ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦЕ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 19, АЛ. 2, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Номер на заявление: 1397


Това заявление е подадено от лице/орган по чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗОП

РАЗДЕЛ I

1. Лични данни

Име: Ивайло
Презиме: Василев
Фамилия: Стоянов
Уникален номер на експерта: ВЕ-1120
Адрес за електронна поща: stoyanov.advfk@gmail.com
Адрес за кореспонденция: София, 1618, жк Красно село, бл. 200, вх. Е ап. 131
Телефон: 0888559993
Факс:  

2. Област на компетентност в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник (ОТР)

Кодове на категории от ОТР: 63511000, 63512000, 63513000, 63515000, 63516000, 66171000, 66515000, 66600000, 71800000, 73210000, 75100000, 75120000, 79111000, 79140000, 79200000, 79211000, 79212000, 79221000, 79314000, 79315000, 79320000, 79330000, 79340000, 79341000, 79342000, 79410000, 79951000, 79952000, 79957000, 79994000, 79997000, 79998000, 80310000, 80420000, 80430000, 80490000, 80521000, 80522000, 80532000, 80570000, 85321000, 92622000, 98112000, 98200000 
 
Избраните области на компетентност са:
 
63511: Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги
63512: Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети
63513: Туристически информационни услуги
63515: Услуги, свързани с пътувания
63516: Услуги по управление на пътувания
66171: Финансови консултантски услуги
66515: Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
66600: Услуги по управление на активи
71800: Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води
73210: Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
75100: Услуги на държавното управление
75110: Услуги по общофункционално управление на държавата
75111: Услуги на законодателната и изпълнителната власт
75112: Услуги на държавното управление за развитие и ефективно функциониране на стопанската дейност
75120: Услуги на държавното управление в областта на социалната политика и туризма
75121: Услуги на държавното управление в областта на образованието
75122: Услуги на държавното управление в областта на здравеопазването
75123: Услуги на държавното управление в областта на жилищната и градоустройствената политика
75124: Услуги на държавното управление в областта на отдиха, културата, спорта и религията
75125: Услуги на държавното управление за развитие на туризма
75130: Спомагателни услуги за държавното управление като цяло
75131: Услуги за държавните органи и служби
79111: Юридически консултации
79140: Други юридически консултации и услуги
79200: Счетоводни и одиторски услуги; данъчни консултации
79210: Счетоводни и одиторски услуги
79211: Счетоводни услуги
79212: Одиторски услуги
79220: Данъчни услуги
79221: Данъчни консултации
79222: Услуги по изготвяне на данъчни декларации
79223: Услуги, предоставени от митнически посредник
79314: Технико-икономическо изследване
79315: Социални изследвания
79320: Услуги по изследване на общественото мнение
79330: Статистически услуги
79340: Рекламни и маркетингови услуги
79341: Рекламни услуги
79342: Маркетингови услуги
79410: Консултантски услуги по управление и стопанска дейност
79411: Консултантски услуги по общо управление
79412: Консултантски услуги по управление на финансите, без корпоративните данъци
79413: Консултантски услуги по търговската дейност
79414: Консултантски услуги по управление на човешки ресурси
79415: Консултантски услуги по управление на производството
79416: Услуги в областта на връзките с обществеността
79417: Консултантски услуги, свързани с безопасност
79418: Консултантски услуги, свързани със закупуване
79419: Консултантски услуги, свързани с оценяване
79951: Услуги по организиране на семинари
79952: Услуги, свързани с организирането на събития
79957: Услуги по организиране на търгове
79994: Услуги по предоставяне на договори (архитектурни, инженерни, строителни)
79997: Услуги, свързани с бизнес пътувания
79998: Учебно-професионални консултантски услуги
80310: Услуги по образование на млади хора
80420: Услуги по електронно обучение
80430: Образование за възрастни на университетско ниво
80490: Експлоатация на образователни центрове
80521: Услуги, свързани с програми за обучение
80522: Семинари за обучение
80532: Услуги, свързани с обучение по управление
80570: Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
85321: Административни социални услуги
92622: Услуги по организиране на спортни мероприятия
98112: Услуги на професионални съюзи и организации
98200: Консултантски услуги в областта на равните възможности

3. Образование

   
Образователна степен Придобита специалност
Магистър Икономист

4. Професионална квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит

(Моля, посочете професионалната квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит, имащ отношение към заявената/ите област/и на професионална компетентност) Гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. В периода 2006 – 2014 г. е Началник на Отдел „Предварителен контрол на договаряния без обявление” и Началник на Отдел „Предварителен контрол” в Агенцията по обществени поръчки. Работил е като ръководител на вътрешния одит на “В и К” ЕАД - СОФИЯ и като вътрешен одитор в МРРБ и Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.

5. Данни за документите, посредством които се доказва образователна степен, придобита специалност, професионална квалификация, допълнителна квалификация и практически опит

(Моля, посочете дипломи, лицензи, сертификати, удостоверения и др., имащи отношение към заявената/ите област/и на професионална компетентност) Октомври 2002 – Ноември 2003 Специалност “Финанси”, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”,– Магистър Октомври 1996 – Ноември 2001 Специалност „Стопанско управление и администрация” в УНСС, - Бакалавър Сертифициран експерт по обществени поръчки

6. Разрешение за достъп до класифицирана информация

Наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация: НЕ
Ниво на класификация за сигурност на информацията, в случай че е налично разрешение за достъп до класифицирана информация: Не е налично разрешение за достъп

7. Регион на действие в страната

Регион на действие в страната: територията на цялата страна

8. Допълнителна информация

Допълнителна информация:

9. Срок на валидност на заявлението

Срок на валидност на заявлението: 19.05.2016 г. 

РАЗДЕЛ II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНА/ЛИЦЕТО ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1 ЗОП

Наименование: Национално сдружение на експертите по обществени поръчки
Идентификационен номер (ЕИК/БУЛСТАТ): 176640267
Органът/лицето, предложил вписване е: Професионално сдружение

РАЗДЕЛ III

ДЕКЛАРАЦИИ

Във връзка с вписването заявявам, че за всяко от предложените лица е извършена проверка, която установи, че:

  • лицето е навършило 18 години и не е поставено под запрещение;
  • лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено от правото да упражнява професия или дейност, която касае вписването.
  • разполага с доказателства, че притежава компетентност/и, съгласно декларираната/декларираните в Раздел I, точка 2 от заявлението.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ПОДАДЕНО ОТ:

Име: Анелия
Фамилия: Георгиева
Длъжност: Председател на УС на НСЕОП