ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦЕ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 19, АЛ. 2, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Номер на заявление: 1423


Това заявление е подадено от лице/орган по чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗОП

РАЗДЕЛ I

1. Лични данни

Име: Евгения
Презиме: Борисова
Фамилия: Чомпалова
Уникален номер на експерта: ВЕ-1137
Адрес за електронна поща: m405@abv.bg
Адрес за кореспонденция: ГР. СОФИЯ, Р-Н „НАДЕЖДА”2, БЛ.250, ВХ.А, АП.21
Телефон: 0898569144
Факс:  

2. Област на компетентност в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник (ОТР)

Кодове на категории от ОТР: 32000000, 32200000, 32210000, 32211000, 32230000, 32300000, 32418000, 50333000, 51300000, 51310000, 51311000, 51320000, 51321000, 51330000, 64228000, 66510000, 80570000, 85321000, 92200000, 92210000, 92211000, 92213000, 92214000, 92230000 
 
Избраните области на компетентност са:
 
32000: Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване
32200: Устройства за излъчване на радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване и телевизия
32210: Оборудване за радиоразпръскване или телевизия
32211: Оборудване за извършване на радиоразпръскване или телевизия
32220: Апарати за излъчване на телевизионен сигнал, без приемателен апарат
32221: Радиомаяци
32222: Устройства за кодиране на видеосигнали
32223: Устройства за предаване на видеосигнал
32224: Устройства за излъчване на телевизионен сигнал
32230: Предавателни апарати за радиоизлъчване с вграден приемателен апарат
32231: Апарати за затворена телевизионна система
32232: Оборудване за видеоконферентна връзка
32233: Междинни радиочестотни станции
32234: Телевизионни камери за затворена телевизионна система
32235: Система за наблюдение, свързана в затворена мрежа
32236: Радиотелефони
32237: Радиостанции с малък обхват (уоки-токи)
32240: Телевизионни камери
32250: Мобилни телефони
32251: Телефони за леки автомобили
32252: Телефони тип GSM
32260: Оборудване за предаване на данни
32270: Устройства за предаване на информация в цифров вид
32300: Телевизионни и радиоприемници и устройства за запис или възпроизвеждане на звук или образ
32310: Приемници на радиоизлъчване
32320: Телевизионно и аудиовизуално оборудване
32321: Оборудване за телевизионно прожектиране
32322: Мултимедийно оборудване
32323: Видеомонитори
32324: Телевизионни приемници
32330: Апарати за записване и възпроизвеждане на образ и звук
32331: Грамофонни приставки (грамофони дек)
32332: Записващи устройства с магнитна лента
32333: Устройства за видеозапис или видеовъзпроизвеждане
32340: Микрофони и високоговорители
32341: Микрофони
32342: Високоговорители
32343: Усилватели
32344: Устройства за приемане на радиотелефония или радиотелеграфия
32350: Части за аудио- и видеооборудване
32351: Принадлежности за аудио- и видеооборудване
32352: Антени и отражатели
32353: Носители за записване на звук, със запис
32354: Филми
32360: Интерфони
32400: Мрежи
32410: Локална мрежа
32411: Token-ring мрежа
32412: Съобщителна мрежа
32413: Интегрирана мрежа
32415: Ethernet мрежа
32416: ISDN мрежа
32417: Мултимедийни мрежи
32418: Радиомрежа
32420: Мрежово оборудване
32421: Мрежово окабеляване
32422: Мрежови компоненти
32423: Мрежови хъбове
32424: Мрежова инфраструктура
32425: Мрежова операционна система
32426: Система за публикуване в мрежа
32427: Мрежова система
32428: Разширение на мрежа
32429: Оборудване за телефонна мрежа
32430: Глобална мрежа
32440: Телеметрично и терминално оборудване
32441: Телеметрично оборудване
32442: Терминално оборудване
32500: Телекомуникационно оборудване и принадлежности
32510: Система за безжична телекомуникация
32520: Телекомуникационни кабели и оборудване
32521: Телекомуникационни кабели
32522: Телекомуникационно оборудване
32523: Телекомуникационни инфраструктури
32524: Телекомуникационни системи
32530: Оборудване за сателитна комуникация
32531: Оборудване за предаване на информация по сателит
32532: Параболични антени
32533: Наземни сателитни станции
32534: Сателитни платформи
32540: Телефонна централа
32541: Оборудване за телефонни централи
32542: Комутационни телефонни табла
32543: Телефонни комутатори
32544: Оборудване за вътрешна автоматична телефонна централа (РАВХ)
32545: Системи за вътрешни автоматични телефонни централи (РАВХ)
32546: Оборудване за цифрова телефонна комутация
32547: Вакуумни телефонни централи
32550: Телефонно оборудване
32551: Телефонни кабели и оборудване, свързано с тях
32552: Електрически апарати за кабелна телефония или телеграфия
32553: Резервни части за електрически телефонни или телеграфни устройства
32560: Материали с оптични влакна
32561: Връзки на оптични влакна
32562: Кабели с оптични влакна
32570: Съобщително оборудване
32571: Съобщителна инфраструктура
32572: Съобщителни кабели
32573: Система за управление на съобщения
32580: Оборудване за представяне на данни
32581: Оборудване за комуникация на данни
32582: Носители на данни
32583: Носители на данни и на глас
32584: Информационни носители
50333: Услуги по поддържане на радиосъоръжения
51300: Услуги по инсталиране на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
51310: Услуги по инсталиране на професионални телевизионни и радиоприемници, апарати за записване и възпроизвеждане на звук и образ
51311: Услуги по инсталиране на професионални радиоприемници
51312: Услуги по инсталиране на професионални телевизионни приемници
51313: Услуги по инсталиране на професионална аудиотехника
51314: Услуги по инсталиране на професионална видеотехника
51320: Услуги по инсталиране на излъчваща телевизионна и радиотехника
51321: Услуги по инсталиране на радиопредаватели
51322: Услуги по инсталиране на телевизионни предаватели
51330: Услуги по инсталиране на излъчваща техника за радиотелефония
51340: Услуги по инсталиране на техника за кабелна телефония
51350: Услуги по инсталиране на техника за кабелна телеграфия
64228: Услуги по разпръскване на телевизионни и радиопрограми
66510: Застрахователни услуги
66511: Животозастраховане
66512: Застраховки "Заболяване"
66513: Услуги по застраховка на правна защита и услуги, свързани с пълнорисково застраховане
66514: Услуги по застраховка на товари по време на превоз и услуги, свързани с транспортно застраховане
66515: Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
66516: Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
66517: Застраховане на кредити и гаранции
66518: Услуги на застрахователни брокери и агенти (помощници)
66519: Услуги по осигуряване на технически инсталации, допълнително осигуряване, при загуби при търговски сделки, при актюерски услуги и услуги по спасителни работи
80570: Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
85321: Административни социални услуги
92200: Услуги на радиото и телевизията
92210: Услуги на радиото
92211: Услуги в областта на радиопродукцията
92213: Услуги, свързани с малки радиосистеми
92214: Услуги, свързани с радиостудиа или радиооборудване
92215: Услуги, свързани с преносими радиостанции (GMRS)
92216: Услуги, свързани с радиостанции от тип FRS
92217: Услуги, свързани с преносими радиостанции (GMRS)/радиостанции от тип FRS
92220: Услуги на телевизията
92221: Услуги в областта на телепродукцията
92222: Услуги, свързани със затворени телевизионни системи
92224: Цифрова телевизия
92225: Интерактивна телевизия
92226: Настройка на телевизионен приемник от разстояние
92230: Обществени кабелни радио- и телевизионни услуги
92231: Двустранни международни услуги и частни международни наети линии
92232: Кабелна телевизия

3. Образование

   
Образователна степен Придобита специалност
Магистър Инженер

4. Професионална квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит

(Моля, посочете професионалната квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит, имащ отношение към заявената/ите област/и на професионална компетентност) 01.09.2010 г. – досега Българско национално радио - Ръководител отдел „Обществени поръчки“; 2000 г. до 2010 г. Българска национална телевизия - Ръководител отдел „Обществени поръчки“

5. Данни за документите, посредством които се доказва образователна степен, придобита специалност, професионална квалификация, допълнителна квалификация и практически опит

(Моля, посочете дипломи, лицензи, сертификати, удостоверения и др., имащи отношение към заявената/ите област/и на професионална компетентност) Диплома №006217/ 08.1976г.ХТИ, Инженер - химик

6. Разрешение за достъп до класифицирана информация

Наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация: НЕ
Ниво на класификация за сигурност на информацията, в случай че е налично разрешение за достъп до класифицирана информация: Не е налично разрешение за достъп

7. Регион на действие в страната

Регион на действие в страната: територията на цялата страна

8. Допълнителна информация

Допълнителна информация:

9. Срок на валидност на заявлението

Срок на валидност на заявлението: 27.05.2016 г. 

РАЗДЕЛ II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНА/ЛИЦЕТО ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1 ЗОП

Наименование: Национално сдружение на експертите по обществени поръчки
Идентификационен номер (ЕИК/БУЛСТАТ): 176640267
Органът/лицето, предложил вписване е: Професионално сдружение

РАЗДЕЛ III

ДЕКЛАРАЦИИ

Във връзка с вписването заявявам, че за всяко от предложените лица е извършена проверка, която установи, че:

  • лицето е навършило 18 години и не е поставено под запрещение;
  • лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено от правото да упражнява професия или дейност, която касае вписването.
  • разполага с доказателства, че притежава компетентност/и, съгласно декларираната/декларираните в Раздел I, точка 2 от заявлението.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ПОДАДЕНО ОТ:

Име: Анелия
Фамилия: Георгиева
Длъжност: Председател на УС на НСЕОП