение

РАЗДЕЛ III

ДЕКЛАРАЦИИ

Във връзка с вписването заявявам, че за всяко от предложените лица е извършена проверка, която установи, че:

  • лицето е навършило 18 години и не е поставено под запрещение;
  • лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено от правото да упражнява професия или дейност, която касае вписването.
  • разполага с доказателства, че притежава компетентност/и, съгласно декларираната/декларираните в Раздел I, точка 2 от заявлението.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ПОДАДЕНО ОТ:

Име: Анелия
Фамилия: Георгиева
Длъжност: Председател на УС на НСЕОП