ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦЕ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 19, АЛ. 2, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Номер на заявление: 1371


Това заявление е подадено от лице/орган по чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗОП

РАЗДЕЛ I

1. Лични данни

Име: Йордан
Презиме: Петков
Фамилия: Халаджов
Уникален номер на експерта: ВЕ-186
Адрес за електронна поща: haladjov@abv.bg
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Весела № 6, ет. 1
Телефон: 088 8524013
Факс:  

2. Област на компетентност в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник (ОТР)

Кодове на категории от ОТР: 63511000, 63512000, 63513000, 63515000, 63516000, 75121000, 80420000, 80532000, 80570000, 85321000, 98200000 
 
Избраните области на компетентност са:
 
63511: Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги
63512: Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети
63513: Туристически информационни услуги
63515: Услуги, свързани с пътувания
63516: Услуги по управление на пътувания
75121: Услуги на държавното управление в областта на образованието
80420: Услуги по електронно обучение
80532: Услуги, свързани с обучение по управление
80570: Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
85321: Административни социални услуги
98200: Консултантски услуги в областта на равните възможности

3. Образование

   
Образователна степен Придобита специалност
Магистър Публична администрация

4. Професионална квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит

(Моля, посочете професионалната квалификация, допълнителна квалификация (ако има такава) и практически опит, имащ отношение към заявената/ите област/и на професионална компетентност) Зам. председател на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки. Към момента е Началник отдел “Правно-нормативно обслужване, проекти, програми и обществени поръчки”, дирекция “Административно информационно и правно обслужване”. Подпомага кмета на Общината при възлагането на обществени поръчки, в координирането на правното и нормативно обслужване, както и при управлението на проекти и програми, финансирани от структурните фондове на ЕС и други международни програми. Има опит в Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Държавен експерт в сектор „Техническа верификация”,отдел “Верификация”, главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”. Осъществява проверка на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, с цел верификация. Опит в Агенция по обществени поръчки, Главен експерт в отдел “Предварителен контрол”, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”. Осъществява предварителен контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки, изготвя проекти на методически указания и становища по прилагането на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, участва в осъществяването на мониторинг на обществените поръчки, участва в работни групи, изпълнява дежурства на специализираните телефонни линии.

5. Данни за документите, посредством които се доказва образователна степен, придобита специалност, професионална квалификация, допълнителна квалификация и практически опит

(Моля, посочете дипломи, лицензи, сертификати, удостоверения и др., имащи отношение към заявената/ите област/и на професионална компетентност) Диплома за Магистър с рег. № 04СФ00127/13.12.2004 г. специалност Публична администрация Сертифициран експерт по обществени поръчки

6. Разрешение за достъп до класифицирана информация

Наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация: НЕ
Ниво на класификация за сигурност на информацията, в случай че е налично разрешение за достъп до класифицирана информация: Не е налично разрешение за достъп

7. Регион на действие в страната

Регион на действие в страната: територията на цялата страна

8. Допълнителна информация

Допълнителна информация:

9. Срок на валидност на заявлението

Срок на валидност на заявлението: 17.05.2016 г. 

РАЗДЕЛ II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНА/ЛИЦЕТО ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1 ЗОП

Наименование: Национално сдружение на експертите по обществени поръчки
Идентификационен номер (ЕИК/БУЛСТАТ): 176640267
Органът/лицето, предложил вписване е: Професионално сдружение

РАЗДЕЛ III

ДЕКЛАРАЦИИ

Във връзка с вписването заявявам, че за всяко от предложените лица е извършена проверка, която установи, че:

  • лицето е навършило 18 години и не е поставено под запрещение;
  • лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено от правото да упражнява професия или дейност, която касае вписването.
  • разполага с доказателства, че притежава компетентност/и, съгласно декларираната/декларираните в Раздел I, точка 2 от заявлението.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ПОДАДЕНО ОТ:

Име: Анелия
Фамилия: Георгиева
Длъжност: Председател на УС на НСЕОП